پایان نامه ارشد رشته علوم دامی : بررسی اثر تزریق تستوسترون در خروس­های گله مادر گوشتی برعملکرد گله

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دامی

گرایش تغذیه دام

با عنوان : بررسی اثر تزریق تستوسترون در خروس­های گله مادر گوشتی برعملکرد گله

دانشگاه آزاد  اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم کشاورزی

گروه آموزشی علوم دامی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: علوم دامی

  گرایش: تغذیه دام

عنوان:

بررسی اثر تزریق تستوسترون در خروس­های گله مادر گوشتی برعملکرد گله

استاد راهنما:

دکتر علیرضا صیداوی

 استاد مشاور:

دکتر ملیحه راحتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-1-1 اهمیت دامپروری در جهان…………………………………………………………………………………… 3

1-1-2 پرورش طیور در ایران………………………………………………………………………………………… 4

1-1-3 پرورش طیور در جهان……………………………………………………………………………………….. 5

1-2 افزایش رشد در صنعت مرغ گوشتی…………………………………………………………………………….. 6

1-3 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4 ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 8

1-5 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 10

1-6 فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم: بررسی منابع

2-1 تولید جوجه یک روزه گوشتی…………………………………………………………………………………… 12

2-1-1 مرغ لاین………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-2 گله های اجداد گوشتی……………………………………………………………………………………… 12

2-1-3 گله های مرغ مادر……………………………………………………………………………………………. 12

2-1-4 کارخانه جوجه کشی………………………………………………………………………………………… 12

2-2 تکنیکهای مدیریتی برای جبران کاهش فعالیت جفتگیری………………………………………………. 12

2-2-1 کنترل وزن بدن و برنامه تغذیهای…………………………………………………………………………. 12

2-2-2 خروس ریزی و نسبت جنسی در ابتدای جوجه ریزی……………………………………………….. 13

2-2-3اسپایکینگ……………………………………………………………………………………………………… 13

2-2-4اینترااسپایکینگ………………………………………………………………………………………………… 14

2-3 تستوسترون برای جبران کاهش فعالیت جفتگیری…………………………………………………………. 14

2-3-1 عملکرد تستوسترون…………………………………………………………………………………………. 15

2-3-2 علل كاهش تستوسترون…………………………………………………………………………………….. 16

2-3-3 نقش تستوسترون…………………………………………………………………………………………….. 16

2-3-4 تاثیر تستوسترون بر میزان متابولیسم پایه…………………………………………………………………. 17

2-4علایم کمبودهورمونتستوسترون دربدن………………………………………………………………………. 17

2-4-1 کاهش محسوس حجم و قدرت عضلانی………………………………………………………………. 17

2-4-2 افزایش میزان تجمع چربی…………………………………………………………………………………. 18

2-4-3 کاهش تراکم استخوانی……………………………………………………………………………………… 18

2-4-4 کاهش محسوس قوای جنسی……………………………………………………………………………… 18

2-5 آشنایی با روش‌های واکسیناسیون طیور……………………………………………………………………. 19

2-5-1 روش قطره چشمی………………………………………………………………………………………….. 19

2-5-2 روش تزریقی…………………………………………………………………………………………………. 19

2-5-3 روش تلقیح در نسوج بال………………………………………………………………………………….. 19

2-6 تزریق تستوسترون و تاثیر آن در گونه های مختلف…………………………………………………….. 19

2-6-1 تاثیر تستوسترون در خروس……………………………………………………………………………….. 19

2-6-2 تزریق تستوسترون در جوجه های گوشتی………………………………………………………………. 20

2-6-3 تزریق تستوسترون در خوک……………………………………………………………………………….. 20

2-6-4 تزریق تستوسترون در خرگوش…………………………………………………………………………… 20

2-6-5 تزریق تستوسترون در میش………………………………………………………………………………… 21

2-6-6 تاثیر تستوسترون بر رشد جوجه خروسها……………………………………………………………….. 21

2-6-7 تزریق تستوسترون در پرندگان…………………………………………………………………………….. 22

2-6-8 تستوسترون در انسان………………………………………………………………………………………… 22

2-6-9 تستوسترون در گاو………………………………………………………………………………………….. 22

2-6-10 تزریق تستوسترون در گونه های دیگر………………………………………………………………….. 23

2-7 دستگاه تولید مثل جنس نر در طیور………………………………………………………………………… 23

2-8 سیستم ماهیچه هاوعضلات در طیور………………………………………………………………………… 24

2-9 دستگاه تناسلی و دفع ادرار…………………………………………………………………………………… 24

2-10 علائم فنوتیپی خروسهای بالغ……………………………………………………………………………….. 26

2-10-1 خروس تیپ آ………………………………………………………………………………………………. 26

2-10-2 خروس تیپ بی…………………………………………………………………………………………….. 26

2-10-3 خروس تیپ سی…………………………………………………………………………………………… 27

2-11 عوامل موثردرایجاد خروسهای نوع سی…………………………………………………………………. 27

2-11-1 بستر نا مناسب………………………………………………………………………………………………. 27

2-11-2 تهویه نامناسب………………………………………………………………………………………………. 27

2-11-3 تغذیه نامناسب………………………………………………………………………………………………. 27

2-12 ضریب پراکندگی در خروسهای مولد……………………………………………………………………. 28

2-13 دمایی نامناسب………………………………………………………………………………………………….. 28

2-14 پرورش نامناسب……………………………………………………………………………………………….. 28

2-15 بیماریها……………………………………………………………………………………………………………. 28

فصل سوم: مواد و روشها

3-1 حیوانات موردآزمایش………………………………………………………………………………………….. 30

3-2 سالنهای آزمایش………………………………………………………………………………………………….. 30

3-3 نوع هورمون……………………………………………………………………………………………………….. 30

3-4 جمع آوری نمونه………………………………………………………………………………………………… 30

3-5 ساعت روشنایی………………………………………………………………………………………………….. 30

3-6 شدت روشنایی…………………………………………………………………………………………………… 31

3-7 زمان تغذیه…………………………………………………………………………………………………………. 31

3-8 سیستم تغذیه مرغ………………………………………………………………………………………………… 31

3-9 سیستم تغذیه خروس……………………………………………………………………………………………. 31

3-10 هفته تزریق………………………………………………………………………………………………………. 31

3-11 روش تزریق…………………………………………………………………………………………………….. 31

3-12 رفتار بعد تزریق………………………………………………………………………………………………… 32

3-13 رفتار بعد اسپایک………………………………………………………………………………………………. 32

3-14 کندلینگ………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-15 ترابل شوتینگ…………………………………………………………………………………………………… 32

3-16 درصد تلفات……………………………………………………………………………………………………. 32

3-17 تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………… 33

فصل چهارم: نتایج

4-1 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها برمیانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

4-1-1 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون بهخروس‌ها برمیانگین درصد جوجه ‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44………………………………………………………………………………………………………………….. 35

4-1-2 اثرتزریق غلظت‌های مختلفهورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد جوجه ‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45………………………………………………………………………………………………………………….. 35

4-1-3 اثرتزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها برمیانگین درصد جوجه ‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46………………………………………………………………………………………………………………….. 36

4-1-4 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصدجوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47………………………………………………………………………………………………………………….. 36

4-1-5 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصدجوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48………………………………………………………………………………………………………………….. 36

4-1-6 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصدجوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49………………………………………………………………………………………………………………….. 37

4-1-7 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصدجوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50………………………………………………………………………………………………………………….. 37

4-1-8 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصدجوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)…………………………………………………………………………………. 37

4-2 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترونبه خروس‌هابرمیانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی 38

4-2-1 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44……………………………………………………………………………………………………………………………. 38

4-2-2 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45……………………………………………………………………………………………………………………………. 38

4-2-3 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46……………………………………………………………………………………………………………………………. 39

4-2-4 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47……………………………………………………………………………………………………………………………. 39

4-2-5 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48……………………………………………………………………………………………………………………………. 39

4-2-6 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49……………………………………………………………………………………………………………………………. 39

4-2-7 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

4-2-8 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)…………………………………………………………………………………………….. 40

4-3 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی   40

4-3-1 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44………………………………………………………………………………………………………………………… 41

4-3-2 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45………………………………………………………………………………………………………………………… 41

4-3-3 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46………………………………………………………………………………………………………………………… 41

4-3-4 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47………………………………………………………………………………………………………………………… 42

4-3-5 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48………………………………………………………………………………………………………………………… 42

4-3-6 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49………………………………………………………………………………………………………………………… 42

4-3-7 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50………………………………………………………………………………………………………………………… 43

4-3-8 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)……………………………………………………………………………………… 43

4-4 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی…………………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-4-1 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44………………………………………………………………………………………………………………. 44

4-4-2 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45………………………………………………………………………………………………………………. 44

4-4-3 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46………………………………………………………………………………………………………………. 44

4-4-4 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47………………………………………………………………………………………………………………. 45

4-4-5 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48………………………………………………………………………………………………………………. 45

4-4-6 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولیدتخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49………………………………………………………………………………………………………………. 45

4-4-7 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولیدتخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50………………………………………………………………………………………………………………. 46

4-4-8 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولیدتخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)…………………………………………………………………………….. 46

4-5 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی… 46

4-5-1 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44 47

4-5-2 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر­ گوشتی در هفته 45 47

4-5-3 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46 47

4-5-4 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47 47

4-5-5 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48 48

4-5-6 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49 48

4-5-7 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50 48

4-5-8 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)………………………………………………………………………………………………………………….. 48

4-6 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی……………. 49

4-6-1 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44.. 49

4-6-2 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45.. 49

4-6-3 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46.. 49

4-6-4 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47.. 50

4-6-5 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48.. 50

4-6-6 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49.. 50

4-6-7 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50.. 50

4-6-8 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)……………………………………………………………………………………………………………………………. 50

4-7 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی 51

4-7-1 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44     51

4-7-2 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45     51

4-7-3 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46     52

4-7-4 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47     52

4-7-5 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48     52

4-7-6 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49     53

4-7-7 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50     53

4-7-8 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)………………………………………………………………………………………………………………….. 53

فصل پنجم: بحث

5-1 بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 62

5-2 عوارض مصرف طیور هورمونی برای انسان……………………………………………………………… 63

5-3 مکانیزم تاثیر تستوسترون……………………………………………………………………………………….. 63

5-4 ﺗﻨﻈﻴﻢ اسپرماتوژنز………………………………………………………………………………………………… 64

5-5 کنترل اسپرماتوژنز……………………………………………………………………………………………….. 64

5-6 کاهش وزن تخم مرغ……………………………………………………………………………………………. 65

5-7 تاثیر اسپایکینگ…………………………………………………………………………………………………… 65

5-8 مقایسه تزریق با دوزهای مختلف…………………………………………………………………………….. 65

5-9 تاثیر تستوسترون بر وزن خروسها……………………………………………………………………………. 65

نتیجه گیری :……………………………………………………………………………………………………………… 66

پیشنهادات :………………………………………………………………………………………………………………. 66

منابع

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………… 68

چکیده

امروزه در گله های مادر گوشتی با مشکل مدیریتی خروس مواجه هستیم که در هفته های 45 به بعد در اکثر قریب به اتفاق دچار یک کاهش جوجه در­آوری خواهیم بود و برای حل این مشکل از روش های اسپایکینگ یا تزریق خروس جوان به گله پیر استفاده می شود که توام با ریسک بهداشتی و هزینه بالا خواهد بود.

طبق اندازی گیری های انجام شده از تستوسترون خون خروس های گله مشاهده شد که از ابتدای تولید تا هفته 28 این هورمون افزایش یافته و بعد آن در ادامه روند کاهشی داشته است بنابراین در این تحقیق تزریق تستوسترون را در هفته 45 تولید انجام دادیم و نتایج آن را نیز مورد بررسی قرار گرفت.

تستوسترون به عنوان هورمون جنس نر در رشد و تکامل اسپرم ها و بروز صفات ثانویه نقش اساسی کلیدی داشته.

در این تحقیق چهار تیمار که تیمار ها عبارتند از تزریق با دز 1/0 سی­سی و 2/0 سی­سی و 3/0 سی­سی و شاهد و اسپایک شده که برای هر تیمار چهار تکرار در نظر گرفته شده و در مجموع بر روی 1140 قطعه خروس و 16220 قطعه مرغ سویه راس در قالب 20 پن مورد آزمایش قرار گرفت که رکورد ها با طرح کاملا تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند مورد تزریق در دو نوبت ابتدای هفته 45 تولیدی و 46 تولیدی انجام شد و صفات مورد اندازی گیری را نیز از ابتدای هفته 41 تا انتهای 50 مورد اارزیابی قرار گرفت

صفات مورد اندازی قرار گرفته عبارتند از وزن تخم مرغ وزن مرغ وزن خروس درصد تولید و درصد جوجه در آوری که نتایج نشان دادند تزریق در مقدار 1/0 سی­سی تفاوت معنی داری داشته و باعث بالا رفتن درصد جوجه در آوری گردید.

کلمات کلیدی: مرغ مادر گوشتی، تستوسترون، خروس، تخم­مرغ، جوجه­ درآوری

1-1 مقدمه

از بدو خلقت بشر، غذا و تغذیه یکى از مسائل عمده براى آدمیان بوده است، و با وجود اینکه بشر در عصر جدید توانسته است پیشرفت‌هاى چشمگیرى در شئون مختلف زندگى خود پدید آورد. باز هم مسئله غذا و تغذیه در جوامع بشرى از نظر اقتصادى و اجتماعى از اولویت خاصى برخوردار است. امروزه اهمیت تغذیه تا آن حد است که یکى از معیارهاى مهم درجه سطح تمدن و درجهٔ پیشرفت هر جامعه محسوب مى‌شود. زیرا در پیشرفت همه جانبه یک اجتماع درجهٔ سلامت روحى و جسمى افراد آن جامعه عامل تعیین‌کننده مى‌باشد. بخش طیور در طول دو دهه گذشته بعلت تولید فشرده، پیشرفت های ژنتیکی، بهبود کنترل بیماری و اقدامات زیستی ، افزایش درآمد و جمعیت انسانی و شهرنشینی متحمل تغییرات عمده ساختاری گردیده­است.(1) این تغییرات فرصت های فوق العاده ای برای تولید کنندگان مرغ، به ویژه تولیدکنندگان خرد برای بهبود درآمد بوجود آورده است. همچنین بدلیل گستردگی علوم، پیشرفت روز افزون دانش بشری و دسترسی آن به زیر لایه های تخصصی دردنیا، شاهد روابط بسیار نزدیک علم اقتصاد با علوم کشاورزی هستیم. با تکیه بر علم اقتصاد و پیروی از علوم تخصصی، می توان طرح های کشاورزی را هدفمند نمود. علم دامپروری هم، یکی از بخش های مهم کشاورزی است که، از این قاعده مستثنی نیست امروزه مصرف گوشت سفید نسبت به گوشت قرمز بیشتر بوده که از دلایل آن می توان به توصیه های مکرر پزشکی و ارزانتر بودن و سالمتر بودن آن دانست با توجه به نیاز روز افزون آن می بایست اقدامات لازم برای زیر ساخت های آن انجام گردد.(2)

1-1-1 اهمیت دامپروری در جهان

جمعیت دنیا در حال حاضر به‌سرعت افزایش پیدا مى‌کند. سرعت این افزایش به حدى است که دانشمندان علوم مختلف آن را انفجار جمعیت نامیده‌اند. در آغاز قرن اول جمعیت جهان در حدود یک‌چهارم میلیارد و در سال ۱۶۵۰ میلادى جهان کمتر از نیم میلیارد بود. در سال ۱۸۵۰ جمعیت دنیا دو برابر شد، در قرن بعد یعنى ۱۹۵۰ جمعیت دوباره دو برابر شده و به حدود ۵/۲ میلیارد و در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۶ میلیارد و در ۵۰ سال آینده باز دو برابر خواهد شد.(2)

خلقت بشر، غذا و تغذیه یکى از مسائل عمده براى آدمیان بوده است، و با وجود اینکه بشر در عصر جدید توانسته است پیشرفت‌هاى چشمگیرى در شئون مختلف زندگى خود پدید آورد، باز هم مسئله غذا و تغذیه در جوامع بشرى از نظر اقتصادى و اجتماعى از اولویت خاصى برخوردار است. امروزه اهمیت تغذیه تا آن حد است که یکى از معیارهاى مهم درجه سطح تمدن و درجهٔ پیشرفت هر جامعه محسوب مى‌شود. زیرا در پیشرفت همه جانبه یک اجتماع درجه سلامت روحى و جسمى افراد آن جامعه عامل تعیین‌کننده مى‌باشد. جمعیت دنیا در حال حاضر به‌سرعت افزایش پیدا مى‌کند. سرعت این افزایش به حدى است که دانشمندان علوم مختلف آن را انفجار جمعیت نامیده‌اند. درآغازقرن اول جمعیت جهان در حدود یک‌چهارم میلیارد و در سال ۱۶۵۰ میلادى جهان کمتر از نیم میلیارد بود. در سال ۱۸۵۰ جمعیت دنیا دو برابر شد، در قرن بعد یعنى ۱۹۵۰ جمعیت دوباره دو برابر شده و به حدود ۵/۲ میلیارد و در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۶ میلیارد و در ۵۰ سال آینده باز دو برابر خواهد شد .با این روند افزایش، احتیاجات براى تولیدات دامى دو برابر خواهد شد. ولى به‌طورى­که مى‌دانیم در حال حاضر در اکثر کشورها، مردم با سوء تغذیه مواجه هستند. تخمین زده مى‌شود که ۴۰% مردم جهان دچار سوء تغذیه هستند. بیشتر این سوء تغذیه به علت کمبود مواد پروتئینى با کیفیت بالا، مثل گوشت، شیر و تخم‌مرغ است.(3)

1-1-2 پرورش طیور در ایران

تا چند دهه پیش ، پرورش طیور در ایران بصورت كاملاً روستایی و اولیه صورت می­گرفت، بدین ترتیب كه هر خانواده روستایی، تعداد معدودی مرغ و خروس و سایر طیور اهلی از قبیل اردك و غاز و ندرتاً بوقلمون را برای مصرف خود، نگاهداری می­نمود .اغلب منظور اصلی از نگاهداری این تعداد معدود طیور بومی نیز تهیه تخم مرغ مصرفی خانواده بوده و كمتر پرورش از نظر گوشت مرغ مورد توجه قرار می­گرفت ، فقط نیمچه خروس های اضافی و یا مرغهای مسن و پیر را كه از تخم رفته بودند ، به عنوان گوشت در جشن ها و عزاداریها به مصرف می رساندند . در شهرها مصرف گوشت طیور بسیار پایین بوده و از مازاد تولید در روستاها تامین می­گردیداز این رو گوشت طیور نقش قابل توجهی در غذای روزمره مردم وجود نداشت . به­علاوه از نظر پرورش اقتصادی و اصلاح نژاد و تشخیص مرغهای بومی نیز هیچگونه اقدامی صورت نمی­گرفت ، حال آنكه در كشورهای دیگر ، از دهها سال پیش به پرورش طیور تجارتی­وعلمی پرداخته و قسمتی از مصرف پروتئین حیوانی­آنهاراتولیدات ­­­طیور تشكیل ­می­داده­است.(شکل1-1)امروزه واحدهای مرغداری بسیار بزرگی وجود دارد که از جنبه اقتصادی دارای اهمیت زیادی هستند در حال حاضر صنعت پرورش طیور به اندازه­ای گسترش پیدا کرده که گاهی گله های طیور موجود در یک واحد به مرز یک میلیون قطعه می رسد سرعت صنعتی شدن پرورش طیور در نیمه قرن اخیر به حدی است که شاید در آینده نزدیک، دیگر مراکز کوچک تولیدی حتی در کشورهای در حال توسعه هم دیده نشود از سال ۱۹۳۰ تا به حال، تولید تخم مرغ سالیانه به ازای هر مرغ تقریبا دو برابرشده­است.(3)

شکل 1-1 پراکندگی طیور در مناطق مختلف ایران

1-1-3 پرورش طیور در جهان

بخش طیور در طول دو دهه گذشته بعلت تولید فشرده، پیشرفت های ژنتیکی، بهبود کنترل بیماری و اقدامات زیستی ، افزایش درآمد و جمعیت انسانی و شهرنشینی متحمل تغییرات عمده ساختاری گردیده است. این تغییرات فرصت های فوق العاده ای برای تولید کنندگان مرغ، به ویژه تولیدکنندگان خرد برای­بهبود درآمد بوجود آورده است.

(شکل2-1) گوشت مرغ در سراسر جهان مصرف می­شود و در طول چند دهه گذشته، محبوبیت آن در بسیاری از کشورها افزایش یافته است. از جمله دلایل این افزایش مصرف هزینه نسبتا کم تولید، نرخ رشد سریع مرغ، ارزش غذایی بالای گوشت و معرفی بسیاری از محصولات جدید هستند. به طور کلی، صنعت طیور به طور چشمگیری در طول 50 سال گذشته تغییر کرده است. در گذشته طیوردر گله های کوچک تولید می­شد و عمدتا به عرضه تخم مرغ برای حمایت از واحدهای کوچک مزرعه ، و تخم مرغ و محصولات فرعی پرندگان زنده از سرمایه گذاری تخم مرغ زنده در بازارهای محلی فروخته شد. امروزه صنعت طیور به شدت یکپارچه و توسط مدیریت تعدادی از شرکت های بزرگ انجام می­گیرد.

برای تدوین و فرموله کردن جیره غذایی از کامپیوتر استفاده می­شود به عنوان مثال فرمولاسیون خوراک، پیش بینی روند بازار، کنترل تجهیزات برای پردازش گوشت، و به­تازگی، به کارگیری ماشین آلات برای بازرسی اتوماتیک و درجه بندی از موارد مهم در سالهای اخیر بوده­است. اینترنت و تجارت الکترونیک نقش مهمی در بازاریابی ایفا می­نماید . علاوه بر این، کشاورزان شروع به یادگیری تخصص در جنبه های مختلف پرورش طیورنموده و امروزه، در مراحل گوناگون به­عنوان مثال، پرورش، خروج از زونا و یا فرآوری گوشت از متخصصین مربوطه استفاده می­شود. امروزه تولیددر فارمهای چند صد هزار تا چند میلیون پرنده در فارم انجام می­پذیرد. این عملیات نیازمند مدیریت دقیق و موثر به منظورتولیدات سودآور میباشد. ادغام مراحل گوناگون پرورش مثل مرحله هچری، نگهداری، کشتار و فراوری پس از آن برای تولید مقرون به صرفه و رقابتی یکی دیگر از تغییرات عمده ای در ساختار صنعت طیورمی­باشد.(4،3،2)

شکل 1-2 پراکندگی پرورش طیور در مناطق مختلف جهان

1-2 افزایش رشد در صنعت مرغ گوشتی

بهبود عملكرد در نژادهای گوشتی با بروز صفات منفی و از جمله با كاهش باروری نیز توأم بوده است. انتخاب ژنتیكی برای افزایش رشد در مرغ‌ها، سبب افزایش اوولاسیون نامنظم و سندروم تولید تخم مرغ غیر قابل جوجه‌كشی شده و در خروس‌ها كاهش شدید فعالیت جنسی را بهمراه داشته­است. با توجه به وجود رابطه بین رشد و سایر پارامترهای تولید با یكدیگر از قبیل سن تولید اولین تخم مرغ ، درصد تولید، وزن تخم و غیره، اینكه بهترین نوع پرورش متعادل چگونه باید باشد سوالی است كه هنوز بدرستی بدان پاسخی داده نشده است. تولیدكنندگان نژادها همواره بر یكنواختی وزن گله در دوره پرورش تأكید دارند و آنرا مهمترین عامل رمز موفقیت گله در دوره تولید می‌دانند. در درستی این موضوع اگرچه جای شكی وجود ندارد معهذا چگونگی دست‌یابی به آن همواره آسان نیست. وجوداختلاف ژنتیكی در بین مرغ‌های یك گله­از نظر پتانسیل رشد و محدودیت غذایی كه سبب ایجاد رقابت در دستیابی به دان میشود موجب بروز و یا افزایش درصد غیر یكنواختی وزن در گله می‌گردد كه حداقل نتیجه ناخواسته آن عدم پیك مناسب گله و تولید تخم مرغ‌های با وزن غیر یكنواخت است.

بعداز رسیدن گله به بلوغ جنسی،امكان دستیابی به بهترین عملكرد و تولید بیشترین جوجه بشرطی عملی­است كه مرغ و خروس‌های گله به مرحله تولید حقیقی یا واقعی نیز رسیده باشد  بعبارت دیگر ، گامت‌های تولید شده باید حداكثر قدرت نطفه داری ، توان رشد و تكامل را نیز داشته باشند.(4،3)

1-3 بیان مسأله

تولید گوشت مرغ و همچنین تخم مرغ به صورت صنعتی بدین صورت می­باشدکه در هر سویه از آن با انتخاب های فراوان و انجام کارهای آزمایشگاهی ژنتیکی در بخش پرورشی لاین به خالص سازی و رسیدن به خصوصیات و صفات مورد نظر می­پردازند که نتاج حاصله تامین کننده جوجه های واحدهای اجداد بوده که در4 خط پرورش یافته و در نهایت تاج­گیری شده که­از این نتاج آنها در واحد های مادر استفاده نموده سپس در مرحله آخرازنتاج آنها در واحدهای پرورشی مورداستفاده قرار می­گیرد که با نام­های واحد پرورشی نیمچه گوشتی و واحد تخم گذار معرفی می­شوند.

در یک نگاه کلی متوجه آن خواهیم شد که اهداف کیفی جوجه متولد شده­از نظر زنتیکی بیشتر در خطوط لاین و اجداد پی گیری خواهد شد و در مرغ مادر تولید جوجه بیشتر به­ازای مرغ پای تولید هدف نهائی بوده دراین میان مادر های گوشتی از مشکلات تولیدی بیشتری نسبت به مادرهای تحمگذار برخوردار هستند به عنوان مثال پرورش خروس و حفظ کردن آن درزمان تولید درواحدهای تخمگذار به مراتب آسانتر بوده که­البته یکی­از عوامل­آن آزاد بودن دان مصرفی برای ماکیان تخمگذار درطی روشنایی سالن­ها بوده­درعوض برای خروسهای مادر گوشتی دان به صورت محدود شده در اختیار پرنده قرار گرفته که خود باعث ایجاد رقابت کرده و پراکندگی وزنی را بیشتر نموده و در نهایت تعدادی از خروسها ضعیفتر که به دان مورد نظر دسترسی نداشته حذف می­شوند.

یکی دیگراز مشکلات مدیریت تغذیه خروس های مادر گوشتی نبود سیستم غذارسان مناسب بوده که­چه به صورت بشقابی و چه به صورت ریلی تنها با اختلاف ارتفاع بیشتر از غذارسان مرغ ها مدیریت می­شود که این خود مشکلاتی را در پی دارد زیرا تعداد خروس ها ی که از قد بلند برخوردار نبوده حذف می­شوند ویا تعدادی از مرغ ها با اندام کشیده می­توانند از دان خروس ها استفاده کنند مشکلات ذکر شده حاکی از آن است که متاسفانه علی رقم دستیابی تولید مناسب تخم مرغ دستیابی به حداکثر جوجه مویثر نیست این مهم، نیاز به کار بیشتر و مدیریت مناسب روی خروسها می­باشد.

بعداز مشاهده نمودار جوجه درآوری دربسیاری ازگله­های مادر در ایران مشاهده می­شود که در40 هفته تولیدی دراکثرقریب به اتفاق بعدازهفته 20 تولید، دچار یک افت جوجه درآوری خواهیم بود که تا پایان­دوره­بیشتر هم خواهد شد ،که البته راه حل متداول اسپایکینگ[1] خروسها می­باشد که خود نیز مشکلاتی اعم از ریسک بهداشتی، مدیریت خاص برای حفظ خروسهای جوان و هزینه بسیار بالا را به همراه دارد . دراین تحقیق انتظار می رود با تزریق تستوسترون به عضله سینه خروس ها در هفته 20 تولید باعث بالا رفتن هورمون جنسی آنها شده وفعالیت بیشترآنها را داشته باشیم که البته این نتایج را درجوجه ­درآوری مورد بحث وتحلیل خواهیم گذاشت.

تعداد صفحه :89

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

Previous Entries پایان نامه ارشد اقتصاد: آیا بورس اوراق بهادار تهران در خلال سالهای 1380تا 1390 دچار حباب قیمتی بوده است Next Entries پایان نامه ارشد علوم اقتصادی: انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران کاربرد روش اتورگرسیو آستانه ای