پایان نامه ارشد رشته علوم تربیتی: تاثیر فناوری اطلاعات بر فرصت های برابر آموزشی در استان مازندران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

عنوان : تاثیر فناوری اطلاعات بر فرصت های برابر آموزشی در استان مازندران

دانشگاه مازندران

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

موضوع :

تاثیر فناوری اطلاعات بر فرصت های برابر آموزشی در استان مازندران

استاد راهنما :

دکتر حکیمه سادات شریف زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

-1-مقدمه———–2

1-2-بیان مساله——- 3

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق———— 8

1-4-اهداف تحقیق—- 9

1-5-سوال های تحقیق- 9

1-6-فرضیه های تحقیق—————- 10

1-7-تعریف واژه ها و اصطلاحات به صورت مفهومیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 10

1-8-تعریف عملیاتی متغییرها ————12

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مروری بر مبانی نظری————- 18

2-1-1-انواع نابرابری های آموزشی——- 18

2-1-1-1- نابرابری های آموزشی مبتنی بر تفاوت طبقاتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 19

2-1-1-2- نابرابری آموزشی مبتنی بر تفاوت جنسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 21

2-1-1-3- نابرابری های آموزشی مبتنی بر تفاوت فرهنگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 24

2-1-1-4-نابرابری های مبتنی بر تفاوت قومیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————25

2-1-2-نابرابری فرصت های آموزشی و زمینه های خانوادگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 26

2-1-3-برابری فرصت های آموزشی—— 28

2-1-3-1- فناوری اطلاعات و برابری فرصت های آموزشیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 30

2-1-3-2- نابرابری فرصت های آموزشی و شکاف دیجیتالیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 31

2-1-3-3-شکاف دیجیتالی و فرصت ها و تهدیدهای آموزشیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 35

2-1-3-3-1-فرصت ها————- 35

الف) برابری فرصت ها ، عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری فضایی————— 35

ب) تمرکززدایی— 35

ج) افزایش مشارکت و قدرت تصمیم گیری در مناطق محرومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 35

2-1-3-3-2-تهدیدها————– 36

الف) افزایش شکاف دیجیتالی——— 36

ب) تقسیم کار نابرابر بین مناطق شهری و روستاییبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 37

ج) تمرکزگرایی— 37

د) افزایش احساس نابرابری و مهاجرت به مرکزبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 38

ه) افزایش اشتغال تخصصی و بیكاری عمومی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-38

2-1-4-کاربرد آموزشی فناوری اطلاعات -38

2-1-4-1-آموزش از راه دور——— 40

2-1-4-1-1-تاریخ مختصر آموزش از راه دوربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 40

2-1-4-1-2-اصول آموزش از راه دور—- 41

2-1-4-1-3-مزایای آموزش از راه دور— 43

2-1-4-1-4-رسانه­های نوین و نقش آنان در آموزش از راه دوربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 44

الف) کامپیوتر و آموزش————– 45

ب) اینترنت—— 51

2-1-5-آموزش و یادگیری الکترونیکی— 53

2-1-5-1-مزایای آموزش الکترونیکی—- 54

2-1-5-2-محدودیت­های آموزش الکترونیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 56

2-1-6-یادگیری الکترونیکی——— 57

2-1-6-1-خصوصیات یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 57

2-1-6-2-انواع یادگیری الکترونیکی— 58

2-1-6-3-مزایای یادگیری الکترونیکی– 59

2-1-7-چندرسانه­ای آموزشی——– 60

2-1-7-1-مزایای چندرسانه­ای در آموزش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–61

الف) استفاده از حواس چندگانه برای یادگیریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 61

ب) تمرین بیشتر برای رسیدن به حد تسلطبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 61

ج) تسهیل مشارکت میان دانش آموزان –61

د) کمک به دانش آموزان برای ایجاد ارتباط بین مفاهیمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 62

ه) انعطاف پذیر بودن برنامه در مقابل نیاز یادگیرندگانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 62

و) برقراری تعادل و رابطه­ی دوسویه با کاربربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 62

2-1-8-چهارچوب نظری تحقیق —–62

2-1-8-1-نظریه ی کارکردگرایی—– 62

2-1-8-2-نظریه تضاد———— 64

2-1-8-3-شواهد تجربی———- 65

2-1-8-4-نظریه های انتقادی ملهم از مارکسیسم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———67

2-1-8-5-رویکرد سازنده گرایی و نقش آن در تحول محیط های یادگیری——- 68

2-1-8-5-1-مبانی سازنده گرایی—- 71

2-1-8-5-2-مفروضات سازنده گرایی- 71

2-1-8-5-3-سازنده گرایی و طراحی آموزشیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 72

2-1-8-5-4-نقش زبان در یادگیری دانشبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 72

2-1-8-5-5-سازنده گرایی اجتماعی– 73

2-1-8-6-نظریه های برابری فرصت های آموزشی و فناوری اطلاعات———-77

2-1-8-6-1-گاتمن————- 77

2-1-8-6-2-سایر آرای نظری—— 78

2-1-9-جمع بندی چهارچوب نظری- 79

2-1-10-مدل نظری تحقیق——– 81

2-2-پیشینه تحقیق————– 81

2-2-1-تحقیقات داخل کشور—— 81

2-2-2-تحقیقات خارج از کشور—- 85

2-2-3-تحلیل و جمع بندی تحقیقات- 87

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1-روش تحقیق————– 91

3-2-جامعه آماری————– 91

3-3-حجم نمونه و روش نمونه گیریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 92

3-4-ابزار اندازه گیری———– 92

3-5-روایی و پایایی———— 93

3-6-توصیف و تحلیل داده ها—– 94

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-آمار توصیفی ————- 96

4-2-آمار استنباطی————- 104

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1-خلاصه یافته ها————- 116

5-2-بحث و نتیجه گیری———- 118

5-3-پیشنهادهای تحقیق———- 123

5-3-1-پیشنهادهای علمی——— 123

5-3-2-پیشنهادهای پژوهشی——- 124

منابع——– 125

پیوست——131

چکیده انگلیسی—————- 134

فهرست جدول ها

جدول 3-1-آزمون آلفای کرونباخ————-94

جدول 4-1-کمیت های آماری—————96

جدول 4-2-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس جنسیتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——97

جدول 4-3-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس تحصیلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-98

جدول 4-4-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس وضعیت تاهلبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–99

جدول 4-5- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس سنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–100

جدول 4-6- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس سابقه خدمتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-101

جدول 4-7- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس منطقه محل خدمت————-102

جدول 4-8- میزان گسترش فرصت های برابر آموزشی در تقاطع مناطقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–103

جدول 4-9-آزمون ضریب همبستگی پیرسن—–104

جدول 4-10-آزمون ضریب همبستگی پیرسن—-105

جدول 4-11-آزمون ضریب همبستگی پیرسن—-106

جدول 4-12-آزمون ضریب همبستگی پیرسن—-107

جدول 4-13-آزمون رگرسیون چند متغییره (جدول ANOVA)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——108

جدول 4-14- ضرایب رگرسیون————-109

فهرست نمودارها

نمودار 4-1-نمودار درصد پاسخگویان بر اساس جنسیتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–97

نمودار 4-2-نمودار درصد پاسخگویان بر اساس تحصیلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———98

نمودار4-3-توزیع درصد پاسخگویان بر اساس وضعیت تاهلبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–99

نمودار4-4-توزیع درصد پاسخگویان بر اساس سنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–100

نمودار4-5-توزیع درصد پاسخگویان بر اساس سابقه خدمتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–102

نمودار4-6-توزیع درصد پاسخگویان بر اساس منطقه محل خدمتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-103

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و گسترش فرصت های برابر آموزشی در آموزش و پرورش استان مازندران بود که به شیوه پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری را کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان مازندران تشکیل می داد. برای این منظور سه اداره آموزش و پرورش در مرکز، شرق و غرب استان در نظر گرفته شد. حجم نمونه با توجه به جدول تعیین حجم نمونه گرجسی و مورگان برابر با 361 نفر بود که به منظور کاهش خطا، این تعداد به 400 نفر افزایش داده شد. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای بود. برای سنجش متغییرهای تحقیق از پرسشنامه های محقق ساخته ی فناوری اطلاعات و فرصت های برابر آموزشی استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با نظر اساتید و خبرگان مورد تائید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها با آزمون مقدماتی مورد سنجش قرار گرفت. میزان پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای فناوری اطلاعات برابر با 81/0 و برای پرسشنامه فرصت برابر آموزشی برابر با 89/0 حاصل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس داده های آماری و با نرم افزار spss صورت گرفت. برای مشخص نمودن همبستگی متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسن استفاده گردید. برای بررسی تاثیر متغیرها و نیز آزمون پیش بینی از رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. در نهایت با تحلیل مسیر مدل نظری تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین بکارگیری فناوری اطلاعات و گسترش فرصت های برابر آموزشی در آموزش و پرورش استان مازندران همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. بین بکارگیری فناوری اطلاعات و حداکثر سازی، برابرسازی و نخبه پروری در آموزش و پرورش استان مازندران نیز، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین دسترسی به منابع اطلاعاتی و مواد آموزشی، آموزش از راه دور و نمایش تصویری محتوای درسی به میزان 43 درصد بر گسترش فرصت های برابر آموزشی در استان اثرگذار هستند. در این میان تاثیر نمایش تصویری محتوای درسی بیشتر است. همچنین نتایج حاصل از جدول توافقی نشان داد که مدارس مستقر در غرب استان به لحاظ توسعه و رشد فرصت های برابر آموزشی نسبت به مناطق مستقر در شرق و مرکز استان مازندران، در وضعیت بهتری قرار دارند.

1-1-مقدمه

امروزه مسائل عمده اجتماعی را که تعلیم و تربیت با آن مواجه است، بدون درنظر گرفتن اطلاعات جدید و فناوری ارتباطات نمی توان مورد بحث قرار داد. مشکل صرفا در امر تدریس نیست بلکه مشکل اصلی توجه کلی به چگونگی دسترسی به دانش است. لذا موضوع اطلاعات و فناوری و پیش بینی تاثیر آن بر دانش و آموزش در آینده بسیار مهم است.

اختراعات تاثیرگذار در قرن بیستم مثل رادیو، تلویزیون، سیستم های ضبط صدا و تصویر، کامپیوتر، فرستنده های رادیویی و کابلی یا ماهواره ای صرفا جنبه تکنولوژیکی ندارند، بلکه ویژگی منحصربه فرد آنها اقتصادی و اجتماعی بودن آنهاست. اکثر این تکنولوژی ها به قدری کوچک و ارزان شده است که به بیشتر خانه ها در کشورهای صنعتی راه یافته اند و نیز مورد استفاده جمع کثیری در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته اند. همه جوامع امروزی تا حدی جوامع اطلاعاتی هستند. جوامعی که در آنها توسعه تکنولوژیکی باعث شده است محیطی فرهنگی و آموزشی پدید آید. این محیط قادر است منابع دانش و یادگیری را دگرگون کند. یکی از خصیصه های این تکنولوژی ها پیچیدگی روزافزون آنها و گسترش امکاناتی است که فراهم می کنند.

باید توجه کرد که استفاده از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی برای مقاصد آموزشی پدیده تازه ای نیست. مثلا رادیوی آموزشی قبل از جنگ جهانی اول به وجود آمد. آنچه در گذر زمان تغییر یافته است، نه تنها وسعت تکنولوژی ها مورد استفاده و پیچیدگی آنهاست بلکه در جذب مخاطبان خارج از نظام رسمی تعلیم و تربیت، شامل کودکان قبل از دبستان و کل بزرگسالان است (گزارش کمیسیون بین المللی یونسکو، 1376). پس تاثیر فناوری بر شیوه یادگیری اجتناب ناپذیر است.

پیشرفت های جهانی در فناوری اطلاعات باعث گسترش سریع فرصت های یادگیری و دسترسی به منابع تحصیلی و آموزشی شده است. به گونه ای که این امر با ابزارها و روش های سنتی اصولا غیرقابل تصور بوده و بکارگیری این فناوری نه تنها باعث تسهیل و تسریع فراوان در امر تعلیم و تربیت و نیز مدیریت موثر در نظام های آموزشی گردیده است، بلکه باعث شد که در مفاهیم سیاسی بسیار متداول در نظام های آموزش نیز تحولات شگرفی حاصل شود (رعنایی، 1385: 4). فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به عدالت آموزشی و اینکه این فناوری فرصت های برابر برای یادگیرندگان فراهم نماید به عنوان غایت نگاه کند و آنرا مدنظر قرار دهد. استفاده از این فناوری به منظور از بین بردن استانداردسازی (عدم توجه به تفاوتهای فردی) در آموزش است و سعی می کند که به تفاوتهای فردی یادگیرندگان توجه نماید (همان: 5).

بنابراین فناوری های ارتباطات و اطلاعات بدون شک می توانند وسایل واقعی ارتباط با آموزش غیر رسمی را که یکی از مهم ترین نظام های اراده دانش در جامعه یادگیری هستند فراهم آورند. جامعه ای که در آن مراحل مختلف فرایند یادگیری یکسره مورد بازاندیشی قرار می گیرد. تحول این فناوریها که استفاده ماهرانه از آن توسعه و پیشرفت مداوم دانش را ممکن می سازد باید به بازنگری نقش و وظیفه نظام های تعلیم و تربیت در زمینه آموزش مادام العمر منتهی گردد. ارتباطات و تبادل دانش و اطلاعات از این پس دیگر تنها مرکز رشد فعالیت بشری نخواهد بود، بلکه مقوله ای خواهد شد که به تکامل شخصی در زمینه شیوه های جدید زندگی اجتماعی کمک خواهد کرد. پس باید همه استعدادهای بالقوه فناوری اطلاعات را در خدمت آموزش و پرورش قرار داد. از این حیث این تحقیق سعی دارد با بررسی دقیق نشان دهد که رشد و توسعه فناوری اطلاعات چه نقش و تاثیری در کاهش نابرابری های آموزشی در استان مازندران می تواند داشته باشد.

تعداد صفحه : 146

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ایرانشهر و چابهار Next Entries پایان نامه ارشد کشاورزی: بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن