Get a site

پایان نامه ارشد رشته مکانیک :بررسی میكرو هندسه ها بر جریان سیالات و نانوسیالات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :   بررسی میكروهندسه ها بر جریان سیالات و نانوسیالات  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد“M.Sc”
مهندسی مكانیك- تبدیل انرژی

عنوان :
بررسی میكروهندسه ها بر جریان سیالات و نانوسیالات

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:
این گزارش به بررسی اثرات هندسههای با ابعاد كوچك (در حد میكرون) بر روی جریان سیالات پرداخته
و دلایل اختلاف معادلات حاكم بر جریان سیال در هندسههای ماكرو و میكرو بیان شده است.
در ادامه، به بیان اثرات افزایش ذرات فلزی یا اكسید فلزی – با ابعاد نانومتر- به سیال پایه پرداخته شده
و نتیجه تحقیقات اخیر انجام شده بر روی خواص حرارتی مخلوط كلوئیدی حاصل – كه نانوسیال نامیده
میشود- ارایه شده و مورد بحث قرار گرفته است.
این گزارش در چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول به معرفی میكروسیستمها میپردازد و با ذكر دو
مثال از كاربرد جریان سیالات در میكروسیستمها، اهمیت تحلیل این جریانها بیان شده و به بحث بر
روی صحت فرضیه پیوستاری و معرفی روشهای تحلیل میكروجریانها میپردازد. در فصل دوم معادلات
پیوستار حاكم بر میكروجریانها بیان شده و ضمن بیان ناكارآمدی شرایط مرزی كلاسیك، نتایج
تحقیقات انجام شده برای دستیابی به شرط مرزی مناسب برای میكروجریانها ارایه شدهاند. این نتایج
برای مدلهای مختلف شرط مرزی لغزش برای معادلات مختلف حاكم بر میكروجریان با هم مقایسه شد.
شرط مرزی مرتبه اول لغزش فقط میتوانند برای معادله مرتبه اول (ناویر- استوكس) بكار روند و برای
معادلات با مرتبه بالاتر بارنت باید از شرط لغزش مرتبه بالا استفاده كرد.
در فصل سوم، اثرات وجود گرادیان دما و تنشهای حرارتی در ایجاد جریان در میكروهندسهها معرفی و
بویژه، جریان خزش حرارتی مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم گزارش حاضر، به بحث بر روی
خواص مختلف نانوسیالات پرداخته و نتایج تحقیقات اخیر بر روی این سیالات ارایه شده است.
واژه هــای كلیــدی: نــانو، نانوسیال،شــبیه ســازی عــددی، دینامیــك مولكــولی، Meshless
Continum Methods،Method، شبیهسازی مستقیم مونت كارلو

مقدمه
در این سمینار، ابتدا مثالهایی از كاربردهای مهندسی در ابعاد میكرو ارائه شده و سپس برخی از نتایج
كلیدی حاصل از كارهای انجام شده كه در روند تكامل و پیشرفت علم میكروجریانها تأثیرگذار بوده اند
بیان شدهاند. تاكید اصلی این سمینار بر مفاهیم اساسی از جمله ناكارآمدی قوانین ساختاری در شبیه
سازی رژیمهای جریانی جدید و مسایل مدلسازی میكروسیستمها میباشد. در مورد اندركنشهای سیال
، كه در ابعاد بسیار 1 مایع با سطوح اطراف آن و از جمله اثرات الكترو- سینتیك و اثرات خیسشدگی سطح
كوچك عوامل تعیینكنندهای هستند، به اشاره اكتفا شده و در انتها در مورد مسأله شبیهسازی جریان در
میكرو- الكترو- مكانیكی MEMSبحث میشود.
همچنین روابط اصلی حاكم بر جریانهای قابل تراكم و غیر قابل تراكم ارایه شده و سپس بر روی بیبعد-
سازی این روابط برای جریانهای كم سرعت و سرعت بالا بحث میشود. اگرچه بیشتر جریانهایی كه در
كاربردهای میكروسیستم ها وجود دارند جریانهای با سرعت كم هستند، اما در برخی موارد مثل
میكروپیشرانها، جریانهای با سرعت بسیار بالا (مافوق صوت) نیز وجود دارند. در ادامه، معادلات ناویر
استوكس برای جریان قابل تراكم را در نظر گرفته و برای شرط مرزی سرعت در لغزش روی دیواره جامد
بحث میشود. این معادلات میتوانند بر روی رژیم جریانی با نودسن كمتر از یك اعمال شوند و دقت آنها
از مرتبه دو خواهد بود. این روابط، دقت فرمول مرتبه اول ماكسول – كه به جریانهای با نودسن كمتر از
0.1 محدود بود- را بهبود میبخشند. سپس با استفاده از نتایج تحقیقات مختلف و استفاده از دادههای
روش شبیه سازی مونت كارلو، جوابهای معادله خطی شده بولتزمان و نتایج تجربی در مورد درستی این
مدل بحث میشود.

تعداد صفحه :68

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com