پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی

با عنوان :  تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدرشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه:

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی

عنوان:

تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن استان گیلان

 استاد راهنما:

آقای دکتر فرزین فرحبد

 استاد مشاور:

آقای دکتر سعید باقرسلیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

     فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه———— 1

1-2)بیان مساله———- 2

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق————— 6

1-4) اهداف تحقیق——- 7

1-5) چارچوب نظری تحقیق- 8

1-6) فرضیات تحقیق—— 8

1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها———– 9

1-8) قلمرو تحقیق- 11

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1) مقدمه———— 13

بخش اول ارتباطات سازمانی

2-2) تعاریف ارتباطات سازمانی————— 16

2-3 )سیر تحول ارتباطات سازمانی————–17

2-4) اهمیت ارتباطات—– 20

2-5 )مدل های ارتباطات سازمانی—————24

2-6) راهکارهای بهبود ارتباطات————— 28

2-7) ماهیت ارتباط ——- 29

2-8) تفاوت ارتباط سازمانی با انواع دیگر ارتباطات — 34

2-9) هدف ارتباطات —— 34

2-10) فرایند ارتباطات و اجزای اصلی آن——— 35

2-11) انواع مسیرهای ارتباطی در سازمان ——— 39

بخش دوم تعهد سازمانی

2-12) تعاریف تعهد سازمانی – 41

2-13)فرایند ایجاد تعهد سازمانی————— 43

2-14) مؤلفه­های تعهد سازمانی—————- 47

2-15) ابعاد تعهد سازمانی— 49

2-16) اهمیت تعهد سازمانی– 52

2-17) متغیرهای مؤثر بر تعهد سازمانی———– 53

2-18) مدل‌های تعهد سازمانی- 55

2-18-1) دیدگاه « ریچرز »– 55

2-18-2) مدل «آنجل» و «پری»—————- 55

2-18-3) مدل «هرسی» و «بلانچارد»———— 56

2-18-4) مدل «مایر» و «شورمن»————– 56

2-18-5) مدل «پنلی» و «گولد»—————- 57

2-18-6) «بکر» و «بیلینگس»- 57

2-18-7) «پورتر» ——– 58

2-19) راهکارهای افزایش تعهد سازمانی———- 59

بخش سوم رضایت شغلی

2-20) تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی———– 61

2-21) اهمیت و ضرورت رضایت شغلی———- 64

2-22) اثرات رضایت شغلی– 66

2-23) فواید بررسی رضایت شغلی————- 67

2-24 )نظریه های رضایت شغلی—————69

2-24-1) نظریه امید و انتظار- 69

2-24-2) نظریه ارضاء نیاز— 70

2-24-3) نظریه ارزش—– 71

2-24-4) نظریه «بریل»—– 71

2-24-5) نظریه نقش—— 72

2-24-6) نظریه «هرزبرگ»– 72

2-24-7)نظریه «هالند»—– 73

2-24-8) نظریه الگوی کاهشی و ضربی وروم—— 74

2-24-9) نظریه «مک کلند»– 74

2-24-10) نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو——- 75

بخش چهارم پیشینه مطالعات انجام شده

2-25) پیشینه مطالعات داخل کشور————- 78

2-26) پیشینه مطالعات خارج از کشور—— 81

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه———— 86

3 ـ 2) روش تحقیق——- 86

3 ـ 3) جامعه آماری——- 88

3 ـ 4) نمونه آماری——- 89

3 ـ 5) حجم نمونه ——- 89

3ـ 6 ) روش و ابزار گردآوری داده‌ها———— 91

3 ـ 7 ) روایی تحقیق —— 91

3 ـ 8 ) پایایی تحقیق—— 91

3-9)روش تجزیه و تحلیل داده‌ها——— 95

فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق

4-1) مقدمه———— 99

4-2) آمار توصیفی——– 100

4-2-1)سن پاسخگویان—–100

4-2-2 )جنسیت پاسخگویان-101

4-2-3)سابقه کار پاسخگویان-102

4-2-4)میزان تحصیلات پاسخگویان————102

4-3) مدل‌های تحیق—— 107

4-3-1) مدل پایه تحقیق در حالت استاندارد——– 107

4-3-2) مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری– 108

4-3-3) بررسی شاخص‌های مدل اصلی تحقیق—— 109

4-4) آزمون فرضیه‌ها ومدل– 110

فصل پنجم: نتیجه گیری، تفسیر نتایج و پیشنهادات

5-1) مقدمه ———— 112

5-2)نتیجه گیری———-112

5-2-1) نتایج آمار توصیفی– 112

5 ـ 2-1-1) متغیر رضایت ارتباطی————– 112

5 ـ 2-1-2 ) متغیر رضایت شغلی————– 116

5-2-1-3) متغیر اقدامات ارتباطی————– 117

5-2-1-4) متغیر تعهد عاطفی- 119

5 ـ 3) نتایج آزمون فرضیه‌ها و مدل تحقیق——— 120

5 ـ 4 ) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق——— 121

5 ـ 5 ) محدودیت‌های تحقیق- 125

5 ـ 6 ) پیشنهاداتی برای محققین آینده———– 125

منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 126

ضمائم 1 پرسشنامه———134

ضمائم 2 خروجی های نرم افزار—–   ——–137

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مطالعه تاثیرارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن استان گیلان انجام شده است .روش انجام پژوهش حاضر از نوع توصیفی است . با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل440 نفر از کارکنان شعب بانک مسکن استان گیلان می‌باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر با روش تصادفی ساده ،با استفاده از جدول مورگان 263 نفر از کارکنان شعب بانک مسکن استان گیلان تعیین گردیده است. درضمن نمونه مورد نظر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. روایی ابزار این تحقیق از نوع محتوا بوده و با نظر سنجی از جمعی از اساتید مورد تأیید قرار گرفته است. دراین تحقیق برای تعیین پایایی پرسش نامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که به وسیله نرم افزارLISREL برای مجموعه سوالات مرتبط با هر متغییر محاسبه شده است .در این پژوهش از روش‌های موجود در آمار توصیفی(جداول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار واریانس و درصد) و آمار استنباطی(با استفاده از روش معادله سازی معادلات ساختاری )؛ برای خلاصه و تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش استفاده گردید. دراین تحقیق برای تعیین پایایی پرسش نامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که به وسیله نرم افزارLISREL برای مجموعه سوالات مرتبط با هر متغییر محاسبه شده است . یافته های حاصل از تحقیق حاکی از آن است که:

بین ارز یابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات رابطه مثبت ومستقیم وجود دارد.

بین رضایت از ارتباطات و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت ومستقیم وجود دارد . بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنها با توجه به رضایت آنها از ارتباطات رابطه مثبت ومستقیم وجود دارد. بین رضایت از ارتباطات و تعهد عاطفی کارکنان رابطه مثبت ومستقیم وجود دارد . بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنها با توجه به رضایت آنان از ارتباطات رابطه مستقیم ومثبت وجود دارد .

کلید واژه‌ها: ارتباطات سازمانی،اقدامات ارتباطی، رضایت ارتباطی، رضایت شغلی، تعهد عاطفی

 فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1) مقدمه:

ارتباطات جزء محوری در پیاده سازی روش مدیریت است. مدیران بیش از 75درصد از زمان فعالیت خود را صرف اجرای برخی از تکنیک‌های ارتباطی می‌نمایند. استدلال موجهی در این زمینه ارایه شده است شواهد دال بر اهمیت فوق العاده بالای ارتباطات داخلی است. تحقیقات اجرا شده توسط یا مارینو و فاکتول (1988)، حاکی از رابطه مثبت بین میزان زمان صرف شده در ارتباطات و فعالیت‌های مهم نظیر اقدامات منتهی شده به رضایت شغلی کارکنان است . در نتیجه این یافته‌ها، بسیاری از سازمان‌ها، منابع انسانی و مالی حائز اهمیتی را صرف توسعه سیستم‌های ارتباط داخلی موثر و تسهیل تکنیک‌های ارتباطی و نیز تقویت اطلاعات ایده‌آل کارکنان در کلیه سطوح سازمانی می‌کنند. از آنجا که طبق تحقیقات صورت گرفته رفتار کارکنان در سازمان متاثر از نگرش‌هایشان است، از این رو،آگاهی از آن‌ها برای مدیران سازمان‌ها ضروری به نظر می‌رسد. با وجود این، بایستی اذعان کرد آگاهی از همه نگرش‌های کارکنان برای مدیران سازمان اهمیت چندانی نداشته و مدیران نیز علاقه‌ای به دانستن همه این نگرش‌ها ندارند. در واقع مدیران بیش‌تر علاقه‌مند به دانستن آن دسته از نگرش‌هایی هستند که با کار و سازمان مرتبط است. طبق تحقیقات انجام گرفته در این مورد سه نگرش عمده بیش‌ترین توجه و تدقیق را از سوی محققان به خود جلب کرده‌اند، این سه نگرش عبارتند از وابستگی شغلی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی([1]Weaver1,2011). هدف از اجرای این مطالعه عرضه بینش‌های جامع‌ترحول محور رابطه میان ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی بانک مسکن است. در این فصل ابتدا به بیان مساله و در ادامه به اهمیت و ضرورت ، مدل تحقیق ، اهداف ، فرضیه ها ، تعاریف نظری وقلمرو تحقیق پرداخته خواهد شد.

1-2) بیان مساله:

یکی ازمسایل عمده‌ی بانک‌ها تمایل به جابجایی کارکنان، کم کاری، عدم دلبستگی و انگیزه پایین و در نهایت تمایل به ترک سازمان توسط کارکنان است ( به ویژه کارکنانی که از تخصص بالایی برخوردارند و برای بانک‌ها یک منبع مهم به شمار می‌آیند)، این امر، هزینه‌های بالایی برای بانک‌ها به همراه دارد. از جمله می‌توان به پایین آمدن بهره‌وری وافزایش هزینه‌های آموزشی، توانمندسازی، استخدام و به کارگیری و نیز از دست دادن دانش سازمانی اشاره کرد که بسیار گزاف و سنگین است(انصاری، کلجاهی و صالحی،1389).می‌یر، آلن و اسمیت بیان می‌کنند که در طی 25 سال گذشته تعداد قابل ملاحظه‌ای از تحقیقات به مطالعه‌ی جابجایی و کم کاری کارکنان و مشکلات مذکور پرداخته‌اند(انصاری،کلجاهی و صالحی،1389). ولی با این وجود، هنوز درک کاملی از ابعاد این موضوعات ندارند، این ابهام، یک زمینه‌ی کنجکاوی را برای مدیران و همچنین برای محققان به دنبال دارد(Buck&Waston[2],2002,p176). امروزه، از جمله مسائل اصلی مورد توجه صاحب نظران علوم رفتاری و مدیریت منابع انسانی به شمار می‌روند. رضایت شغلی‌، به نگرش کلی فرد درباره شغلش گفته می‌شود. کسی که رضایت شغلی‌اش در سطح بالایی نباشد، به کارش ناخشنود است، نگرش وی منفی است. (کوزه چیان، زراعی و طالب پور،1382) . رضایت شغلی، زاییده عواملی نظیر شرایط محیط كار، نظام سازمانی شغل، روابط حاكم بر محیط كار، عوامل اجتماعی و تاثیر عوامل فرهنگی است(2000Jenkeins[3]). تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر می‌گذارد( مورهد ، 1374 ).همچنین تعهد و پایبندی می‌تواند پیامدهای مثبت ومتعددی داشته باشد. اندیشه تعهد، موضوعی اصلی در نوشته‌های مدیریت است. این اندیشه، یکی از ارزش‌های اساسی است؛ که سازماندهی بر آن متکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی می‌شوند اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد، برای اثربخشی سازمانی ضرورتی تام دارد (صادقی فر ،1386،37) . تعهد سازمانی، پیوند افراد با سازمان است كه توسط سه عامل «اعتقاد قوی و پذیرش اهداف و ارزش‌های سازمان، تعهد عاطفی»، «تمایل به تلاش زیاد برای سازمان، عهد مستمر» و «میل قوی برای باقی ماندن در سازمان، تعهد تكلیفی» مشخص می‌شود (2005Leach[4]) . اکثر پژوهشگران تعهد راشامل دو جزء مجزا اما مرتبط(نگرشی و رفتاری) می‌دانند. تعهد نگرشی، بیانگر درجه وفاداری افراد به سازمان است كه بر تطبیق و مشاركت افراد در سازمان تاكید دارد. تعهد رفتاری، بیانگر فرآیند پیوند افراد با سازمان است اما می‌یر و آلن تعهد عاطفی، مستمر و تكلیفی را از اجزا تعهد نگرشی می‌دانند (2005،[5]Powell). عوامل فردی، شغلی، سازمانی و فراسازمانی روی تعهد سازمانی موثر هستند؛ از جمله، رضایت شغلی بر تعهد سازمانی كاركنان تاثیر زیادی دارد (Tezeng[6],2002) . بر اساس تحقیقات ویلیام و همکاران، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ساخته‌های مرتبط اما متمایز استوار است. اما به منظور فراهم آوردن مبنایی برای تصمیمات مدیران نیروی انسانی در زمینه‌های برنامه ریزی، جذب و نگهداری نیروی انسانی و كاهش هزینه‌های ناشی از ترك خدمت كاركنان از سازمان، به صورت مشترك مورد سنجش قرار می‌گیرند كه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تحقیقات نشان داده كه كاركنان با رضایت شغلی بالاتر، از نظر توانایی بدنی و توان ذهنی در وضعیت بهتری قرار دارند و از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی منعكس كننده جوّ سازمانی بسیار مطلوب است كه منجر به جذب و ماندگاری كاركنان می‌شود . توجه به اهمیت ارتباطات سازمانی به دلیل افزایش پیچیدگی سازمان های بزرگ ، محیط متضاد و پویایی كه کارکنان درآن كار می كنند. و پیشرفت سریع در آن و تجربه های مهم آن و تكنولوژی های ارتباطی كه، آن ها برای ارتباطات و تعامل با كاركنان استفاده می شود ، به وجود آمده است . ( BYNRNE ، بلنگر[7] 2006و لمای[8] 2006 ، كارنر 2006 [9] ) .در حالی كه ارتباطات زیادی در محدوده ی دامنه ی ارتباطی به وجود می آید،بعضی از این ارتباطات بین ادراك كاركنان و نگرش كاری آن درگیری ایجاد می كند. این امر به خاطر این است كه نگرش های به كار این طور شناخته شده اند كه به مفروضات مهم و با معنی در سطح فردی و سازمان مرتبط می شوند. یكی از ارتباطات مطالعه شده بین رضایت از ارتباطات و نگرش های كاری این است كه رضایت شغلی ایجاد می شود . یكی از روابط كم و بیش درك شده اخیر رابطه بین رضایت از ارتباطات و تعهد سازمانی است. رضایت شغلی و تعهد سازمانی شاید دو متغییری باشد كه در ادبیات دانشگاهی بیشتر مورد بحث قرار گرفته اند. این امر به این دلیل است كه ارزیابی كارمند از كارش یا تعهدش به سازمان با خروجی های كار ، كه شامل كناره گیری كارمند از كار ، رفتار شهروندی سازمان لیسس[10] (2006) ، كاهن11 (1999 ) رفتارهای كاری ضد تولیدی اسبكتر( 2006 )[11]وعملكرد شغلی می شود ، ارتباط دارد (نحریر و همکاران،1389).اقدامات ارتباطات داخلی سازمان از قالب كاملی از فعالیت های ارتباطی رسمی و غیر رسمی تشكیل شده كه به وسیله اعضای سازمان ، به منظور انتشار اطلاعات از یك یا بیش از یك شنونده در محدوده سازمان انجام می شود. این تعریف به صورت عمومی است اما تعریف جامعی از آن لازم است تا به صورت دقیق ماهیت اصلی و وسعت چنین اقداماتی را منعكس كند . اقدامات ارتباطات داخلی ممكن است به صورت ارتباطات بالا به پایین ، افقی و پایین به بالا شكل بگیرد ویا اینكه ممكن است به وسیله هر یك از افراد سازمان ابداع شود. به هر حال این مسئولیت مدیران است تا از یك سیستم ارتباطات داخلی كارا و مؤثر اطمینان حاصل كنند و همچنین از این كاركنان با اطلاعات مربوط ، مهم و به موقع حمایت می شوند ، مطمئن شوند.رضایت از ارتباطات ” رضایتی با جنبه های متفاوت از ارتباطات در سازمان ” ( كرینو و وایت1981) به اقدامات ارتباطی مربوط می شود ، اما مترادف آن نیست. رابطه شامل یك پیشایند(اقدامات ارتباطی ) و یك نتیجه ( رضایت از ارتباطات ) است. رضایت از ارتباطات ارزیابی مؤثر كاركنان از اقدامات ارتباطی سازمان و دارای ساختاری چند بعدی است در حالی كه این امر آشكار است كه اطلاعات مرتبط و به موقع برای سطح بالای عملكرد شغلی ضروری است ، در یك نقطه ی اطلاعات سربار به وجود می آیند كه پیامد های منفی را موجب می شوند (اپلر و منگیس، 2004 ). پذیرفتن و حمایت كردن از اقدامات ارتباطات داخلی برای سازمان بسیار مهم است . به خصوص این امر برای سازمان های با تمایز بالا اهمیت دارد ( هارویتز 2006 ؛ كاوالكسی KOWALSKIو SWANSON 2005).خدمات بانکداری بانک مسکن یكی از مثال های مربوط به عملیات سازمان های با درجه تمایز بالاست . برای این امر دلیل خوبی وجود دارد. همچنین نتایج این امر و یافته‌های مشابه نشان می‌دهد، سازمان‌های زیادی روی منابع انسانی و مالی مهم، به منظور توسعه سیستم‌های ارتباط داخلی کارا و موثر برای تسهیل اطلاعات مربوط به کارکنان در همه‌ی سطوح سازمان سرمایه گذاری کرده‌اند .ارتباطات سازمانی نیز باید اثربخش باشد تا در مجموعه‌ی سازمان و مدیریت آن بتواند موثر واقع شود و نقش کلیدی را ایفا کند در واقع ارتباط موثر می‌تواند به عنوان بنیاد سازمان‌های مدرن در نظر گرفته شود (مزروعی و همکاران1388). ارتباطات اثربخش یعنی؛ کل آن چه را که پیام فرست ارسال داشته است به هر طریق، کلامی یا غیر کلامی، مقصد یا گیرنده پیام دریافت کند(فرهنگی و همکاران ،1383).

لذا سوال اصلی تحقیق این است: 1- آیا رضایت کارکنان از ارتباطات در رابطه بین ارزیابی آنان ازاقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان نقش میانجی دارد؟ 2- آیا رضایت از ارتباطات در رابطه بین ارزیابی آنان از اقدامات ارتباطی و تعهد سازمانی عاطفی نقش میانجی دارد؟

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق:

انسان، به عنوان سرمایه‌ی با ارزش سازمان‌ها مطرح است و نگهداری و حفظ او برای هر سازمان ضروری است. بنابراین، برقراری ارتباطات موثر انسانی از جایگاه ویژه‌ای در تعهد افراد سازمان بر خوردار است که برای رسیدن به این هدف گوش دادن موثر می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد(آتش پور، 1383). عدم برقراری ارتباط موثر، ناشی از عدم توجه و گوش دادن موثر به سخنان دیگران است. بنابراین، ضروری است برای ارتقای تعهد سازمانی کارکنان، به بررسی ارتباط بین مهارت ارتباطات موثر و تعهد سازمانی پرداخته شود. لوتانز به نقل از عراقی( عراقی ، 1373 ) اظهار می‌دارد که در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل مورد بحث قرار گرفته است ( مورهد ، 1374 ). مدارک و شواهد پیشنهاد می‌کنند که در بعضی فضاها ارتباطات بیشتر، بهتر است اگر از نوع ارتباطات درونی باشد. تحقیقات یامارینو و ناوگوتن[12](1988 ) نشان داد که بین مقدار زمان صرف شده برای ارتباطات و اهمیت خروجی کار مثل سطح تلاش ایجاد شده، به وسیله کارکنان و رضایت شغلی کارکنان همبستگی مثبتی وجود دارد. همچنین نارضایتی از شغل، باعث کاهش روحیه کارکنان می‌شود و روحیه در کار بسیار نامطلوب است(کوزه چیان، زراعی و طالب پور،1382).

از شاخص‌های سنجش میزان برتری سازمان‌ها نسبت به هم، کارکنان شاغل در آن سازمان‌ها هستند كه میزان رضایت و تعهدشان باعث می‌شود وظایف محوله را با كیفیت بالاتری به انجام برسانند. این امر موجب افزایش عملكرد، بهره‌وری و اثربخشی سازمان می‌شود. برعكس، افراد بی تفاوت یا بی مسئولیت در برابر اعمال محوله سازمان، این رفتار را به دیگران منتقل می‌كنند و باعث كاهش عملكرد افراد و تنزل سازمان از نظر كمی و كیفی می‌شوند(نحریر و همکاران، 1389).

1-4) اهداف تحقیق:

با توجه به مسله تعریف شده اهداف تحقیق حاضربه شرح زیراست:

  1. سنجش میزان ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
  2. سنجش میزان رابطه بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
  3. سنجش میزان رابطه بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  4. سنجش نقش متغیر رضایت از ارتباطات در رابطه بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و    رضایت شغلی آنان
  5. سنجش میزان رابطه بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
  6. سنجش نقش متغیر رضایت از ارتباطات در رابطه بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
  7. آزمون مدل تحقیق

1-5) چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکه‌ای است منطقی ـ توصیفی و مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده‌اند(سکاران[13]، 1381، 94). متغیر مستقل در این پژوهش اقدامات ارتباطی است و متغیرهای وابسته این تحقیق تعهد عاطفی و رضایت شغلی است، متغیر میانجی تحقیق رضایت ارتباطی است. کریر و بورک در سال 2008در مقاله‌ای با عنوان تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی وتعهد سازمانی و نقش میانجی رضایت ارتباطی یکی از مولفه‌های موثر بر تعهد عاطفی و رضایت شغلی را اقدامات ارتباطی می‌دانند و در واقع می‌توان گفت که مدیریت کارساز به برقراری ارتباطات موثر بستگی دارد(Carriere&Christopher [14],2008).

تعداد صفحه :163

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته علوم دامی : اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی Next Entries پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی با عنوان زبانزد یا ضرب‏المثل