پایان نامه ارشد رشته حقوق: رهن دریایی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

واحد بین‌الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

موضوع:

رهن دریایی

استاد راهنما:

دکتر سیروس حیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول :مقدمه

کلیات…………………………………………………………………………………………………………………… 2

مبحث اول:تعاریف اساسی و سیر تحولات قانونگذاری ……………………………………………………………… 4

گفتار اول:تعاریف اساسی ………………………………………………………………………………………………………… 4

بنداول:حقوق دریائی…………………………………………………………………………………………………………. 4

بند دوم:رهن……………………………………………………………………………………………………………………… 5

الف:رهن مدنی…………………………………………………………………………………………………………. 6

ب:رهن دریائی………………………………………………………………………………………………………….. 8

گفتار دوم:سابقه قانونگذاری……………………………………………………………………………………………………… 10

بنداول:مقررات داخلی………………………………………………………………………………………………………. 11

الف:قوانین عام………………………………………………………………………………………………………….. 11

۱-قانون مدنی……………………………………………………………………………………………………… 11

۲-قانون ثبت……………………………………………………………………………………………………….. 12

ب:قوانین خاص………………………………………………………………………………………………………… 13

۱-قانون دریائی……………………………………………………………………………………………………. 13

۲-معاهدات بین المللی……………………………………………………………………………………… 14

بند دوم:مقررات بین المللی……………………………………………………………………………………………… 15

الف-کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل………………………………………………………………………… 16

ب-کنوانسیون ۱۹۶۷ بروکسل…………………………………………………………………………… 17

ج-کنوانسیون ۱۹۹۳ ژنو………………………………………………………………………………….. 18

مبحث دوم:ماهیت، اقسام و کاربرد رهن دریائی…………………………………………………………………………. 19

گفتار اول:ماهیت و اوصاف رهن دریائی………………………………………………………………………………….. 19

بنداول:ماهیت رهن دریائی………………………………………………………………………………………………. 20

بنددوم:اوصاف رهن دریائی …………………………………………………………………………………………….. 21

گفتار دوم:کاربرد رهن دریائی…………………………………………………………………………………………………. 27

بند اول:تحصیل اعتبار توسط مالک برای ساخت کشتی………………………………………………. 27

بند دوم:تحصیل اعتبار توسط مالک برای تامین مخارج جاری کشتی ……………………… 28

بندسوم:تحصیل اعتبار توسط فرمانده کشتی منحصراً برای تعقیب سفر دریائی……….. 28

گفتار سوم:اقسام رهن دریائی………………………………………………………………………………………………….. 31

بند اول:رهن کشتی………………………………………………………………………………………………………….. 31

الف:تعریف کشتی…………………………………………………………………………………………………….. 32

ب:انواع رهن کشتی…………………………………………………………………………………………………. 35

۱-رهن کشتی درحال ساخت………………………………………………………………………….. 36

2-رهن کشتی قابل دریانوردی ………………………………………………………………………… 38

بند دوم:رهن کرایه باربری………………………………………………………………………………………. 38

الف:تعریف کرایه باربری…………………………………………………………………………………………… 39

ب:قابلیت رهن کرایه باربری……………………………………………………………………………………. 40

1-بطلان رهن دین در قانون مدنی…………………………………………………………………… 41

۲-دلایل صحت رهن کرایه باربری……………………………………………………………………. 44

بند سوم:رهن بار کشتی…………………………………………………………………………………………………… 45

الف:رهن مستقیم بار……………………………………………………………………………………………….. 46

ب:رهن از روی بارنامه……………………………………………………………………………………………… 47

 

فصل دوم:انعقاد قرارداد رهن دریائی

مبحث اول:شرایط انعقاد رهن دریائی……………………………………………………………………………………………. 52

گفتار اول:شرایط عمومی………………………………………………………………………………………………………….. 53

بند اول:شرایط عمومی صحت قرارداد ها …………………………………………………………………… 52

بند دوم:بررسی شرایط رهن مدنی و نقش آن در انعقاد قرارداد های رهن دریائی …… 55

الف:لزوم عین بودن مال مرهون در رهن مدنی…………………………………………………….. 55

ب:امکان درج شرط مدت در رهن………………………………………………………………………….. 56

ج:لزوم قبض……………………………………………………………………………………………………………… 57

گفتار دوم:شرایط اختصاصی…………………………………………………………………………………………………….. 64

بند اول:شرایط اجباری…………………………………………………………………………………………………….. 64

الف:ثبت رسمی………………………………………………………………………………………………………… 64

ب:تعیین دین…………………………………………………………………………………………………………… 69

ج:تعیین زمان بازپرداخت دین………………………………………………………………………………… 70

بنددوم:شرایط اختیاری……………………………………………………………………………………………………. 71

الف:شرط بیمه………………………………………………………………………………………………………….. 71

1-ماهیت و انعقاد بیمه دریائی………………………………………………………………………….. 72

۲-نقش بیمه در رهن دریائی…………………………………………………………………………….. 75

۲-۱-تلف مورد وثیقه در قانون دریائی …………………………………………………………….. 76

۲-۲ضرورت و اهمیت بیمه دریائی…………………………………………………………………. 81

ب:شرط واگذاری سند وام   ………………………………………………………………………………… 82

مبحث دوم:طرفین عقد رهن دریائی و بررسی حقوق و تعهدات ایشان…………………………………… 83

گفتار اول:راهن………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

بنداول:حقوق…………………………………………………………………………………………………………………….. 85

بند دوم:تعهدات و ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………….. 86

الف:تعهدات عام……………………………………………………………………………………………………….. 86

ب:تعهدات مربوط به کشتی……………………………………………………………………………………. 88

گفتار دوم:مرتهن……………………………………………………………………………………………………………………….. 89

بنداول:حقوق مرتهن…………………………………………………………………………………………………………. 90

بند دوم:تعهدات مرتهن……………………………………………………………………………………………………. 90

 

فصل سوم:آثار و طرق انحلال رهن دریائی

مبحث اول:آثار رهن دریائی ………………………………………………………………………………………………………….. 94

گفتار اول:آثار رهن در رابطه بین طرفین قرارداد…………………………………………………………………… 95

بنداول:ایجاد حق وثیقه برای مرتهن……………………………………………………………………………….. 95

بنددوم:حق فروش کشتی………………………………………………………………………………………………… 96

الف:تقاضای فروش کشتی……………………………………………………………………………………….. 96

ب:کیفیت فروش………………………………………………………………………………………………………. 98

بندسوم:حق تملک کشتی……………………………………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم:امتیازات مرتهن در برابر دیگران……………………………………………………………………………… 100

بنداول:حق تقدم ……………………………………………………………………………………………………………… 101

الف:مرتهنین متعدد نسبت به یک کشتی و حق رجحان بستانکار مقدم ……….. 101

ب: تقدم مطالبات ممتاز بر حق مرتهن………………………………………………………………….. 104

۱-مفهوم حقوق ممتاز دریائی ………………………………………………………………………….. 104

۲-مصادیق حقوق ممتازدریائی………………………………………………………………………….. 106

بنددوم:حق تعقیب……………………………………………………………………………………………………………. 111

مبحث دوم:طرق انحلال رهن دریائی……………………………………………………………………………………………. 113

گفتار اول:انحلال ارادی…………………………………………………………………………………………………………….. 114

بنداول:انحلال به اراده یک طرف(فسخ)………………………………………………………………………….. 114

بند دوم: انحلال با توافق طرفین(اقاله)……………………………………………………………………………. 118

گفتار دوم:انحلال قهری(انفساخ)………………………………………………………………………………………………. 119

بنداول:انحلال قهری در نتیجه سقوط دین…………………………………………………………………….. 120

بنددوم:انحلال قهری در نتیجه تلف مال مرهون……………………………………………………………. 121

بند سوم:انحلال قهری در نتیجه بطلان ثبت کشتی و سلب تابعیت از آن ………………… 122

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. 126

 

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 132

 

چکیده

در طی سالیان اخیر، تلاش در جهت توسعه حمل و نقل دریایی با لحاظ هزینه های هنگفت ساخت و اداره کشتی و همچنین، مخاطرات اجتناب ناپذیر سفرهای دریایی، نیاز به تأمین منابع مالی و اخذ وام در جهت تدارک هزینه ها را بیش از پیش جلوه گر نموده است. در این راستا، رهن دریایی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی به منظور ساخت یا تأمین مخارج جاری کشتی ونیز، فرمانده در جهت تأمین وجوه لازم برای مخارج فوق العاده کشتی در شرایط مخاطره آمیز و به منظور تکمیل سفر دریایی، در قبال اخذ وام از شرکتها یا اشخاص سرمایه گذار، کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را جهت تضمین بازپرداخت اصل وام و بهره آن، نزد بستانکار به وثیقه می گذارد. جوهره رهن دریایی نیز همانند رهن مدنی، در ایجاد حق وثیقه برای مرتهن نسبت به مال مرهون خلاصه می شود لیکن بر مبنای مقتضیات خاص صنعت حمل و نقل دریایی و با عنایت به عرف دریانوردی، احکام متفاوتی نسبت به قواعد عام رهن مدنی در این حوزه ملاحظه می گردد که از جمله مهمترین آنها، عدم لزوم قبض مال مرهون، الزام به ثبت رسمی اسناد رهن دریایی،پذیرش اعتبار رهن کرایه باربری (که ماهیتا از مصادیق رهن دین به شمار می رود) و همچنین، امکان انعقاد رهن توسط شخصی غیر از مالک (فرمانده کشتی) می باشد. عمده این تفاوتها را علاوه بر مبانی مذکور در فوق، می توان بر اندیشه توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی، تسهیل اخذ وام و اعتبار در همان راستا، ترغیب صاحبان سرمایه به مشارکت بیشتر در این صنعت و ضرورت تعقیب،تکمیل و تسریع سفر دریایی، مبتنی دانست. با این حال، احکام خاص قانون دریایی در برخی موارد از قبیل عدم لزوم قبض مال مرهون و اعتبار رهن کرایه حمل، بنیاد برخی باورها و محدودیتهای سنتی در زمینه رهن مدنی را نیز متزلزل جلوه می دهد.

مقدمه

حمل و نقل از طریق دریا بی شک طی قرون گذشته بخش اعظم مراودات تجاری را تشکیل داده است و به جرأت میتوان گفت تجارت از طریق دریا قدمتی چندین هزار ساله دارد.بنابراین صنعت کشتیرانی به نوعی زیربنای تجارت دریائی کالا محسوب می شود و نکته ای که با این وصف جلوه خاصی پیدا می کند،ضرورت وجود و بقای کشتی های مدرن با امکانات ویژه است.البته ساخت کشتی و همچنین نجات آن از شرایط اضطراری و امکان ادامه ی سفر دریائی در موقعیت های حساس در بسیاری از موارد جز با اخذ وام های کلان از مؤسسات مالی بزرگ ممکن به نظر نمی رسد .از سوی دیگر اینگونه مؤسسات و بانکها نیز برای حصول اطمینان از بازگشت وامهای اعطا شده به همراه کارمزد آن نیازمند داشتن وثیقه های قابل اطمینانی هستند که اغلب این وثیقه ها همان کشتی مورد نظر یا در مواقع استثنایی بار کشتی و کرایه باربری خواهد بود که به این نوع وثیقه نهادن رهن دریائی اطلاق می گردد.

بنیان قواعد مربوط به این حوزه از حقوق ریشه در عرف و عادات دریانوردی دارد،اما با انعکاس در قوانین موضوعه ی کشورها چهره قانونی به خود گرفت و به مرور زمان با توجه به اهمیت موضوع، قوانین مدونی در این زمینه به تصویب رسید.در ایران قانون دریائی مصوب ۱۳۴۳ به عنوان قانون مرجع به شمار می آید که در دو فصل آن به رهن دریائی اشاره شده است ،البته کنوانسیون های بین المللی نیز در این زمینه به تصویب رسیده است مانند کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل در زمینه متحد الشکل کردن پاره ای از مقررات مربوط به رهن و حقوق ممتاز دریائی که دولت ایران در سال ۱۳۴۵ به عضویت آن در آمده است.

رهن دریائی عقدی است تجاری که به دلیل ضرورت های امر دریا نوردی تفاوتهائی با رهن مدنی دارد هرچند که از ماهیت یکسانی برخوردارند.بنابراین پایان نامه حاضر در صدد بررسی ابعاد این عقد است و با توجه به مطالب مذکور،سوال اصلی قابل طرح در این پژوهش به این قرار است:

تفاوت ها و شباهت های عقد رهن دریائی با قواعد عام مدنی و مبانی آن چیست؟

پس از روشن شدن ابعاد رهن دریائی سعی شده است به سوالات فرعی زیر نیز پاسخ داده شود:

رویکرد قانون دریائی درباره قبض چه بوده است؟

آیا شخصی به غیر از مالک میتواند رهن دریائی منعقد کند؟

رهن دریائی چه آثاری دارد؟

آیا رهن کرایه باربری صحیح است؟مبانی آن چیست؟

در خصوص رهن دریائی به طور خاص و با این عنوان کتاب،مقاله یا پژوهشی تدوین نیافته است.تنها کتاب موجود در این زمینه که در قسمت کوتاهی از آن رهن دریائی اجمالاً مورد بررسی قرار گرفته،کتاب حقوق دریائی دکتر مرتضی نجفی اسفاد است.به نظر نگارنده گر چه این کتاب توانست به عنوان مرجعی ابتدایی مورد استفاده قرار گیرد،ولی مطالب ذکر شده در آن کافی برای بیان جنبه های مختلف رهن دریائی نمی باشد.دیگر مقالات موجود نیز به عنوان مراجعی غیر مستقیم،برای تحلیل بهتر ابعاد رهن دریائی مورد استفاده قرار گرفت.استفاده از قوانین برخی از کشورها که در زمینه ی امور دریانوردی و تجارت دریائی،پیشرفت چشمگیری داشته اند نیز یاری بخش در انجام این تحقیق بوده است.اهمیت موضوع این پایان نامه این است که برای نخستین بار مستقلاً به این عقد پرداخته میشود و سعی شده است نقاط ضعف و قوت مقرارت مربوط به آن روشن گردد.

روش مورد استفاده در تدوین پایان نامه حاضر،توصیفی-تحلیلی است و گردآوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای صورت گرفته و سعی شده است از منابع فارسی و انگلیسی از جمله کتب حقوقی،مقالات و پایان نامه های مرتبط در آن مورد بررسی قرار گیرد و نظرات حقوقدانان و فقها مورد ارزیابی قرار گیرد.ضمن اینکه برای درک بهتر مطالب و رویه معمول رهن دریائی به سازمان بنادر و کشتیرانی نیز مراجعه شده است.

مطالب این پژوهش در سه فصل ساماندهی و تنظیم گردیده که فصل اول کلیات می باشد و در آن به بیان مفاهیم کلی ،تعاریف و سابقه قانونگذاری پرداخته شده است ،در فصل دوم شرایط انعقاد رهن دریائی که شامل شرایط عام و خاص است و همچنین طرفین رهن دریائی،حقوق و تعهدات ایشان مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا در فصل سوم آثار و طرق انحلال رهن دریائی مورد مطالعه قرار گرفته است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 156

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع مبانی حقوقی ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون Next Entries پایان نامه ارشد رشته حقوق: حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت