پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

گرایش : علوم تربیتی

عنوان : ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

گرایش علوم تربیتی

 عنوان:

ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

مدارس دولتی شهر شیراز در سال 1392

استاد راهنما:

دكتر هدایت تیرگر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه……..………………………………………………………………………….………………….. 2

1-2.بیان مسئله………………………………………………………………………………………..        ..          4

1-3. اهمیت وضرورت پژوهش……….………………………………………………………………………      6

1-4.فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………..      8

1-4-1.فرضیه اصلی:…………………………………………………………………..            8

1-4-2.فرضیات فرعی :………………………………………………………………….          8

1-5.سؤالات تحقی…………………………………………………………………………………..                     8

1-5-1.سوال اصلی: …………………………………………………………………………………                     8

1-5-2.سوالات فرعی:………………………………………………………………………………..                     8

1-6.تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………..                         10

1-6-1.تعاریف نظری……………………………………………………………………            10

1-6-2.تعاریف عملیاتی………………………………………………………………….                11

فصل دوم

ادبیات تحقیق

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………   13

الف:چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………..                    13

2-1.فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………………                       13

2-2. رویكرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی …………    14

2-2-1. رویكرد بالینی ……………………………………………………………………………                 14

2-2-2 رویكرد روانشناختی- اجتماعی……………………………………………………………..               16

2-2-3 رو یكرد تبادلی چرنیس……………………………………………………………………….        17

2-3.مدل كاپنر………………………………………………………………………………………..                       18

2-4. رویکرد ساختاری……………………………………………………………………………….                 19

2-5 مراحل فرسودگی شغلی………………………………………………………………………                 20

2-5-1 دیدگاه ماسلاچ………………………………………………………………………………..       30

2-5-2 دیدگاه پستونچی……………………………………………………………………………..                21

2-5-3 مراحل فرسودگی شغلی معلمان از دیدگاه ساراسون:……………………………………                                                               ……… 22

2-6 عوامل فرسودگی شغلی…………….………………………………………………………………         23

2-7 نشانه های فرسودگی شغلی………………………………………………………………………..    23

2-8 عوارض فرسودگی شغلی ………………………………………………………………………                 25

2-9 استرس شغلی………………………………………………………………………………….             26

2-9-1 منابع استرس شغلی……………………………………………………………………………             27

2-9-2 ارتباط استرس شغلی با فرسودگی شغلی…………………………………………………….                                                                                                                                    28

2-10 چگونگی پیدایش فرسودگی شغلی…………………………………………………….                 29

2-10-1 شخصیت فرد و فرسودگی شغلی…………………………………………………………                  31

2-10-2 فرسودگی شغلی و شغل آموزگاری………………………………………………………                33

2-11 فشار روانی ………………………………………………………………………………….                   34

2-11-1   آثار تخریبی فشار روانی در تدریس …………………………………………………..                                                           35

2-11-2 راههای كاهش فشار روانی معلمان ………………………………………………………..                                                                35

2-12.ارگونومی……………………………………………………………………………………….                        36

2-13.تاریخچه ارگونومی…….               ……… 39

2-14.رویكرد های جدید در ارگونومی …………………………………………………………….             40

2-14-1.تعریف سیستم …………………………………………………………………………….                    41

2-14-2.ارگونومی و سیستم كار…………………………………………………………………….                    42

2-14-3.ارگونومی سخت افزار………………………………………………………………………                        43

2-14-4.ارگونومی محیطی…………………………………………………………………………                   43

2-14-5.ارگونومی شناختی (نرم افزار)……………………………………………………………….       43

2-14-6.ماكرو ارگونومی…………………………………………………..……………………….              44

2-14-7.ماكروارگونومی و ساختار سازمان………………………………………..……………              44

2-14-8.ارگونومی و كیفیت…………………………………………………..…………………….             47

2-15.ارگونومی مشاركتی…………………….………………………………………………..…                        48

2-16.شاخه های دانش ارگونومی………………………………….……………………………..…                     50

2-17.چگونگی اجرای ارگونومی……………………………………………………………………                        52

2-18. طراحی یك پست كار………………………………………………………………………..                   54

2-19.نگرش حرفه ای………………………………………………………………………………..                     57

2-20.تأثیر نگرش حرفه ای بر عملكرد دبیران………………………………………………………   59

2-20-1. تدریس به منزله مؤلفه ای هنری …………………………………………………………..            64

2-20-2. تقویت ویژگی پژوهندگی در معلم……………….                                                                                                                             67

2-20-3. توجه به تربیت، آموزش و بازآموزی معلم ………………………………………………68

2-21. انواع آموزش در توسعه استانداردهای آموزشی و نگرش حرفه ای معلمان………………..                                                                                            ……… 71

ب:پیشینه و مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………….                 73

2-1.پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………..                  73

2-2.پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………                    74

2-3.مدل تحلیلی تحقیق بر اساس فرضیات….………………………………………………………..…..…77

2-4.مدل تحلیلی تحقیق بر اساس متغیر های میانجی .…………………………………………………………78

 

فصل سوم:

روش تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………..   80

3-1.روش تحقیق…………………………………………………………………………………………          80

3-2.جامعه آماری……………………………………………………………………………………………          81

3-3.نمونه آماری ………………………………………………………………………………………    81

3-4.ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعا………………………………………………….…………… 82

3-4-1.پرسشنامه …………………………………………………………………………………..…                    82

3-4-2روایایی و پاپایی پرسشنامه ها…………………………………………………………………               84

3-5-. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون‌های آماری مورد استفاده……………………………                                                                      84

1-3-5. شیوه تحلیل داد ه ها………………………………………………………………………..               84

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها  

مقدمه: ..……………………………………………………………………………………………..……… 87

4-1.آمار توصیفی…………………………………………………..………………………………..…87

4-2.آمار استنباطی……..………………………………………………………………………………….99

فصل پنجم:

بحث و نتیجه گیری

مقدم………………………………………………………………………………………………..109

5-1.نتیجه گیری …….….…………………………………………………………………………………109

5-2.بحث وبرسی……………………………………………………………………………………110

5-3.پیشنهادات كلی.……..…..…………………………………………………………………………..112

5-4.پیشنهادات برای تحقیقات آتی…….….…………..………………………………………………..115

5-5.محدودیتها…………..…………………….…………………………………………………………116

منابع و مراجع:……..….…………………………………………………………………………………. 118

مقالات ،نشریات،پایان نامه ها……………….. 124

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………..128

پیوستها (پرسشنامه ها)

چکیده لاتین

چكیده:

مشکل بسیاری از شرکت هاو مراكز آموزشی امروزی، مشکل نیروی انسانی، و عدم کارایی مناسب این نیروها در سازمانها می باشد این پژوهش برای تمامی صنایع ،شركتها ،سازمانها ومراكز آموزشی تهیه شده است و برای كمك به كمیته های سلامت ، امنیت ، ناظران و مدیران می باشد تا با بكارگیری علم مطالعه كار یعنی ارگونومی ،با فراهم كردن شرایط مناسب محیط كاری،طراحی محل كار،ابزار،وسایل،شغل وتطبیق كار با كاربر   از آسیبهای عضلانی استخوانی كاركنان جلوگیری وبهره وری، كیفیت، سلامت،ایمنی،رضایت شغلی،كارایی واثربخشی،دقت،سرعت عمل را بالا ببرد. رعایت ملاحظات ارگونومی در محل كار منجر به نگرش مثبت حرفه ای معلمان وكاركنان میگردد واز افزایش هزینه ها ،خستگی(ذهنی،جسمی،فكری)، استرس،فشار(جسمی، روانی)، تنیدگی، فرسودگی شغلی، تحلیل رفتگی شغلی، یاس ونامیدی،احساس پوچی،انزجاروبیزاری ازارباب رجوع، اعتیاد،بیخوابی، مرخص یهای استعلاجی ، درخواست مرخصی بدون حقوق، بیماری،نقل وانتقالات، تقاضای بازخرید ، بازنشستگی زودتر از موعد،غیبت ،رهایی وفرار،ترك خدمت معلمان و اکثر جوامع شغلی جلوگیری می کند. در این پژوهش بر آن بودیم که به این هدف برسیم که آیا بین   ارگونومی محل كار ،فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال تحصیلی1392رابطه ای وجود دارد یا خیر.در این راستا نمونه آماری تحقیق (385 نفر) به طور تصادفی بادر نظر گرفتن جامعه آماری معلمین (5141نفر) ازمیان( 648) مدرسه شهر شیراز انتخاب شدند .تحقیق حاضر ، یك تحقیق كاربردی توصیفی و غیر آزمایشی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از روشهای كتابخانه ای و اینترنتی و روش میدانی استفاده گردید. و برای جمع آوری اطلاعات واندازه گیری متغیرها از سه پرسشنامه استاندارد 46 سوالی ارگونومی ، 18 سوالی فرسودگی شغلی (مزلاچ)و 18 سوالی نگرش حرفه ای استفاده گردید.برای توصیف داده ها از جدول فراوانی، درصد و میانگین استفاده شده است. محاسبات آماری این تحقیق با استفاده از نرم افزار ها SPSS و EXCELانجام گرفت واز این طریق به تجزیه و تحلیل داده ها ورابطه ها پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که بین ارگونومی محیط كار بانگرش حرفه ای معلمان رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد و بین ارگونومی محیط كار با فرسودگی شغلی رابطه منفی و مستقیمی وجود دارد. بین نگرش حرفه ای معلمان با فرسودگی شغلی آنها یک رابطه منفی و مستقیمی وجود دارد.

مقدمه

تدریس حرفه ای پیچیده و دارای ابعاد متعددی است. معلمان برای داشتن انرژی و اشتیاق به کار نیازمند نگرش حرفه ای نسبت به شغلشان می باشند.یکی از اهداف تعلیم و تربیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است و نتایج فعالیت های آموزشی معلمان در پیامدهای تحصیلی دانش آموزان است. پژوهش ها نشان داده است که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط نزدیكی با نگرش حرفه ای معلمان دارد كه آن نیز به نوبة خود از ویژگی ها، باورها و عقاید معلمان دربارة توانای یهای حرفه ایشان تأثیر می پذیرد از سوی دیگر احساس تعهد معلم می تواند عملكرد شغلی و كیفیت آموزشی را تعیین كند و معلم متعهد به عنوان اساسی ترین مؤلفة موفقیت مدرسه شناخته می رشود براساس مطالعات براون[1] ، آنفارا و رانسی[2] در مدارسی که كارآیی بالا دارند و انتظارات معلمان از دانش آموزان بیشتر و احساس تعاون بین همكاران قویتر است، معلمان نسبت به شغلشان افتخار می كنند، با والدین و انجمن اولیا و مربیان ارتباط قویتری دارند و از احساس كارآمدی بالاتری برخوردارند. مطالعات والسترم و لوئیس[3] (2008؛ به نقل از مك.كوچ و كلبرت[4] 2006:8) نشان می دهد كه فراهم كردن فرصت های بزرگ تر برای فعالیت های مشاركتی معلمان به منظور رسیدن به اهداف اصلاحی تعلیم و تربیت حائز اهمیت بسیار است. پژوهش ها نشان داده است كه نگرش حرفه ای معلمان است كه ارتباط نیرومندی با موفقیت دانش آموزان دارد این متغیر به عنوان یكی از كارآمدترین ابعاد آموزشی از مسائل مختلفی تأثیر پذیر است یكی از این ابعاد تحلیل رفتگی شغلی می باشد. شرایط حاکم بر محیطی که ما کارهای خود را در آن انجام می دهیم برعملکرد شغلی تأثیر بسزایی دارد. اگر محیط و شرایط کار بسیار گرم، پر سر و صدا، دورافتاده، ساعات کاری زیاد و نامنظم، استرسزا، فشار زیاد فیزیکی بر بدن و… باشد ، به عملکرد شغلی افراد آسیب وارد خواهد نمود. در مجموع، شرایط فیزیکی و عوامل روانشناختی کار در میزان بهره وری و عملکرد شغلی مؤثر بوده و هرگونه نقص، پیامدهای منفی زیادی را برای بهره وری، انگیز هها و مهارتهای نیروی انسانی به همراه خواهد داشت(مهداد،49:1381)

یکی از مفاهیمی که در سالهای اخیر توجه اندیشمندان علوم رفتاری و مدیریت را به خود معطوف ساخته، از رمق افتادن، بیحالی، سستی و رخوت متصدی شغل است که اصطلاحاً فرسودگی شغلی[5] نامیده می شود که نهایتا منجر به تحلیل رفتگی شغلی می شود.(ساعتچی،136:1380)

فرسودگی اصطلاحی است که جهت توصیف تغییرات منفی در نگرش، روحیه و رفتار افراد در مواجهه با فشارزاهای شغلی به کار برده می شود. در این پدیده، فرد از لحاظ هیجانی دچار خستگی گردیده، نگرش و احساسات منفی نسبت به سازمان پیدا میکند و به تدریج احساس کاهش کفایت در ایفای وظایفش می نماید. عارضه فرسودگی نوعاً یک اختلال روانی نیست ولی به آهستگی در طول زمان توسعه یافته و ممکن است واقعاً تبدیل به یک ناتوانی روانی و تحلیل رفتگی شغلی می گردد ، به طوری که برخی از صاحبنظران، تحلیل رفتگی شغلی را در رده اختلالات انطباقی در راهنمای تشخیصی، آماری اختلالات روانی طبقه بندی می نمایند (مالاچ،2:1994)[6]

معلمان به دلیل نوع شغل خود و تكراری بودن فرآیند كاری خود از جمله اقشاری محسوب می شوند كه به صورت فراوان دچار فرسودگی شغلی می شوند در نتیجه مطالعات شغلی آنها می تواند كمك شایانی به بهبود وضعیت آنها در مورد شغلشان داشته باشد.متغیر دیگری كه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد ارگونومی[7] می باشد. در یک قرن گذشته، پیشرفت دانش و تکنولوژی موجب رشد گسترده اقتصادی در غالب کشورهای صنعتی شده است. امروزه، ثروت مادی به طور اساسی حاصل به کار بستن دانش فنی و بیش از هر چیز دیگر، ثمره کاربردآگاهی ها در زمینه علم و فن است. در این مفهوم، آنچه در رابطه با پیشرفت اجتماعی همراه با رشد مستمر اقتصادی اهمیت پیدا می کند، تطبیق دادن دانش فنی با نیاز استفاده کنندگان این دانش و شرایط فرهنگی، اجتماعی و فیزیکی موجود در کاربرد آن است. بسیاری از شواهد به ویژه در کشورهای در حال رشد صنعتی نشان داده است که فقدان تناسب میان تکنولوژی و استفاده کننده آن در محیطی که تکنولوژی در آن بکار گرفته می شود، نتایج منفی از قبیل پایین بودن سطح و کیفیت تولید و بالا بودن میزان جراحات و حوادث ناشی از کار را سبب شده است بسیاری از این گونه مشکلات در محیط کار با توسل به شیوه های ارگونومیکس [8]از میان برداشته می شود. ارگونومی به منظور گرفتن حداکثر تکنولوژی، تامین رفاه کارکنان و استفاده توأم با کارآیی از تأسیسات تولیدی و خدماتی در جهت تحقق بخشیدن به تولید بالاتر، بهبود وضع بهداشتی، حفظ سلامتی و تحصیل رضایت در محیط کار مورد استفاده قرار می گیرد(ساعتچجی،162:1380)ارگونومی عبارت است از مطالعه علمی انسان ها در ارتباط با محیط کارشان. ارگونومی دانش جوانی است که در افزایش بهره وری و بالا بردن سطح تندرستی کارکنان نقش به سزایی دارد. ارگونومی رابطه متقابل انسان، محیط و ماشین و ابزارآلات را بررسی می کند و در پی بهینه نمودن تناسب آنها با یکدیگر است. ارگونومی به سنجش و ارزیابی توانمندی انسانی می پردازد و بدین ترتیب مهندسان و طراحان را در هر چه متناسب تر ساختن سیستم ها و فرآیندها با ویژگی های انسانی، یاری می دهد. متأسفانه نگرش سنتی مدیریت برای پاسخگویی به مسایلی از قبیل طراحی محیط کار، حفاظت از نیروی کار، بهبود بازدهی و بهره وری نیروی کار، کاهش مصرف انرژی، افزایش سرعت و دقت و ایمنی و کاهش میزان حوادث ناشی از کار، در بازار پر رقابت و جهانی کنونی به شدت ناکافی است و لازم است مدیران سازمان های امروزی تجدید نظر کلی در این امور به عمل آورند و به ارگونومی بیش از پیش بها دهند(مردوخی،1375).در این پژوهش بر آن هستیم كه این سه متغیر را مورد بررسی قرار دهیم و تأثیرات و ارتباط آنها با یكدیگرا را مورد بررسی قرار دهیم.

 

تعداد صفحه : 159

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی: مقایسه ی مؤلفه های بهزیستی روان شناختی ، شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی Next Entries پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی: مقایسه اثرات سطوح مختلف لسیتین سویا و زرده تخم مرغ در محیط انجماد بر كیفیت اسپرم قوچ افشاری در داخل فصل تولیدمثل