پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش مالی

با عنوان : بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدرشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجةکارشناسی ارشد

رشته­ مدیریت بازرگانی گرایش مالی

 عنوان:

” بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران”

استاد راهنما:

دکتر محمّدطالقانی

استاد مشاور:

دکترابراهیم چیرانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                    صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقّدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3اهمیت وضرورت اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………… 3

1-4اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-5فرضیه ها ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-6روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-7قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-8ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات

2-1 مقّدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

2-2 بخش اوّل: مبانی نظری مالی- رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران)…………………………………………. 9

2-2-1 تاریخچه پیدایش مباحث مالی – رفتاری……………………………………………………………………………. 9

2-2-2مفروضات رفتاری سرمایه گذاران……………………………………………………………………………………… 11

2-2-3تئوری های روانشناسی سرمایه گذاران……………………………………………………………………………….. 13

2-2-3-1تئوری چشم انداز……………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2-3-2نظریه رفتارهای مبتنی بر تجربه و آزمون خطا……………………………………………………………………. 16

2-2-3-3نظریه رفتار گلهای در بازارهای مالی……………………………………………………………………………… 20

2-2-3-4دیدگاه معامله گران اختلال زا در مالیه…………………………………………………………………………. 20

2-2-4واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد…………………………………………………………………………… 20

2-3بخش دوّم: مبانی نظری اعلامیه‌های سودنقدی……………………………………………………………………… 23

2-3-1سود نقدی سهام……………………………………………………………………………………………………………… 23

2-3-2مفهوم سود و کاربردهای آن…………………………………………………………………………………………… 24

2-3-3سود حسابداری و نحوه ی محاسبه آن…………………………………………………………………………….. 25

2-3-4سود اقتصادی و نحوه محاسبه آن……………………………………………………………………………………. 26

2-3-5مقایسه ی سود اقتصادی و سود حسابداری……………………………………………………………………….. 28

2-3-6عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود………………………………………………………… 30

2-3-7 نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود………………………………. 33

2-3-8 فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود…………………………………………………………….. 35

2-3-9 سودآوری و تقسیم سود………………………………………………………………………………………………… 37

2-4بخش سوّم- پیشینه تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………… 39

2-4-1تحقیقات داخلی:…………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-4-2تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………. 41

فصل سوم: روش تحقیق

3-1مقّدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-2روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 47

3-3معرفی مدل های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 49

3-4متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………… 49

3-5روش‌شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 54

3-6روشهای گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………… 55

3-7جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………… 55

3-8روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‏ها…………………………………………….. 56

3-8-1 تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………… 56

3-8-2 رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………………………. 57

3-8-3 ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده…………………………………………………………………………… 58

3-8-4 مفروضات رگرسیون خطی………………………………………………………………………………………………. 58

3-8-5 آزمون استقلال خطاها…………………………………………………………………………………………………….. 59

3-8-6 آزمون مناسب بودن مدل………………………………………………………………………………………………… 59

3-8-7 آزمون هم‌خطی بین متغیر مستقل………………………………………………………………………………………. 60

3-8-8 آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………………………………. 61

3-8-9 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته………………………………………………………………………………… 61

3-9نرم افزار تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………. 61

فصل چهارم : یافته های پژوهش

4-1مقّدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

4-2توصیف نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………… 64

4-3آمار توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………………………… 65

4-4آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………….. 66

4-4-1تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون…………………………………………………………………… 66

4-4-2 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون…………………………………………………………………………………… 68

4-4-2-1 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته…………………………………………………………………………… 68

4-4-2-2 آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………………… 69

4-4-2-3 ناهمسانی واریانس ها…………………………………………………………………………………………………. 70

4-4-2-4 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………. 71

4-5 آزمون فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 73

4-5-1 آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………….. 73

4-5-2 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….. 74

4-5-3 آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………. 76

4-5-4 آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………. 77

4-5-5 آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………… 79

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 82

5- 2 خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 82

5-3 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………. 84

5-3-1نتیجه گیری از فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………. 84

5-3-2 نتیجه گیری از فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….. 85

5-3-3نتیجه گیری از فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………… 86

5-3-4نتیجه گیری از فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………… 87

5-3-5نتیجه گیری از فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………….. 88

5-4محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 89

5-5پیشنهادات برای استفاده از نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………. 89

5-6توصیه برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………….. 90

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

ضمائم و پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………. 97

1مقّدمه

در تحقیقات مالی ارتباط مثبت بین تغییر سود نقدی و بازده سهام پیرامون روزهای اعلان توزیع سود نقدی به خوبی مستند شده است. (آرونی و سواری[1]، 1980؛ آسکیت و مولینز[2]، 1986). پژوهش گران بر این باورند که سود نقدی همانند سود گزارش شده، اطلاعاتی در باره جریان نقدی آتی شرکت فراهم می کند. پرداخت سود نقدی به طور منظّم به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای پیش بینی جریان نقدی آتی مورد توجّه سرمایه گذاران قرار می گیرد (بنارتزی و دیگران[3]، 1997؛ اسکینر[4]، 2003). تغییر سود نقدی به افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند کمک می کند تا پیش بینی های خود از جریان نقدی آتی را مورد ارزیابی مجّدد قرار داده و بر این اساس قیمت سهام شرکت ها را تغییر دهند.

با توجّه به موارد گفته شده، در این فصل به بررسی كلیّات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، فرضیات تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و قلمرو تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار کلّی پژوهش بیان می گردد.

1-2بیان مسئله

در بازارهای كارآ در شكل قوی، اوراق بهادار به شكل صحیحی قیمت گذاری شده و منعكس كننده تمام اطلاعات مربوط و موجود در بازار اعم از اطلاعات محرمانه و اطلاعات در دسترس عموم می باشد. همچنین فرض می شود كه همه اطلاعات به طور رایگان و بدون محدودیت در دسترس همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه قرار می گیرد. در صورت وجود چنین اطلاعاتی، افرادی كه به این اطلاعات دسترسی دارند می توانند از آن در جهت پیش بینی قیمت سهام استفاده و بازدهی غیر عادی كسب كنند. در واقع برای اینكه گروهی بازده اضافی پایداری بدست آورند، بایستی به طور مداوم اطلاعات محرمانه ای را داشته باشند یا توانایی خاصی برای كسب بازده غیرعادی مداوم بر مبنای اطلاعات عمومی، نسبت به دیگر سرمایه گذاران، داشته باشند (راعی، تلنگی، 1387: 506) صورت های مالی منتشر شده توسط شركت ها، محتوای اطلاعاتی دارند. یكی از مشخصه های بازار كارآ در شكل قوی این است كه قیمت سهام در هر لحظه از زمان منعكس كننده ارزش ذاتی سهام با توجّه به اطلاعات موجود و مربوط در بازار بوده و بازده غیرعادی در این بازار وجود ندارد. بنابراین در صورتی كه بتوان این بازده غیرعادی را در بازار كاهش داد، میزان كارآیی بازار بیشتر می گردد. كاهش این بازده اضافی نیز صرفاً از طریق شناسایی عوامل مرتبط با ایجاد آن امكان پذیر است (Aksu, 2003).

سود نقدی و تغییرات قیمت سهام از عوامل اصلی كسب بازده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. و از آنجایی كه بخشی از این بازدهی حاصل سرمایه‌گذاران را سود نقدی شامل می‌گردد ، نیاز به بررسی بوده تا زمانی كه سود نقدی اعلام می‌گردد بر روی بازار چه عكس العملی خواهد داشت و این عكس العمل در حقیقت توسط حجم معاملات و بازدهی سهم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این تحقیق می‌تواند برای بسیاری از سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران به كار گرفته شده و در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ نمایند چرا كه اگر افزایش سود تقسیمی باعث می‌گردد تا بازار از واكنش مناسبی بر خوردار گردد در نتیجه سرمایه‌گذاری در شركت‌هایی كه با افزایش سود تقسیمی مواجه هستند، مناسب‌تر خواهد بود (یحیی زاده فر و میربلوك، 1384: 104).

لذا سوال اصلی تحقیق حاضر به این صورت می باشد که: “آیا بین عکس العمل بازار سهام و اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟”.

 1-3اهمیت وضرورت اجرای پژوهش

نقش واحدهای تجاری و بازرگانی در ساختار اقتصادی كشورها بركسی پوشیده نیست. امروزه واحدهای تجاری به عنوان پایه های اصلی اقتصاد كشورها، حجم زیادی از منابع اقتصادی، نظیر نیروی كار، مواد اوّلیه، سرمایه و . . . را مورد استفاده قرار می دهند و در مقابل، با توجّه به حجم تولید و فروش، نقش حائز اهمیتی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی كشورها ایفا می نماید. به همین دلیل بحث درخصوص اطلاعات مالی نسبت بدهی، نسبت گردش دارایی های ثابت، نسبت گردش مجموع دارایی ها، ،EPS انتشار یافته نظیر نسبت بازده سرمایه گذاری، نسبت حاشیه خالص سود در تعیین و شناسایی سهام بهینه بسیار تأثیرگذار می باشند، بنابراین اطلاعات مالی درست و به موقع و بهنگام در شناسایی سهام بهینه بسیار مورد توجّه می باشد (فلّاح شمس و کوشا، 1390).

همچنین تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه، نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی كشور دارد (بهکیش، ۱۳۸۰). بورس اوراق بهادار، عمده‌ترین راه تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه است. با ارتقا كارآیی، بورس اوراق بهادار، نقش خود را در حصول اهداف فوق بهتر ایفا می‌كند. یكی از ویژگی‌های بازار كارآ ، شفّاف بودن اطلاعات است. با ارائه اطلاعات دقیق و به موقع سرمایه‌گذاران، امكان تصمیم‌گیری صحیح برای آنها فراهم می‌شود. چون هنگامی كه سرمایه‌گذار تصمیم به سرمایه‌گذاری در سهام می‌گیرد، اوّلین مشكلی كه با آن مواجه می‌شود انتخاب سهم مورد نظر برای خرید است. لذا اگر اطلاعات مربوط و به موقع در دسترس باشد، سرمایه‌گذاران دچار سر در گمی نمی‌شوند و با اطمینان خاطر می‌توانند با استفاده از این اطلاعات اقدام به تصمیم‌گیری كنند (فربد، بردبار و منصوری، 1388). از طرف دیگر تقسیم سود از دوجنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یك طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های پیش روی شركت‌هاست. تقسیم سود موجب كاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می‌شود. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شركت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداكثر كردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار كنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود كه از سوی مدیران شركت‌ها اتخّاذ می‌شود بسیار حسّاس و دارای اهمیت است. توجّه همه جانبه به عوامل و محدودیت‌های مؤثّر بر سیاست تقسیم سود علاوه بر به حداكثر رسانیدن ثروت سهامداران، موجبات حفظ و بقای شركت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روز افزون آن را فراهم می‌نماید. سود نقدی به عنوان یکی از شیوه های توزیع جریان نقدی، بین مالکان از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت ها ممکن است به دلایل متعددی اقدام به توزیع سود کنند. تئوری های پیام دهی توزیع سود نقدی را تبیین می کنند . بر اساس این تئوری ها، مدیریت، زمانی اقدام به افزایش سود نقدی می کند که از سودآوری آتی شرکت مطمئن باشد .بنابراین، توزیع سود نقدی می تواند حاوی پیام مثبتی از سودآوری آتی شرکت باشد (کردستانی، نصیری و رحیم پور، 1389: 69-68).

لذا با توجّه به اهمیتی که ذکر شد پرداختن به اعلامیه های سود نقدی و واکنش بازار نسبت به آن از اولویت های پژوهشی می باشد که در تحقیق حاضر به آن پرداخته می شود.

1-4اهداف پژوهش

الف. هدف اصلی:

  • بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران.

ب. اهداف فرعی:

  • تعیین رابطه بین نقد شوندگی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

2- تعیین رابطه بین بازده قیمتی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

3- تعیین رابطه بین بازده نقدی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

4- تعیین رابطه بین بازده كل سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

5- تعیین رابطه بین تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌ها و اعلامیه‌های سود نقدی.

ج. اهداف کاربردی:

  1. آگاهی بیشتر مدیران نسبت به واكنش بازار سهام نسبت به اعلامیه‌های سودنقدی.
  2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد نمودن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان.

1-5فرضیه ها ی تحقیق

  • بین نقد شوندگی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

2- بین بازده قیمتی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

3- بین بازده نقدی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

4- بین بازده كل سهام و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

5- بین تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌ها و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

1-6روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف، یك تحقیق كاربردی می باشد، زیرا به “بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران” می پردازد.

از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یك تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد که سعی پژوهشگر بر این است تا یك مساله و پرسش واقعی كه در عمل وجود دارد طی یك فرآیند تحقیق پاسخ دهد و بر حسب نحوه اجراء از نوع کتابخانه ای خواهد بود.

 1-7قلمرو تحقیق

الف. قلمرو زمانی: پژوهش حاضر از نظر قلمرو زمانی مربوط به از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 می باشد.

ب. قلمرو مكانی: قلمرو مكانی تحقیق شامل بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

ج. قلمرو موضوعی: این تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در زمینه مباحث مالی – رفتاری می باشد.

1-8ساختار تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است.

فصل اوّل: در این فصل مفاهیم کلّی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش، روش پژوهش، قلمرو پژوهش و ساختار تحقیق ارائه گردیده است.

فصل دوّم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در سه بخش به شرح زیر گنجانده می شود:

بخش اوّل: مبانی نظری مالی- رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران)

بخش دوّم: مبانی نظری اعلامیه‌های سودنقدی.

بخش سوّم: پیشینه پژوهش که در این قسمت پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه عکس العمل بازار سهام و اعلامیه‌های سودنقدی در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.

فصل سوّم: در این فصل كلّیة مراحل روش شناسی تحقیق شامل: روش تحقیق، جامعه آماری مورد مطالعه، نمونه آماری، ابزار جمع آوری اطلاعات ، اعتبار یابی ابزار پژوهش، روش تجزیه وتحلیل داده ها و آزمونهای آماری استفاده شده، مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل چهارم: در این فصل پس از بیان مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به تحقیق حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می شود.

فصل پنجم: در این فصل به نتیجه گیری پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجّه به نتایج بدست آمده و محدودیت­های موجود در اجرای تحقیق بیان شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده ارائه می گردد.

تعداد صفحه :122

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر: ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌ کننده‌های سریال Next Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان