پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات گرایش علوم قرآنی: از خود بیگانگی برخی از انسانهای معاصراز دیدگاه آیات و روایات

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دانشكده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز

 

پایان نامه كارشناسی ارشد

رشته علوم قرآنی

 

موضوع

از خود بیگانگی برخی از انسانهای معاصراز دیدگاه آیات و روایات

 

استاد راهنما

محمدرضا ذاکر عباسعلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

یکی از پیچیده­ترین موجودات نظام خلقت، انسان می­باشد. این موجود دارای ابعاد وجودی مختلفی بوده که هرچند در ظاهر متضاد می­نماید اما در یک وجود واحد با یکدیگر جمع گشته­اند، از این رو چالش و درگیری همیشگی بین آنها موجب می­شود که افراد بشر از حقیقت خود غافل گشته و دچار نوعی از خود بیگانگی شوند که سیر آنها با هدفی که نظام خلقت برای آنها ترسیم کرده دچار زاویه شده و از آن دور بمانند.

تعلق خاطر انسان به جنبه­های مادی و تمایل و گرایش به خواسته­های نفسانی باعث دوری او از مسیر صلاح و سداد گشته و عامل ایجاد احساس تنهایی و غربت در عالم و بعضاً پوچی و بی­هدفی می­گردد.

از آنجا که بسیاری از افراد انسانی و برخی از جوامع دچار سرگشتگی و تحیر و از خود بیگانگی شده­اند بایستی راه حلی عملی برای نجات از این گرداب فراروی آنها قرار داده شود. با بررسی راهکارهای مختلف که از طریق اندیشمندان گوناگون ارائه گردیده است پی می­بریم که هیچ کدام از آنها به راه صواب نرفته­اند و به غلط آنها را در ورطه­های هولناک اصالت سود، اصالت لذت، مادی گرایی، انسان مداری و از خود بیگانگی قرار داده­اند.

اما این پایان راه نیست بلکه با مطالعه صحیح و دقیق در مورد ابعاد وجودی انسان و بررسی توانمندیها و قابلیتها و شناخت خطرات و کمینگاههای که سر راه انسان قرار می­گیرد روشن می­شود که راه برون رفت از این مشکلات بازگشت به فطرت اصیل الهی و خویشتن حقیقی و پذیرش آموزه­های الهی است. زیرا تعالیم دقیق و صحیح دینی بواسطه همخوانی با نیازهای فطری انسان نه تنها باعث از خود بیگانگی نگشته بلکه مسیر کاروان انسانی را برای رسیدن به کمال واقعی هموار ساخته و رهنمودهای لازم را فرا روی او قرار می­دهند.

بنابراین برای نیل به کمال مطلق و دوری از حیوانیت و رسیدن به دروازه انسانیت بایستی آموزه­های اصیل الهی که در راس آنها در دین مبین اسلام تبلور گشته را دائماً مدنظر داشته و به آن­ها عمل کنیم و مسیر انسانیت را با سهولت هر چه تمامتر طی کنیم و با تأسّی از انسان کامل هرچه بیشتر خود را به او نزدیک گردانیم تا دچار از خود بیگانگی و سرگشتگی نگردیم.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

 

فصلاول: کلیات.. 4

1-1- بررسیمفهومازخودبیگانگی. 5

1-2- انواعازخودبیگانگی. 5

1-3- سابقهبحث.. 6

1-4- دیدگاهاندیشمندانغرب.. 7

1-4-1- هگلوازخودبیگانگی. 7

1-4-2- فوئرباخوازخودبیگانگی. 9

1-4-3- مارکسوازخودبیگانگی. 9

1-5- بررسیوارزیابی. 10

فصلدوم: شناختانسان. 12

2-1- اهمیتانسانشناسی. 13

2-2- آفرینشانسان. 14

2-3- ساحتهایوجودیانسان. 18

2-4- دلایلاثباتروح. 18

2-4-1- شواهدتجربی. 18

2-4-1-1- تلهپاتی. 18

2-4-1-2-قرارگرفتندرآستانهمرگ.. 19

2-4-1-3- ارتباطباارواح. 22

2-4-2- دلایلعقلی. 24

2-4-2-1- ثباتشخصیت.. 24

2-4-2-2- تقسیمناپذیریروحوپدیدههایروحی. 25

2-4-2-3- بینیازیازمکان. 25

2-4-3- دلایلقرآنی. 26

2-5- هویتانسان. 27

2-6- ابعادروحوروانانسان. 31

2-6-1- بعدادراکی. 31

2-6-1-1- ادراکنظری. 31

2-6-1-2- ادراکعملی. 32

2-6-2- بُعدگرایشی. 32

2-7- تجردروح. 33

2-7-1- منکرانسرشتواحد. 35

2-7-2- پذیرشسرشتمشترکانسانی. 35

2-7-2-1- دیوسرشتیانسان. 35

2-7-2-2- نیکسرشتیانسان. 36

2-8- فطریاتانسان. 37

2-8-1- آگاهیهایفطری. 37

2-8-1-1-قضایایبدیهی. 37

2-8-1-2- ارزشهاوضدارزشهایاخلاقی. 38

2-8-1-3- خداشناسی. 38

2-8-2- گرایشهایفطری. 39

2-8-3- توانشهایفطری. 41

2-8-3-1-توانایییادگیریودرک.. 41

2-8-3-2- تواناییغلبهبرنفسوخواهشهایدرونی. 42

2-8-3-3- خلاقیتونوآوری. 43

2-8-3-4- سخنگویی،تفهیموتفاهم. 43

2-8-3-5- تواناییقربربوبی. 44

فصلسوم: اسلامومسئلهازخودبیگانگی.. 50

3-1- واژههایقرآنیومسئلهازخودبیگانگی. 52

3-1-1- خودفراموشی. 53

3-1-2- زندگانیسخت.. 53

3-1-3- فراموشیقیامت.. 54

3-2- نمونه‌هایقرآنی. 56

3-2-1- جوامعازخودبیگانه. 56

3-2-1-1- قومنوح. 56

3-2-1-2- قوملوط. 58

3-2-1-3- قومعاد 59

3-2-1-4- قومیهود 61

3-2-1-4-1- تحریفکتابآسمانی (تورات) 62

3-2-1-4-2- تحریفحقایق. 62

3-2-1-4-3- استهزاوتمسخر 62

3-2-1-4-4- انکارحق. 63

3-2-1-4-5- حسادتنسبتبهمسلمانان. 63

3-2-1-4-6- رحمتوفضلخداوند. 64

3-2-2-افرادازخودبیگانه. 65

3-2-2-1- فرعونمصر 65

3-2-2-2- بلعمباعورا 70

3-2-2-3- قارون. 73

فصلچهارم: عللگرایشبهازخودبیگانگی.. 76

4-1- عللفردی. 77

4-1-1- هواپرستی. 77

4-1-2- جهلونادانی. 79

4-1-3- سستیوتنبلی. 83

4-1-4- ضعفشخصیت.. 86

4-1-5- نداشتنتعادلروحیوروانی. 87

4-1-6- نداشتنهدفاصیل. 89

4-1-7- زندگانیحیوانی. 89

4-1-8- عدمتلاشبرایرسیدنبهکمال. 91

4-1-9- عدمبهرهگیریصحیحازعقل. 92

4-2- عللاجتماعی. 93

4-2-1- تعصبوقومیتگرایی. 94

4-2-2- تحمیلفرهنگمنحطغربی. 99

4-2-2-1- آموزشغربی. 101

4-2-2-2- تبلیغات.. 102

4-2-2-3- صداوسیما 102

4-2-2-4- ویدئو 102

4-2-2-5- مطبوعات.. 103

4-2-2-6- عکس… 103

4-2-2-7- لباس.. 103

4-2-2-8- اقلیتهایمذهبی. 103

4-2-2-9- فرنگرفتهها 103

4-2-2-10- تندروی. 104

4-2-3- منافعجمعیوگروهی. 105

فصلپنجم: پیامدهایازخودبیگانگی.. 107

5-1- پیامدهایفردی. 108

5-1-1- حسادت.. 108

5-1-2- تکبر 111

5-2- پیامدهایاجتماعی. 115

5-2-1- تبعیضنژادی. 115

5-2-2- استعمار 119

5-3-3- بحران‌هایمادیومعنوی. 120

5-3-3-1- بحرانمعرفتی. 120

5-3-3-2-بحرانروحیروانی. 122

5-3-3-3-بحراناخلاقی. 123

5-3-3-4- بحرانفناوری. 125

فصلششم: راههایمقابلهباازخودبیگانگی.. 128

6-1- راهبرونرفتفردی. 129

6-1-1- درمانحسد. 130

6-1-1-1- راهعلمی. 130

6-1-1-2- راهعملی. 130

6-1-2- درمانتکبر 131

6-1-2-1- راهعلمی. 131

6-1-2-2- راهعملی. 133

6-2- راهبرونرفتاجتماعی. 134

6-2-1-بازگشتبهخویشتن. 135

6-2-2-گسترشاخلاقدرجامعه. 138

6-2-3- تبلیغعقایدصحیح. 139

* انسانکامل. 140

نتیجه‌گیری. 142

منابع. 146

 

مقدمه

یکی از مسائل بسیار مهم در خصوص انسان­شناسی را می­توان مسئله از خودبیگانگی دانست این موضوع در علم روان­پزشکی نیز دارای اهمیت بسیار زیادی می­باشد از خودبیگانگی ترجمه کلمه (alienation) است که یک عنوان کلی برای تمامی دردهای فردی و اجتماعی انسان می­باشد.

این عنوان کلی مفهومی مبهم می­باشد. همانگونه که اگر تمامی مشکلات را در یک عنوان کلی بنام «درد» قرار دهیم، روشن نیست که درباره چه چیزی داریم بحث می­کنیم مثلاً اگر گفتیم «فلان فرد بیمار است» به هیچ وجه مشخص نمی­گردد که درد وی چیست؟ چه عاملی باعث بروز این درد شده است و راه بهبودی وی کدام است؟ در مورد از خود بیگانگی نیز همین حالت مطرح است.

با توجه به این موضوع اگر فردی نیز دچار از خودبیگانگی گردد، می­توان سئوالات زیادی را مطرح کرد. از قبیل: چرا این مشکل پیش آمده، چگونه این حالت رخ داده است؟ راه پیشگیری و درمان کدام است. آیا قابل دفع است یا قابل رفع؟ چرا برخی از انسانها دچار این حالت می­شوند؟ اثرات فردی و اجتماعی آن کدام است؟ و  مجموعه سئوالاتی از این دست و پاسخ به آنها مستلزم بررسی مفهوم از خودبیگانگی، تبیین دیدگاههای مختلف، سیر تاریخی موضوع و در نهایت ارائه راهکار لازم برای پیشگیری و درمان آن است.

در این تحقیق با بررسی سیر موضوع و بیان نظرات برخی از اندیشمندان مطرح غرب بدون تعصب و پیش­داوری و صرفاً با یک نگاه علمی و آزاد اندیشانه موضوع را مورد بررسی قرار داده و دیدگاه اسلام را به عنوان یکی از ادیان مطرح جهان تبیین می‌گردد.

البته کاملاً واضح است که زمینه بحث بسیار گسترده­تر از آن چیزی است که در این تحقیق ارائه گردیده است و جا دارد که اندیشمندان و محققان گرامی پیرامون این موضوع که دارای اهمیتی حیاتی است در حد توان خود مطالعه و بررسی لازم را انجام داده و با ارائه نظرات و دیدگاههای خود بر غنای هرچه بیشتر بحث بیفزایند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 161

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد الهیات گرایش علوم قرآنی: بررسی روش تفسیری آیت الله سید علی اكبر قرشی در تفسیر احسن الحدیث Next Entries پایان نامه­ ارشد رشته الهیات گرایش علوم قرآن وحدیث: آموزه های تربیتی ادعیه پیامبران در قرآن