پایان نامه ارشد رشته علوم تربیتی: تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک های مختلف یادگیری کلب در دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی منطقه 2 شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش : مدیریت آموزشی

عنوان : تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک­های مختلف یادگیری کلب در دانش­آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی منطقه 2 شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی(M.A)

گرایش مدیریت آموزشی

عنوان:

تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک­های مختلف یادگیری کلب در دانش ­آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی منطقه 2 شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر ناصره مولانا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:كلیات تحقیق

مقدمه. 2

بیان مسئله. 5

1-1 ضرورت و اهمیت پژوهش… 7

1-2 اهداف پژوهش… 7

1-2-1- هدف اصلی تحقیق.. 7

1-2-2- اهداف فرعی تحقیق.. 7

1-3 تعریف مفاهیم نظری.. 8

1-3-1-  متغیر مستقل.. 8

1-3-2- متغیر وابسته. 8

1-4 –تعاریف عملیاتی.. 9

1-5فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-5-1- فرضیه اصلی.. 9

1-5-2- فرضیه  های فرعی.. 9

1-6 متغیرهای تحقیق.. 10

1-6-1- متغیرمستقل: 10

1-6-2- متغیر وابسته. 10

1-6-3- متغیر های مداخله گر یا جانبی.. 10

1-7- محدودیت های تحقیق.. 10

1-8- چهارچوب نظری تحقیق.. 10

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

مقدمه. 12

2-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) 16

2-1-1- تعریف فناوری اطلاعات… 16

2-1-2- تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) 17

2-1-3- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات… 19

2-1-4- اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات… 21

2-1-5-طرح تکفا: استراتژی ایی برای توسعه کشور. 23

2-1-6- موانع و مشکلات استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات… 24

2-1-7- محدودیت های ناشی از توسعه فناوری اطلاعات… 26

2-1-8- توصیه ها و راهکارها 28

2-2- یادگیری.. 29

2-2-1- تعریف یادگیری.. 32

2-2-2- سبک های یادگیری.. 33

2-2-3- انواع سبک های یادگیری.. 34

2-2-4- سبک های یادگیری شناختی.. 35

2-2-4-1 سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه: 35

2-2-4-2سبک های تکانشی و تاملی.. 38

2-2-4-3 سبک های همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده 40

2-2-4-4 سبک های عمقی و سطحی.. 46

2-2-4-5  سبک های محیطی، هیجانی، جامعه شناختی، فیزیولوژیکی و روانشناختی.. 47

2-2-5 ماهیت یادگیری.. 48

2-2-6 مفهوم یادگیری الکترونیکی.. 49

2-2-7 مدل های یادگیری در محیط های الکترونیکی وب… 49

2-2-8 مدل های مختلف فضاهای یادگیری.. 50

2-2-8-1 مدل های یادگیری شبکه ای.. 50

2-2-8-2 یادگیری درکلاس های آینده 51

2-2-8-3- یادگیری ساختاردانش و توانایی حل مشکل.. 51

2-2-8-4- یادگیری مبتنی بر جامعه. 52

2-3 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر یادگیری.. 53

2-3-1- توسعه حرفه ای.. 54

2-3-2- فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و تأثیر آن بر آموزش و یادگیری.. 54

2-3-3- نقش و تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی.. 56

2-3-4- مزیت‌های بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت… 57

2-3-5- انواع آموزش و یادگیری مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات… 60

2-3-5-1- خود یادگیری.. 60

2-3-5-2- یادگیری از راه دور. 61

2-3-5-3-  کلاس مجازی.. 61

2-3-5-4- یادگیری گروهی.. 62

2-3-6- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش معلم. 63

2-4 تحقیقات انجام شده در داخل.. 65

2-4-1- کتاب… 65

2-4-2- پایان نامه. 67

2-4-3- مقالات… 88

2-5- تحقیقات انجام شده در خارج.. 129

2-5-1- کتاب… 129

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه. 134

3-1- جامعه آماری.. 134

3-2- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 134

3-3- روش تحقیق.. 135

3-4- ابزار اندازه گیری.. 135

3-4-1- پرسشنامه سبک های یادگیری.. 135

3-4-2- پایایی و روایی پرسشنامه. 135

3-4-3- روایی آزمون( اعتبار) 136

3-4-4- روش نمره گذاری.. 137

3-5- روش گرد آوری اطلاعات… 137

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 137

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه. 140

 

فصل پنجم:نتیجه گیری

مقدمه. 148

فرضیه اصلی.. 148

فرضیه های فرعی.. 149

پیشنهادها 153

منابع و ماخذ. 154
فهرست جداول

جدول1-3- سبک های یادگیری همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده 44

جدول شماره (4-1) جدول توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک گروه نمونه. 140

جدول شماره (4-2) آزمونهای چند متغیره برای بررسی معناداری تفاوت بین میانگینها در گروه های پژوهش    142

جدول شماره (4-3) میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه در میزان بهره گیری از فناوری اطلاعات(ICT) به تفکیک مقیاس های یادگیری.. 142

جدول شماره (4-6) خلاصه اطلاعات تحلیل واریانس چند متغیره 145

جدول شماره (4-5) آزمون های چند متغیره برای بررسی معناداری تفاوت بین میانگین ها در گروه های پژوهش    144

جدول شماره (4-4) میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه در مقیاسهای مختلف یادگیری.. 143
فهرست نمودارها

نمودار 4-3- توزیع سبک های یادگیری در بین دانش آموزان  پسر پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی.. 141

نمودار 4-2 – توزیع سبک های یادگیری در بین دانش آموزان  دختر پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی.. 141

نمودار 4-1 – توزیع سبک های یادگیری در بین دانش آموزان پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی.. 141

 

فهرست اشکال

شکل(1-3) یکی از سئوال های آزمون سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه. 36

شکل3-3 شیوه های یادگیری و سبک  های یادگیری نظریه ی کلی (کلب، 1984،ص 21) 43

شکل 2-3 چرخه ی یادگیری تجربه ای  41

چکیده :

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر شیوه ها و سبک  های یادگیری (کلب) دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی بود. بدین منظور تعداد 300 نفر (دختر و پسر) از دانش آموزان منطقه 2 شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. برای سنجش شیوه ها و سبک های یادگیری دانش آموزان از پرسشنامه سبک های یادگیری کلب استفاده شده است. داده های جمع آوری شده در این پژوهش با استفاده از آزمون ضریب همبستگی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که :

فرضیه اصلی پژوهش تائید شده و فناوری اطلاعات (ICT) برسبک های مختلف یادگیری کلب در دانش آموزان پنجم و ششم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر بوده است.

در خصوص فرضیات فرعی(اول تا چهارم) نیز بررسی ها نشان می دهد که نتایج حاصل از نمرات سبک های مختلف یادگیری کلب تایید شدهاند.

در بررسی فرضیه پنجم فرعی نیز توزیع سبک های یادگیری در بین دانش آموزان پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی تا حدی متفاوت می باشد. یعنی دانش آموزان این دوره به ترتیب در  سبک های جذب کننده ( 31.9%)، همگرا( 31.9% )، واگرا (26.4% ) و انطباق یابنده(9.8%) قرار می گیرند. همچنین تحلیل آماری رابطه معنی دار بین نوع سبک یادگیری و جنسیت نشان داد که بیشترین سبک یادگیری در بین دانش آموزان دختر پایه های پنجم و ششم دوره ابتدایی سبک یادگیری همگرا و در بین پسران سبک جذب کننده است.

مقدمه
امروزه هدف کلیه نظام های های آموزشی از مقطع ابتدایی تا دانشگاه ها پرورش انسان هایی است که یادگیرندگان مادام العمر باشند. شرط لازم برای یادگیری مدام العمر داشتن دانش پایه، میل به یادگیری و داشتن راه و روش یادگیری است. برای نیل به این هدف شناخت ویژگی های مرتبط با یادگیری دانش آموزان غیرقابل انکار  است. دانش آموزان از لحاظ احساسات، نگرش ها، توانایی های ذهنی و شناختی، روش های آموختن، سبک و سرعت یادگیری و … با هم متفاوت هستند. بنابراین در نظر گرفتن تفاوت های فردی دانش آموزان  در یادگیری مهم است. در دهه های اخیر  با توجه به این که ما در قرن 21 قرن که دانایی و انقلاب اطلاعات است سبک های یادگیری به عنوان عامل فردی در تسهیل یادگیری در نظر گرفته می شود. که این امر به معنی تبدیل جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و امروزه ثروتمندترین كشورها و جوامع انسانی، آنهایی هستند كه بیشترین دانش، آگاهی و اطلاعات را در اختیار دارند و یقیناً راهبری آموزش و پرورش آینده به عهده فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT خواهد بود. (نوروزی و دیگران،1387،ص10) همه پیشرفت های شگفت انگیز انسان در دنیای امروز زائیده یادگیری است و وظیفه یاددهی و بهبود آن، محور فعالیت تمام نهادهای آموزشی است. اعتبار یك نظام آموزشی وابسته به میزان یادگیری فراگیران آن است. یادگیری یك متغیر بسیار پیچیده است كه عوامل متعددی مثل هوش، انگیزه، محیط مناسب، عوامل خانوادگی، اجتماع، كیفیت آموزشگاه، كیفیت مربی و … در آن تأثیر می گذارند. علاوه بر این عوامل، فاكتور دیگر مؤثر بر یادگیری فراگیران، سبك های یادگیری آنان است كه فراگیران آنها را همچون  دیگر توانایی ها، از راه تجربه و یادگیری به دست می آورند و هرفرد متناسب با سبك یادگیری خود مطالب را اخذ می كند.

با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های آموزش و برنامه درسی، مدیریت كلاس به كلی متحول شد و با رویكردی پژوهش محور و دانش آموز محور انجام می پذیرد مسئولیت معلم دیگر انباشتن و انتقال اطلاعات نیست، بلكه مسئولیت های گوناگونی بر عهده می گیرد و باید فردی چند مهارتی باشد. الگوی بسته، محدود و متمركز منابع آموزش و یادگیری سنتی هم به الگویی باز، غیر متمركز، نامحدود و بری از محدودیت های زمان و مكان تبدیل می شود و نتایج بسیار راهبردی برای نظام آموزش و یادگیری را به ارمغان می آورد. مطالب درسی بر گرفته از فناوری، ماهیتی چند بعدی و حركتی داشته و طراحان آن رویكردی فرایند – محور دارند نه محتوا – محور. در نگرش سنتی به این موضوع، رویكرد معلم محوری اصل و اساس آموزش انسانی است. ولی در نگرش نوین اساس تعلیم و تربیت بر پایه دانش آموز محوری بنا نهاده شده است. (محمدی،1381،ص2) این كه نظام های مبتنی بر مواد به صورت تك محور در حال فرو پاشی است و روش های تربیتی بر اساس بهره گیری از ارزش های متقابل یادگیری برحسب سیستم های ارتباطی نوین و چهارچوب دیداری، شنیداری پی یافته، موضوعی غیر قابل انكار است. ناكار آمدی روش های سنتی آموزش در عصر حاضر امری پذیرفته شده است و كاربرد فناوری های رایانه و اطلاعات جهت بهبود كمی و كیفی فرآیند آموزش اجتناب ناپذیر می باشد. (یزدچی،1385،ص4) سبک یادگیری  یكی از اركان مهم آموزشی است و طبعاً باید متناسب با عصر اطلاعات، متحول شود.

سبك های یادگیری، روش های انفرادی مورد استفاده یادگیرنده برای پردازش اطلاعات و مفاهیم تازه می باشند. سبك های شناختی به این مطلب اشاره می كنند كه یادگیرنده چگونه مطلب را درك می كند، به خاطر می سپارد، چگونه می اندیشد و مسائل را حل می كند. سبك های یادگیری شناختی، طبقه بندی های مختلفی مانند سبك های وابسته به زمینه و مستقل از زمینه، سبك های تكانشی و تاملی و سبك های یادگیری برمبنای الگوی یادگیری تجربی كلب که شامل چهار سبک یادگیری مختلف تحت عناوین واگرا, انطباق یابنده، همگرا و جذب کننده  دارد.

با این حال، با بررسی آمار و اطلاعات موجود در مورد میزان گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در آموزش و پرورش كشورهای جهان در می یابیم كه در بسیاری از كشورها از جمله كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، برای تجهیز مدارس با امكانات گوناگون همچون رایانه و اینترنت، برنامه های جامعی مدون شده است و دیر زمانی است كه توجه خاصی به نقش ابزارهای فن آوری اطلاعات در برنامه های درسی خود داشته اند و هزینه قابل توجهی را در امر بكارگیری ابزارهای مناسب در آموزش صرف كرده اند. ابداع روش های جدید آموزشی، بهره گیری از رایانه در كلاس های درس، بهره گیری از نرم افزارهای آموزشی و چند رسانه ای ها، بهره گیری از اینترنت و پست الكترونیكی و… از پیامدهای نوین به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است. (ذوقی پور و غفاری،1384،ص 14) مطالعات نشان می دهند كه بهره گیری از فناوری های روز مثل رایانه و شبكه جهانی در كلاس های درس این امكان را به دانش آموزان می دهد كه با سرعت بیشتر و عملكرد بهتر بیاموزند‌(مهمت،2004) و احساس رضایت بیشتر از حضور در كلاس درس داشته باشند. (میلكن[1]، بامزه،2002)  امروزه دانش آموزان در دنیای شنیداری، دیداری و جنبشی متولد می شوند، بنابراین تلاش معلمان برای آموزش آنان با بهره گیری از روش ها و رسانه های آموزشی دوره گذشته بی نتیجه خواهد بود یا چندان ثمره ای به همراه نخواهد داشت. لذا ضروری است كه معلمان درباره فناوری و رسانه های نوین آموزشی هم خوب بدانند و هم با نگرشی مثبت با آن برخورد كنند. (تیلسون،2004) با توجه به اهمیت سبک یادگیری در فرایند تعلیم و تربیت و لزوم ارتقای كیفیت آموزش و بهره گیری هر چه بهتر از پدیده، ICT اتخاذ تمهیداتی برای به كارگیری این نوآوری ها در فرایند یاددهی و یادگیری بسیار حیاتی است. از این رو بررسی آثار پدیده های كاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در عرصه های مختلف حائز اهمیت است. اهل علم به طور كلی و دانش آموزان به طور خاص، از مصرف كنندگان اصلی این فناوری ها هستند. اینترنت بخش مهمی ازفعالیت های آموزشی و فراغتی دانش آموزان را به خود اختصاص می دهد، و این احتمال وجود دارد كه بهره مندی از این پدیده بر سبک یادگیری آنها تأثیر داشته باشند. از این رو مطالعه پیامدهای استفاده از فناوری های نوین، از نظر شناخت پیامدها و آثاری كه ممكن است بر دانش آموزان داشته باشند، قابل مطالعه است. (قاسمی نژاد،1384: 35)
تعداد صفحه : 178

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد کشاورزی گرایش زراعت: اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت Next Entries پایان نامه رشته الهیات: انس با قرآن در قرآن وحدیث چگونه تبیین شده است