پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : مقایسه­ ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

با عنوان : مقایسه­ ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی

عنوان

مقایسه­ ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه­های اقتصادی در بازاریابی

(مطالعه موردی: شهرک صنعتی بوعلی همدان)

استاد راهنما:

دکتر رضا آقاجان نشتایی

استاد مشاور:

دكتر سیدمحمود شبگو منصف

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                              صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2.بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3.ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-1.هدف كلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-2.اهداف جزئی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5.فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5-1.فرضیه­های اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5-2.فرضیه­های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-7.مدل عملیاتی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-8.متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-9.تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان……………………………………………………………………………………………………… 12

1-9-1.تعریف مفهومی واژگان…………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-9-2.تعریف عملیاتی واژگان…………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-10.خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-2. ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-2-1.توفیق در تجارت…………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-2-2.انواع هوش چندگانه کدامند؟………………………………………………………………………………………………………… 19

2-2-2-1.هوش دیداری-فضایی………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-2-2-2.هوش کلامی-زبانی………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-2-3.هوش منطقی- ریاضی………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-2-2-4.هوش بدنی- جنبشی………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-2-5.هوش موسیقی- ریتمیک…………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-2-6.هوش درون فردی…………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-2-7.هوش برون فردی (فرا فردی)…………………………………………………………………………………………………… 21

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                        صفحه

2-2-2-8.سایر ابعاد هوش……………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-3.هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-3-1.تعریف هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-2-3-2.تعریف هوش هیجانی در تجارت……………………………………………………………………………………………… 25

2-2-3-3.ابعاد پنج گانه مدل هوش هیجانی گلمن…………………………………………………………………………………….. 27

2-2-3-3-1.خود آگاهی………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-2-3-3-2.خود انگیزشی………………………………………………………………………………………………………………………. 28

2-2-3-3-3.خود مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-2-3-3-4.آگاهی‌های اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………… 29

2-2-3-3-5.نیاز روز افزون به تیمهای کاری…………………………………………………………………………………………….. 29

2-2-3-3-6.مدیریت روابط(مهارت‌های اجتماعی)…………………………………………………………………………………… 30

2-2-3-4.معیارهای هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………. 32

2-2-3-5.معیارهای هوش هیجانی در سطح تیمی……………………………………………………………………………………… 32

2-2-3-6.هوش هیجانی و بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………. 33

2-2-3-7.هوش هیجانی و مدیریت بازار………………………………………………………………………………………………….. 34

2-2-3-8.هوش هیجانی و رفتار سیاسی……………………………………………………………………………………………………. 36

2-2-3-9.هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار و تحولی در مدیریت بازاریابی……………………………… 36

2-2-3-10.دیدگاه‌های جدید در زمینه مدیریت تجاری…………………………………………………………………………….. 37

2-2-3-11.هوش هیجانی و مدیریت بازار………………………………………………………………………………………………… 38

2-2-3-12.هوش بین فردی و امید و خوش بینی در خدمت بازار……………………………………………………………… 39

2-2-3-13.نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

2-2-4.هوش بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………………………… 41

2-2-4-1.مشخصات هوش بازاریابی………………………………………………………………………………………………………… 42

2-2-4-2.مواردی را كه در كسب هوش بازاریابی باید مد نظر داشت………………………………………………………… 43

2-2-4-2-1.كشف مشتریان بالقوه…………………………………………………………………………………………………………… 44

2-2-4-2-2.مدل سیكل هوش بازاریابی…………………………………………………………………………………………………… 44

2-2-4-2-3.جهت دهی فعالیت های هوش بازاریابی……………………………………………………………………………….. 44

2-2-4-2-4.جمع‌آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………… 45

2-2-4-2-5.سنجش اعتبار و صحت اطلاعات…………………………………………………………………………………………. 45

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                        صفحه

2-2-4-2-6.بررسی داده‌ها، ارزیابی و تفسیر…………………………………………………………………………………………….. 45

2-2-4-2-7.منتشر كردن…………………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-2-4-3.خصوصیات متخصصان هوش بازاریابی…………………………………………………………………………………….. 45

2-2-4-4.هوش بازاریابی و ارتباط با سایر هوشها در سازمان…………………………………………………………………….. 46

2-2-5.برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت بازار…………………………………………………………………………………………….. 47

2-2-5-1.طراحی سیستم………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-2-5-1-1. جمع‌آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………. 48

2-2-5-1-2.بررسی مقاصد و تمایلات خریداران (مشتریان)……………………………………………………………………… 48

2-2-5-1-3.جمع‌آوری اطلاعات عمومی بازار از رقبا……………………………………………………………………………….. 49

2-2-5-2.بررسی رفتار مصرف کنندگان……………………………………………………………………………………………………. 50

2-2-5-2-1.آنالیز رفتار……………………………………………………………………………………………………………………………. 50

2-2-5-2-2.تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات…………………………………………………………………………………… 50

2-2-5-2-3.کاربردهای محصول……………………………………………………………………………………………………………… 52

2-2-5-2-4.شناخت استراتژی قیمت‌گذاری برای محصولات و خدمات…………………………………………………… 53

2-2-6.تحول مدیریت دربازاریابی…………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-2-6-1.کسب و کارهای کوچک…………………………………………………………………………………………………………… 53

2-2-6-2.کیفیت؛ ارزش مشتری پسند………………………………………………………………………………………………………. 55

2-2-7.ده فرمان بازاریابی………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

2-2-7-1.تحقیق عملکرد کسب و کار و میزان خشنودی مشتری………………………………………………………………. 58

2-2-7-2.آشنایی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

2-2-7-3.از رضامندی مشتری تا مدیریت بهسازی کارکرد سازمان……………………………………………………………. 58

2-2-7-4.گرایش به بازار؛ قلب بازاریابی جدید………………………………………………………………………………………… 59

2-2-7-2.مفهوم بازارگرایی(گرایش به بازار)…………………………………………………………………………………………….. 60

2-2-8. خلق و تبادل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-2-8-1.خلق اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………… 61

2-2-8-2.توزیع وتبادل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………… 61

2-2-8-3.مشتری مداری………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

2-2-8-4.رقیب گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………… 63

2-2-9.عوامل موثر بر بازارگرایی و پیامدهای آن………………………………………………………………………………………. 64

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

2-2-10.پیامدهای بازارگرایی برای سازمان………………………….. ……………………………………………………………………. 64

2-2-11.هفت گناه کبیره در بازاریابی………………………………………………………………………………………………………… 66

2-2-11-1. معادل دانستن بازاریابی و تبلیغات………………………………………………………………………………………….. 66

2-2-11-2. اشتباه در شناسایی بازار هدف…………………………………………………………………………………………………. 66

2-2-11-3. عدم شناخت صحیح از جایگاه محصول/خدمت خودتان………………………………………………………… 66

2-2-11-4. همسو نکردن ارتباطات………………………………………………………………………………………………………….. 66

2-2-11-5. تدوین یا طراحی ارتباطات بازاریابی توسط خود شما……………………………………………………………… 67

2-2-11-6. فقدان شکیبایی………………………………………………………………………………………………………………………. 67

2-2-11-7. فقدان یک طرح مدون……………………………………………………………………………………………………………. 67

2-3.پیشینه تحقیقاتی………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

2-3-1.پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………… 68

2-3-2.پیشینه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………….. 71

فصل سوم : روش تحقیق

3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

3-2.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

3-3.طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

3-4.جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 76

3-5.واحد تجزیه و تحلیل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 76

3-6. حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76

3-7.شیوه­ی نمونه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. 77

3-8.قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

3-8-1.قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………………. 77

3-8-2.قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-8-3.قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-9.روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………… 77

3-10.ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….. 78

3-10-1.پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ…………………………………………………………………………………………………. 78

3-10-1-1.روایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

3-10-1-2.پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 79

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                              صفحه

3-10-2.پرسشنامه هوش بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………. 79

3-10-3.پرسشنامه میزان توفیق در تجارت………………………………………………………………………………………………… 80

3-10-4.روایی آزمون‌های محقق ساخته……………………………………………………………………………………………………. 80

3-10-5.پایایی پرسشنامه‌های محقق ساخته……………………………………………………………………………………………….. 81

3-11.طرز طبقه بندی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 81

3-12.روش‌های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………… 81

3-13.روش تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………………………. 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها(اطلاعات)

4-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

4-2.یافته­های توصیفی(جمعیت­شناختی)……………………………………………………………………………………………………. 85

4-3.نتایج به دست آمده از سنجش متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………. 91

4-4.یافته­های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………… 98

4-4-1. بررسی توزیع به هنجار و نرمال بودن متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق………………………….. 98

4-4-2.آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 99

فصل پنجم: استنتاج و نتیجه­گیری

5-1.بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110

5-2.انطباق نتایج تحقیق با سایر تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………….. 113

5-3.جمع­بندی نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 114

5-4.پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 114

5-4-1.پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………….. 114

5-4-2.پیشنهادات برای تحقیقات در آینده………………………………………………………………………………………………. 116

5-5.محدودیت­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 116

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

چکیده

این پژوهش با عنوان «مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی» با این هدف کلی و 5هدف فرعی در سال 1391 در شهرک صنعتی بوعلی شهر همدان انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی با روش پیمایشی از نوع علّی- مقایسه­ای است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و مسئولان امر بازاریابی در کارخانجات تولیدی و خدماتی در شهرک صنعتی بوعلی می باشد که شامل 180نفر می‌باشند. حجم نمونه توسط فرمول کوکران برابر با 123 نفر برآورد و به شیوه­ی تصادفی ساده انتخاب شدند. داده­های پژوهش توسط سه پرسشنامه؛ که یک پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی سیبریا شرینگ با 33 سؤال و دو پرسشنامه محقق ساخته هوش بازاریابی و توفیق در امر بازاریابی جمع­آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و توسط آزمون رگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل گردید. روایی هر سه پرسشنامه به صورت صوری و محتوایی برآورد و پایایی ابزار توسط ضریب آلفای کرونباخ سنجش گردید که در تمامی پرسشنامه­ها و ابعاد بیش از 70/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بیش از هوش بازاریابی بر توفیق بازاریابان و مسئولین بازاریابی بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار بوده است نتایج دقیق حاکی از آن است که هوش هیجانی در ابعاد؛ مجموع توفیق در امر بازاریابی، تجزیه و تحلیل بازار و انتخاب بازارهای هدف، قویتر از هوش بازاریابی بوده است، اما هوش بازاریابی تنها در دو بعد؛ ترکیب عناصر بازاریابی و تلاش‌های بازاریابی قویتر از هوش هیجانی عمل نموده است.

کلید واژگان: هوش هیجانی، هوش بازاریابی، توفیق در تجارت و بازاریابی، شهرک صنعتی، بوعلی، همدان

مقدمه

یکی از منابع مهم در هر شرکتی، که بی شک یکی از مبناهای اصلی و اساسی توسعه است، همانا نیروی انسانی آن است که مجموعه‌ای از افراد با نیازهای بی شمار را در برمی گیرد. این افراد در صورت رفع نیازهایشان و داشتن انگیزه کافی، استعداد، توان و مهارت خود را در جهت خدمت به سازمان متبوع به کار خواهند گرفت. اگر افراد در شرکت‌ها به خوبی عمل نکنند آنگاه آن شرکت در رسیدن به اهداف و انجام وظایف و مسؤلیت‌های خطیر خود با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد. از آنجایی که کارکنان واحد بازاریابی و فروش، نقش اساسی و بنیادی در ایجاد یک کار اثربخش در واحد سازمانی را بر عهده دارند. لذا تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان و نیز ایجاد یک فضای مناسب هیجانی در محل کار که احتمالاً زمینه ساز توسعه اثربخش بودن بیش از پیش آنهاست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به این نکته باید توجه داشت که هوش با داده و اطلاعات متفاوت است؛به این دلیل که هوش مستلزم انجام اشکالی از تجزیه وتحلیل است که هدفش مفهوم بخشیدن به داده‌ها و اطلاعاتی است که ممکن است، در هر سازمانی پنهان باشد(بسی[1]، ۲۰۰۸).

امروزه مفهوم هوش را به عنوان فرایندی که رقابت پذیری و فرایند برنامه ریزی استراتژیک را بهبود می‌بخشد، مورد توجه قرار می‌دهند(سایمان و همکاران[2]، ۲۰۰۸)

کاتلر معتقد است بازاریابی پدیده‌ای تصادفی نیست، بلکه نتیجه برنامه­ریزی، طراحی و اجرایی بادقت است. فعالیت‌های بازاریابی در تمام صنایع به طور مستمر در حال بهبود است تا شانس موفقیت را افزایش دهند، اما دستیابی به تعالی بازاریابی سخت و دشوار است(کالتر و کلر[3]، ۲۰۰۶).

امروزه از ابزارهای متنوعی به منظور غلبه بر این دشواری استفاده می‌شود و از جمله جدیدترین این ابزارها مفهوم هوش بازاریابی است. در مقالات و کتب مختلف، هوش در سه حوزه مطرح میشود: هوش بازاریابی، هوش رقابتی و هوش کسب و کار(رایت[4]، ۲۰۰۶). به عقیده کاتلر هوش بازاریابی اطلاعات هر روزه درباره تغییرات در محیط بازاریابی است که به مدیران در آماده سازی و تطبیق برنامه‌های بازاریابی کمک می‌کند. در واقع، سیستم هوش بازاریابی مشخص میکند که چه نوع هوشی مورد نیاز است و آن را از محیط دریافت کرده، در اختیار سازمان قرار می‌دهد(کاتلر و کلر، ۲۰۰۶). هوش بازاریابی تنها تحقیقات بازار نیست، بلکه هوشی عملی است برای کمک به مدیران سازمان است.

از سویی دیگر، مانند تمام فعالیتها و مفاهیم مدیریتی، این فعالیت نیز باید توسط افرادی ماهر و متخصص در سازمان‌ها و شرکت‌ها انجام شود. افرادی که نه تنها باید دارای تخصص و مهارت‌های خاص بازاریابی باشند؛ بلکه باید دارای ویژگیهای فردی موثر برای اجرای موفقیت آمیز این سیستم نیز باشند. از جمله این ویژگی‌ها داشتن سایر ابعاد هوشی همچون هوش هیجانی می‌باشد. امروزه نظریه هوش هیجانی به تبع بالا رفتن ارزش ارتباطات انسانی، رشد بالایی داشته و یکی از مباحث پر طرفدار برای سازمان‌ها و شرکت‌های تجاری است. هوش هیجانی به عنوان یکی از مهمترین مهارت‌های انسانی نقش مهمی را در اثربخشی کارکنان ایفا می‌کند. امروزه روانشناسان علاوه بر توجهی که به تفاوت افراد از لحاظ هوش علمی دارند، هوش هیجانی را نیز به عنوان یک تفاوت عمده بین شخصیت‌های مختلف قلمداد می‌کنند به طوری که افراد مختلف ممکن است از لحاظ میزان بهره هوش هیجانی متفاوت از یکدیگر باشند و این تفاوت به شیوه‌های گوناگون در زندگی آنها نمود پیدا می‌کند. با توجه به فضای رقابت جهانی و تغییر و تحولاتی که با شتاب در جهان امروز رخ می‌دهد. شرکت‌ها برای حفظ بقا خود دست به اقداماتی می‌زنند یا شرایط را برای اثربخش کردن عملکرد واحد‌ها یا بخش‌های خود مهیا می‌سازند. شرکت ها، در جهان متحول و پیچیده امروز موفق خواهند بود که بتوانند هوش هیجانی کارکنان واحد خود را بالاخص واحد بازاریابی که جزء واحد‌های کلیدی هر شرکت هستند را افزایش داده و همچنین بتوانند بین واحد‌های اصلی یک هماهنگی و یکپارچگی ایجاد کنند. تا از آن طریق بتوانند به اهداف و رسالت‌های اصلی شرکت خود رسیده و اثربخشی واحد خود را افزایش دهند (بارتلت و گشال[5]، ۲۰۰۲).

تعداد صفحه :145

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی -مطالعه موردی رشت Next Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت با موضوع بررسی ارزشهای فرهنگی بر روی گسترش تبلیغات دهان به دهان