پایان نامه ارشد رشته معدن درباره استفاده از فرایند هیدرومتالورژی در شستشوی شیمیایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان : استفاده از فرایند هیدرومتالورژی در شستشوی شیمیایی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
((مرکز تحصیلات تکمیلی))
گروه : مهندسی معدن – اکتشاف
سمینارجهت دریافت
درجه کارشناسی ارشد
مهندسی معدن – اکتشاف
عنوان:
استفاده از فرایند هیدرومتالورژی در شستشوی شیمیایی(لیچینگ)
کانی های سولفیدی در بازیافت مس و فرآوری آن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :
با پیشرفته شدن جوامع بشری نیاز انسان به مواد معدنی نیز روز به روز بیشتر می شود لزا معادن باید تولید خـود
را بالا ببرند که نتیجه آن کاهش عیار مواد معدنی می باشد که با توجه به این موضوع روشهای بهره بـرداری قـدیمی
دیگر مرقون به صرفه نمی باشند لذا کارشناسان در پی پیدا کـردن روشـی بـرای اقتـصادی کـردن اسـتخراج مـواد
معدنی شدند.
یکی از پیشرفته ترین این راه ها استحصال کانی های فلزی با ارزش از طریق لیچینگ می باشد.
روش عملیات لیچینگ به صورت زیر می باشد :
خاکهای معدنی اکسیدی را بر روی سطحی صاف انبار می کنند سـپس بـا پاشـش اسـید سـولفوریک بـر روی آن
باعث حل شدن مس موجود در مواد می شود که به آن PLS میگویند ایـن محلـول در ادامـه راه توسـط سـلولهای
الکترووینینگ تحت تأثیر قرار گرفته که نتیجه آن جدایش الکتریکی مس از محلول می شود که محصول نهـایی بـه
شکل ورقه های نازك مسطحی می باشد.
محلول خالی شده از مس (محلول بازگشتی) را رانیت می نامند که در حـال بازگـشت بـا افـزودن مقـداری اسـید
سولفوریک غلظت آن را به حالت استاندارد می رسانند و دوباره بر روی مواد معدی می پاشند و این عمل را تا خالی
شدن مواد از مس ادامه می دهند

قدمه:
پیشرفت جوامع بشری و به موازات آن افزایش حجم تقاضا برای محصولات صـنعتی ، متخصـصین را بـه اسـتفاده
بهینه از منابع طبیعی و ثروتهای خدادادی ترغیب میکند . مروری بر زمینه بهره وری صحیح از صنابع معدنی نشان
می دهد که امروزه استفاده از منابع با عیار پایین و منابعی که از نظر تکنولوژی امکان بهره برداری از آنها مشکل تـر
می باشد ، در دستور کار متخصصین قرار گرفته است . با پیشرفت تکنولوژی و توسـعه کـشورها از نظـر اقتـصادی و
فرهنگی ، مصرف محصولات فلزی شتاب فزاینده ای به خود گرفته است و این امـر صـنایع معـدنی و متـالوژی را بـا
مشکلات عدیده ای روبرو ساخته است .
هیدرومتالوژی در دهه 1950 برای لیچینگ کنسانتره و کانیهای سولفیدی ، لاتریتها، کانیهای تنگستن و ترسیب
مستقیم فلزات از محلول آنها با تکنولوژی هیدروژن تحت فشار مورد استفاده قرار گرفت .
کانیها و کنساتره های سولفیدی معمولاً بـا روشـهای حرارتـی (تـشویه) عمـل آوری میـشود . از جملـه مهمتـرین
مشکلات روشهای حرارتی ، آلودگی زیست محیطی در اثر انتشار گازهای دی اکسید گوگرد و اکـسید آرسـنیک مـی
باشد . از جمله محاسن تکنولوژی لیچینگ تبدیل گوگرد موجود در شبکه کانیهای سولفیدی بـه گـوگرد عنـصری و
همچنین رسوب بخش عمده ای از آرسنیک در حین فرایند ، سرعت انحلال بسیار بـالای آن بعلـت کـار در شـرایط
دمایی و فشاری بالا ، اکسیداسیون کامل سولفیدها و در نهایت مناسب ترین فرایند به منظور عمـل آوری کنـسانتره
های مقاوم طلا می باشد.
در سالهای اخیر نیز شاهد پیشرفت شایان توجه آن در صنعت استحصال فلزاتی مانند : طلا ، نیکل ، کبالـت ، روی
، آلومینیوم و مس بوده ایم .

مس
مس اولین و پر مصرف ترین فلزی است که بشر مورد استفاده قرار داده است این فلز را می تـوان در طبیعـت بـه
شکل خالص پیدا کرد و به همراه طلا ، تنها فلزات رنگی طبیعت می باشند .
وزن اتمی مس برابر 63.54 و دارای نقطه ذوب 1083 درجه سانتی گراد و علامت شیمیایی Cu است .
مس در زبـان انگلیـسی ( Copper ) و در فرانـسه ( Cuivte ) و در آلمـانی Kupfer خوانـده مـی شـود . و
همگی از ریشۀ لغت لاتین مس ( Cupruo ) مشتق شده است .
تا کنون در جهان حدود 20 نوع مس تصفیه شده را طبقه بندی کرده اند .
میزان آهن در پوسته جامد زمین 5.8 و آلمومینیوم 8 درصد تخمین زده می شود در حالیکـه میـزان مـس تنهـا
0.005 درصد برآورد گردیده است .
مس در طبیعت :مس در طبیعت به صورت مس خالص، سولفیدی یا اکسیدی موجود است که بیشتر بـه حالـت
کانیهای سولفیدی چون کالکوپیریت، بورنیت و کالکوزیت یافت میشود. مقدار درصـد مـس شـامل 0,5% مـس در
معادن روباز تا 2-1% در معادن زیرزمینی است مس طبیعی در حالت آزاد بهصورت تودههای بـزرگ یـا بـه شـکل
ذرات پراکنده در سنگهای آذرین در قشر زمین بوجود آمده است. در واقع این نوع مس در طبیعـت زیـاد نیـست و
فقط در بعضی نقاط دنیا مانند نواحی دریاچهی «سوپریور» در ایـالات متحـدهی آمریکـا، در کـشور بولیـوی، چـین،
شیلی و ایران دیده شده است.

قیمت 8000 تومان

***

—-

****       serderehi@gmail.com