پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم

استاد راهنما:

دکتر محتشم محمدی

استادان مشاور:

دکتر خیرالله محمودی

دکتر زیبا قلاوندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده

پیشینه پژوهش

پیشگفتار

فصل اول: رمان……………………………………………………………………………………………….. 12-1

1-1- درباره رمان………………………………………………………………………………………………. 1

2-1- رمان فارسی………………………………………………………………………………………………. 3

3-1- انواع رمان……………………………………………………………………………………………….. 13-8

1-3-1- رمان وقایع نامه ای…………………………………………………………………………………. 8

2-3-1- رمان عمل…………………………………………………………………………………………….. 9

3-3-1- رمان شخصیت………………………………………………………………………………………. 9

4-3-1- رمان دراماتیک………………………………………………………………………………………. 10

5-3-1- رمان ناحیه ای………………………………………………………………………………………. 11

6-3-1- رمان محلی………………………………………………………………………………………. 10

7-3-1- رمان اجتماعی……………………………………………………………………………………… 12

8-3-1- رمان روان شناختی………………………………………………………………………………… 12

فصل دوم: اصطلاحات داستانی…………………………………………………………………….. 32-13

1-2- پیرنگ…………………………………………………………………………………………………… 13

2-2- شخصیت و شخصیت پردازی ………………………………………………………………… 14

3-2- صحنه و صحنه پردازی………………………………………………………………………… 15

4-2- زاویه دید…………………………………………………………………………………………….. 16

5-2- موضوع…………………………………………………………………………………………….. 21

6-2- درو نمایه…………………………………………………………………………………………… 22

7-2- لحن………………………………………………………………………………………………….. 24

8-2- فضا و رنگ………………………………………………………………………………………….. 24

9-2- گفتگو……………………………………………………………………………………………….. 25

10-2- کنش و حادثه………………………………………………………………………………… 26

11-2- توصیف………………………………………………………………………………………… 27

12-2- نام و عنوان…………………………………………………………………………………….. 27

13-2- تنه داستان…………………………………………………………………………………….. 28

1-13-2- مقدمه……………………………………………………………………………………….. 28

2-13-2- گره و  بحران………………………………………………………………………………. 29

3-13-2- تعلیق…………………………………………………………………………………………. 30

4-13-2- کشمکش………………………………………………………………………………………. 30

5-13-2- هیجان……………………………………………………………………………………….. 31

6-13-2- اوج………………………………………………………………………………………….. 32

7-13-2- پایان……………………………………………………………………………………… 32

14-2- حقیقت مانندی……………………………………………………………………………… 32

فصل سوم: مکتب های ادبی………………………………………………………………… 40-33

1-3- رئالیسم…………………………………………………………………………………………. 33

1-1-3- رئالیسم روان شناختی………………………………………………………………….. 34

2-1-3- رئالیسم جادوئی………………………………………………………………………… 35

3-1-3- رئالیسم انتقادی…………………………………………………………………………. 35

4-1-3- رئالیسم نو………………………………………………………………………………… 35

2-3- رمانتیسم……………………………………………………………………………………… 35

3-3- ناتورالیسم………………………………………………………………………………… 37

4-3- سوررئالیسم……………………………………………………………………………….. 38

5-3- سمبولیسم………………………………………………………………………………… 39

6-3- جریان سیال ذهن………………………………………………………………………… 40

فصل چهارم: سبک ادبی……………………………………………………………………….. 41

فصل پنجم: تلخیص کتاب شوهر آهو خانم……………………………………….. 64-45

1-5- خلاصه فصل اول رمان……………………………………………………………….. 45

2-5- خلاصه فصل دوم رمان ………………………………………………………………. 45

3-5- خلاصه فصل سوم رمان……………………………………………………………… 45

4-5- خلاصه فصل چهارم رمان………………………………………………………….. 46

5-5- خلاصه فصل پنجم رمان……………………………………………………………. 46

6-5- خلاصه فصل ششم رمان…………………………………………………………… 47

7-5- خلاصه فصل هفتم رمان……………………………………………………………. 48

8-5- خلاصه فصل هشتم رمان…………………………………………………………… 50

9-5- خلاصه فصل نهم رمان……………………………………………………………… 50

10-5- خلاصه فصل دهم رمان………………………………………………………….. 52

11-5- خلاصه فصل یازدهم رمان…………………………………………………….. 53

12-5- خلاصه فصل دوازدهم رمان…………………………………………………….. 54

13-5- خلاصه فصل سیزدهم رمان…………………………………………………….. 56

14-5- خلاصه فصل چهاردهم رمان……………………………………………………. 57

15-5- خلاصه فصل پانزدهم رمان…………………………………………………….. 58

16-5- خلاصه فصل شانزدهم رمان……………………………………………………… 60

17-5- خلاصه فصل هفدهم رمان………………………………………………….. 60

18-5- خلاصه فصل هجدهم رمان……………………………………………………… 63

فصل ششم: بررسی ویژگی های رمان در شوهر آهو خانم…………………. 71-65

1-6- شوهر آهو خانم، رمانی دراماتیک………………………………………………… 65

2-6- شوهر آهو خانم، رمانی محلی…………………………………………………….. 68

3-6- شوهر آهو خانم، رمانی اجتماعی……………………………………………….. 69

4-6- شوهر آهو خانم، رمانی روانشناختی……………………………………………. 69

فصل هفتم: بررسی اصطلاحات داستانی در شوهر آهو خانم…………….. 188-72

1-7- پیرنگ شوهر آهو خانم…………………………………………………………….. 72

2-7- شخصیت و شخصیت پردازی در شوهر آهو خانم………………………….. 75

1-2-7- شخصیت های درجه یک ……………………………………………………… 85

1-1-2-7- سید میران……………………………………………………………………. 85

2-1-2-7- هما……………………………………………………………………………….. 95

3-1-2-7- آهو………………………………………………………………………………. 105

2-2-7- شخصیت های درجه دو………………………………………………… 112

1-2-2-7- خورشید………………………………………………………………………. 112

2-2-2-7- میرزا نبی………………………………………………………………….. 116

3-2-2-7- خالو کرم…………………………………………………………………….. 118

3-2-7- شخصیت های درجه سه……………………………………………………. 120

3-7- صحنه و صحنه پرداز ی در شوهر آهو خانم………………………………. 120

4-7- زاویه دید در شوهر آهو خانم……………………………………………………. 129

1-4-7- زاویه دید دانای کل………………………………………………………………….. 129

2-4-7- زاویه دید دانای کل مداخله گر………………………………………………… 130

3-4-7- زاویه دید من روایتی…………………………………………………………….. 131

4-4-7- زاویه دید دانای کل محدود……………………………………………………… 132

5-4-7- تک گویی…………………………………………………………………………….. 133

1-5-4-7- تک گویی درونی………………………………………………………………. 133

2-5-4-7- تک گویی نمایشی………………………………………………………………. 134

3-5-4-7- حدیث نفس……………………………………………………………………… 134

5-7- موضوع شوهر آهو خانم……………………………………………………………. 135

6-7- درونمایه شوهر آهو خانم……………………………………………………………. 135

7-7- لحن در شوهر آهو خانم………………………………………………………………. 139

8-7- فضا و رنگ شوهر آهو خانم………………………………………………………….. 143

9-7- گفت و گو در شوهر آهو خانم…………………………………………………….. 150

10-7- کنش و حادثه در شوهر آهو خانم……………………………………………… 162

11-7- توصیف در شوهر آهو خانم………………………………………………….. 165

12-7- نام و عنوان شوهر آهو خانم……………………………………………………… 172

13-7- تنه داستان در شوهر آهو خانم……………………………………………….. 173

1-13-7- مقدمه شوهر آهو خانم…………………………………………………………. 173

2-13-7- گره و بحران در شوهر آهو خانم…………………………………………….. 175

3-13-7- تعلیق در شوهر آهو خانم…………………………………………………… 177

4-13-7- کشمکش در شوهر آهو خانم………………………………………………. 179

5-13-7- هیجان در شوهر آهو خانم……………………………………………………. 182

6-13-7- اوج در شوهر آهو خانم……………………………………………………….. 184

7-13-7- پایان در شوهر آهو خانم……………………………………………………. 186

14-7- حقیقت مانندی در شوهر آهو خانم………………………………………….. 188

فصل هشتم: بررسی مکتب های ادبی در شوهر آهو خانم……………………….. 189

1-8- بررسی رئالیسم در شوهر آهو خانم……………………………………………… 189

1-1-8- رئالیسم روانشناختی……………………………………………………………… 189

2-1-8- رئالیسم جادویی ………………………………………………………………. 190

3-1-8-رئالیسم انتقادی………………………………………………………………… 191

4-1-8- رئالیسم نو………………………………………………………………………….. 192

2-8- بررسی رمانتیسم در شوهر آهو خانم…………………………………………. 193

3-8- بررسی ناتورالیسم در شوهر آهو خانم………………………………………… 195

4-8- بررسی سوررئالیسم در شوهر آهو خانم………………………………………. 196

5-8- بررسی سمبولیسم در شوهر آهو خانم…………………………………… 197

6-8- بررسی جریان سیال ذهن در شوهر آهو خانم……………………………… 200

فصل نهم: بررسی خصوصیات سبک در شوهر آهو خانم…………………. 220-201

1-9- خصوصیات زبانی……………………………………………………………………. 202

1-1-9- خصوصیات سطح واژگانی……………………………………………………… 202

2-1-9- خصوصیات سطح نحوی………………………………………………………… 207

2-9- بررسی سطح بلاغی…………………………………………………………………. 212

1-2-9- بررسی بلاغت در حوزه معنایی………………………………………………. 218

3-9- خصوصیات فکری…………………………………………………………………….. 219

فصل دهم: نتیجه گیری…………………………………………………………………… 221

فصل یازدهم: منابع و مآخذ………………………………………………………………. 225

چکیده:

شوهر آهوخانم، نخستین اثر علی محمد افغانی،  اولین رمان بلند فارسی و یكی از بهترین رمان های فارسی در پنجاه سال اخیر است كه در سال 1340 منتشر شد و ازهمان نخستین ماه های انتشار با اقبال گسترده بازاركتاب ایران روبه رو گردید . این رمان از سوی «انجمن كتاب ایران» به عنوان داستان برگزیده سال 1340 انتخاب شد و منتقدان ادب داستانی به ستایش آن پرداختند.

شوهر آهوخانم، اثری است رئالیستی اما نه یک رئالیسم مبتدی و عاری از نو آوری، رئالیستی است قرن بیستمی که رگه هایی از دیگر مکاتب ادبی در آن مشهود می شود. این اثر با در نظر گرفتن انبوه مسائلی از زندگی اجتماعی ملت ایران که در آن مطرح شده و از نظر ساختمان،شکل هنری و پرداخت هنرمندانه ی عناصر داستانی و همچنین از نظر سبک،زبان و شیوه بیان و محتوای تاریخی و اجتماعی اش نقطه عطفی در مسیر رشد و پیشرفت نثر ایران به شمار     می رود.

دراین پژوهش سعی بر آن است تا نوع رمان، مکتب های ادبی و سبک شوهر آهوخانم مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و بیشتر عناصر داستانی، جداگانه براساس معیارهای رمان شناسی معاصر بررسی و ارائه گردد و نقاط قوت و ضعف آن ها به صورت مستدل و مستند نشان داده شود.

پس از تلخیص رمان، از منظر اصطلاحات داستانی،پیرنگ،شخصیت پردازی، صحنه پردازی، زاویه دید، موضوع، درونمایه، لحن، فضاورنگ، گفت و گو، کنش و حادثه، توصیف، نام و عنوان، تنه داستان (مقدمه،گره و بحران، تعلیق، کشمکش، هیجان، اوج، پایان) و حقیقت مانندی رمان تحلیل و بررسی می گردد. از منظر سبک، خصوصیات سبکی شوهر آهوخانم در سه سطح زبانی، بلاغی و فکری پرداخت میشود. از آنجا که سطح زبانی مبحث گسترده ای است ، خصوصیات زبانی در دو سطح واژگانی و نحوی مورد بررسی قرار می گیرد.از منظر مکتب ادبی، خصوصیات رئالیسم، رمانتیسم، ناتورالیسم، سوررئالیسم، سمبولیسم و جریان سیال ذهن در شوهر آهوخانم در بوته نقد و بررسی گذاشته می شود.از منظر نوع رمان، به صورت مستدل نشان داده خواهد شد، شوهر آهوخانم اثری دراماتیک، محلی، اجتماعی و روانشناختی است.

پیشگفتار:

رمان شوهر‌آهو خانم،‌اثر علی محمد افغانی، ‌یكی از بهترین رمان های فارسی در پنجاه سال اخیر است كه در سال 1340 منتشر شد، پس ازانتشار این رمان كه مورد استقبال قرار گرفت. «انجمن كتاب ایران» آن را به عنوان رمان برگزیده سال 1340 انتخاب كرد ومنتقدان ادب داستانی به ستایش از آن پرداختند و در نشریات ادبی آن زمان نوشتند :بدون شك اثر استادانه ای در زبان فارسی به وجود آمده است.این اثر با درنظر گرفتن انبوه مسائلی از زندگی اجتماعی ملت ایران كه در آن مطرح شده و همچنین از نظر سبك،‌ زبان،‌ ساختمان و شیوه بیان فولكلوریك آن كه با وجودهمه كمی هایش مطمئناًٌ به خاطر شكل هنری و محتوای اجتماعی اش نقطه عطفی در مسیر رشد و پیشرفت نثر ایران به شمار می آید و ارزش آن را دارد كه به نقد گذارده شود.

ندوشن معتقد است كه یك خلاء ‌طولانی و دیرین با انتشار شوهر آهوخانم پر شده است. وی می نویسد:      « شوهرآهو خانم آینه تمام نمای اجتماع و به حقیقت دائرة المعارف عظیمی است از زندگی دورانی كه به شتاب سپری می شود. هنر اصلی نویسنده در نحوه نگارش داستان وحتی در تعبیرات بكر و بی شمار و توصیف های گویای او نیست ، هنر بزرگ وی این است كه به همراه آفریدن ده ها انسان حقیقی و به جنبش در آوردن صدها حادثه واقعی از یك دوران خاص اجتماع پرده برگرفته و سیرواقعی آن را با همه زیر و بم ها و سایه روشن هایش پدیدار كرده است.»  (ندوشن ،1340 : 525 )

در این پژوهش در نظر است، نوع رمان، مکتب ادبی و سبک شوهر آهوخانم مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و بیشترعناصرداستانی جداگانه براساس معیارهای داستان نویسی معاصر بررسی و ارائه گردد و با نشان دادن محاسن و معایب آن از درستی و نادرستی نظر منتقدان در باب انسجام و انتظام مطلوب رمان اطلاع یابیم.

این پژوهش مبتنی بر یازده فصل می باشد .فصل نخست دربرگیرنده رمان ، رمان فارسی و انواع رمان         می باشد. در فصل دوم پژوهش به بررسی مهمترین اصطلاحات داستانی می پردازیم. فصل سوم دربرگیرنده مکاتب ادبی است. فصل چهارم پژوهش شامل سبک ادبی است. در فصل پنجم خلاصه ی صحنه های رمان آورده می شود که بی گمان برای ورود به مبحث عناصر داستانی و آگاهی از چند و چون و حال و هوای رمان ضروری می نماید.

فصل ششم مبتنی است بر نوع رمان شوهر آهوخانم. فصل هفتم پژوهش دربرگیرنده اصطلاحات داستانی در شوهر آهوخانم می باشد. در این فصل مهمترین عناصر داستانی چون پیرنگ، شخصیت پردازی، صحنه پردازی ، زاویه دید، موضوع، درونمایه، لحن، فضا و رنگ،گفت و گو،کنش و حادثه،توصیف،نام و عنوان، تنه داستان(مقدمه، گره و بحران، تعلیق، کشمکش، هیجان، اوج، پایان) و حقیقت مانندی مورد بررسی و موشکافی واقع می شود.

فصل هشتم ناظر است بر نقد و بررسی مکتب ادبی چون رئالیسم، رمانتیسم، ناتورالیسم، سوررئالیسم، سمبولیسم و جریان سیال ذهن در شوهر آهوخانم. فصل نهم پژوهش، در برگیرنده ی سبک رمان می باشد.در این فصل خصوصیات سبکی شوهر آهوخانم در سه سطح زبانی، بلاغی و فکری تحلیل و بررسی می گردد. فصل دهم پژوهش نتیجه گیری است .در این فصل سعی بر آن است تا نتایج حاصل از این پژوهش با توجه به مطالب ارائه شده در فصل ششم، هفتم، هشتم و نهم بیان گردد. فصل یازدهم در برگیرنده ی منابع و مآخذ می باشد.

زندگی و آثار علی محمد افغانی:

زندگی:

علی محمد افغانی در 21 آذر سال 1304 شمسی «1925 میلادی» در کرمانشاه  در یک خانواده کارگر متولد شد .(جمالزاده،1346: 24) پدر و مادرش اصفهانی بودند.پدرش در بحبوحه انقلاب مشروطه از اصفهان به کرمانشاه آمده بود.(کنعان کیایی،1390، 1) وی تحصیلات متوسطه را در کرمانشاه گذراند و برای ادامه تحصیل به تهران آمد.افغانی بعد از این که نتوانست در کنکور پزشکی شرکت کند وارد دانشکده افسری شد. به علت ممتاز بودن موفق به اخذ بورس تحصیلی گشت و عازم آمریکا شد و در آنجا با ادبیات و رمان آشنا گردید.(اسحاقی،1388، 3)

او در جوانی به سازمان نظامی حزب توده پیوست،به همین دلیل درجریان سقوط دکتر مصدق در بحبوحه سال 1332 به عنوان یک افسر مخالف، محکوم به پنج سال زندان شد. افغانی نوشتن رمان شوهر آهو خانم را در زندان آغاز کرد و تا سال 1337 به طول انجامید. پس از خروج از زندان در یک بنگاه خصوصی به صورت کارمند مشغول به کار شد و به چاپ رمانش در مهرماه سال 1340شمسی «1960 میلادی» اقدام کرد. (علوی،1343: 142)وی در حال حاضر به عنوان نویسنده در آمریکا زندگی میکند و مشغول چاپ زندگی نامه خود به زبان انگلیسی می باشد.

شوهر آهوخانم:

شوهر آهوخانم نخستین اثر علی محمد افغانی است که در سال های بعد از کودتای 28 مرداد که نویسندگان کشور رو به ترجمه آثار خارجی آورده بودند نوشته شد.(میرعابدینی،1377: 393 )وی نگارش رمان خود را در سال 1332 در زندان آغاز کرد و تا سال 1337 به طول انجامید.پس از آزادی از زندان اثر خود را به ناشران عرضه کرد اماهیچ ناشری حاضر به چاپ رمانی حجیم به قلم نویسنده ای ناشناس نشد.پس از آن افغانی نخستین چاپ رمانش را با سرمایه ی شخصی خود در سال 1340 شمسی «1960 میلادی» منتشر ساخت .

شوهر آهوخانم شامل 18 فصل می باشد و برشی است 7 ساله از زندگی یک خانواده در کرمانشاه.این رمان در همان نخستین ماه های انتشار و پس از آن، تجدید چاپ های مکرر را برای نویسنده و ناشران آن به ارمغان آورد چنانچه تا سال 91 بیش از پانزده بار چاپ شده و فیلمی هم بر اساس آن ساخته شده است. این رمان که در روزگار خود ،حجیم ترین رمان اجتماعی بوده است دراولین نوبت چاپش حدود 900صفحه حجم داشته ولی نسخه های جدیدش حدود 800صفحه دارد.

آثار منتشر شده:

1-شوهر آهو خانم :1340

2-شادکامان دره قره سو :1345

3-شلغم میوه بهشته:1355

3-دکتر بکتاش:1364

5-سیندخت :1360

6-بافته های رنج :1361

7-همسفرها:

8-محکوم به اعدام:1370

9-بوته زار :

10-دختر دایی پروین:1384

11صوفی صحنه ،دزد کنگاور

12-دنیای پدران و دنیای فرزندان

13-حاج الله باشی

14-خداحافظ دخترم

پیشینه پژوهش:

علی محمد افغانی یکی از معروف ترین نویسندگان معاصر می باشد و رمان شوهر آهوخانم مشهور ترین اثر ایشان سهم بسزایی در ساختن زبان فارسی داشته و جایگاه ویژه ای در ادبیات معاصر یافته است. باتوجه به اینکه در زمینه ی عناصر داستانی،سبک و نوع رمان شوهر آهوخانم، تا کنون کاری مستقل و جامع صورت نگرفته و در تمامی پژوهش های موجود تنها برخی از عناصر داستانی به صورت گذرا پرداخت شده است،جای بحث    درباره عناصر داستانی، سبک و مکتب ادبی این رمان خالی است .از این رو تحقیق درباره آن بسیار لازم و ضروری می نماید.

حمیدعبداللهیان در کتاب «کارنامه نثر معاصر»پس از اشاره مختصر به زندگی نامه و آثار علی محمد افغانی، به بررسی کلی مضمون و محتوای آثار افغانی در صفحات 108-107 می پردازد.وی در مورد رمان مذکور     می نویسد:«شوهر آهوخانم از جهت طرح،شخصیت ها و نظم نوشته اثری محکم و قابل قبول است و با صبر و حوصله به تشریح قضایای اجتماعی و خانوادگی پرداخت است.» (عبدالهیان،1376: 107)

زکریامهرورز،در«بررسی داستان امروز»صفحات 94تا98 کتاب خود را به بررسی رمان شوهر آهوخانم اختصاص داده است.وی شوهر آهوخانم را«توصیف لحظه های گوناگون زندگی خانواده ای در طول هفت سال پیاپی بدون گسست در زمان تک خطی و با تفصیل های بالزاک مآبانه»می داند.(مهرورز،1381: 94) او نگاهی گذرا به شخصیت سیدمیران دارد و بدون هیچ گونه نقد و بررسی به وجود تلمیح، تشبیه، تشخیص و استعاره دراین رمان اشاره می کند. (همان:99)

جمال میرصادقی،در صفحات 137تا144«داستان نویس های نام آور معاصر ایران»به بررسی کلی شوهر آهوخانم می پردازد.وی معتقد است شوهر آهوخانم از نظر ساختار و معنا ویژگی های رمان غربی را داراست و از نظر زبان عالمانه و فضل فروشی شامل خصوصیات قصه های بلند فارسی است.(میرصادقی، 1382: 137) در کتاب «عناصر داستان» پس از توضیح زاویه دید دانای کل ،شوهر آهوخانم را از جمله رمان هایی می داند که به این زاویه دید روایت شده است. (میرصادقی،1376: 398)

عبدالعلی دستغیب در «کالبد شکافی رمان فارسی» رمان شوهر آهوخانم را در صفحات متعدد مورد نقد و ارزیابی محتوایی قرار داده است.وی شوهر آهوخانم را اثری رئالیستی می داند و می نویسد :«رویدادهای آن به فراروند بسط شهرها و افزایش جمعیت و گسترش بورژاوازی بازرگانی سال های 1313تا1320 پیوند تنگاتنگ دارد. (دستغیب،1383: 104)

محمد حنیف،شوهر آهوخانم را یکی از رمان های موفق ادبیات داستانی ایران می داند (حنیف،1379: 116) وی می نویسد: « علی محمد افغانی در رمان شوهر آهوخانم از روش های گوناگونی برای پرداخت       شخصیت هایش سود جسته است .1-توصیف مستقیم 2-توصیف در خلال گفت و گو 3-توصیف در خلال حرکت.» (همان:116)

حسن میرعابدینی در جلد دوم «صدسال داستان نویسی ایران» زیرعنوان اجتماع نگاری های شتابزده به بررسی کلی شوهر آهوخانم در صفحات 398-393  می پردازد و از آن تحت عنوان برجسته ترین رمان اجتماعی دهه چهل یاد می کند.

محسن ذوالفقاری در کتاب «تحلیل سیر نقد داستان در ایران» در صفحات 119-115 به نقل از سیروس پرهام، فریدون آموزگار، احمد مسعودی و جمالزاده می پردازد.

مقالاتی اندک نیز در نشریات و محیط های اینترنتی در دسترس هستند که جسته و گریخته برخی از عناصر داستانی شوهر آهوخانم را ارزیابی کرده و به بررسی زبان ،سبک و ساختمان فنی رمان پرداخته است، اما هیچیک به گونه ای در خور عناصر داستانی، سبک و ساختمان فنی رمان مذکور را ارزیای نکرده است.

بزرگ علوی در مقاله ای با عنوان«شوهر آهوخانم»در مجله کاوه می نویسد:«هر زمان به وسیله گفت وگوها، افکار و احساساتشان بیان می شود یا وقتی وضع روحیشان به وسیله نویسنده وصف می شود همیشه بیان تصنعی خواننده را آزار می دهد.» (علوی،1343: 140)

جمالزاده درمجله نگین با نقل از دیگران عیب شوهر آهوخانم را زیر پا گذاشتن قواعد دستور زبان می داند. (جمالزاده،1346: 48)

احمدمسعودی در مجله بازار رشت از ضعف شخصیت پردازی نویسنده سخن می گوید و معتقد است «این سید که 887صفحه از ادبیات ایران را اشغال کرده است اسیر پایین تنه است در حالی که نویسنده او را تبرئه کرده است.» (مسعودی،1346: 2)

دکتراسدالله واحد در مقاله اینترنتی «شوهر آهو خانم و مکتب های ادبی»در سایت ادبی به تحلیل و بررسی مکتب های موجود در شوهر آهوخانم پرداخته است.

نادیاعزیزی،دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1379 پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی خود را با عنوان«نقش دلاویز»نوشته است و در آن به نقد و بررسی آثار علی محمد افغانی از نظر اوضاع سیاسی،اجتماعی،گویشی،عقاید و باورها،خرافات،زیبایی های کلامی و گفتاری، روانشناسی و ضرب المثل پرداخته است.

سحر کریمی مهر نیز مصاحبه ای با علی محمد افغانی انجام داده است و حاصل آن را درمقاله ای با عنوان «گفت و گو با علی محمد افغانی» در پایگاه اینترنتی بلوط جمع آوری کرده است.

همانطور که مشاهده شد در هیچ یک از این پژوهش های مذکور و در هیچ پژوهش دیگری ،به صورت تخصصی ویژگی های شوهر آهوخانم پرداخت نشده است. بنابراین با توجه به جایگاه خاصی که نویسنده شوهر آهوخانم در داستان نویسی معاصر احراز کرده است، تحلیل و بررسی اثرش بسیار ضروری می نماید. از این رو نگارنده در این نوشتار بر آن است تا نوع رمان، مکتب ادبی و سبک شوهر آهوخانم را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و بیشتر عناصر داستانی را جداگانه بر اساس معیارهای رمان شناسی معاصر در بوته نقد و بررسی قرار دهد.

تعداد صفحه : 242

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***