پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش مالی

با عنوان : بررسی تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشكده مدیریت و حسابداری

گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه كارشناسی ارشد”M.A.” مدیریت بازرگانی

« گرایش مدیریت مالی»

عنوان

بررسی تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده در نیروگاه های استان گیلان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1مقدمه. 1

1-2 بیان مسئله پژوهش………..2

1-3 ضرورت و انگیزه پژوهش… 2

1-4 اهداف پژوهش… 3

1-5 بیان موضوع تحقیق.. 4

1-6 فرضیه اصلی (کل) 4

1-8 روش جمع آوری اطلاعات… 4

1-9 مدلهای آماری در تحلیل داده ها 5

1-10 تحلیل واریانس… 5

1-11 قلمرو زمانی تحقیق.. 6

1-12 قلمرو مکانی تحقیق.. 6

1-13 تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق.. 6

فصل دوم: مرور منابع و ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1-1 بخش اول تعریف حسابداری.. 9

2-1-2 ضرورتهای حسابداری .10

2-1-3 موضوع حسابداری… 10

2-1-4 حسابداری و تحولات تکنولوژی… 11

2-1-5 تاریخچه حسابداری… 12

2-1-6 حسابداری در ایران.. 14

2-1-7 زمینه های کاری حسابداری بهای تمام شده 15

2-1-9 اهمیت حسابداری بهای تمام شده 15

2-1-10 كاربرد حسابداری بهای تمام شده 16

2-1-12 دایره هزینه یابی… 16

2-1-13 کالای ساخته شده 16

2-1-13 کالای در جریان ساخت…. 16

2-1-16 اجزاء و عوامل بهای تمام شده 17

2-1-17 مواد اولیه. 17

2-1-20 دستمزد. 17

2-1-23 سربار تولید.. 18

2-1-26 مقایسه جایگاه حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده 19

2-1-27 سیستم اطلاعات حسابداری صنعتی.. 20

2-1-29گزارشات درون سازمانی… 21

2-1-30 گزارشهای برون سازمانی… 21

2-1-31 انواع هزینه یابی… 22

2-1-33 تفاوت حسابداری بهای تمام شده (صنعتی) با حسابداری مالی.. 23

2-1-34 تفاوت های حسابداری مدیریت با حسابداری مالی.. 24

2-1-35 حسابداری مالی… 24

2-1-36 حسابداری دولتی… 25

2-1-37 حسابداری مدیریت…. 25

2-1-39 مربوط بودن(relevance). 26

2-1-40 به موقع بودن(timeliness). 26

2-1-41 صحیح بودن(accuracy). 27

2-1-42 قابل مقایسه بودن(comparability) 27

2-1-43 اهمیت…. 27

2-1-45 تصمیم گیرندگان درون سازمانی.. 29

2-1-46 برنامه ریزی(planning). 29

2-1-47 تهیه بودجه(budgeting). 30

2-1-48 کنترل (controlling). 30

2-1-49تصمیم گیری در مورد قیمت های فروش(pricing decisions) 31

2-1-50 مدیریت موجودیها(inventory management) 31

2-1-51 بودجه بندی سرمایه ای(capital budgeting) 31

2-1-52 تصمیم گیرندگان برون سازمانی.. 32

2-1-53 آشنایی با مفاهیم حسابداری در صنعت برق.. 33

2-1-54 تهیه صورتهای مالی شرکت توانیر…. ….35

2-1-56 روش متحدالشکل حسابداری…..36

بخش دوم…37

2-2-1 مروری بر سیستم متحدالشکل مالی توانیر. 37

2-2-2 تاسیسات برق.. 40

بخش سوم…..53

2-3-1 مروری بر روشهای تولید برق…. 53

2-3-4 کار. 54

2-3-5 وزارت نیرو و انرژی الکتریکی… 55

2-3-6 طبقه‌بندی نیرو گاه ها 57

2-3-13 نیروگاههای انرژی‌های تجدید پذیر. 59

2-3-14 طبقه‌بندی نیرو گاه ها از نظر نوع عامل محرک.. 60

2-3-15 توربین بخار نیروگاه حرارتی.. 60

2-3-16 سیکل ترکیبی.. 62

2-3-20 انرژی خورشیدی.. 63

2-3-21 انرژی زمین‌گرمایی.. 64

2-3-22 نیروگاه بادی.. 64

2-3-23 نیروی برق‌آبی.. 65

2-3-24 نیروگاه آب تلمبه‌ای.. 66

2-3-25 نیروگاه هسته‌ای.. 66

2-3-26 تاریخچه صنعت برق در جهان و ایران……. 66

2-3-27پیشینه پژوهش… 68

فصل سوم: روش اجرای تحقیق مواد و روش ها

3-1 مقدمه. 72

3-2 روش اجرای تحقیق.. 72

3-4 نوع و ماهیت روش تحقیق.. 72

3-5 شاخص های آماری و توصیفی.. 73

3-8 جامعه آماری.. 74

3-9 ابزار گردآوری داده ها 74

3-10 آمار های رسمی.. 74

3-13 روایی(validity) 75

3-14 پایایی(valiability) 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1 مقدمه. 78

4-2 آزمون شاخص های توصیفی… …78

4-3 آزمون Levene. …78

4-4 آزمونAnova. 84

4-5 آزمون های تکمیلی.. 85

4-6 آزمون تی دو نمونه ای بین میانگین بهای تمام شده مولد سیکل ترکیبی با مولد گاز.. 86

4-7 آزمون تی دو نمونه ای بین میانگین بهای تمام شده مولد سیکل ترکیبی با مولد بخار.. 87

4-8 آزمون تی دو نمونه ای بین میانگین بهای تمام شده مولد سیکل ترکیبی با مولد باد.. 89

4-9 آزمون تی دو نمونه ای بین میانگین بهای تمام شده مولد گاز با مولد بخار .. 90

4-10 آزمون تی دو نمونه ای بین میانگین بهای تمام شده مولد گاز با مولد باد.. 91

4-11 آزمون تی دو نمونه ای بین میانگین بهای تمام شده مولد بخار با مولد باد.. 93

4-13 تحلیل توصیفی بررسی شاخص های توزیع. 95

4-14 محاسبه چولگی و کشیدگی توزیع داده ها 95

4-16 تحلیل استنباطی.. 97

4-17 آزمون کلموگروف اسمیرنوف… 97

4-18 نمودار های تحلیلی اکتشافی داده ها (Explore Plots) 97

4-25 معادل نا پارامتری آزمون های t 102

4-26آزمون نا پارامتری مقایسه میانگین بهای تمام شده مولد سیکل ترکیبی با مولد گاز 103

4-27آزمون نا پارامتری مقایسه میانگین بهای تمام شده مولد سیکل ترکیبی با مولد بخار 104

4-28آزمون نا پارامتری مقایسه میانگین بهای تمام شده مولد سیکل ترکیبی با مولد باد 105

4-29آزمون نا پارامتری مقایسه میانگین بهای تمام شده مولد گاز با مولد بخار 106

4-30آزمون نا پارامتری مقایسه میانگین بهای تمام شده مولد گاز با مولد باد 107

4-31آزمون نا پارامتری مقایسه میانگین بهای تمام شده مولد بخار با مولد باد 108

4-32آزمون post hoc مقایسه میانگین بهای تمام شده مولد ها. 109

4-33جدول نتایج شاخص های توصیفی.. 110

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….112

5-2نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………….. ..112

5-3نتایج آنالیز واریانس……………………………………………………………………………………. ..112

5-4نتایج آزمون تی دو نمونه ای بین دو گروه سیکل ترکیبی و گاز……………………………….112

5-5نتایج آزمون تی دو نمونه ای بین دو گروه سیکل ترکیبی و بخار …………………………..112

5-6نتایج آزمون تی دو نمونه ای بین دو گروه سیکل ترکیبی و باد……………………………….113

5-7نتایج آزمون تی دو نمونه ای بین دو گروه گاز و بخار…………………………………………..113

5-8نتایج آزمون تی دو نمونه ای بین دو گروه گاز و باد………………………………………………113

5-9نتایج آزمون تی دو نمونه ای بین دو گروه بخار و باد…………………………………………….113

5-10نتایج آزمون LSDمقایسه دو به دو متغیرها………………………………………………………..114

5-12نتایج شاخص های توصیفی پارامتری و غیر پارامتری…………………………………………..115

5-13پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………116

5-14پیشنهادات پژو هش های آتی ……………………………………………………………………………116

5-15پیشنهادات برای صنعت برق……………………………………………………………………………….117

5-16محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………119

چکیده

برق به عنوان صنعت زیر بنایی در فرآیند توسعه اقتصادی کشور، نقشی ارزنده و اساسی دارد که بستر لازم را برای پویایی کشور در زمینه های مختلف فراهم می سازد. تنوع بخشی به منابع تولید برق نیز از الویت اول این صنعت است. از این رو پژوهش حاضر سعی در مقایسه بهای تمام شده یک کیلو وات ساعت تولید برق با مولد های سیکل ترکیبی، گازی، بخار و بادی در نیروگاه های استان گیلان با نام نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان، نیروگاه گازی و بخار با نام شهید بهشتی لوشان و نیروگاه برق بادی سبز منجیل دارد. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و با توجه به اینکه با یک چها چوب نظری آغاز می شود و سپس از یافته های استنتاج به عمل می آید روش فرضی قیاسی خوانده می شود. برای این منظور اطلاعات لازم از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود در نیرو گاه های فوق و همچنین با همکاری دفتر فنی مبنی بر ارائه اطلاعات تولید، جمع آوری گردید. پس از بررسی های به عمل آمده، هزینه های تولید نیروگاه های فوق استخراج شده از صورت های مالی، و مقدار تولید در سال های مورد بررسی باروش های آماری مناسب و معیار های سنجش بهای تمام شده یک واحد برق تولید شده در سه نیرو گاه فوق اقدام شد. نتایج حاصله گویای این مطلب است که طی سال های مورد بررسی، بهای تمام شده یک کیلو وات ساعت برق تولیدی در مولد سیکل ترکیبی، کمتر از سایر مولد ها بوده و بهای تمام شده یک کیلو وات ساعت برق تولیدی در مولد گازی با اختلاف کمی، نزدیک به بهای تمام شده سیکل ترکیبی است. در مولد بخار نیز با تطبیق هزینه های تولید بخار با سایر مولد های تولید، منتج به بالا بودن هزینه های تولید این مولد نسبت به سایر مولد های می باشد. و در نهایت بهای تمام شده مولد بادی بیشتر از سایر مولد ها است و دلیل آن نیز از وضعیت اقلیمی، جغرافیایی و آب و هوایی است که مولد باد به آن وابسته است. طبیعی است که این محدودیت تولید باعت عدم استفاده از ظرفیت کامل مولد های بادی شده و با توجه به ماهیت هزینه تولید برق که جزء هزینه های ثابت هستند، موجب افزایش بهای تمام شده تولید برق می گردد. برای محاسبه یافته های تحقیق و استنباط آماری اقدام به محاسبه میانگین و انحراف معیار نمونه آماری نموده و برای محاسبات آماری ازآنجائی که فقط یک عامل یعنی (شیوه تولید)را عامل تاثیر گذار بر متغیر وابسته (بهای تمام شده تولید برق) مورد بررسی قرار می دهد لذا از تحلیل واریانس یک عامله ANOVA استفاده شد.و تی ستودنت (student’s t-test) برای پیش بینی تغییرات و تطبیق یک متغیر براساس متغیر دیگر استفاده می شود.

کلمات کلیدی : بهای تمام شده، کیلو وات ساعت برق، مولد های برق سیکل ترکیبی، مولد های برق گاز، مولد های برق بخار، مولد های برق باد.

1-1مقدمه:

از اهمیت و ارزش ارزنده برق که یکی از زیر بنایی ترین صنعت در فرآیند توسعه اقتصادی کشور است نمی توان ساده گذشت این صنعت که در ایجاد زیر ساخت های توسعه نقشی اساسی دارد. بستر لازم را برای پویایی و رشد کشور در زمینه های گوناگون اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی فراهم می سازد. حرکت کشور در مسیر توسعه اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه عمومی اجتماعی، تلاش مداومی در افزایش ظرفیت های تولید برق را طلب می کند. پیشرفت روز افزون و سریع فن آوری ها همراه با افزایش رقابت در عرصه اقتصادی جهانی، فعالان تولید را ناگزیر به تولید محصولات با کیفیت و در عین حال با قیمت تمام شده کمتر نموده است. که یکی از اساسی ترین اهداف مدیران آگاه و با تجربه امروزی که در راه رسیـدن به آن قدم بر می دارند، تعیین قیمت تمام شده تولید و همچنین تعیین بهای فروش کالا و نتیجتا تعیین سود ناخالص آن است. حسابداری یکی از ابزار های کارآمدی است که در رسیدن به این هدف با ایجاد سیستم های کنترلی مناسب هزینه یابی بر مبنای مراکز هزینه و مسئولیت که منجر به تهیه گزارشات بمـوقع و قابل اتکا کـه متناسب با نوع تولید پیش بینی شده و تولیدات آتی می باشد تسهیل می نماید. در صنعت برق، با توجه به عدم امکان ذخیره سازی انرژی الکتریکی و همچنین وجود روشهای متنوع تولید، وظیفه تعیین بهای تمام شده تولید برق در هر یک از روش ها، یکی از مهمترین نیاز های اطلاعاتی جهت برنامه ریزی تولید است. در ایران با توجه به سیاست وزارت نیرو مبنی بر ایجاد بازار برق جهت خریدن برق با کمترین قیمت ممکن، ضرورت تعیین بهای تمام شده برق را توجیه می نماید. از آنجایی که برق تولید شده برای اینکه به مرحله مصرف برسد می بایست دومرحله دیگر از جمله انتقال و توزیع را طی نماید و هر مرحله خود دارای هزینه هایی است که باعث افزایش بهای تمام شده برق می شود. با توجه به اینکه دراین پژوهش در پی مشخص نمودن شیوه تولید با کمترین بهای تمام شده برق در مرحله تولید هستیم، لذا قدم نخست محاسبه بهای تمام شده تولید برق در نیرو گاه هاست. به همین دلیل بکار گیری تکنیک های حسابداری و سیستم مدیریت هزینه ها برای شرکت های مدیریت تولید برق ضروری است(سیف الهی، 1382).

در این پژوهش سعی گردیده که با شناسایی مراکز هزینه درشرکتهای مـدیریت تولید، قیمت تمام شده هر کـیلو وات ساعت برق تولیدی در چهار روش سیکل ترکـیبی، گازی، بخاری وبادی برای سه سال متوالی 1389لغایت1391محاسبه، مقایسه و در پایان روش بهینه با بهای تمام شده کمتر شناسایی و پیشنهادات لازم ارائه گــردد. با این امــید که حاصل این تحقیق بتواند کمکی در مشخص نمودن روش های بهینه تولید از نظر بهای تمام شده در صنعت برق کشور نماید.

1-2 بیان مسئله پژوهش:

در جهان امروز، صنعت برق بعنوان یکی از صنایع مادر و پایه ای محسوب می گردد. افزایش نیاز روزافزون این صنعت که بدلیل افزایش جمعیت جهان و پیشرفت تکنولوژی حاکم بر آن می باشد موجب افزایش مصرف برق خواهد شد. کشور ما ایران نیز با این مشکل مواجه است و می بایست بطور مداوم منابع و تاسیسات تولید برق خود را گسترش دهد. لذا لازم است در زمان تصمیم گیری نسبت به گسترش تاسیسات برق آنهم با وجود تولید برق به روش های متفاوت که نیازمند تاسیسات خاص خود بوده بررسی های اقتصادی بعمل آورد. در این بررسی محاسبه قیمت تمام شده کالای تولید شده از جمله موارد اساسی و تعیین کننده می باشد که می تواند سایر عوامل موثر در تصمیم گیری را تحت الشعاع خود قرار دهد. ضمنا از آنجایی که توانایی رقابت در بازارهای داخلی و جهانی یکی از اهداف عالیه صنعت برق ایران می باشد، این صنعت ضمن نزدیک نمودن خود به استانداردها و بازارهای اقتصادی در پی تولید برق به حداقل بهای ممکن با استفاده از تکنولوژی پیشرفته در شرایط اقتصادی فعلی می باشد. از طرفی چون در بازارهای اقتصادی بخش عمده ای از بهای تمام شده یک واحد کالا شامل انرژی تخصیص یافته به آن می باشد هر چه قیمت این انرژی پایین تر و واقعی تر باشد شرایط رقابت و فعالیت های اقتصادی برای سایر صنوف نیز فراهم می گردد(سیف الهی،1382). عمده مشکل صنعت برق در کشور ایران ریشه در ساختار مالکیت و مدیریت این صنعت دارد. تمرکز مالکیت بر مبنای بخش عمومی و دولتی و همچنین افرایش سطوح سازمانی این صنعت را با کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری متناسب با توسعه نموده است (وزارت نیرومطالعات در امور انرژی). این پژوهش به دنبال مقایسه بهای تمام شده چهار روش تولیدی (سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی) درسطح شرکت های تولید کننده می باشد. مسئله اساسی مورد بررسی این تحقیق اینست که در کدام یک از این چهار روش، قیمت تمام شده تولید پایین تر است؟

1-3 ضرورت و انگیزه پژوهش:

از جمله ابزارهای مدیریت در برنامه ریزی و کنترل و حرکت در مسیر اهداف عالیه سازمان و دسترسی به اطلاعات جهت پیش بینی های آتی، بودجه بندی ودر نهایت تصمیم گیری می باشد. بررسی نحوه عملکرد و سطح کارایی شرکت های مدیریت تولید برق از بعد قیمت تمام شده برق، آنهم با وجود شیوه های مختلف تولید یعنی سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی با یک روش به صرفه تولیدی، لازم به نظر می رسد. چه بسا که با تشخیص و استقرار یک روش مناسب تولیدی، زمینه رسیدن به ابزارهای مناسب مدیریتی جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی تا رفع بحران از این صنعت را فراهم می سازد. همچنین صنعت برق ایران که یک صنعت کلان محسوب شده و از زیر ساخت های توسعه اقتصادی می باشد اتخاذ یک روش مناسب و با صرفه اقتصادی جهت تولید برق از بین روش های موجود می تواند منجر به حفظ منابع ملی شود. اولین گام در تصمیم گیری نسبت به این مساله، تعیین روش تولیدی است که شامل قیمت تمام شده بهینه از نظر مالی باشد(سیف الهی، 1382).از دیدگاه مالی روش بهینه تولید در صنعت حفظ راندمان است، برای کسب راندمان تولید می بایست هزینه های تولید را کاهش داد و از طرفی مقدار تولید را نیز افزایش داد، با توجه به اینکه تجهیزات تولید برق توان تولیدی ثابت دارند امکان افزایش تولید وجود ندارد و با توجه به ماهیت ثابت هزینه ها در نیروگاه های تولید برق، امکان کاهش هزینه ها وجود ندارد زیرا در صنعت برق با توجه به قوانین تدوین شده و ساختار منظم این صنعت انعطاف پذیری هزینه ها در این صنعت را غیر ممکن نموده است. این محدودیت باعث گردیده که حفظ راندمان در فرآیند تولید ممکن نشود اما می توان با انتخاب شیوه های تولید با تجهیزات با راندمان، متنوع نمودن و تغییر منابع تولید از سوخت های فسیلی به منابع تجدید پذیر به این هدف دست یافت.

1-4 اهداف پژوهش:

هدف این پژوهش بررسی و معرفی روش تولید برق بهینه از دیدگــاه مـالی می باشد. جهت رسیدن به این اهداف می بایست سیستم در حال اجرای بهای تمام شده تولید برق بررسی و با شناسایی مشکلات موجود در هزینه یابی و محدودیت های حاکم بر کل سیستم که از دیگر اهداف ضمنی این تحقیق بوده بهای تمام شده تولید برق به چهار روش سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در قالب روش های گزارشگری مناسب مالی ارائه و پس از بررسی و تطبیق آنها با یکدیگر در نهایت روش تولید برق بهینه از دیدگاه مالی معرفی می گردد(سیف الهی،1382). هدف اصلی این تحقیق در پی بررسی وتعیین بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده بوسیله چهار روش تولید: سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی است.

از دیدگاه فنی مهندسی با توجه به محدودیت های موجود برای روش های بادی، از روش تولید سیکل ترکیبی جهت صرفه جویی و افزایش راندمان استفاده می شود. اما اینکه آیا این مطلب از دیدگاه مالی نیز مورد تایید است نیاز به تجزیه و تحلیل دارد(سیف الهی،1382). در این تحقیق تولید برق طی روشهای مختلف تولید سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در استان گیلان فقط منحصر به سه نیروگاه های سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق گیلان، شرکت مدیریت تولید برق گازی و بخاری شهید بهشتی لوشان و شرکت مدیریت تولید برق بادی سبز منجیل می باشد. این سه نیروگاه به عنوان نمونه جهت مطالعه موردی انتخاب شده و اطلاعات حسابداری مربوط به بهای تمام شده چهار روش تولید برق بررسی و سپس میانگین بهای تمام شده هر یک از چهار روش در طول محدوده زمانی تحقیق محاسبه و مقایسه خواهند شد. البته شرکت های دیگری نیز در استان گیلان به تولید برق مشغول می باشند از جمله شرکت مدیریت تولید برق پره سر که طی قراردادBOT مورد بهره برداری قرار می گیرد و ساختار مالکیت آن با شرکت های تحت پوشش وزارت نیرو تفاوت دارد و همچنین تا زمان اجرای این پژوهش تمامی واحد های تولیدی آن راه اندازی نگردیده و شرکت تولید برق آبی سد منجیل، نیز با ابراز اینکه بدلیل کاهش حجم آب های ذخیره شده در پشت سد بنا به شرایط نا مساعد جوی، چند دهه اخیر از سد منجیل فقط در فصول کشاورزی جهت آبیاری سطوح مزارع زیرکشت استان استفاده می گردد لذا از دو شرکت فوق در جامعه آماری این پژوهش استفاده نگردید.

تعداد صفحه :148

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته جغرافیای سیاسی : نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی Next Entries پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا : بررسی نقش آژانس‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم