پایان نامه ارشد رشته معدن با موضوع :فرآیندمدیریت ریسك در پروژه های تونلسازی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :فرآیندمدیریت ریسك در پروژههای تونلسازی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد“M.Sc”
مهندسی معدن – استخراج
عنوان:
فرآیند مدیریت ریسك در پروژه های تونل  سازی با استفاده از نرم افزار pertmaster
مطالعه موردی خط سوم تونل متروی تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده
پروژههای تونل ســازی از جمله مهمترین و پرهزینـهترین طرحهای عمرانی در بسیاری از كشورهای جهان میباشند كه اجــرای
این پروژهها با فن آوری و پیچیدگی های خاص همـراه است. اهمیت پایه ریزی و اجرای دقیق یك سیستم مؤثر برنامــه ریزی
و مدیریت در اجرای پروژه های بزرگ تونل سازی، به علت وجود ویژگیهایی همچون تنوع، تعدد و وابستگی فعالیتها،
سرمایه گذاری بالا، تكنولوژی پیچیدهی اجرا، عدم قطعیت بالا و وابستگی به ماشین آلات و تجهیزات مناسب آنچنان است كه
میتوان آن را یكی از اركان اساسی موفقیت پروژه نامید. از آنجا كه طرحهای عمرانی عموماً در كلیهی مراحل مطالعات، طراحی،
ساخت و بهرهبرداری با شرایط ریسك و خطرپذیری همچون شرایط زیرزمینی، مواجهه با بلایای طبیعی و هزینهی بالای ساخت
مواجهاند، عدم توجه به عدم قطعیت و ریسكهای پروژه نه تنها باعث عدم مطلوبیت دردستیابی به اهداف پروژه میشود،بلكه
دقت تخمین زمان و هزینهی پروژه را نیز پایین میآورد. همچنین بررسی، شناسایی و ارزیابی ریسكهای موجود و نیز تعیین
میزان تأثیر عوامل شناخته شده در تأخیر پروژهها و به تبع آن تلاش برای كاهش علل تأخیرات، منافع زیادی برای اقتصاد
كشور به همراه خواهد داشت. روش كار در این پایان نامه استفاده از پرسشنامه و توزیع آن در میان ذینفعان پروژه اعم از
كارفرما، پیمانكار و مشاور بوده است. با استفاده از نتایج این پرسشنامه ها در ابتدا ریسكهای موجود در پروژه خط سوم متروی
تهران شناسایی و سپس با استفاده از نرم افزارهای موجود رتبه بندی ریسكهای شناسایی شده انجام شده است. نرمافزارهایی
كه بتواند همزمان با در نظر گرفتن عدم قطعیتهای موجود در پروژههای عمرانی، امكان تخصیص ریسك به فعالیتهای
ریسك آمیز را نیز به كاربر دهد، موجب گــردیده تا در این پایان نامه از نرم افزارهای Topsis ،Pertmaster و Risk@ كه هر یك به
نحوی این انتظارات را بــرآورده می سازند، استفاده شود. اساس كار نرمافزارها شبیهسازی مونت كارلـو میباشد كه این روش
به عنوان ابزاری جهت تحلیل و بررسی یكپارچه و همـزمان تركیبات مختلف عدم قطعیت استفاده میگردد. نتایج حاصلــه نشان
داد كه استفاده از نرم افزارهای مختلف نتایج متفاوتی را ارائه میدهد و بر این اساس با توجه به اهداف پروژه از هر یك از
نرم افزارها باید استفاده شود. نتایج نشان داد كه دو نرم افزارTopsis و Risk@ بیشتر بر كمی كردن مقادیر ورودی استوارند و
تفاوت معناداری میان اعداد حاصل از شبیه ســازی مونت كارلو قائل میشوند و برای رتبهبندی مفیـد واقع می شوند. لذا این
نرم افزارها در تحلیل ریسك مسائل مالی كاربرد بیشتری دارند. این در حالیست كه نرمافزار pertmaster فرآیندگر است و به
مدیریت ریسك به عنوان یك فرآیند مینگرد و در شش مرحله استاندارد PMBOK ریسك را مدیریت می كند. همچنین نتایج نشان
داد كه ریسك های اصلی پروژه تونل خط سوم متروی تهران عبارتند از: ریزش، عدم ایمنی كارگران و تجهیزات، طراحی
اشتباه، خرابی و تصادفات، قیمتهای محلی، دیركرد، آسیب به تاسیسات شهری و آلودگی محیط زیست.

مقدمه
بدون تردید، حجم روزافزون پروژههای كشور بر الزام توجه بیشتر به دانش مدیریت پروژه و انطباق سیستمهای
مدیریتی پروژهها با مبانی و روشهای روز برنامهریزی و كنترل پروژه، بیش از پیش صحه میگذارد. پروژههای
تونلسازی از جمله مهمترین و پرهزینهترین طرحهای عمرانی در كشورها میباشند كه اجرای این پروژهها با فن آوری
و پیچیدگیهای خاص همراه است. اهمیت پایهریزی و اجرای دقیق یك سیستم مؤثر برنامه ریزی و مدیریت ریسك در
اجرای پروژههای بزرگ، به علت وجود ویژگیهایی همچون تنوع، تعدد و وابستگی فعالیتها، سرمایهبری بالا، دورهی
زمانی طولانی چرخهی حیات پروژه، تكنولوژی پیچیدهی اجرا، ملاحظات سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی، عدم
قطعیتهای بالا و وابستگی به ماشین آلات و تجهیزات مناسب آنچنان است كه میتوان آن را یكی از اركان اساسی
موفقیت پروژه نامید. از آنجا كه طرحهای عمرانی عموماً در كلیهی مراحل مطالعات، طراحی، ساخت و بهرهبرداری با
شرایط ریسك و خطرپذیری همچون شرایط زیرزمینی، مواجهه با بلایای طبیعی و هزینهی بالای ساخت مواجهند، عدم
توجه به عدم قطعیتها و ریسكهای پروژه علیرغم این كه باعث عدم مطلوبیت دردستیابی به اهداف پروژه میشود،
دقت تخمین زمان و هزینهی پروژه را نیز پایین میآورد.
در انجام این تحقیق ابتدا در فصل دوم مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد جهانی مدیریت پروژه PMBOK
1
مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی كه به روش كتابخانه ای انجام شدهاست، اصول مدیریت پروژه و
روشهای رایج برنامهریزی مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل سوم نیز به برنامهی مدیریت ریسك و بهطور مشروح فرآیندهای مدیریت ریسك بر طبق استاندارد
جهانی PMBOK پرداخته شده است.
در فصل چهارم انواع حفریات زیرزمینی مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و به اهمیت فضاهای زیرزمینی،
وظایف آنها و كاربرد آنها پرداخته شده است.
در فصل پنجم مشكلات اجرایی و خطرات زمان بهرهبرداری تونلهای شهری مورد بررسی قرار گرفته و در
فصل ششم به معرفی مطالعه موردی پرداخته شده است و در فصل هفتم نرمافزارهای مدیریت ریسك و شبیهسازی
ریسك، بر اساس اطلاعات موجود تفاوت میان نرم افزارهای pertmaster ،Topsis و Risk@ معرفی شدهاند و نیز
به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده و در فصل هشتم نیز نتایج و پیشنهادات این مطالعه ارائه شده است.

تعداد صفحات :107

قیمت7000 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com