پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دولتی

گرایش : تحول

عنوان :   بررسی ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد نراق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناس ارشد MA

گرایش مدیریت تحول

عنوان پایان نامه:

بررسی ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی مطالعه موردی نیروی انتظامی استان لرستان

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا عسکری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

چکیده…….1

فصل اول  کلیات تحقیق. 2

1-1     مقدمه    3

1-2     بیان مساله- 3

1-3     اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق- 5

1-4     فرضیات تحقیق- 6

1-5     اهداف تحقیق- 6

1-6     سوالات اصلی تحقیق- 7

1-7     قلمرو پژوهش (موضوعی، زمانی، مکانی) 7

1-7-1    قلمرو موضوعی- 7

1-7-2    قلمرو مکانی- 7

1-7-3    قلمرو زمانی- 8

1-8     مفاهیم کلیدی تحقیق- 8

فصل دوم  مبانی نظری تحقیق      11

2-1     مقدمه    12

2-2     شغل- 12

2-3     رضایت ‏شغلى‏- 13

2-4     برنامه ریزی برای کار رضایتمندانه- 16

2-5     خود آگاهی و عزت نفس– 18

2-6     نظریه های رضایت شغلی- 19

2-6-1    نظریه نیازها 19

2-6-2    نظریه انتظارات– 20

2-6-3    نظریه نقش– 20

2-6-4    نظریه امید و انتظار- 20

2-7     عوامل موثر بر رضایت شغلی- 21

2-7-1    سازمان- 21

2-7-2    محیط     22

2-7-3    ماهیت کار- 23

2-7-4    عوامل فردی- 24

2-8     پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی- 24

2-9     رضایت شغلی و عملکرد- 27

2-10  ارتباط انگیزش – عملکرد – رضایت– 28

2-11  اندازه گیری رضایت شغلی- 29

2-12  فرهنگ ملی و رضایت شغلی- 31

2-13  مدل شاین      32

2-14  گسترش کار- 35

2-15  تعهد- 36

2-16  تعهد سازمانی- 37

2-17  مسیر شغلی- 38

2-18 مراحل اصلی پیشرفت شغلی یك شخص از دید گاه وان مانین و شاین—- 41

2-19  موفقیت مسیر پیشرفت شغلی- 42

2-20  توسعه مسیر شغلی- 42

2-21 عوامل مؤثر بر مدیریت پیشرفت شغلى- 44

2-22 اهمیت پرورش مؤثر زندگى شغلى- 46

2-23  شناسایى تكیه گاه هاى زندگى شغلى- 48

2-24  علت اهمیت مسیر پیشرفت شغلی- 51

2-25  سازمان كوچك تر- 53

2-26  پیشینه تحقیق- 53

2-26-1 پیشینه داخلی- 53

2-26-2 پیشینه خارجی- 54

فصل سوم روش تحقیق. 56

3-1     مقدمه     57

3-2     روش تحقیق- 57

3-3     تحقیق بر اساس هدف– 57

3-4     تحقیق بر اساس ماهیت و روش– 57

3-5     متغیرها 60

3-5-1    متغیر مستقل- 60

3-5-2    متغیر وابسته- 60

3-6     مدل مفهومی تحقیق- 61

3-6-1    برنامه ریزی و توسعه مسیر شغلی- 62

3-6-2    مدیریت مسیر شغلی و توسعه مسیر شغلی- 63

3-6-3    توسعه مسیر شغلی و رضایت شغلی- 65

3-6-4    تعهد مسیر شغلی و توسعه مسیر شغلی- 67

3-7     جامعه آماری- 68

3-8     حجم نمونه- 69

3-9     روشهای گردآوری اطلاعات– 70

3-10  ابزار جمع آوری اطلاعات– 71

3-11  استانداردهای سنجش اعتبار کیفی تحقیق- 72

3-11-1 روایی تحقیق- 72

3-11-2 پایایی پرسشنامه- 73

3-12  روشهای آماری(روشهای تجزیه و تحلیل داده ها) 75

3-13  روش تجزیه و تحلیل داده ها 75

فصل چهارم  تجزیه و تحلیل داده ها 78

4-1     مقدمه- 79

4-2     ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری- 80

4-2-1    وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت– 80

4-2-2    وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان سابقه کاری- 81

4-2-3    وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن- 82

4-2-4    وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات– 83

4-3     تحلیل استنباطی داده ها 84

4-3-1    ارزیابی تناسب مدل- 84

4-3-2    مدل اندازه گیری برنامه ریزی مسیر شغلی- 86

4-3-3    مدل اندازه گیری ابعاد مدیریت مسیر شغلی- 88

4-3-4    مدل اندازه گیری ابعاد توسعه مسیر شغلی- 90

4-3-5    مدل اندازه گیری ابعاد رضایت مندی شغلی- 91

4-3-6    مدل اندازه گیری ابعاد تعهد مسیر شغلی- 92

4-4     بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 94

4-5     آزمون فرضیه ها با استفاده از روابط ساختاریافته خطی- 95

4-6     نتیجه آزمون  97

فصل پنجم نتایج و پیشنهادات.. 99

5-1     مقدمه    100

5-2     بخش اول : مروری کلی تحقیق- 100

5-3     بخش دوم : تحلیل نتایج تحقیق- 100

5-4     پیشنهادات– 103

5-4-1    پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحلیل تحقیق- 103

5-4-2    سایر پیشنهادات– 104

5-5     محدودیتهای تحقیق      104

پیوستها              106

منابع                    113

چكیده

نیروی کار با ارزش ترین منبع سازمان های معاصر است که فراهم سازی آنها با یک مسیر شغلی با ثبات یک رابطه برنده – برنده هم برای سازمان و هم برای کارکنان ایجاد می کند. توسعه روز افزون تکنولوژی منجر به تحولات شگرف در تمام عرصه های زندگی شده و استفاده از آن در جهت تحقق اهداف فردی و سازمانی موجب رضایت استفاده کنندگان از آن خواهد شد. با توجه به گسترش تکنولوژی نیاز به آموزشهای جدید در سازمانها احساس می شود. بکارگیری دانش جدید در سازمان می تواند موجب گسترش افقی شغل شود و میزان رضایت شغلی را تغییر دهد. توجه به عواملی که موجب ارتقا تعهد و رضایت شغلی می شود برای نیروی انتظامی استان لرستان بسیار با اهمیت می باشد و این نیرو در تلاش است تا عوامل موثر بر ارتقا رضایت و تعهد کارکنان خود را بررسی نماید. در این تحقیق تلاش شده است تا به این سوال که آیا برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی می تواند موجب افزایش رضایت و تعهد شغلی کارکنان خود شود، پاسخ داده شود. این تحقیق بر روی 196 نفر از پرسنل نیروی انتظامی استان لرستان انجام شده است. نمونه گیری در این تحقیق بصورت تصادفی می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. تمام فرضیات این تحقیق تایید شد و مشخص نمود که ارتقا تعهد و رضایت پرسنل با توسعه مسیر شغلی آنها ارتقا می یابد.

واژه های کلیدی:

مسیر شغلی، توسعه مسیر شغلی، برنامه ریزی مسیر شغلی، مدیریت مسیر شغلی، رضایت شغلی، تعهد مسیر شغلی

-1    مقدمه

در این فصل از پژوهش به بررسی بیان مسئله، اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق، اهداف تحقیق، قلمرو تحقیق، سوالات تحقیق و مفاهیم کلیدی تحقیق پرداخته خواهد شد.

1-2    بیان مساله

در دنیای جهانی کسب و کار، تغییرات دایمی و روزانه، بر فرآیند های ساختار دهی مجدد، کاهش اندازه سازمانی، ادغام ها و تصاحبات مزایای تکنولوژیکی و سایر اقدامات جهت برآمدن از پس فشارهای جهانی گواهی می دهند. این تغییرات در سطوح سازمانی اهمیت مدیریت افراد در محل کار و به خصوص برنامه ریزی و مدیریت شغلی را افزایش داده اند. به طور مستدل نیروی کار با ارزش ترین منبع سازمان های معاصر است که فراهم سازی آنها با یک مسیر شغلی با ثبات یک رابطه برنده – برنده هم برای سازمان و هم برای کارکنان ایجاد می کند. توسعه روز افزون تکنولوژی منجر به تحولات شگرف در تمام عرصه های زندگی شده و استفاده از آن در جهت تحقق اهداف فردی و سازمانی موجب رضایت استفاده کنندگان از آن خواهد شد. نظریه سرمایه نیروی انسانی آغازی است بر خلاقیت و نوآوری برنامه ریزی مسیرهای شغلی اعضای سازمانی که از سیاست ها و تکنیک های مدیریت منابع انسانی جهت توسعه مهارت ها، توانایی ها و شایستگی های هدفمند برای ارایه محصولات و خدمات جدید جالب توجه، استفاده می کند. برانچ (2004) خاطر نشان می سازد که مسیر شغلی، دارایی فردی کارکنان است و سازماندهی است که مسیر شغلی کارکنان را مدیریت و برنامه ریزی می کند. با این وجود طی دهه های گذشته تصور شده که افراد، مسئول تهیه و ساخت مسیر شغلی خود هستند. از این رو مدیریت مسیر شغلی مستلزم ابتکارات سازمانی و فردی به منظور بهبود حداکثر مزایای است. توسعه مسیر شغلی فرآیند پیچیده ای درباره رشد کارکنانی است که برای افراد و سازمان مفیدند. یک سیستم توسعه مسیر شغلی طراحی شده خوب، سازمان را قادر می سازد تا بر استعدادهای داخلی ارزشمند برای کارگزینی و ارتقا از طریق تطبیق مهارت ها، تجربیات و اشتیاق های فردی در جهت نیازهای سازمانی، تلنگری وارد کند. به علاوه آن می تواند نسبت به طرح جانشینی برای جذب، حفظ و انگیزه کارکنان و در نتیجه نیروی کار بهره ور تصمیمهای آگاهانه بگیرد (تیت[1]، 2001، کاپل[2] و شفرد[3]،2004، کای[4]،2005). بنابراین توسعه مسیر شغلی باید یک سیستم مداوم مرتبط با ساختارهای منابع انسانی سازمان باشد و نه یک رویداد زمانی (لی بویتز[5] و همکاران،1998). این موارد پیوند میان سازمان و فرد را در تعریف و حفظ یک فرآیند توسعه مسیر شغلی قابل تحمل مطرح می کند که مستلزم فرضیه سازی و آزمون نتایج تکنیکهای توسعه مسیر شغلی در متون و زمینه های متفاوت است.

با توجه به گسترش تکنولوژی نیاز به آموزشهای جدید در سازمانها احساس می شود. بکارگیری دانش جدید در سازمان می تواند موجب گسترش افقی شغل شده و میزان رضایت شغلی را تغییر دهد. توجه به عواملی که موجب ارتقا تعهد و رضایت شغلی می شود برای نیروی انتظامی استان لرستان بسیار با اهمیت می باشد و این نیرو در تلاش است تا عوامل موثر بر ارتقا رضایت و تعهد کارکنان خود را بررسی نماید. از این رو برای این سازمان بسیار مهم است تا به این سوال که آیا برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی می تواند موجب افزایش رضایت و تعهد شغلی کارکنان خود شود، پاسخ دهد. در این تحقیق کمک خواهد کرد تا به این سوال و مشکل مهم در نیرو انتظامی استان لرستان پاسخ دهد.

1-3  اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق

نیروی انتظامی مجبور است برای برآورده نمودن نیازهای جدید جامعه، دانش و تکنولوزی سازمانی خود را ارتقا دهد. گسترش دانش و تکنولوژی جدید در سطح نیروی انتظامی استان لرستان موجب شده است تا مدیریت این سازمان دوره های آموزشی لازم برای ارتقا دانش و عملکرد پرسنل را برنامه ریزی نماید. این افراد هنگام آموزش، می بایست امور محوله سازمان خود را نیز انجام دهند. همچنین پس از پایان دوره های آموزشی تا جایگزینی کامل دانش جدید، علاوه بر استفاده از برخی روشهای معمول، می بایست دانش و تکنولوژی جدید را نیز بکار گیرند. این امر موجب گسترش افقی وظایف آنها می شود. اگرچه گسترش شغلی در کوتاه مدت موجب کاهش خستگی و افزایش رضایت می شود، اما در دراز مدت می تواند موجب نارضایتی و کاهش تعهد پرسنل گردد. این که چقدر نیروی انتظامی استان لرستان عملکرد موفقی خواهد داشت بستگی به پرسنل آن دارد. لذا پرسنل راضی، با انگیزه و متعهد، کارایی سازمان را افزایش داده و عملکرد آن را موثرتر خواهند کرد. در حال حاضر با گسترش شغلی پرسنل نیروی انتظامی استان لرستان، میزان تغییر در رضایت و تعهد پرسنل آن بوضوح مشخص نمی باشد. با جرای این تحقیق، نیروی انتظامی استان لرستان خواهد توانست تاثیر مدیریت و برنامه ریزی انجام شده برای مسیر شغلی پرسنل خود را بررسی نماید و از میزان تاثیر آن بر رضایت و تعهد ایجاد شده در پرسنل خود آگاهی یابد و برای افزایش کارائی سازمان برنامه ریزی نماید.

1-4  فرضیات تحقیق

فرضیه 1: برنامه ریزی مسیر شغلی رابطه مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد.

فرضیه 2: مدیریت مسیر شغلی رابطه مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد.

فرضیه 3: رضایت شغلی رابطه مثبت با توسعه مسیر شغلی دارد.

فرضیه 4: تعهد مسیر شغلی سطح رضایت را با توسعه مسیر شغلی افزایش می دهد.

تعداد صفحه :133

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی :مقایسه تطبیقی عوامل تاثیرگذار بر خرید ناگهانی و برنامه ریزی شده Next Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی :تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده