پایان نامه ارشد رشته حقوق : تحلیل و بررسی عناصر متشکله جرم آدم ربایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

با عنوان : تحلیل و بررسی عناصر متشکله جرم آدم ربایی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش (M.A)

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان پروژه :

تحلیل و بررسی عناصر متشکله جرم آدم ربایی

توقیف غیرقانونی و جرایم مشابه در حقوق ایران

استاد راهنما:

آقای دکتر محمدحسن حسنی

استاد مشاور :

آقای دکتر بهنام یوسفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه

الف) بیان موضوع

ب) سوالات تحقیق

پ) فرضیه های تحقیق

ت) اهداف و کاربردهای تحقیق

ث) روش تحقیق

ج) معرفی پلان و ساختار تحقیق

·        بخش نخست:ماهیت و سابقه جرم انگاری و ارکان آدم ربائی و جرائم مشابه

·        فصل نخست: ماهیت و سابقه جرم انگاری و جرائم مشابه

مبحث اول: ماهیت آدم ربائی و جرائم مشابه

گفتار اول:ماهیت ادم ربایی

بنداول: تعریف لغوی

بند دوم ) تعریف اصطلاحی

بند سوم ) حدی یا تعزیری بودن آدم ربایی

گفتار دوم ) ماهیت جرائم مشابه

بند اول ) توقیف غیر قانونی

بند دوم ) قاچاق انسان

بند سوم )اخفا مجرم و اموات

بند چهارم)ربودن اعضای انسان

بند پنجم )گروگان گیری

مبحث دوم ) سابقه جرم انگاری آدم ربائی و جرائم مشابه

گفتار اول ) جرم انگاری آدم ربائی و جرائم مشابه قبل از انقلاب

بند اول ) قانون مجازات عمومی مصوب 1304

بند دوم ) قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 5/10/1335

بند سوم ) قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب 18/12/1353

گفتار دوم ) جرم انگاری و آدم ربایی و جرائم مشابه بعد از انقلاب

بند اول ) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)مصوب 1362

بند دوم ) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده1375 )

·        فصل دوم ) ارکان آدم ربائی وجرائم مشابه

مبحث اول ) رکن مادی

گفتار اول) رفتار مجرمانه

بند اول ) رفتار مثبت مادی

بند دوم )تعریف حقوقی عنصر رفتار

الف: تعریف عنصر ربایش

ب: تعریف عنصر توقیف غیر قانونی

پ:تعریف عنصر قاچاق

ت:تعریف عنصر اخفا

ث:تعریف عنصر گروگانگیری

گفتاردوم:شرایط و او ضاع احوال فیزیکی

بند اول:وجود انسان

بند دوم :استفاده از عنف تهدید و حیله(عدم رضایت بزه دیده)

بند سوم:خصوصیات بزه دیده

الف:سن بزه دیده

ب:جنسیت بزه دیده

پ:تعداد بزه دیده گان

ت:آسیب دیدگی بزه دیده

بند چهارم :وسیله ارتکاب جرم

بندپنجم:نتیجه مجرمانه

مبحث دوم :رکن معنوی

گفتار اول:قصد مجرمانه عام

گفتار دوم:قصد مجرمانه خاص

گفتار سوم:انگیزه مجرمانه

§        بخش دوم: واکنش کیفری در قبال آدم ربایی و جرائم مشابه

§        فصل نخست :واکنش کیفری سرکوبگر

مبحث اول :مجازات اصلی آدم ربایی و جرائم مشابه

گفتار اول:مجازات ساده آدم ربایی و جرائم مشابه

گفتار دوم:مجازات مشدد آدم ربایی و جرائم مشابه

بند اول:کیفیات عام تشدید مجازات

الف:تعدد جرم

ب:تکرار جرم

کیفیات خاص تشدید مجازات

الف: کیفیات نوعی تشدید مجازات

ب:کیفیات شخصی تشدید مجازات

گفتار سوم:مجازات شروع به جرم و همکاری در جرم

بند اول:مجازات شروع به جرم

بند دوم: مجازات همکاری در جرم

الف: مجازات معاونت در جرم

ب: مجازات شرکت در جرم

مبحث دوم: مجازات تبعی و تکمیلی آدم ربایی و جرائم مشابه

گفتار اول:مجازات تبعی

گفتار دوم:مجازات تکمیلی

§        فصل دوم:واکنش کیفری ارفاقی

مبحث اول:معافیت و تخفیف مجازات

گفتار اول:معافیت از مجازات

بند اول :معاذیر قانونی معاف کننده

بند دوم :عفو مجرم

گفتار دوم :تخفیف مجازات

بند اول:کیفیات مخففه قانونی

بند دوم: کیفیات مخففه قضایی

مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات یا ازادی مشروط

بند اول: تعویق صدورحکم و تعلیق اجرای مجازات

بند دوم : آزادی مشروط

·  نتیجه گیری

·  پیشنهادات

·  منابع

·  چکیده انگلیسی

1

1

2

2

2

2

3

4

 

5

6

6

6

7

8

10

11

13

13

15

22

24

24

24

25

 

26

32

32

33

34

34

34

34

36

38

40

40

46

47

48

48

49

49

49

50

51

51

52

52

53

54

56

57

58

59

61

62

62

63

63

66

68

68

72

73

73

76

77

78

81

81

83

85

85

85

85

85

87

88

88

91

91

94

96

97

98

103

چکیده

آدم ربایی و جرایم مشابه از مصادیق جرایم علیه اشخاص هستند که بیشتر از آن که موجب سلب آزادی و صدمات جسمی مجنی علیه شود، بیشتر شخصیت معنوی او را مورد تعرض قرار می دهد. این جرایم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، اما کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است.

هدف این مطالعه علاوه بر بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این جرایم بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه می باشد. با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.

نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده 621 قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود. در این باب صرفا یک کتاب به صورت تخصصی و حرفه ای انتشار یافته است. لذا در این مطالعه با اشاره به کاستی های قانون فوق سعی در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده است.

واژگان کلیدی : آدم ربایی، مخفی کردن دیگری، توقیف غیر قانونی، سلب آزادی تن دیگری، ربودن طفل.

مقدمه:

الف) بیان موضوع :

اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن نیز به تجویز قانون ، در اعلامیه های جهانی و منطقه ای ، کنوانسیون های بین المللی ، قوانین اساسی و ملی کشورها از جمله قوانین موضوعه ی ایران و فقه امامیه محل اجماع قرار گرفته است . اعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید و لغو نهاد های تعدیل کننده مانند تعلیق ، موید خشم قانونگذاران و جرح احساسات بشری فطری نسبت به این پدیده ی مذموم است .

توصیف بسیاری از فقهای عظام از ربایش و فروش انسان تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض ، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ جرم انگاری و کیفر شناسی ایران مانند اعدام ، حبس موبد و بلند مدت ، نشان از تجهیز دائمی زرادخانه های کیفری جهت ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد . تدقیق در اجزاء و ارکان این جرم و مقارنه ی آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیر قانونی و نیز مخفی نمودن و قاچاق اعضای بدن و تبیین فقهی این موضوع و نیز بیان خلاء های تقنینی موجود در خصوص این جرم ، وظیفه ی اساسی این مجال است .

نگارنده در این رساله به جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه پرداخته است . براساس فرضیات تحقیق در حقوق کیفری ایران مواد ‎۶۲۱ و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون مجازات ربایندگان اشخاص که مغایرت با مواد فوق ندارد مجری می باشند . از نظر عناصر مادی و معنوی تفاوت چندانی بین حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل وجود ندارد . در حقوق کیفری ایران تعدد واقعی و قاعده جمع مجازاتها مورد جرایم مرتکبه حین آدم ربایی پذیرفته شده در صورتی که این جرایم در اثر و یا در نتیجه آدم ربایی نباشد که در این صورت از علل مشدده مجازات می باشد .

دراین باب محدوده ی بررسی و تامل در قوانین موضوعه ی ایران پیش از انقلاب و پس از آن و نیز فقه امامیه و کتب و رسالات ایشان خواهد بود و سپس به بررسی دیدگاه دکترین حقوق کیفری در مورد آدم ربایی و سایر جرایم مرتبط و مشابه پرداخته خواهد شد.

از آنجایی که میان آدم ربایی و جرایم مرتبط مانند قاچاق انسان و فروش اعضای بدن ارتباط و نزدیکی وجود دارد و نیز رویه ی دادرسی در باب این جرایم در سیر قانونگذاری ایران دارای شدت و ضعف بوده است می توان موارد یاد شده را از مسائل ابهامی این باب شمرد که سعی در روشن نمودن آن در این مجال آرمان نگارنده است .

این مسئله که آدم ربایی در جهان امروز با هدف و انگیزه فروش انسان به سایر ملل به عنوان کارگر و برده و نیز قاچاق اعضای بدن وی و تجارت پر سود آن انجام می گیرد و نیز وهن و خوف ناشی از آن در سطح جامعه و ایجاد احساس ناامنی که قانونگذاری صحیح و برخورد عالمانه ی مجریان احکام را می طلبد ، از مواردی است که ضرورت پرداخت به این مسئله را تبیین می نماید.

ب)سوالات تحقیق :

  1. ماهیت آدم ربایی نسبت به سایر جرایم مرتبط و مشابه چیست ؟
  2. در حقوق کیفری ایران با توجه به وجود چند قانون و ماده قانونی در زمینه جرم آدم ربایی کدام یک قابلیت اعمال و استناد در احکام دادگاه ها را دارا هستند ؟
  3. آیا در حقوق اسلام در برابر جرم آدم ربایی و جرایم مشابه حکمی وجود دارد ؟

پ)فرضیه های تحقیق :

  1. به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می‌شود .
  2. عنصر قانونی جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران مواد 621 و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی است .
  3. در فقه امامیه همواره در برابر جرایمی که با ربایش انسان ارتباط دارند احکام سنگین در باب تعزیرات وارد شده است که افساد فی الارض از جمله ی آنان قلمداد می گردد .

ت) اهداف وکاربردهای تحقیق :

بهروران اصلی این نوشتار در وهله ی اول قانونگذار به منظور تدوین قوانین جامع و کامل برای شناسایی و ارائه ی تضمینات مناسب مرتبط با ماهیت آدم ربایی و جرایم مرتبط ، ایجاد ضمانت های اجرایی مناسب برای کنترل آن و جلوگیری از سوءاستفاده ازبرخی سودجویان از سکوت قانون و در مراحل بعد قوه قضائیه و محاکم جهت دقت در عملکرد خویش نسبت به صلاحیت ها و متضررین و بزه دیدگان از اعمال ربایش و قاچاق انسان و اعضای وی و اختفاء آن ، جهت احقاق حقوق شهروندان در مواردی که مورد اقدام به ارتکاب فعل مذکور می نمایند .همچنین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی جرم شناسی و حقوق کیفری و سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی که در خصوص موضوع حاضر اقدام به تحقیق و بررسی می نمایند .

پرونده های بیشماری در زمینه آدم ربایی و قاچاق انسان و اعضای وی امروزه در محاکم دادگستری مورد دادرسی قرار دارند و این در کنار تشکیل سازمانهای مجرمانه و باند های تبهکاری در سطح بین المللی برای فروش انسان و اعضای او بر اهمیت موضوع حاضر می افزاید . لذا تبیین این مسئله و اینکه بر اساس چه یافته هایی از علوم جنایی می توان با این نهاد مجرمانه مبارزه نمود ، مبین انگیزه ی نگارنده در جهت اثبات منطقی موضوع می باشد .

مهمترین هدفی که این تحقیق مبتنی بر آن است بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه میباشد که درلوای آن مهمترین مسائل و موضوعات قانونی – فقهی مد نظر قرار خواهد گرفت .

هدف کلی این بررسی رفع تشابهات میان جرایم متفاوت در این باب و مشکلات موجود درجامعه حقوق و مراکز دادگستری است .

ث)روش تحقیق :

در این تحقیق سعی شده تا با مراجعه ی مستقیم به محاکم دادگستری و نیز استفاده از نظرات علمای مختلفی از حقوقدانان کیفری ، جرم شناسان و فقهای معظم نظرات جامعی از آنها بیان گردد و سپس با توجه به عمومات مسلم کیفری در این زمینه با بهره گیری از کتب مرجع و نیز نظرات اخیر کیفرشناسان به یک جمع بندی جامع در این خصوص برسیم . جامعیت و پرهیز از بیان حواشی و پرداخت به موضوع به صورت تخصصی از امتیازات این رساله محسوب می گردد .

از دیدگاه تئوریک رساله ی مذکور تحقیقی نظری و کاربردی محسوب می گردد :

در جنبه نظری : در مقام تبیین قوانین و مقررات و منابع موجود در باب انواع تضمینات حقوقی و کیفری و اشکال آن و به تبع مسئولیت های ناشی از آن و نیز اشاره در خصوص مبانی فقهی در این باب در حوزه ی حقوق اسلام هستیم و در جنبه ی کاربردی و تحلیلی : به بیان نقایص و اشکالات موجود در نظام کیفری اعم از ابهامات قانونی و خلاء های موجود در باب آدم ربایی و جرایم مشابه به خصوص قاچاق انسان و حمایت های کیفری در حوزه ی حقوق داخلی سپس تحلیل مبانی قانونی – فقهی آن و بیان راهکارها جهت نیل به این مقصود می باشیم.

روش توصیفی: دراین روش از کتب، پایانامه ها و دسته بندی آنها با نکات منفی ومثبت استفاده خواهدشد. شایان ذکر است که علیرغم مراتب مذکور در خصوص قاچاق انسان ، مخفی نمودن جسد به شدت کمبود منابع احساس میشود.

روش تحلیلی: دراین روش از نکات مثبت اطلاعات بدست آمده استفاده نموده و نکات منفی را کنار       می گذاریم.روش گردآوری اطلاعات و داده ها ,اسناد نوشتاری می باشد.

ج)معرفی پلان و ساختار تحقیق

این تحقیق در دو بخش تنظیم و نگارش یافته در بخش نخست در خصوص ماهیت سابقه جرم انگاری و آدم ربایی و جرایم مشابه بحث شده است.

در گفتاراول به تعاریف لغوی و اصطلاحی پرداخته و سپس در خصوص جرم انگاری از قانون 1304 و قوانین پس از ان با نگاهی گذرا به قانون 1335 و نگاهی عمیق در قانون تشدید سال 1353 وبا تعاریفی از جرائم موضوع بحث به شرایط و اوضاع احوال فیزیکی موثر در جرائم پرداخته شده و در بخش دوم واکنش کیفری نسبت به جرایم فوق مورد بررسی قرار گرفته است در باب تشدید مجازات عوامل تشدید مجازات البته با نگاهی تطبیقی با قوانین ما قبل و حتی قانون سال 92 با 70 پرداختیم ودر نهایت به بحث کیفیات مخففه جرم و اینکه آیا نهاد تعلیق نسبت به این جرائم مجری است یا خیر و پیشنهادهایی نیز با قلم قاصر خود آورده که امید است مورد قبول خواننده محترم واقع گردد.

تعداد صفحه :112

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی اثر باکتریهای حامل آنزیم ACC- deaminase Next Entries پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان