پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات ، سفته و چك در حقوق تجارت ایران با كنوانسیون ژنو

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پردیس بین الملل

پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات ، سفته و چك در حقوق تجارت ایران با كنوانسیون ژنو

استاد راهنما :

جناب آقای دكتر عیسی گلین مقدم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه 1
1-کلیات            3
1-1-پیشینه 3
1-2- تعاریف 5
1-2-1- تعریف برات 5
1-2-2-تعریف سفته 7
1-2-3-تعریف چک 9
1-3-تعریف اعتراض 10
1-3-1- تعریف اعتراض در برات 11
1-3-2-   تعریف اعتراض در سفته 13
1-3-3- تعریف اعتراض در چک 15
1-4-ویژگی اسناد تجاری 17
1-4-1- وصف تجریدی 19
1-4-2-وصف تنجیزی 21
1-4-3-   وصف شکلی 22
1-4-4- قابلیت انتقال پذیری 25
1-4-5-مسئولیت تضامنی 28
1-5-سر رسید 30
1-5-1- سر رسید در برات و سفته 30
1-5-1-1-به رؤیت(عند المطالبه ) 30
1-5-1-2-به وعده از رؤیت 32
1-5-1-3-به وعده از تاریخ برات 33
1-5-1-4 روز معین به عنوان سررسید 33
1-5-2-سر رسید در چک 35
1-5-2-1- عند المطالبه(تاریخ صدور) 35
1-5-2-2- روز معین 36
2-انواع اعتراض وشرایط آن    37
2-1- انواع اعتراض 37
2-1-1-انواع اعتراض در برات 37
2-1-1-1- اعتراض نكول 38
2-1-1-1-1-امتناع از قبولی نكول 39
2-1-1-1-2-عدم قبولی 41
2-1-1-1-3-قبولی مشروط 43
2-1-1-1-4 -ورشكستگی-فوت 44
2-1-1-2-اعتراض عدم تادیه(عدم پرداخت) 46
2-1-2-اعتراض درسفته 49
2-1-3- اعتراض در چك 51
2-2-شرایط اعتراض 53
2-2-1-شرایط دارنده حق اعتراض 54
2-2-1-1-دارنده حق اعتراض دربرات 54
2-2-1-2-دارنده حق اعتراض در سفته 59
2-2-1-3-دارنده حق اعتراض در چك 60
2-2-2-شكل اعتراض 62
2-2-2-1- شكل اعتراض در برات 62
2-2-2-2-شكل اعتراض در سفته 65
2-2-2-3- شكل اعتراض درچك 67
2-2-3-مكان اعتراض 69
2-2-3-1-مكان اعتراض در برات 69
2-2-3-2- مكان اعتراض در سفته 71
2 -2-3-3-مكان اعتراض در چك 71
2-2-4-مهلت اعتراض 72
2-2-4-1- مهلت اعتراض دربرات 72
2-2-4-2-مهلت اعتراض درسفته 74
2-2-4-3-مهلت اعتراض درچك 75
2-2-5- نسخ اعتراض نامه  78
2-2-5-1-نسخ اعتراض نامه در برات 78
2-2-5-2-نسخ اعتراض در سفته 79
2-2-5-3-نسخ اعتراض در چك 79
2-2-6-تشریفات ثبت اعتراض 80
2-2-6-1- تشریفات ثبت اعتراض در برات 80
2-2-6-2- تشریفات ثبت اعتراض در سفته 81
2-2-6-3- تشریفات ثبت اعتراض درچك 81
2-2-7-ابلاغ اعتراض 82
2-2-7-1-ابلاغ اعتراض در برات 82
2-2-7-2-ابلاغ اعتراض درسفته 82
2-2-7-3-ابلاغ اعتراض درچك 83
3-آثار اعتراض 85
3-1-آثار اعتراض نكول در برات 85
3-1-1-دادن ضامن توسط مسئولین برات بعد از تقاضای دارنده برات 86
3-1-2-حال شدن وجه برات وعده دار            در صورت ندادن ضامن 89
3-1-3-مسئولیت تضامنی مسئولین برات کش ، ظهر نویس و ضامن در پرداخت وجه برات و مخارج اعتراض نامه و برات رجوعی 90
3-2-آثار عدم تأدیه در برات،سفته و چك 92
3-2-1-مسئولیت تضامنی امضاءكنندگان 92
3-2-1-1-مسئولیت صادر كنندگان 93
3-2-1-1-1-مسئولیت صادر كننده یا صادرکنندگان برات 93
3-2-1-1-2-مسئولیت صادر كننده یا صادرکنندگان سفته 96
3-2-1-1-3-مسئولیت صادر كننده یا صادرکنندگان چك 98
3-2-1-2-مسئولیت ظهرنویس یا ظهرنویسان 100
3-2-1-3-مسئولیت ضامن یا ضامنین 104
3-2-2-رجوع به مسئولین اسناد تجاری 106
3-2-2-1-رجوع به مسئولین بدون طرح دعوا 106
3-2-2-2- رجوع به مسئولین از طریق اقامه دعوا 109
3-2-3-پرداخت وجه سند از طرف شخص ثالث 117
نتیجه گیری 121
پیشنهاد 124
منابع 125
ضمائم 128

 

چکیده

اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک) دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد شد.

اعتراض با توجه به نوع هر کدام از این اسناد ( برات ، سفته و چک) می تواند متفاوت از یکدیگر چه در نحوه انجام اعتراض و چه در آثار آن باشد که لازم است دارنده یا دارندگان این اسناد با این امر آشنایی کامل داشته باشند و از آثار اعتراض و عدم انجام آن وفق قانون اطلاعات لازمه را داشته باشند. لذا در این پایان نامه ضمن شناسایی انواع اعتراض نسبت به برات، سفته و چک مقررات مربوطه به نحوه اعتراض و آثار آن در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون های ژنو 1930( كنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشكل در خصوص بروات و سفته‌ها ) و 1931(كنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشكل در خصوص چک) مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و سعی بر این شده است که در این بررسی انجام شده نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مقررات نسبت به اعتراض مورد شناسایی قرار گیرد .

مقدمه

اسناد تجاری خاص ( سفته ، چک و برات ) امروزه در مبادلات تجاری بین اشخاص چه در سطح داخلی کشورها و چه در سطح بین المللی مورد استفاده زیادی قرار گرفته است، به طوری که استفاده از این اسناد در بین اشخاص غیر تاجر نیز رواج بسیاری دارد.

قانون گذار ایران با توجه به اهمیت یافتن این اسناد در روابط بین اشخاص اولین بار در سال 1311 هنگام وضع قانون تجارت در باب چهارم به مقررات برات، فته طلب وچك پرداخته است. در سطح بین المللی نیز برای متحد الشکل نمودن مقررات این اسناد در بین کشورها کنوانسیون هایی تشکیل که از مهمترین این کنوانسیون ها، کنوانسیون ژنو 1930 راجع به متحد الشکل نمودن مقررات سفته و برات و کنوانسیون ژنو 1931 راجع به متحد الشکل نمودن مقررات چک می باشد.

علت مقبولیت یافتن این اسناد را می توان در ویژگی ها و امتیازات خاصی که مختص این اسناد می باشد جست و جو نمود. از جمله این ویژگی ها تجریدی بودن، انتقال پذیری، مسئولیت تضامنی مسئولین این اسناد می باشد که این اسناد را از اسناد مدنی متمایز ساخته است. اما شرط برخوردارشدن دارنده یا دارندگان اسناد مذكور از امتیازات فوق الذكر و سایر امتیازات قانونی منوط به انجام یک سری تکالیفی می باشد که در قانون تجارت احصاء شده است.

اولین تکلیف دارنده سند تجاری را می توان ارائه برات برای قبولی و سفته و چک برای دریافت وجه آن بیان نمود. چرا که این اسناد به راحتی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شوند و تا قبل از ارائه آن به مسئول یا متعهد پرداخت معلوم نیست دارنده سند چه کسی است تا متعهد و یا مسئول وجه سند را به او بپردازند.

و از طرفی پرداخت یا عدم پرداخت وجه سند است كه تكالیف بعدی دارنده سند را مشخص می نماید چرا كه چنان چه وجه سند وصول نگردید دارنده ملزم به اعتراض بوده كه در این در صورت باید مقررات شکلی و مواعد و… را رعایت کند.

با توجه به اهمیت اعتراض و آثار آن برای دارنده هم در قانون تجارت ایران و هم در كنوانسیون های ژنو اما نحوه عمل كرد در حقوق داخلی با مقررات كنوانسیون ممكن است یكسان نباشد و از طرفی با پیشرفت روابط جوامع بشری در مبادلات اقتصادی با یكدیگر و استفاد از این اسناد به عنوان مهم ترین وسیله پرداخت و مبادلات مؤجل لازم است كه دارنده و استفاده كننده سند تجاری وقتی كه با عدم وصول وجه سند به عبارتی عدم پرداخت یا عدم قبولی مواجه می شود تكالیف خود را دانسته و تا بتواند به آن عمل كند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 174

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته حقوق: قرارداد اختیار معامله Next Entries پایان نامه ارشد رشته حقوق: فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم بر آن