پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی

عنوان :   بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

(M.A)

 مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 عنوان:

بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید

(مورد مطالعه شرکت های فرش آران و بیدگل)

استاد راهنما:

دكتر محمود زاده

 استاد مشاور:

دكتر مهدی نورسینا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 3

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 4

1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- معرفی عوامل کلیدی در توسعه محصول جدید ……………………………………………………. 7

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………. 7

1-5- اهداف و سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………… 7

1-6- استفاده کنندگان از تحقیق……………………………………………………………………………….. 9

1-7- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 9

1-8- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………….. 10

1-8-1- متغیر مستقل……………………………………………………………………………………….. 10

1-8-2 متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………. 10

1-9- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. 10

1-10- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………. 10

1-11- قلمروهای تحقیق………………………………………………………………………………………. 11

1-11-1- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………… 11

1-11-2- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………….. 11

1-11-3- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………….. 11

1-12- واژگان کلیدی ………………………………………………………………………………………….. 11

1-13- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………… 13

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………………………….. 14

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2- تعاریف و مفاهیم………………………………………………………………………………………… 15

2-2-1- تكنولوژی………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-2 – بازاریابی………………………………………………………………………………………….. 16

2-2-2-1 بازاریابی صنعتی و مصرفی………………………………………………………………. 17

2-2-3- نوآوری…………………………………………………………………………………………….. 18

2-2-3-1 نوآوری بازار ……………………………………………………………………………….. 19

2-2-3-2 انواع نوآوری………………………………………………………………………………… 20

2-2-3-2-1 نوآوری تدریجی……………………………………………………………………. 20

2-2-3-2-2 نوآوری نفوذی …………………………………………………………………….. 20

2-2-3-2-3 نوآوری رادیکال …………………………………………………………………… 20

2-2-4- تیم توسعه محصول………………………………………………………………………………. 20

2-2-5- نرم افزار طراحی فرش بوریا…………………………………………………………………… 21

2-2-6- مفهوم محصول جدید……………………………………………………………………………. 23

2-3- ضرورت و اهمیت توسعه محصولات جدید……………………………………………………….. 25

2-4- عوامل کلیدی در توسعه محصولات جدید………………………………………………………….. 26

2-4-1- فرآیند توسعه محصول جدید………………………………………………………………….. 28

2-4-2- دلایل شکست پروژه های توسعه محصول جدید…………………………………………. 29

2-5- نقش نوآوری در توسعه محصولات جدید………………………………………………………….. 30

2-6- نقش R&D در توسعه محصولات جدید……………………………………………………………. 32

2-7- نقش تکنولوژی در توسعه محصولات جدید……………………………………………………….. 33

2-8- عوامل موثر بر موفقیت فرآیند توسعه محصولات جدید…………………………………………. 34

2-9- عوامل شکست محصولات جدید…………………………………………………………………….. 36

2-9-1- مهمترین عوامل شکست محصولات جدید…………………………………………………. 37

2-9-2- علل وعوامل شکست محصولات جدید در بنگاه های کوچک…………………………. 38

2-10- تجربیات جهانی برای کاهش شکست وافزایش موفقیت محصولات جدید……………….. 39

2-11- نقش مدیریت در توسعه محصولات جدید……………………………………………………….. 40

2-12- عوامل مؤثر بر توسعه محصولات جدید از دیدگاه کوپر……………………………………….. 41

2-13- راهبردهای توسعه محصول جدید…………………………………………………………………… 49

2-14- طبقه بندی و مقایسه الگوهای توسعه محصول جدید…………………………………………… 51

2-15- مدلهای مختلف توسعه محصول جدید ……………………………………………………………. 53

2-15-1- طبقه بندی توسعه محصول …………………………………………………………………… 53

2-15-2- بازاریابی و توسعه محصول ………………………………………………………………….. 54

2-16- استراتژی‌ها و مدل‌های توسعه محصول …………………………………………………………… 54

2-16-1- استراتژی‌های عمومی پورتر………………………………………………………………….. 55

2-16-2- مدل استراتژی رقابتی آنسف…………………………………………………………………. 55

2-17- مدل استراتژی سازگاری محصول جدید با مهارت‌های تحقیق و توسعه‌ای شرکت ……… 57

2-18- مدل گسترش کارکرد کیفیت (QFD) …………………………………………………………….. 60

2-19- مدل توسعه محصول مرحله به مرحله کوپر ………………………………………………………. 61

2-20- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………. 63

2-21- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………. 64

2-21-1- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………. 64

2-21-2-تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………. 65

2-23- مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………. 66

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. 68

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 69

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. 69

3-3- روش گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………….. 70

3-4- قلمروهای تحقیق………………………………………………………………………………………… 70

3 –5- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 70

3- 6- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………… 71

3-7- جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………. 71

3-8- ابزار جمع آوری داده های تحقیق……………………………………………………………………. 72

3-9- مقیاس ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) تحقیق……………………………………………………….. 73

3-9 -1 – روایی ابزار تحقیق……………………………………………………………………………… 74

3-9 -2-  پایایی ابزار تحقیق……………………………………………………………………………… 74

3-10-  آمار توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………. 78

3-11-  چگونگی بررسی فرضیه ها ………………………………………………………………………… 79

3-11-1-  آزمون نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………. 79

3-11-2- ماتریس همبستگی (ضریب همبستگی پیرسون)…………………………………………. 81

3-12- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………. 81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………….. 82

4-1-  مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 83

4-2-  آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 83

4-3-  آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………….. 88

4-4- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… 93

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………….. 94

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 95

5-2- خلاصه موضوع تحقیق و روش تحقیق……………………………………………………………… 95

5-3- تحلیل یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………….. 97

5-4- نتیجه گیری کلی از تحقیق……………………………………………………………………………… 98

5-5- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………. 99

5-6- پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………… 100

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………. 101

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….. 101

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………… 102

پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………. 104

در تحقیق حاضر تأثیر عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه محصولات جدید در شرکت های فرش شهر آران و بیدگل مورد برسی قرار گرفته است. بدین منظور با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش، عوامل تکنولوژی، بازاریابی، نوآوری، تیم توسعه محصول استخراج گردید و با توجه به مورد مطالعه که شرکت های فرش است، عامل    نرم افزار بوریا که تخصصی ترین و منحصر به فرد ترین  نرم افزار طراحی فرش است به عوامل مورد بررسی اضافه گردید. روش آماری مورد استفاده روش همبستگی و ابزار سنجش، پرسشنامه بوده که از مدیران    شرکت های فرش صورت گرفته است. نتایج تحقیق و تأیید فرضیه ها حاکی از این است که تمامی عوامل بر توسعه محصول جدید در شرکت های فرش آران و بیدگل تأثیر مثبت و بالایی دارند. از لحاظ میزان و رتبه تأثیر گذاری عامل تکنولوژی بالاترین رتبه و بیشترین میزان تأثیر را دارد. تیم توسعه محصول، بازاریابی و نرم افزاربوریا در رتبه های بعدی و نوآوری در آخرین رتبه قرار دارد.

واژگان کلیدی: تکنولوژی، تیم توسعه محصول، بازاریابی، نوآوری، نرم افزار بوریا

مقدمه

محصولات جدید از ضروریات شركت‌های امروزی به‌شمار می‌روند. در حقیقت محصولات جدید پاسخی به بزرگ‌ترین مشكلات سازمان‌هاست. امروزه بیشتر سازمان‌ها ضرورت برخورداری از فرایند بهینه توسعه محصول جدید را به خوبی احساس كرده‌اند و برای داشتن چنین فرایند موفقی تلاش‌های زیادی را انجام داده‌اند و هزینه‌های هنگفتی را متقبل شده‌اند. در این سازمان‌ها، افراد متخصص و باتجربه به كار گرفته می‌شوند، از فناوری‌های پیشرفت استفاده می‌شود و درعین حال ممكن است معرفی محصولات جدید آنها با شکست مواجه می شود. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل سازمانی موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید در حوزه محصولات در حوزه شرکت های تولید کننده فرش انجام گرفته است. توجه به تغییر ذائقه وسلیقه مصرف کنندگان و همچنین تحولاتی که در شرایط رقابت و تکنولوژیک پیش می آید ، یک شرکت نمی تواند و نباید منحصرا به کالاهای تولیدی فعلی خود متکی باشد. مشتریان خواهان کالاهای جدید وکالاهای پیشرفته تر هستند و این همان چیزی است که رقبا مترصد آن هستند محصولات جدید از ضروریات شرکتهای امروزی به شمار می روند . درحقیقت محصولات جدید پاسخی به بزرگترین مشکلات سازمان هاست . توسعه محصول جدید، بخش مهمی ازهر تجارت است و فرصت های رشد و مزیت رقابتی را برای شرکت ها فراهم می کند متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار، فرآیند ارائه محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل سازمانی موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید در حوزه محصولات در حوزه شرکت های فرش انجام گرفته است. بدین منظور با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش، عوامل تکنولوژی، بازاریابی، نوآوری، تیم توسعه محصول استخراج گردید و با توجه به مورد مطالعه که شرکت های فرش است، عامل    نرم افزار بوریا که تخصصی ترین و منحصر به فرد ترین  نرم افزار طراحی فرش است به عوامل مورد بررسی اضافه گردید. . نتایج تحقیق و تأیید فرضیه ها حاکی از این است که تمامی عوامل بر توسعه محصول جدید در شرکت های فرش آران و بیدگل تأثیر مثبت و بالایی دارند. از لحاظ میزان و رتبه تأثیر گذاری عامل تکنولوژی بالاترین رتبه و بیشترین میزان تأثیر را دارد. تیم توسعه محصول، بازاریابی و نرم افزاربوریا در رتبه های بعدی و نوآوری در آخرین رتبه قرار دارد.

-1- مقدمه

محصولات جدید از ضروریات شركت‌های امروزی به‌شمار می‌روند. در حقیقت محصولات جدید پاسخی به بزرگ‌ترین مشكلات سازمان‌هاست. امروزه بیشتر سازمان‌ها ضرورت برخورداری از فرایند بهینه توسعه محصول جدید را به خوبی احساس كرده‌اند و برای داشتن چنین فرایند موفقی تلاش‌های زیادی را انجام داده‌اند و هزینه‌های هنگفتی را متقبل شده‌اند. در این تحقیق عوامل مؤثر بر توسعه محصولات جدید را در کارخانجات فرش ماشینی مورد بررسی قرار داده است.

1-2- بیان مساله

محصولات جدید از ضروریات شركت‌های امروزی به‌شمار می‌روند. در حقیقت محصولات جدید پاسخی به بزرگ‌ترین مشكلات سازمان‌هاست. امروزه بیشتر سازمان‌ها ضرورت برخورداری از فرایند بهینه توسعه محصول جدید را به خوبی احساس كرده‌اند و برای داشتن چنین فرایند موفقی تلاش‌های زیادی را انجام داده‌اند و هزینه‌های هنگفتی را متقبل شده‌اند. در این سازمان‌ها، افراد متخصص و باتجربه به كار گرفته می‌شوند، از فناوری‌های پیشرفت استفاده می‌شود و درعین حال ممكن است معرفی محصولات جدید آنها با شکست مواجه می شود ( .(Surak, 1996;Hollingsworth, 1996, 1998; Hoban, 1998

آنچه كه امروزه در میان عوامل مهم در موفقیت محصولات جدید حائز اهمیت و تأكیدی بیشتر است، نقش عوامل سازمانی در موفقیت توسعه محصولات جدید می‌باشد. چه بسا سازمان‌هایی كه به‌رغم سرمایه‌گذاری زیاد برای توسعه محصولات جدید، بكارگیری فناوری‌های پیشرفته و جذب افراد متخصص به سختی شكست خورده‌اند. زیرا مشكل عمده این‌گونه سازمان‌ها، عدم شناسایی عوامل موثر در اداره فرایند توسعه محصولات بوده است (Benner, 2005; Gresham et al., 2006; van Kleef, 2006).

لذا این تحقیق با هدف شناسایی عوامل سازمانی موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید در حوزه محصولات در حوزه شرکت های فرش انجام میشود. در همین راستا مسئله اصلی این تحقیق بدین صورت بیان میشود: عوامل سازمانی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدیددر حوزه شرکت های فرش کدامند؟

توجه به توسعه محصول جدید – اصطلاحی که برای تشریح فرایندی بکار می رودکه از طریق آن یک محصول جدید ابداع می گردد- تا آنجا پیش رفته است که شرکتها به این مهم پی برده اند. اگرچه توسعه محصول جدید یک راهبرد اختیاری بلند مدت نیست، لذا انجام آن ضروری است و این امر ناشی از تغییرات بسیار سریع محیط خارجی در زمینه کوتاه تر کردن چرخه عمر محصول ، افزایش رقابت در بازارها و سرعت زیاد نوآوری و فن آوری است.می باشدماهیت توسعه محصول جدید یک مفهوم میان رشته ای است که از چند رشته برگرفته شده است. نویسندگان مدیریت و بازاریابی در زمینه توسعه محصول جدید از 2 واژه طراحی یا نوآوری و یا هردوی آن استفاده می کنند. انجام تحقیقات بسیار در این زمینه نشان دهنده اهمیت این حوزه از تحقیقات است.

از دیدی وسیع تر توسعه محصول جدید عاملی مهم در توسعه ثروت اقتصادی یک کشور است.امانکته اینجاست که سطح اهمیت توسعه محصول جدید قابل قیاس با موفقیت  آن نبوده و خطر شکست در توسعه محصول جدید زیاداست. با وجود این امر و مشخص بودن نرخ های شکست محصول جدید، دانشمندان هشدار داده اند که درصد شکست محصولات جدید هنوز نگران کننده است. لذا بررسی عواملی که موجبات موفقیت توسعه محصول جدید را فراهم می سازد اهمیت زیادی پیدا می کند. در یك بررسی كه در سال 1991 بر روی پروژه های توسعه محصول صورت گرفته نشان داده شده است كه از هر یازده ایده و مفهوم نوآورانه تنها سه مورد توسعه یافته، مورد وارد بازار شده و در نهایت یك مورد موفق بوده است. (Francis, 2006; Winger and  Wall, 2006)از این روتلاشهای بسیاری صورت گرفته تا عوامل موفقیت و شكست اینگونه پروژه ها شناسایی گردند كه از جمله این عوامل میتوان به عوامل سازمانی از جمله موقعیت بنگاه در بازار، استراتژی بنگاه، توانایی مالی بنگاه، نیروی انسانی كارآمد و تاكید مدیریت ارشد بر خلاقیت و نوآوری نام برد.متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار، فرایند ارائه محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است. اکثر سازمانها امروزه بیش از هر زمان دیگری دریافته­اند که صرفاً تکیه و اعتماد به اهرمهای رقابتی سنتی مثلِ افزایش کیفیت، کاهش هزینه و تمایز در ارائه محصولات و خدمات کافی نیست و درعوض مفاهیمی مثل سرعت و انعطاف پذیری در رقابت نمود قابل توجهی پیدا کرده اند و گرایش به سمت ارائه محصولات و خدمات جدید به بازار خود دلیل موجه این تغییر نگرش است. طی بررسی که در سال 1981 در مورد 700 شرکت امریکایی صورت پذیرفته است، نتایج حاکی از آن است که حدود یک سوم از سود این سازمانها به واسطه محصولات جدیدی بوده است که عرضه کرده اند و این آمار در حالی است که این بررسی در سال 1970، مقدار یک پنجم را نشان داده بود (Karakaya and Kobu, 1994; Henard and Szymanski, 2001)

با توجه به موارد فوق، مدیریت فرایند توسعه محصول جدید نیز نیازمند به کارگیری رویکردهای جدید مدیریتی است. رویکرد مسابقه راگبی که در آن سخت کوشی، جلو و عقب بردن مداوم توپ بازی همزمان با سرعت رمز پیروزی است، از جمله رویکردهایی است که نتایج بهتری را در پی خواهد داشت. هوندا و کنون، از جمله شرکتهایی هستند که چنین الگویی را به عنوان الگوی مرجع فرایندی توسعه محصولات جدید خود به کار گرفته اند. (Francis, 2006; Winger and Wall, 2006)

عوامل کلیدی موفقیت زیر مجموعه عواملی هستند که کوپر(1999( آنها را به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در فرایند توسعه محصول جدید ارائه کرده است: (Benner, 2005; Gresham et al., 2006; van Kleef, 2006)

 • جهت گیری مناسب در بازار، توجه به بازار، محور بودن محصول و مشتری-محور بودن آن؛ تمرکز بر ارائه یک محصول جهان تراز، در اختیار داشتن یک جهت گیری بین المللی در فرایندهای طراحی، توسعه و بازاریابی؛
 • توجه به فعالیتهای قبل از توسعه (predevelopment) به معنای تمرین فرایند توسعه محصول و آماده سازی مقدمات برای توسعه پیش از کلید خوردن پروژه اصلی توسعه محصول؛ تعریف سریع پروژه و محصول؛ این تعریف سریع ملاک پیروزی یا شکست قلمداد می شود.ارائه و روانه سازی بموقع محصول در بازار؛
 • توجه به ساختار سازمانی مناسب، طراحی و جو سازمانی؛
 • اهمیت پشتیبانی مداوم مدیریت ارشد سازمان نه صرفاً به عنوان تضمین کننده موفقیت در فرایند توسعه بلکه کمک رسان پروژه توسعه محصول جدید.

در یك تقسیم بندی كلی عوامل تاثیر گذار سازمانی بر موفقیت محصول جدید به سه دسته معماری و ساختار، فرآیندها و فرهنگ سازمان تقسیم می شوند .هریك از ابعاد فوق در منابع مختلف دارای مفاهیم و تعابیر گوناگونی هستند

در این تحقیق به دنبال این هستیم که عوامل سازمانی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدیدو میزان تاثیر هر یک از این عوامل  در شهرک صنعتی  آران وبیدگل را شناسایی و بررسی کنیم

1-3- معرفی عوامل کلیدی در توسعه محصول جدید

با توجه به مدل راهبردی کوپر1990)  Cooper,) در فرآیند توسعه محصل جدید که در قالب مدلی 6 مرحله‌ای، معرفی شده است کاتلر و آرمسترانگ ( Kotler& Amstrong,2001 ,) نیز در کتاب خود آن را به عنوان راهبرد NPD مرد تأکید قرار داده‌اند و از طرفی دیگر تدوین استراتژی  نقشه راه توسعه محصول در شرکت سایپا بر پایه مدل مذکور بوده، از این رو، اگر چه مدل‌های دیگری چون مدل 5 مرحله‌ای سادل و کلارک[1] (saddle&Cark, 1993, 19-23) یا مدل رینی[2] (Raine,2005) وجود داشته اند اما این مدل به عنوان مدلی پایه در این تحقیق لحاظ شده است.

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به تغییر ذائقه وسلیقه مصرف کنندگان و همچنین تحولاتی که در شرایط رقابت و تکنولوژیک پیش می آید ، یک شرکت نمی تواند و نباید منحصرا به کالاهای تولیدی فعلی خود متکی باشد. مشتریان خواهان کالاهای جدید وکالاهای پیشرفته تر هستند و این همان چیزی است که رقبا مترصد آن هستند محصولات جدید از ضروریات شرکتهای امروزی به شمار می روند . درحقیقت محصولات جدید پاسخی به بزرگترین مشکلات سازمان هاست . توسعه محصول جدید، بخش مهمی ازهر تجارت است و فرصت های رشد و مزیت رقابتی را برای شرکت ها فراهم می کند متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار، فرآیند ارائه محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است. اکثر سازمانها امروزه بیش از هر زمان دیگری دریافته اند که صرفاً تکیه و اعتماد به اهرمهای رقابتی سنتی مثلِ افزایش کیفیت، کاهش هزینه و تمایز در ارائه محصولات و خدمات کافی نیست و درعوض مفاهیمی مثل سرعت و انعطاف پذیری در رقابت نمود قابل توجهی پیدا کرده اند و گرایش به سمت ارائه محصولات و خدمات جدید به بازار، خود دلیل موجه این تغییر نگرش است. طی بررسی که در سال 1891 در مورد 777 شرکت امریکایی صورت پذیرفته است، نتایج حاکی از آن است که حدود یک سوم از سود این سازمانها به واسطه محصولات جدیدی بوده است که عرضه کرده اند و این آمار در حالی است که این بررسی در سال 1877 ، مقدار یک پنجم را نشان داده بود. با توجه به اهمیت و جایگاه توسعه محصولات جدید در سازمان و نیز کاربردی بودن آن و از همه مهمتر اعتقاد و توجه مدیران به افزایش استفاده از این رویکرد ، ضرورت چنین مبحثی احساس می شود. مشخص است که توسعه محصولات جدید به عنوان ابزار توسعه دانش جدید نتایجی را به سیستم تولید سازمانها نیز تزریق می نماید و همچنین منابع سازمانها را در جهت کارآمدی این ابزار برای افزایش بهره وری مجاب می نماید تا از طریق بررسی های دقیق، از آزمون وخطاهای بی مورد جلوگیری شود و منابع مالی صرف هزینه های بی مورد نگردد و سبب اتلاف وقت و هدر دادن نیروی انسانی و سایر منابع نشود. از طرفی ضمن تغییر گرایش و روند ، عملکرد شرکت به جهت انطباق سازمان با مشتری حرکت می نماید ، به کارآیی و انجام موفق وظایف و اختیارات کمک نموده و موجب ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت می گردد. در عصر حاضر ،ارائه محصول جدید موفق ، مبنا و اساسی برای موفقیت شرکت است . توسعه محصول جدید ، در حقیقت آشکار کردن راهبرد شرکت و یکی از مهم ترین روشهایی است که شرکت ها راهبرد خود را عملی می کنند  (خمسه، سرافراز و سرافراز،1390 : 3-2 )

1-5- اهداف و سؤالات تحقیق

 • بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و موفقیت توسعه محصولات جدیددر حوزه ماشین آلات و تجهیزات جدید
 • بررسی رابطه بین عامل تکنولوژی و موفقیت توسعه محصولات جدید جدیددر حوزه ماشین آلات و تجهیزات
 • بررسی رابطه بین بازاریابی و موفقیت توسعه محصولات جدید
 • بررسی رابطه بین تجاری کردن و موفقیت توسعه محصولات جدیددر حوزه ماشین آلات و تجهیزات جدید
 • بررسری رابطه بین تیم توسعه محصول و موفقیت توسعه محصولات جدیددر حوزه ماشین آلات و تجهیزات جدید
 • بررسی رابطه بین ارتباطات سازمان و موفقیت توسعه محصولات جدیددر حوزه ماشین آلات و تجهیزات جدید

جهت دستیابی به اهداف تحقیق،  دو پرسش اساسی وجود دارد که با پیگیری مراحل تحقیق در پی پاسخ به آنها می باشیم:

عوامل مؤثر در توسعه محصولات جدید کدامند؟

ترتیب اهمیت و رتبه بندی هر یک از این عوامل چگونه است؟

1-6- استفاده کنندگان از تحقیق

گرچه این تحقیق می تواند مورد استفاده گروه های زیادی باشد اما به نظر می رسد که بیشتر مورد استفاده گروه های زیر باشد:

1- شرکتهای کوچک و متوسط که بدنبال توسعه محصولات جدید هستند.

2-شرکت های فرش ماشینی که از نرم افزار هایی به جز بوریا استفاده می کنند

3- محققانی که درباره توسعه محصولات جدید در زمینه هایی مرتبط با فرش استفاده می کنند به طور مثال در نساجی،پوشاک و …..

4-شرکت هایی که در توسعه محصول جدید  شکست خورده اند

1-7- فرضیه های تحقیق

براساس مبانی نظری و پژوهش های انجام شده فرضیات ذیل برای این تحقیق در نظر گرفته شده است:

فرضیات حاضر طبق مدلی از کوپر (NPD) طراحی شده است:

 • فرضیه اول : عامل تکنولوژی در موفقیت توسعه محصول جدید در حوزه شرکت های فرش ماشینی تاثیر گذار است.
 • فرضیه دوم : عامل بازاریابی در موفقیت توسعه محصول جدید در حوزه شرکت های فرش ماشینی تاثیر گذار است.
 • فرضیه سوم : عامل نوآوری در موفقیت توسعه محصول جدید در حوزه شرکت های فرش ماشینی تاثیر گذار است.
 • فرضیه چهارم : عامل تیم توسعه محصول در موفقیت توسعه محصول جدید در حوزه شرکت های فرش ماشینی تاثیر گذار است.
 • فرضیه پنجم: نرم افزار بوریا بر موفقیت توسعه محصولات جدیددر حوزه شرکت های فرش ماشینی جدید موثراست.

1-8- متغیرهای تحقیق

1-8-1- متغیر مستقل

در این تحقیق پنج متغیر مستقل در نظر گرفته شده که تأثیر آن ها بر متغیر وابسته بررسی می شود.

1- تیم توسعه محصول

2- نوآوری

3- بازاریابی

4- تکنولوژی

5- نرم افزار بوریا

1-8-2  متغیر وابسته

توسعه محصول جدید

1-9- روش تحقیق

تحقیق از نظر هدف کاربردی،از نظر نحوه گرداوری داده ها توصیفی – همبستگی می باشد.

این مطالعه از نوع تحقیق توصیفی از شاخه همبستگی است. علت تقسیم­بندی این تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی این است که « تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) شامل مجموعه روش­هایی است که هدف آن­ها توصیف کردن شرایط یا پدیده­های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی  می­تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود با یاری دادن به فرایند تصمیم­گیری باشد.» (سرمد، 1385، ص90)

1-10- روش گردآوری اطلاعات

برای انجام این تحقیق از روش­های بررسی اسناد و مدارک ،جستجوی اینترنتی و مطالعات کتابخانه­ای و برای تبیین مبانی نظری و جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده خواهد ­شد.

تعداد صفحه :125

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری Next Entries پایان نامه ارشد هنر گرایش ادبیات نمایشی: رمانس ایرانی از نظر ساختار و محتوا با توجه به رویکرد نورتروپ فرای