پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

 عنوان:

تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب

بانک تجارت استان اصفهان

  استاد راهنما:

دکتر فتانه علیزاده مشکانی

استاد مشاور:

آقای مجید حسن فینی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تعریف مسأله، سابقه‌ی موضوع، روش تحقیق

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 4

1-2)  بیان مسأله…………………………………………………………………………………………….. 5

1-3)تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………………. 7

1-4)اهداف…………………………………………………………………………………………………… 10

1-5)فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 11

1-6) روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………… 12

1-7 ) تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………. 13

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: سرمایه اجتماعی

2-1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 16

2-1-2 مفهوم سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………… 17

2-1-3 اهمیت سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………….. 18

2-1-4 تعاریف سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………….. 19

2-1-5 سرمایه اجتماعی از دیدگاه دیگران…………………………………………………………….. 20

2-1-5-1 سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام……………………………………………………………. 20

2-1-5-2 سرمایه اجتماعی از نظر جیمز كلمن……………………………………………………….. 21

2-1-6 سرمایه اجتماعی سازمانی………………………………………………………………………… 22

2-1-7 اهمیت  سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان…………………………………. 23

2-1-8 عناصر سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………… 24

2-1-9 مدلی برای سنجش سرمایه اجتماعی…………………………………………………………… 24

بخش دوم: تصمیم‌گیری استراتژیک

2-2-1 تعریف تصمیم……………………………………………………………………………………… 27

2-2-2 تعریف تصمیم‌گیری………………………………………………………………………………. 27

2-2-3 ماهیت تصمیم‌گیری ………………………………………………………………………………. 28

2-2-4 طبقه‌بندی تصمیمات ……………………………………………………………………………… 29

2-2-5 تصمیمات برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده……………………………………………… 30

2-2-6 تصمیمات سلسله مراتبی…………………………………………………………………………. 31

2-2-7 تصمیم‌گیری استراتژیك چگونه ممكن است…………………………………………………. 34

2-2-8 تعریف تفكر استراتژیك ………………………………………………………………………… 34

2-2-9 عوامل موثر در رواج تفكر استراتژیك…………………………………………………………. 35

2-2-10 سلسله مراتب اداری، آفت تصمیم‌گیری استراتژیك………………………………………. 35

2-2-11 هفت معیار تصمیم‌ استراتژیك………………………………………………………………… 36

2-2-12 فرآیند تصمیم‌گیری………………………………………………………………………………. 37

2-2-13 تصمیمات فردی…………………………………………………………………………………. 38

2-2-14 تصمیمات سازمانی ……………………………………………………………………………… 40

2-2-15 تحقیقات گذشته………………………………………………………………………………….. 40

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 49

3-2) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………. 50

3-3) جامعه آماری ……………………………………………………………………………. 51

3-4) تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………. 51

3-5) روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………. 52

3-6) روش گردآورى اطلاعات………………………………………………………………………….. 53

3-7 ) ابزار جمع‌آوری اطلاعات…………………………………………………………………………. 54

3-8)  برآورد پایائی پرسشنامه……………………………………………………………… 57

3-9) روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………… 58

3-10) فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………….. 59

3-8)  برآورد پایائی پرسشنامه……………………………………………………………………………. 61

3-9) روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………… 61

3-10) فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………….. 61

فصل چهارم : یافته ها و نتایج تحقیق

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 64

4-2 ویژگی های نمونه   ………………………………………………………………………………….. 65

4-3 آزمون فرضیات ……………………………………………………………………………………….. 77

فصل پنجم: نتیجه گیری،پیشنهادها و محدودیت ها

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 94

5-2  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. 95

 

5-3 پیشنهادها……………………………………………………………………………………………….. 100

5-4 پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………. 105

5-5 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………. 106

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………. 107

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. 119

الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………………………… 120

ب) منابع لاتین………………………………………………………………………………………………. 123

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………… 125

چكیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه مورد تحقیق،  شامل كلیه کارکنان شعبات بانک تجارت در استان اصفهان می باشد ، که در زمان انجام تحقیق 1300 نفر بوده است. در این تحقیق نیز برای به دست آوردن نمونه موردنظر از روش طبقه‌ای استفاده شده است. بدین طریق که پس از تعیین نسبت افراد جامعه (شعب مورد پژوهش) درصدی که هر بانک در بین کل جمعیت دارد محاسبه می‌شود و سپس به همان نسبت نمونه مورد نظر را به‌شیوه‌ی تصادفی انتخاب می‌کنیم. حجم نمونه برای انجام تحقیق تعداد191 نفر از کارکنان شعبات بانک تجارت استان اصفهان می‌باشد . از تعداد191 پرسشنامه توزیع شده تعداد 187 پرسشنامه برگشت داده شد كه نرخ بازگشت پرسشنامه ها 98% می‌باشد.از این تعداد پرسشنامه برگشت داده شده 184 عدد آن قابل استفاده بوده است. بنابراین نمونه نهایی این تحقیق 184 نفرمی باشندكه كلیه‌ی تحلیل‌های آماری براین اساس انجام گرفته است. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای بسته پاسخ كه در آن از طیف پنج درجه‌ای لیكرت استفاده شده و شامل 57 سئوال كه توسط محقق و با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور ساخته شده است استفاده گردیده است.  اعتبار پرسشنامه براساس ضریب آلفای كرونباخ819/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی کندال) استفاده شد. نتایج نشان داد كه فرضیات زیر در سطح اطمینان 99 درصد مورد تأئید واقع شد:

فرضیه اصلی 1:

سرمایه اجتماعی درون سازمانی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان اثر دارد.

فرضیه‌های فرعی:

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد شناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی 2:

سرمایه اجتماعی برون سازمانی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان اثر دارد.

فرضیه های فرعی:

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد شناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

كلید واژه ها:

سرمایه اجتماعی[1]  ، تصمیم‌گیری استراتژیک[2] ، بعد ساختاری [3]، بعد شناختی[4]،  بعد رابطه ای[5].

 فصل اول

كلیات

تعریف مسأله، سابقه ی موضوع، روش تحقیق

  • مقدمه

دستیابی به توسعه، نیازمند بررسی راهکارهائی اساسی در جهت نیل به آن است. وجود منابع مختلف در جوامع توسعه نیافته، از زمینه های اساسی و مهم برای توسعه محسوب می شود. سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی به تازگی به مثابه متغیری تأثیرگذار در روند توسعه‌یافتگی شناخته شده است (اوانی و شیروانی، 1384). سرمایه اجتماعی طبق نظر بسیاری از اندیشمندان به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد و از طریق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می گردد. سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی که ممکن است افراد، گروه ها و جوامع برای نیل به نتایج مطلوب آن را به‌کار گیرند، قلمداد می‌شود، و آن مفهومی است که در بسیاری موارد توسط تحلیلگران اجتماعی برای توصیف طیف وسیعی از فرآیندهای اجتماعی به کار برده می شود و کمک می‌کند تا به درک این پرسش که چرا برخی افراد، گروه‌ها و طبقات مردم به نتایج سیاسی، اقتصادی، و یا اجتماعی مثبت‌تری نسبت به دیگران نائل می‌شوند، منجر شود.

ویلانوا و جوسا[6] (2003) سرمایه اجتماعی را به‌عنوان پدیده‌ای مدیریتی تلقی کرده و برای آن ویژگی‌های مختلفی مانند اعتماد، ارزش‌ها و رفتارهای مشترک، ارتباطات، همکاری، تعهد متقابل، شناخت متقابل و شبکه را ذکر کرده‌اند. آنها اعتقاد دارند سرمایه اجتماعی نمی‌تواند بدون یکی از این ویژگی‌ها وجود داشته باشد و نمی‌توان تصور کرد که سازمان بدون بعضی از این ویژگی‌ها بتواند کار کند.

از طرف دیگر سرعت سرسام آور تغییرات در دنیای کنونی بدین معناست که روش های متداول مدیریت نمی‌توانند مناسب تغییرات باشند. هنگامیکه تغییرات جزیی بود می توانستیم از تجربه استفاده کنیم ولی هنگامیکه تصمیمات جنبه استراتژیک دارند ونتایج بسیار عمده و غیر قابل برگشت هستند نمی‌توان از تصمیم‌گیری های مبتنی بر قضاوتهای شهودی و تجربه فردی مبتنی بر فلسفه های مدیریت استفاده کرد. بنابراین فرآیند مدیریت استراتژیک تلاشی است برای تهیه نسخه دوم از آنچه در مغز‌های انسان‌های بسیار باهوش و نخبه می‌گذرد یعنی کسانی که دارای درك مستقیمی از امور هستند و دانش و اطلاعات را با تجزیه و تحلیل‌های علمی خود در هم می آمیزند، و با استفاده از سرمایه‌های اجتماعی خود تغییرات را شناسایی کرده و بقای سازمان در عرصه رقابتها و کشمکش‌ها را فراهم می نمایند.

1-2)  بیان مسأله

یكی از اصلی‌ترین شاخصه‌های حضور مدیر در سازمانی كه مدیریت آنرا به عهده دارد، اتخاذ تصمیم مناسب و تلاش برای اجرای سریع، صحیح و كارآمد آن است. به عبارتی اگر تصمیم‌گیری مناسب و متناسب با اطلاعات صحیح و روز آمد و به هنگام برآوده و شریانهای اطلاع رسانی سازمان از اطلاعات مناسب و شفاف برخوردار باشد، این شفافیت شامل همه رده‌های سازمان می‌گردد. اتخاذ تصمیم منطقی و موثر بر اساس اطلاعات شفاف قوام و دوام عمر سازمان را تضمین و تثبیت خواهد كرد. از تصمیم گیری تاكنون تعاریف متعددی شده است.

«تصمیم‌گیری را می‌توان طریقه عمل و یا حركت در مسیر خاص تعریف نمود كه با تامل و آگاهانه، از میان راه و روشهای مختلف برای نیل به یك هدف مطلوب، انتخاب شده است.»

استار[7] معتقد است كه :«تصمیم‌گیری، پایه و اساس تمام وظایفی است كه مدیر در سازمان انجام می‌دهد.»

تصمیمات سازمانی متعددند و هر سطح سازمانی تصمیم‌‌گیر خاصی را می‌طلبد. موضوع تحقیق در رابطه با تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیك است. تصمیمات استراتژیك شامل آن دسته از تصمیمات هستند كه جهت آنها متوجه آینده و هدفهای عالی سازمان است. نوع تصمیم، چرایی اتخاذ آن، ساز و كارهای مناسب برای اجرای تصمیم، موقع و زمان شایسته برای پرداختن به آن، گرفتن بازخور و نقد و بررسی تصمیم از جمله مسائلی است كه ضرورت بررسی اثرات سرمایه اجتماعی را در این زمینه اجتناب ناپذیر می‌سازد.

مفهوم سرمایه اجتماعی در سازمان نوپا و دارای سه مولفه مهم اعتماد سازمانی، انسجام سازمانی و مشارکت سازمانی است که خود هم معلول و هم گسترش دهنده این سه مولفه است. ضمنا این سرمایه حیاتی، وابستگی و ارتباط متقابل و محکمی با سرمایه فیزیکی، اقتصادی و انسانی دارد، به  تسریع توسعه مالی و فرهنگی و اطلاعاتی و رشد و بالندگی سازمان یاری می رساند؛ موجب ایجاد حس همکاری و همیاری و مشارکت میان اعضای سازمان می‌شود.

سرمایه اجتماعی در سازمان دو وجه یا دو نوع دارد:

  • سرمایه اجتماعی درون سازمانی
  • سرمایه اجتماعی برون سازمانی

در هر دو بعد از سرمایه اجتماعی در سازمان مؤلفه‌های ساختاری، شناختی و رابطه‌ای مورد بررسی واقع می‌شود. مولفه ها، و شاخص های عملیاتی سرمایه اجتماعی درونی و بیرونی به شرح جدول زیر خواهد بود:

تعداد صفحه :143

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه برق قدرت:رنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید به منظور حفظ کفایت سیستم Next Entries پایان نامه برق قدرت:بررسی حالات گذرای الکترومغناطیسی درتوربین های بادی