پایان نامه ارشد رشته حقوق: احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

عنوان:

احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه

استاد راهنما

دکتر خدیجه مرادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

طرح موضوع

انگیزه‌ی انتخاب موضوع

ضرورت انجام تحقیق و محدودیت‌های آن

پیشینه‌ی تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیات تحقیق

روش انجام تحقیق

ساختار تحقیق

1

2

2

3

4

4

4

4

5

6

6

فصل اول: احترام به حق مکتسب 7
مبحث اول: مفهوم وپیشینه‌ی حق مکتسب 8
گفتار اول: مفهوم حق مکتسب 8
گفتار دوم: پیشینهی نظریه یحق مکتسب

بند اول: نظریه ی کلاسیک

11

11

الف: آثار مستقیم و ضروری وقایع گذشته 12
ب: آثار غیر مستقیم وقایع گذشته 12
بند دوم: نظریه‌های اصلاحی

بند سوم:نقد نظریه‌ها

13

15

مبحث دوم: مبانی حق مکتسب در فقه و حقوق 17
گفتار اول: مبانی حق مکتسب در فقه 17
بند اول:استناد به اصل عملی استصحاب 17
بند دوم: استناد به قواعد فقهی 18
الف: دفع مفسده اولی من جلب مصلحت 18
ب:المشقت تجلب التیسر 19
ج: لا یدفع الضرر باضرار الغیر 19
د :قد لا یملک شیئا ، یملک اَن یملک 20
ه: الحق القدیم لا یبطله شیء 20
و: الحق للمتقدم

ر:جب

20

20

بند سوم : نمونه هایی تاریخی از نحوه برخورد با نظریه ی حق مکتسب 21
الف: نظریه ی حق مکتسب در آئینه عدل امیر المؤمنین (ع) 21
ب:قضیه ی فدک و ارتباط آن با نظریه‌ی حق مکتسب 21
گفتار دوم: مبانی حق مکتسبه در حقوق 23
بند اول: حق مکتسبه‌ی داخلی 24
بند دوم: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی 24
مبحث سوم: آثار و نتایج حق مکتسب 25
گفتار اول: آثار و نتایج حق مکتسبه ی داخلی 25
بند اول :آثار و نتایج کلی 25
بند دوم :آثار و نتایج حقوق عینی مکتسبه 27
بند سوم: آثار و نتایج حقوق دینی (تعهدات) مکتسبه 29
گفتار دوم: آثار و نتایج حق مکتسبه ی بین المللی 30
بند اول: آثار و نتایج حق مکتسبه از نظر کمی 30
بند دوم : آثار و نتایج حق مکتسبه از نظر کیفی 31
فصل دوم : قلمرو حکومت قانون در زمان و مکان 33
مبحث اول: قلمرو حکومت قانون در زمان 34
گفتار اول: قانون و ارتباط آن با عنصر زمان 34
گفتار دوم: مفهوم تعارض در فقه و حقوق 35
بند اول: مفهوم تعارض در فقه 35
بند دوم: مفهوم تعارض در حقوق 37
گفتار سوم: حقوق انتقالی 39
گفتار چهارم: قواعدحل تعارض زمانی قوانین 40
بند اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین 40
الف– مفهوم قاعده 40
ب– مبانی قاعده 41
ج- قلمرو قاعده 43
د-استثنائات قاعده 44
1-قوانین تفسیری 44
2-تغییررویه قضایی 44
3-قوانین مربوط به صلاحیت و آئین دادرسی و اجرا 45
4-قوانین مربوط به حذف یا تخفیفمجازات‌ها 45
بنددوم: قاعده اثرفوری قانون یا حكومت قانون برآینده 47
الف-مفهوم قاعده 47
ب-مبانی قاعده 47
ج-قلمرو قاعده 50
د-استثنائات قاعده 50
گفتار پنجم: شیوه‌های رفع تعارض قوانین در زمان 51
بنداول: شیوه‌ی شخصی 51
بنددوم: شیوه‌ی نوعی 52
الف: موقعیت‌های حقوقی گذشته 52
ب: موقعیت‌های درجریان تكوین 53
بندسوم: انتخاب شیوه ی برتر 54
مبحث دوم: قلمرو حكومت قانون درمكان 54
گفتار اول:قانون و ارتباط آن با عنصر مكان 54
گفتار دوم: اصل سرزمینی بودن قوانین و استثنائات آن 55
بنداول: اصل سرزمینی بودن قوانین 55
بنددوم: استثنائات اصل سرزمینی بودن قوانین 55
الف-قوانین مربوط به احوال شخصی 55
ب-قوانین مربوط به اموال 56
ج-قوانین مربوط به طرز تنظیم اسناد 56
د-قوانین مربوط به نظم عمومی و امنیت 56
گفتار سوم: تعارض قوانین درمكان 57
گفتار چهارم: تعارض متحرك قوانین 58
بند اول: تعریف و مفهوم 58
بنددوم: حالتهای تعارض متحرك 59
بندسوم: فایده‌ی تفكیك بین مرحله‌ی تشكیل حق و تاثیر بین‌المللی حق 60
بندچهارم: شرایط تاثیر بین‌المللی حق 61
بندپنجم: راه حل تعارض متحرك قوانین 62
فصل سوم: مصادیق عمده‌ی حق مكتسبه داخلی و بین‌المللی ضمن تطبیق با فقه 64
مبحث اول: مصادیق عمده‌ی حق مكتسب درحقوق داخلی 65
گفتاراول: حقوق عینی 65
بند اول: حقوق عینی اصلی 65
الف: حق مالكیت 65
ب: حق انتفاع 66
ج: حق ارتفاق 67
د: حق تحجیر 68
ه: حق شفعه 69
بند دوم: حقوق عینی تبعی 71
گفتار دوم: حقوق معنوی (حقوق عینی در اموال غیرمادی) 72
بنداول: مالكیتهای ادبی و هنری (حق مولف و هنرمند) 73
بنددوم: مالكیتهای صنعتی و تجارتی (حق تاجر نسبت به نام و علائم صنعتی و تجارتی) 74
الف-اسم تجارتی 74
ب-علائم تجارتی و صنعتی 75
بندسوم: حق اختراع 76
بندچهارم: حق كسب و پیشه وتجارت 77
بندپنجم: حق زارعانه (حق ریشه) 79
گفتار سوم: حقوق دینی یا تعهدات 81
بند اول : حق مكتسب ناشی از عقد معلق 81
بند دوم: حق مكتسب ناشی از قولنامه «تعهد به بیع» 83
بند سوم: حق مكتسب ناشی از تعهد به نفع شخص ثالث 85
گفتارچهارم: نكاح و حق حبس زوجه 87
گفتار پنجم:وصیت و حق موصی له 88
گفتارششم: ارث و حق وارثان 89
گفتار هفتم: آئین دادرسی و حقوق اصحاب دعوی 90
بند اول: اعتبارامر مختوم یا قضیه محكوم بها 90
بند دوم: حق تجدیدنظرخواهی

مبحث دوم:مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق بین الملل خصوصی

91

92

گفتار اول: حق مكتسبه‌ی بین‌المللی در اموال 92
بند اول: قاعده‌ی اجرای قانون محل وقوع مال 92
بند دوم: استثنائات قاعده 93
الف: وسایل نقلیه‌ی هوایی و دریایی، هواپیماها، ناوها و كشتی‌ها 93
ب: وسایل نقلیه‌ی زمینی، اتوبوس‌ها، كامیون‌هاو قطارهای راه آهن 94
گفتار دوم : حق مكتسبه‌ی بین‌المللی در احوال شخصیه 94
بند اول: نكاح و طلاق 94
الف: نكاح 94
ب: طلاق 95
بند دوم:روابط بین پدر و مادر و فرزندان 96
بند سوم: روابط بین ولی و قیم با مولی‌علیه 97
الف:روابط بین ولی و مولی‌علیه 97
ب: روابط بین قیم و محجور 97
بند چهارم: حقوق ارثیه‌ی اتباع خارجه 98
گفتار سوم: حق مكتسبه‌ی بین‌المللی در اسناد و قراردادها 98
بند اول: حق مكتسبه‌ی بین‌المللی دراسناد 98
بند دوم: حق مكتسبه‌ی بین‌المللی در قراردادها 100
گفتار چهارم: آثار بین‌المللی احكام قضایی 102
گفتار پنجم: حق مكتسبه‌ی بین المللی در ملی‌سازی اموال 103
فصل چهارم:خلاصه،نتایج و پیشنهادات 105
مبحث اول:خلاصه‌ی فصول اول تا سوم 106
گفتار اول:خلاصه‌ی فصل اول 106
گفتار دوم:خلاصه‌ی فصل دوم 115
گفتار سوم:خلاصه‌ی فصل سوم 118
مبحث دوم:نتایج 127
مبحث سوم:پیشنهادات 133
منابع و ماخذ 136

چکیده :

احترام به حقوق مکتسب اشخاص همواره و در طول تاریخ پر از فراز و نشیب زندگی بشر در پهنه هستی از آرمانهای انسانهای عدالتخواه بوده است.مبانی چنین حقی را می توان در قوانین عرف و عادت معمول در اجتماع انسانی و اصول و موازین اخلاقی و حقوقی پیدا کرد.علاوه بر این در فقه اسلامی نیز علیرغم اینکه مساله تعارض قوانین قدیم و جدید مطرح نبوده رسیدن به مبانی مذکور دور از دسترس نیست به طوریکه با استفاده از اصل استصحاب و استناد به قواعد فقهی حصول به این امر قابل امکان به نظر می رسد.نکته دیگر این که حق مکتسب فقط در حقوق داخلی متصور نبوده بلکه در حقوق بین الملل خصوصی نیز در مساله تعارض متحرک قوانین وجود این حق بروز و ظهور پیدا می کند.پایان نامه حاضر متضمن مباحث گونا گونی است که ضمن اشاره به کلیات و تاریخ تحول نظریه ی حق مکتسب ( شامل تعریف لغوی و اصطلاحی حق مکتسب ، مفهوم حقوق مکتسبه و آثار آن در حقوق داخلی و بین المللی خصوصی ، حقوق انتقالی داخلی و بین المللی ، تعارض قوانین در زمان و مکان ، تعارضهای متحرک قوانین)اصول و قوانین حاکم و همچنین شرایط بین المللی حق و حالت های تعارض قوانین و مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه را مطرح نموده و به این نکته می پردازد که برای این که یک وضعیت حقوقی بتواند ، از لحاظ داخلی و بین المللی حق مکتسبه ای محسوب گردد و آثار آن معتبر شناخته شود چه شرایطی لازم است .

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 153

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه سینمای ممنوعه در ایران پس از انقلاب(تحلیل محتوای فیلمهای دوگانه و ممنوعه) Next Entries پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران