پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر

متن کامل پایان نامه با عنوان : بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه پیام نور واحد ابهر

تحقیق عملی

عنوان تحقیق:

بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر

استاد راهنما:

جناب آقای طاهرخانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

تحقیقی كه پیش روی شماست در رابطه با نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران مقطع متوسطه شهرستان ابهر می باشد.

كه در فصل اول به طرح و بررسی مسئله اهداف و ضرورت فواید تحقیق و محدوده و حدود مطالعاتی و فرضیات و تعاریف عملیاتی، و پیشینة تحقیق پرداخته شده در فصل دوم اشارهای به نظریات بزرگان اندیشمندان در مورد اوقات فراغت پرداخته شده بر ادبیات تحقیق هم گذری اشاره شده، در فصل سوم، روش تحقیق، ابزار اندازه گیری جامعه آماری كه جامعه آماری در این تحقیق 1662 نفر است كه بصورت نمونه گیری تصادفی ساده 100 نفر نمونه انتخاب شده است.

در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل 5 فرضیه زیر پرداخته شده است.

به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با پرداختن به فعالیتهای ورزشی سپری می شود.

به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با اقتصاد خانواده رابطه معناداری وجود دارد.

به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با تحصیلات پدر رابطه معنا داری وجود دارد.

به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با بعد خانوار رابطه معناداری وجود دارد.

به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.

نتایج زیر از این تحقیق استخراج شد.بین چگونگی گذران اوقات فراغت با پرداختن به فعالیتهای ورزشی رابطه وجود دارد.

بین چگونگی گذران اوقات فراغت با اقتصاد خانواده رابطه وجود دارد.

بین چگونگی گذران اوقات فراغت با تحصیلات پدر رابطه وجود دارد.

بین چگونگی گذران اوقات فراغت بابعد خانوار زابطه وجود دارد.

بین چگونگی گذران اوقات فراغت با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.

در نتیجه 5 فرضیه با 95% اطمینان و5% خطای تأیید شدند.

مقدمه:

اوقات فراغت را میتوان مهم ترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشردانست این اوقات مستعد است كه برای مؤمنان لحظه های نیایش با معبود،برای عالمان دقایق تعمق و تفكر، برای هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد.در عین حال برای عده ای نیز اوقات این اوقات به جای فراغت ملال آورترین لحظه هاست.

با اینكه انسان از همان دوران اولیه حضورش در كره عرض برای تأمین مایحتاج خود به ستیز برخاست نوعی اشتغال در زندگی روزمره اش ظاهر شد اما طبیعت این اشتغال و همینطور میزان پرداختن به این اشتغال به شكلی بوده است كه می توان اظهار نمود نه تنها موجب خستگی، افسردگی و دلزدگی وی نمی شود كه بعضاً خود نوعی تفریح بوده است.در این دوران نیز به لحاظ ویژگی های كارو اشتغال هنوز نمی توان از فراغت به مفهومی كه امروز از آن مقصود است سخن گفت زیرا كشاورزی خود كارفرما و صاحب كار خویش بوده لذا با میل و رغبت به كار می پرداخت در تمدن و یونان قدیم داستانهای فیالی و موهوم جشنهای سالانه و ماهانه انواع ورزشهای پهلوانی بازی های المپیك و نمایش نامه های تئاتر موسیقی و شعر وجود داشت.در امپراطوری روم نیز با صورتازه ای از اوقات فراغت روبرو می شویم.

در مصر نیز ورزش مهم ترین عامل گذراندن اوقات فراغت مردم تلقی می شد، به خصوص كه در موقع تغییر زندگی از نحوه ابتدایی به سمت مدنیت توجه به تربیت بدنی بیشتر شد.

هر موجود زنده ای برای ادامة حیات خود با توجه به شرایط محیط و وضع جسمانی خود باید تلاش كند.از این جهت در میان موجودات انسان وضعیت پیچیده ای دارد به گونه ای كه انسان به اقتضای شرایط اقلیمی نوع تولید میزان نیازها به شكلی متفاوت از موجودات زنده تلاش می كند.البته هیچ انسانی وجود ندارد كه در تمام فصول به طور شبانه روزی كار كند یا بطور كلی كار نكند.با توجه به این واقعیت است كه پدیده اوقات فراغت مطرح می شود. به عبارت دیگر وقتی انسان در طول روز ساعاتی به كار پرداخت پس از پایان كار تبعید وقت خود را به گونه ای سپری می سازد كه برفی آن را برای رشد شكوفایی شخصیت خود جمعی به صورت تفریح و سرگرمی و عده ای دیگر طی این زمان به استراحت می گذرانند.

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله

اوقات فراغت را می توان مهمترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشر دانست این اوقات مستعد است كه برای مؤمنان لحظه های نیایش با معبود برای عالمان دقایق تعمق و تفكر برای هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد.در عین حال برای عده ای نیز این اوقات به جای فراغت ملال آورترین لحظه هاست.فعالیتهای اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است كه حتی از آن به مثابه آیینه فرهنگ و جامعه یاد می كنند.به این معنی كه چگونگی اوقات فراغت افراد یك جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی های فرهنگ آن جامعه است و از این نظرگاه كوشش برای شناسایی چگونگی گذران اوقات فراغت دانش آموزان كه به عنوان آینده سازان مملكت هستند اهمیت بسزایی دارد.

در شرایط زندگی ماشینی و افزایش ساعات فراغت ورزش را می توان به عنوان وسیله ای مطلوب برای تأمین تفریح سالم و تجدید قوای افراد جامعه و نیز حفظ سلامت جسمی و روانی آنها مورد استفاده قرار داد در زندگی امروزی از كارهای دشوار كه با نیروی انسانی و با كار گرفتن دست و پا دیگر اندام های بدن انجام می شود، خبری نیست.امروزه بیشتر كارها در مقیاس وسیع تر و كیفیتی مطلوبتر توسط ماشین انجام می شود.

از این رو نیروهایی كه به این ترتیب به كار گرفته نمی شوند می توانند راههای خروجی خود را حركت ورزش بازی جستجو كنند.در نتیجه قابلیتهای ذهنی و جسمی انسان را افزایش دهند.بدون شك برای پیشگیری از خمودگی و انحراف جوانان و غنی سازی اوقات فراغت آنان باید از ابزار ورزش استفاده نمود.این مهم خبر در سایر برنامه ریزی دقیق و حساب شده امكان پذیر نمی باشد.جامعه شناسان بر این عقیده اند كه در شرایط زندگی ماشینی و افزایش ساعات فراغت ورزش را می توان بعنوان وسیله مطلوب برای تأمین تفریح سالم و تجدید قوای افراد و جامعه و نیز سلامت جسمی و روانی آنان مورد استفاده قرار داد.

فعالیتهای ورزشی یكی از فعالیتهای مهم مورد علاقه جوانان در زمان فراغت آنهاست و موجب می شود كه آنان در ارضاء نیازهای خود موفق باشند، محقق در این تحقیق درصد بررسی علل عوامل نحوه گذران اوقات فراغت دختران مقطع متوسطه شهرستان ابهر با تأكید بر فعالیتهای ورزشی و علل عوامل مؤثر بر چگونگی گذران اوقات فراغت می باشد.

اهداف تحقیق:

هدف کلی:

هدف از این تحقیق بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران مقطع متوسطه دبیرستانهای شهرستان ابهر می باشد.

هدف جزئی:

1- تعیین رابطه بین اوقات فراغت دختران با اقتصاد خانواده.

2- بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت با فعالیتهای ورزشی و میزان امكانات مرتبط با آن.

3- توجه ویژه خانواده ها بر نحوه اوقات فراغت و غنی سازی و پربار كردن اوقات فراغت فرزندانشان لزوم توجه بیشتر مسئولین در امر مهم اوقات فراغت.

4- بدست آوردن رابطه بین نحوه گذرانن اوقات فراغت بر پیشرفت تحصیلی فرزندان.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 60

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***