پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : مالی

عنوان :  بررسی تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان:

بررسی تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

بانک­های خصوصی در استان اصفهان

استاد راهنما:

دكتر سیامک بهشتی

استاد مشاور:

دكتر مجید رستمی بشمنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………… 5

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………. 8

1-4- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 9

1-4-1- هدف کلی…………………………………………………………………………………………. 9

1-5- فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………. 9

1-6- پیش­فرض­های تحقیق………………………………………………………………………………. 12

1-7- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………. 12

1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی……………………………………………………………………….. 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 15

2-2- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………… 15

2-2-1- عدم اطمینان محیطی  …………………………………………………………………………… 15

2-2-2- مشتری مداری…………………………………………………………………………………….. 21

2-2-2-1- رویکرد مشتری مداری در سطح سازمانی………………………………………………. 22

2-2-2-2- رویکرد مشتری مداری در سطح فردی………………………………………………….. 28

2-2-3- کارآفرینی………………………………………………………………………………………….. 31

2-2-3-1- سیر تکاملی کارآفرینی………………………………………………………………………. 31

2-2-3-2- جریان­های اصلی مطالعه کارآفرینی سازمانی…………………………………………… 33

2-2-3-3- گرایش کارآفرینانه……………………………………………………………………………. 35

2-2-3-3-1- خطرپذیری ………………………………………………………………………………… 38

2-2-3-3-2- نوآوری …………………………………………………………………………………….. 41

2-2-3-3-3- پیشگامی……………………………………………………………………………………. 43

2-2-3-3-4- رقابت تهاجمی……………………………………………………………………………. 45

2-2-3-3-5- استقلال کاری……………………………………………………………………………… 47

2-9- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………. 49

2-3- جمع بندی و ارائه چارچوب مفهومی تحقیق………………………………………………….. 57

فصل سوم : روش­شناسی

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 60

3-2- نوع تحقیق      ……………………………………………………………………………………… 60

3-3- روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………….. 60

3-4- جامعه، نمونه و روش نمونه­گیری………………………………………………………………… 63

3-5- ابزار گردآوری داده­ها………………………………………………………………………………. 64

3-5-1- پرسشنامه اطلاعات فردی………………………………………………………………………. 64

3-5-2- مقیاس عدم اطمینان محیطی ………………………………………………………………….. 64

3-5-3- مقیاس مشتری مداری…………………………………………………………………………… 65

3-5-2- مقیاس گرایش کارآفرینانه……………………………………………………………………… 66

3-6- متغیرها و مقیاس اندازه­گیری …………………………………………………………………….. 67

3-7- روائی و پایائی تحقیق………………………………………………………………………………. 67

3-7-1-  روائی پرسشنامه…………………………………………………………………………………. 67

3-7-2- پایائی پرسشنامه………………………………………………………………………………….. 68

3-8- روش های آماری مورد استفاده…………………………………………………………………… 69

3-8- 1- نرم افزار لیزرل………………………………………………………………………………….. 70

3-8-2-  تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی……………………………………………………………….. 72

3-8-3-نیکویی برازش مدل………………………………………………………………………………. 72

3-8- 4آزمون میانگین یک جامعه……………………………………………………………………….. 73

3-8- 5 آزمون همبستگی پیرسون……………………………………………………………………….. 74

3-8-5-1 ضریب همبستگی………………………………………………………………………………. 74

3-8-5-2- خواص ضریب همبستگی………………………………………………………………….. 74

3-8-5-3- آزمون معنی داری ضریب همبستگی…………………………………………………….. 75

3-9- جمع بندی فصل سوم………………………………………………………………………………. 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدّمه…………………………………………………………………………………………………… 77

4-2- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………….. 77

4-2-1-بررسی ویژگی جامعه از لحاظ جنسیت …………………………………………………….. 78

4-2-2-بررسی ویژگی جامعه از لحاظ سن…………………………………………………………… 79

4-2-3-بررسی ویژگی جامعه از لحاظ سابقه کاری…………………………………………………. 80

4-2-4-بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت تحصیلات……………………………………….. 81

4- 3 -آمار استنباطی و بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق………………………………………….. 82

4-4 – آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش…………………………………………………………… 82

4-4-1-آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) متغیر عدم اطمینان محیطی……………. 82

4-4-2-آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) متغیر مشتری مداری…………………… 83

4-4-3- آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) متغیر گرایش کارآفرینانه…………….. 83

4-5- بررسی وضعیت متغیرها……………………………………………………………………………. 84

4-5-1- وضعیت متغیر عدم اطمینان محیطی………………………………………………………….. 84

4-5-2-وضعیت متغیر مشتری مداری…………………………………………………………………… 85

4-5-3-وضعیت متغیر گرایش کارآفرینانه……………………………………………………………… 86

4-6-  تحلیل عاملی تاییدی………………………………………………………………………………. 86

4-6-1- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل……………………………………………………………….. 87

4-6-2-تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول متغیر عدم اطمینان محیطی………………………………. 87

4-6-3- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم متغیر عدم اطمینان محیطی…………………………….. 93

4-6-4-  تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول متغیر مشتری مداری……………………………………. 98

4-6-5- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم متغیر مشتری مداری…………………………………….. 101

4-6-6- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول متغیر گرایش کارآفرینانه………………………………… 104

4-6-7- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم متغیر گرایش کارآفرینانه……………………………….. 107

4-7- مدل سازی معادلات ساختاری……………………………………………………………………. 110

4-8- آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………….. 112

4-9- تحلیل ضریب R2………………………………………………………………………………….. 113

4-10-آزمون فرضیات فرعی تحقیق …………………………………………………………………… 114

4-11- جمع­ بندی …………………………………………………………………………………………… 142

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری

1-5 جمع بندی …………………………………………………………………………………………….. 144

  • نتایج حاصل از تحقیق ………………………………………………………………………………. 144
  • پیشنهاد های برخواسته از نتایج ……………………………………………………………………. 146

4-5 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………. 146

پیوست ………………………………………………………………………………………………………… 147

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………….. 153

چکیده لاتین …………………………………………………………………………………………………. 157

چکیده

این تحقیق دسته ای از گویه های بر آمده از کنکاش در مبانی ارزیابی تحقیقاتی در خصوص تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان می باشد.

در تحقیق حاضر نیز تأثیر شرایط محیطی بر بانک­های خصوصی استان اصفهان برپایه مدل­های گرایش کارآفرینانه بررسی شده است که شامل 3 فرضیه اصلی و 16 فرضیه فرعی می باشد  .

جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بانک­های خصوصی استان اصفهان در سال 1391 می باشد .

ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که برای روایی و پایایی پرسشنامه ابزار گردآوری به صورت آزمایشی بین 30 نفر از کارمندان بانک توزیع گردید و براساس ضریب آلفای کرونباخ، همسانی درونی پرسشنامه­ها مورد بازبینی قرار گرفت .

بر اساس نتایج تحقیق تنها فرضیه اصلی سوم پژوهش پذیرفته نمی شود و فرضیه فرعی اول تا سیزدهم پژوهش مورد تائید قرار می گیرد و چهاردهم تا شانزدهم رد گردیده. بنابراین شرایط محیطی تاثیر معنی داری بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان دارد و مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تاثیر معنی داری ندارد.

کلمات کلیدی:شرایط محیطی،مشتری مداری،گرایش کارافرینانه.

-1- مقدمه

امروزه شركت­ها و سازمان­ها در محیطی پویا، پرابهام و پیچیده فعالیت می­كنند. در اصل، تغییرات و تحولات شگرف و مداوم در طرز تفكر، ارزش­های اجتماعی، روش­های انجام كار و بسیاری از پدیده­های دیگر زندگی، یكی از بارزترین ویژگی­های عصر حاضر است و این تغییرات در دنیای رقابت افزای كنونی هر نوع مقاومتی را از سوی سازمان­ها در هم كوبیده و همه را با خود به جلو می­برد. وسعت و تنوع تغییراتی كه بر سازمان­ها تحمیل می­شود به قدری زیاد است كه برای آنها چاره­ای جز انطباق و پاسخگویی به این تغییرات وجود ندارد. در چنین شرایطی که از آن به عنوان “عدم اطمینان محیطی”[1] یاد می­شود، چنانچه سازمان با استفاده از رویه­های جدید به تغییرات محیطی پاسخ ندهد و نیازهای مشتریان خود را از طریق استراتژی­های مشتری مدارانه جوابگو نباشد و در مقابل آن حالت منفعلانه به خود بگیرد، از قافله رقابت و توسعه عقب خواهد ماند. براین اساس، شركت­ها و سازمان­ها سعی دارند تا در روند نوآوری[2] و کارآفرینی[3] پیشتاز میدان بوده و از این طریق بتوانند نسبت به تغییر و تحولات بازار رقابتی انعطاف­پذیری خود را حفظ کرده و فرصت­های موجود در بازار را به دست آوردند. در واقع، سازمان­های امروزی در جهت ارائه محصولات جدید، فرآیندهای جدید و نظام­های سازمانی نوین حرکت کرده و انقلاب جدیدی به سوی تسهیل، تسریع و گسترش فرآیند سازمانی ایجاد کرده­اند تا از طریق کارآفرینی پیشتاز میدان باشند (کردنائیج و همکاران، 1386).

در سال­های اخیر با ورود بانک­های خصوصی به عرصه صنعت بانکداری ایران و بطور مضاعف خصوصی شدن برخی از بانک­های دولتی ازجمله بانک تجارت، صادرات و ملّت، رقابت در این صنعت به طور چشمگیری افزایش یافته  و نیاز به کارآفرینی سازمانی در نظام خدمات بانکی بیش از پیش احساس می­شود. در نگاهی به فعالیت­های صنعت بانکداری، پیدایش و ورود خدماتی نظیر پروژه­های کارت سوخت (پرداخت وجه سوخت از طریق POS)، طرح خرید نقدی گندم کشاورزان، بسته­های خدماتی اصناف، پزشکان و مهندسان و … نمونه­هایی از کارآفرینی در این صنعت است که برخی از این خدمات برخاسته از نوآوری­ و برخی دیگر نشأت گرفته از قابلیت­های خطرپذیری و فعالیت پیشتازانه بانک­ها می­باشد.

مرور ادبیات کارآفرینی نشان می­دهد که محققان برای تجهیز بدنه سازمان­ها و شرکت­ها به ابزار کارآفرینی در دو جریان اصلی حرکت نموده­اند که شامل رویکردهای کارآفرینی سازمانی[4] (گاث و گینزبرگ[5]، 1990؛ زهرا[6]، 1993، 1991) و گرایش کارآفرینانه[7] (میلر، 1983؛ کوین و اسلوین، 1988؛ لامپکین و دس[8]، 1996) می­باشد. کارآفرینی سازمانی به بازسازی استراتژیك، به معنی تعریف مجدد استراتژی و سازماندهی شركت اشاره دارد، در حالی که گرایش كارآفرینانه از تحقیقاتی نشات گرفته كه تعیین استراتژی را بر حسب الگوهای عمل یا سبك­های تصمیم گیری ملاحظه نموده است. البته تحقیقات نشان می­دهد، عوامل مختلفی نظیر محیط خارج سازمان، استراتژی سازمان و فعالیت­های مدیریت عوامل تأثیرگذار در کارآفرینی سازمانی می­باشند (گاث و گینزبرگ، 1990؛ میلر، 1983؛ کاراتکو و همکاران[9]، 1990؛ هینونن[10]، 1999). در تعدادی از مطالعات سعی برآن بوده است تا با گسترش مدل­های نظری عوامل تأثیرگذار در توسعه کارآفرینی سازمانی و مکانیسم تأثیرات آن بر عملکرد سازمانی طبقه­بندی شود. به عنوان مثال، لامپكین و دس (1996) در مدل مفهومی خود برای کارآفرینی سازمانی، عوامل گرایش كارآفرینانه، عوامل سازمانی، عوامل محیطی را بر عملكرد سازمان مد نظر قرار داده­اند. در مدل آنتونسیك[11] (2000) ویژگی­های كارآفرینی سازمانی (كسب و كار جدید، كسب و كار مخاطره آمیز جدید، نوآوری در خدمات و محصولات، نوآوری در فرآیند، نوسازی، ریسك­پذیری و در نهایت فوق فعال و تهاجم رقابتی) و همچنین عوامل موثر بر آن (ویژگی­های سازمان، ویژگی­های واحدها و بخش­ها و ویژگی­های محیط) در بررسی کارآفرینی سازمانی مدنظر قرار گرفته است. همچنین، مقیمی (2005) عوامل موثر بر كارآفرینی سازمانی را براساس مدل سه شاخه­ای (میرزایی، 1378) در سه گروه ساختاری (متغیرهای مربوط به ساختار و سیستم­های درون سازمان به جز عوامل انسانی)، رفتاری (مدیران و كاركنان و نگرش های آنها در سازمان) و زمینه­ای (محیط سازمان) طبقه بندی می­کند. جارنا و کایسو[12] (2006) با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی گزارش کردند که سه گروه عمده از عوامل شامل فعالیت­های مدیریت و فرهنگ سازمانی، ساختار سازمان و در نهایت مهارت­ها و گرایش­های كاركنان، عوامل بالقوه و پیش نیاز در ایجاد و توسعه فرآیند کارآفرینی سازمانی به شمار می­روند. با وجود رویکردهای مختلف برای تحلیل کارآفرینی در سطح سازمانی، امروزه اکثر تحقیقات عامل توسعه کارآفرینی در سطح سازمان را در مفهوم گرایش کارآفرینانه جستجو می­­کنند. براین اساس، در تحقیق حاضر نیز تأثیر شرایط محیطی بر بانک­های خصوصی استان اصفهان برپایه مدل­های گرایش کارآفرینانه بررسی شده است.

1-2- بیان مسأله

محیط خارجی هر سازمان منحصر به فرد و سیال بوده و با ایجاد عدم اطمینان ممکن است سبب محدودیت فرصت­های سازمان شود (پنروس[13]، 1995). رابینز[14] (1991) عدم اطمینان محیطی را یکی از عوامل محیط خارجی سازمان معرفی می­کند که عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار می­دهد. از نظر وی، عدم اطمینان محیطی به میزان آگاهی مدیران از تغییرات محیط بیرونی سازمان و توانایی آنها در پیش­بینی تغییرات مؤلفه­های محیطی اشاره دارد. منابع عدم اطمینان محیطی در محیط­های تجاری شامل دولت و سیاست­ها، اقتصاد، منابع و خدمات مورد نیاز صنعت، محصولات، بازارها و تقاضا، رقابت و فناوری عنوان شده است (میلر[15]، 1993). تحقیقات نشان می­دهد که محیط­های پویا، گرایش کارآفرینانه را در شرکت­های کوچک افزایش می­دهد (مایلس، کوین و هیلی[16]، 2000).  همچنین، خطرپذیری و نوآوری در محیط­های پویا افزایش می­یابد چرا که تصمیم­گیری کُند در محیط­های پویا فرصت­ها را از بین می­برد (هاگ و وایت[17]، 2003). در حال حاضر شرایط سیاسی ایران به گونه­ای رقم می­خورد که پارامترهای مهم درگیر در تصمیم­گیری سازمان­ها به شدت متغیر و غیرقابل پیش­بینی شده است و این عامل ممکن است عوامل دخیل در عملکرد سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، عوامل تنظیم کننده، ساختاری و فناوری در صنعت بانکداری در سراسر جهان در دهه اخیر به شدت در حال تغییر است (انگار و همکاران[18]، 1999). در شرایط محیطی که پیش روی صنعت بانکداری وجود دارد، شرایط به شدت رقابتی شده است و مدیران بانک­ها پی برده­اند که جذب و نگهداری مشتریان وفادار کلید بقاء و موفقیت آنان است (یاواس و همکاران[19]، 1997). براین اساس، بانک­ها و موسسات مالی، استراتژی­های چندگانه­ای برای ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان طراحی کرده و از این طریق سعی بر آن دارند تا رضایت و وفاداری مشتریان خود را جلب نمایند. در این بین، با توجه به نقش کلیدی کارمندان در ایجاد ارتباط با مشتریان، دیدگاه­ها و رفتارهای آنان در قبال مراجعه کنندگان، تعیین کننده کیفیت خدمات ادراک شده توسط مشتری، احساس رضایت مشتری و در نهایت تعهد عاطفی مشتری به بانک­ها خواهد بود (هنینگ- تارائو[20]، 2004؛ یون و همکاران[21]، 2001). این قبیل رفتار­ها در بخش خدمات و به ویژه در صنعت بانکداری و به طور خاص در بانک­های خصوصی از نکته نظر اینکه پتانسیل تأثیرگذاری بر سودآوری را دارند حائز اهمیت هستند که اصطلاحاً رفتارهای مشتری مدارانه[22] لقب گرفته است. رفتارهای مشتری مداری بازتابی از استراتژی کلان سازمان برای مشتری مداری بوده و از طریق ترویج مدیران ارشد به لایه­های عملیاتی سازمان منتقل می­شود. از نظر براون و همکاران[23] (2002)، مشتری­مداری کارکنان در صنعت خدمات به تمایل یا آمادگی کارکنان برای برطرف کردن نیازهای مشتریان در زمینه­ شغلی مربوطه اشاره دارد که متشکل از دو بُعد نیاز[24] و لذت­بخشی[25] است. بُعد نیاز نشان دهنده باورهای کارکنان درباره توانایی برطرف کردن نیازهای مشتریان بوده و بُعد لذت­بخشی، میزان احساس لذت­ ذاتی کارکنان در ایجاد تعامل و ارائه خدمت به مشتریان است (براون و همکاران، 2002). مطالعات دیگر، مشتری مداری در کارکنان صنعت بانکداری را متشکل از چهار بُعد مشتری­نوازی، استنباط نیاز، خدمت­رسانی و ارتباط معرفی کردند (داناوان، براون و موون[26]، 2004). براساس شواهد تجربی در بخش خدمات مالی کشور انگلستان (بانک­ها، بورس اوراق بهادار و بیمه)، مولفه­هایی نظیر وجود سیستم­های خدماتی، خدمت رسانی و ارتباط با مشتری از ابعاد مهم مشتری­مداری در بانک­های تجاری معرفی شده است (اگان و شیپلی[27]، 1995). براساس جستجوهای محقق تاثیر شرایط محیطی و از آن جمله عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری در نظام بانکداری مورد توجه بسیار اندکی از سوی پژوهشگران قرار گرفته و اطلاعات روشنی در این خصوص وجود ندارد. به عنوان مثال، در حالی که صاحب نظران تعامل دوسویه­ای بین عوامل محیطی و استراتژی­های سازمان قائل هستند (خاندوالا[28]، 1977؛ رابینز، 1991)، اما نتایج تحقیق در شعب بانک ملّت شهر تهران نشان داد که عدم اطمینان محیطی اثر مستقیمی بر سطح مشتری مداری ندارد (رشیدی، 1390). به طور قطع، هنگامی که سازمان­ها و نوعاً در تحقیق حاضر بانک­های خصوصی به دلیل تحریم­های وضع شده در تأمین منابع خود با محدودیت روبرو باشند، ممکن است از میزان خدمت­رسانی آنها به مشتریان کاسته شود. البته در شرایط ذکر شده، ایجاد استراتژی­های مناسب مانند جهت­گیری یا گرایش کارآفرینانه[29] ممکن است حتی عملکرد سازمانی را بهبود دهد.

میلر عنوان می­کند: “یك سازمان كارآفرینانه، سازمانی است که در نوآوری خدمات، محصول و بازار درگیر شده، برخی اقدامات مخاطره آمیز را به عهده گرفته و اولین سازمانی است كه با نوآوری­های پیشگام خود را در بازار مطرح کرده و رقبا را تحت فشار قرار می­دهد” (میلر، 1983، ص 771). کوین و اسلوین[30] (1991) از اصطلاح “حالت کارآفرینانه”[31] و نامن و اسلوین[32] (1993) از “سبک کارآفرینانه”[33] برای توصیف رفتارهای خطرپذیری، نوآوری و پیشگامی استفاده کردند. صرف­نظر از اصطلاحاتی که برای توصیف گرایش کارآفرینانه استفاده شده است، این سازه از نظر مفهومی چند بُعدی بوده و نشان­دهنده­ی تمایل سازمان برای حفظ مزیت رقابتی و رقابت تهاجمی از طریق خطرپذیری و نوآوری در مقابل سایر رقبای تجاری است و صرف­نظر از اندازه و نوع سازمان، قابلیت کاربرد در هر سازمان را دارد (نایت[34]، 1997؛ کوین و اسلوین، 1991؛ لامپکین و دس[35]، 1996). شواهد پژوهشی قانع کننده­ای نیز وجود دارد که نشان می­دهد گرایش کارآفرینانه باعث بهبود عملکرد کسب و کارهای مختلف می­شود (کوین و اسلوین، 1991؛ لامپکین و دس، 1996؛ ویکلاند[36]، 1999؛ ویکلاند و شفرد[37]، 2003، 2005؛ فاکس[38]، 2005؛ هاگس و مورگان[39]، 2007؛ مورنو و کاسیلاس[40]، 2008؛ رانیان و همکاران[41]، 2008؛ اسلاتوینسکی[42]، 2010). تا به امروز، مدل­های مختلفی برای اندازه گیری گرایش کارآفرینانه ارائه شده است (سرونبری[43]، 2006؛ کوریس و سکساستون[44]، 1996؛ کوین و اسلوین، 1991؛ لامپکین و دس، 1996؛ موریس، کراتکو و کوین[45]، 2008؛ میلر و فریزن، 1982؛ میلر، 1983)، اما مدل پنج بُعدی گرایش کارآفرینانه لامپکین و دس (1996) از معروفترین و شناخته شده ترین این مدل ها به شمار می­رود که در تحقیقات مختلفی مورد استفاده بوده است. براساس این مدل، گرایش کارآفرینانه دارای پنج بُعد خطرپذیری، نوآوری، پیشگامی، رقابت تهاجمی و استقلال می­باشد (لامپکین و دس، 1996).

به طور کلی، به نظر می­رسد که عدم اطمینان محیطی (قابلیت پیش­بینی شرایط سیاسی، اقتصادی، تغییر در منابع و خدمات مورد نیاز، محصولات، بازارها و تقاضا، رقابت و فناوری) ممکن است تأثیر چشمگیری بر استراتژی­های مشتری مدارانه (مشتری­نوازی، استنباط نیاز، خدمت­رسانی و ارتباط) و گرایش کارآفرینانه (خطرپذیری، نوآوری، پیشگامی، رقابت تهاجمی و استقلال) در بانک­های خصوصی داشته باشد که با عنایت به شرایط اقتصادی در حال حاضر کشور و اهمیت آن و عدم توجه مطالعات قبلی به این موضوع مهم، تحقیق حاضر در صدد برآمده است که پاسخ­گوی این سوال باشد آیا تغییرات غیرقابل پیش­بینی در شرایط و مولفه­های محیطی بر سطح مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان اثر دارد؟

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

کارآفرینی سازمانی به عنوان رویکردی که گرایشات و فعالیت­های کارآفرینانه در سطح سازمان را رونق می­دهد، عنصر مهمی در توسعه اقتصادی و سازمانی، ایجاد ثروت و بهبود عملکرد شناخته شده است (آنتونسیک و هیسریچ، 2004). پرداختن به این مفهوم از طریق ایجاد صنایع نوین، بهبود عملکردها، افزایش بهره­وری و افزایش رقابت بین المللی بر توسعه اقتصادی کشورها تأثیرگذار است. در راستای رسیدن به این ایده­آل­های عملکردی و استفاده از کارآفرینی به عنوان ابزاری قدرتمند، رویه­ای دانش محور نیاز است تا گام­های رشد و توسعه به طور سنجیده به سمت جلو برداشته شود. به طور یقین، اتکا به نظریه­ها و مفاهیم تئوریک و حتی شواهد و مستندات تجربی که در بستر فرهنگ­ها و نظام­های اجتماعی- سیاسی- اقتصادی مختلف به عرصه ظهور رسیده­اند، ممکن است در عمل شکاف عظیمی بین اهداف مورد انتظار و نتایج برجا مانده ایجاد کند و خسارت­های جبران ناپذیری بر پیکره سازمان­ها و کسب و کارهای کشور وارد سازد. از این رو، پرداختن به مباحث کارآفرینی در زمینه­های مختلف خدماتی، تولیدی و صنعتی در داخل ایران در جهت رشد اقتصادی کسب و کارها ضرورتی انکار ناپذیر است.

صرف نظر از مباحث مربوط به تفاوت­های فرهنگی، ادبیات کارآفرینی در تنه خود، چه در مورد اثرات کارآفرینی بر عملکرد و چه اثرات متغیرهای محیط درونی و بیرونی سازمان بر کارآفرینی سازمان­ها با یافته­های ضد و نقیضی مواجه است. به عنوان مثال، در حالی که برخی از مطالعات از اثرات مثبت کارآفرینی سطح سازمان بر عملکرد کسب و کار خبر می­دهند (برای مثال، ویکلاند و شفرد، 2003، 2005؛ فاکس، 2005؛ هاگس و مورگان، 2007؛ مورنو و کاسیلاس، 2008؛ رانیان و همکاران، 2008؛ اسلاتوینسکی، 2010)، برخی دیگر خلاف این ادعا را گزارش کرده­اند (هارت[46]، 1992؛ ماتسانو و همکاران[47]، 2002؛ مورگان و استرانگ[48]، 2003؛ اسمارت و کونانت[49]، 1994). از سوی دیگر، امروزه چه در کشورهای خارجی و چه در داخل ایران، مطالعات و تحقیقات بسیاری در زمینه کسب و کارهای مختلف جهت توسعه کارآفرینی در مشاغل مختلف انجام می­شود، اما با این حال، در صنعت بانکداری علی­رغم وجود فعالیت­های کارآفرینانه، تلاش­های مطالعاتی بسیار محدودی به تحلیل کارآفرینی در این صنعت پرداخته است. علاوه براین، نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده بیشتر به دلیل موردی بودن مطالعات قابل تعمیم نیستند. در تحقیق حاضر، گردآوری اطلاعات در مجموعه­ای از بانک­های خصوصی استان اصفهان انجام شد که می­تواند نتایج معتبرتری در مقایسه با تحقیقات قبلی ارائه نماید. همچنین، تحقیق حاضر از نظر زمان، در شرایط سیاسی و اقتصادی بسیار خاص (برای مثال، تحریم بانک­های ایران) اجرا شده است که این امکان کمتر در اختیار تحقیقات قبلی بوده است. از این رو، تحقیق حاضر از حیث برطرف نمودن ابهامات موجود در قلمرو موضوعی خود و توسعه دانش موجود نقش مهمی برعهده داشته و در تلاش بوده است تا بینش کاملی از کارآفرینی سازمانی در صنعت بانکداری و تأثیر شرایط محیطی بر آن در اختیار دست اندرکاران این صنعت قرار دهد.

تعداد صفحه :168

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران Next Entries ارزیابی كارایی كانال های توزیع با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها