پایان نامه ارشد رشته حقوق: آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق “M.A”

گرایش: عمومی

موضوع:

آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران

استاد راهنما:

دکتر روح الله رحیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اوّل: كلیات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 3

بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………… 4

سابقه علمی …………………………………………………………………………………………………………… 5

اهداف…………………………………………………………………………………………………………………… 5

سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 5

سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………………….. 5

سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………………………. 5

فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 6

فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………… 6

فرضیه‌های فرعی……………………………………………………………………………………………………… 6

مراحل و روش‌ها…………………………………………………………………………………………………….. 6

مبحث اول: مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی………………………………………………. 7

گفتار اوّل :معنای لغوی نظارت…………………………………………………………………………………….. 7

گفتاردوّم :معنای حقوقی نظارت…………………………………………………………………………………… 8

گفتار سوم: سایر کاربردهای واژه نظارت………………………………………………………………………… 8

گفتارچهارم: انواع نظارت ………………………………………………………………………………………….. 10

گفتار پنجم: ارکان نظارت…………………………………………………………………………………………… 13

بند اول: ناظر…………………………………………………………………………………………………………… 13

بند دوم: نظارت شونده………………………………………………………………………………………………. 14

بند سوم: عملکرد شخص یا اشخاص مورد نظر……………………………………………………………….. 14

گفتار ششم :نظارت بر انتخابات مجلس…………………………………………………………………………. 15

گفتار هفتم: ماهیت نظارت، حق یا تکلیف؟…………………………………………………………………….. 16

بنداول: مراحل حق…………………………………………………………………………………………………… 16

بند دوم: ارکان حق…………………………………………………………………………………………………… 16

گفتارهشتم :مصونیت ………………………………………………………………………………………………… 19

مبحث دوم : مفهوم حق و آزادی ………………………………………………………………………………… 25

گفتار اول: مفهوم حق ……………………………………………………………………………………………….. 26

گفتار دوم: مفهوم آزادی ……………………………………………………………………………………………. 27

گفتارسوم:نظارت بر مجلس شورای اسلامی…………………………………………………………………….. 31

گفتارچهارم: قلمرو نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی……………………………………………. 34

گفتار پنجم:رسیدگی براعتبارنامه نمایندگان………………………………………………………………………. 35

گفتار ششم :نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان……………………………………………………………….. 36

بند اول: نظارت اخلاقی…………………………………………………………………………………………….. 38

بند دوم: نظارت اداری………………………………………………………………………………………………. 38

بند سوم: نظارت قضایی ……………………………………………………………………………………………. 39

 

فصل دوم: ماهیت نمایندگی مجلس

مبحث اول: مفهوم و ماهیت نمایندگی……………………………………………………………………………. 42

گفتار اول : صلاحیت نمایندگان مجلس…………………………………………………………………………. 44

گفتار دوم: پیشینه مجلس در ایران………………………………………………………………………………… 46

گفتار سوم: جایگاه و وظیفه مجلس در نظام اسلامی………………………………………………………….. 46

گفتار چهارم: نمایندگان درسایر کشورها……………………………………………………………………….. 51

بند اول: استرالیا-مجلس نمایندگان………………………………………………………………………………… 52

بند دوم: کره جنوبی –مجمع ملی…………………………………………………………………………………. 52

بند سوم: فرانسه- مجمع ملی………………………………………………………………………………………. 53

بند چهارم: مکزیک –مجلس نمایندگان………………………………………………………………………….. 54

بند پنجم: جمهوری چک-مجلس نمایندگان……………………………………………………………………. 55

بند ششم: آفریقای جنوبی-مجمع ملی……………………………………………………………………………. 56

بند هفتم: جمهوری ایرلند-مجلس نمایندگان……………………………………………………………………. 57

بند هشتم: ایتالیا –مجلس نمایندگان………………………………………………………………………………. 58

بند نهم: اوگاندا………………………………………………………………………………………………………… 58

بند دهم: بریتانیا – مجلس عوام……………………………………………………………………………………. 59

بند یازدهم: اسپانیا – مجلس نمایندگان………………………………………………………………………….. 61

بند دوازدهم: ژاپن – مجلس نمایندگان………………………………………………………………………….. 61

گفتار پنجم: تعریف فساد واشکال آن…………………………………………………………………………….. 62

بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)………………………………………………………………………………. 62

بند دوم: رشوه ………………………………………………………………………………………………………… 62

بند سوم: اختلاس ……………………………………………………………………………………………………. 62

بند چهارم: رانت جویی……………………………………………………………………………………………… 63

بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها………………………………………………………………………… 63

بند ششم: تقلب……………………………………………………………………………………………………….. 63

بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) ………………………………………………………………………. 64

بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاری­ها و تصمیم­گیری­ها…………………………………………………… 65

بند نهم: سوء استفاده از موقعیت…………………………………………………………………………………… 65

بند دهم: تبعیض­گری………………………………………………………………………………………………… 65

بند یازدهم: تبارگماری……………………………………………………………………………………………… 66

بند دوازدهم: قوم­گرایی……………………………………………………………………………………………… 66

بند سیزدهم: پارتی­بازی …………………………………………………………………………………………….. 66

بند چهاردهم: اخاذی…………………………………………………………………………………………………. 67

گفتار ششم: رابطه حق رأی و مردم سالاری…………………………………………………………………….. 67

 

فصل سوم: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس

مبحث اول: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس……………………………………………………………….. 74

گفتاراول: کلیات طرح……………………………………………………………………………………………….. 78

گفتار دوم:موافقان طرح……………………………………………………………………………………………… 80

گفتار سوم:مخالفان طرح ……………………………………………………………………………………………. 82

مبحث دوم: پیگیری مطالبات نمایندگان و احقاق حق مردم…………………………………………………. 92

گفتاراول: دلایل رد طرح توسط شورای نگهبان………………………………………………………………… 93

گفتاردوم : بررسی قانون نظارت بر نمایندگان مجلس در برابر قانون اساسی……………………………. 95

گفتار سوم:راهکارهای بهبود طرح نظارت در ایران……………………………………………………………. 100

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 102

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………….. 104

ضمائــم………………………………………………………………………………………………………………… 113

چكیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 120

چکیده

اصلی ترین هدف این تحقیق،توضیح ساز وکارهای حقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی است،موضوع اصول 85،86،84،56،71قانون اساسی جمهوری اسلامی،ایران است. این پدیده حقوقی از خردادسال89 13به جامعه حقوقی ایران معرفی شد.که ضرورت توجه حقوقدانان وپزوهشگران رابه خود جلب می‌نماید. پس از اثبات ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس، آنچه مورد بحث و گفتگوی بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته، اینکه آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت پذیر می‌باشند، قلمرو این نظارت چیست و معیارهای ارزیابی نمایندگان کدام است. مردم پس از انتخاب نمایندگان توان نظارت را دارا هستند یا خیر، وظایف نمایندگی چیست، در صورت از دست دادن شرایط نمایندگی چه کسانی یا چه نهادی می‌تواند انعزال نماینده را اعمال نمایند. نمایندگان مجلس موظفند براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی‌به اعمال این وظیفه بپردازند. تحقیق حاضر شامل سه فصل است که در آن به مفهوم و مبانی نظارت، صلاحیت‌های ذاتی نمایندگان و نظارت بر قدرت و معیارهای ارزیابی نمایندگان، سوابق نظارت بر قدرت نمایندگان درچند نمونه از نظام‌های سیاسی و ساز و کارهای این نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

مقدمه

عدالت بدون قدرت، ناتوان است، قدرت نیزبدون عدالت خودکامگی است.

جایگاه برجسته و حساس مجلس شورای اسلامی‌‌درحقوق اساسی وساختارکلی نظام جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای رابرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌‌رقم زده است.

به گونه‌ای که نظارت برنمایندگان و انتخابات وتعیین صحت وسقم آن ازاهمیت خاصی برخورداربوده وسازوکارنظارتی پیوسته محل بحث ومنا قشه بوده است.رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان مجلس توسط خودمجلس به عنوان یکی ازساز وکارهای نظارتی ونظارت شورای نگهبان هردودرقانون اساسی به صراحت آمده است.

طرح نظارت بر نمایندگان یکی از پربحث​ترین مصوبات مجلس هشتم است که پس از مدت‌ها مذاکره و بحث و بررسی به تصویب رسید. در نظام‌های سیاسی پیچیده امروز، نظارت امری ضروری و گریز ناپذیراست.منتها نوع نظارت ونظام آن، در کشور‌های مختلف بسیار متفاوت است. دراین پایان نامه به واکاوی آن می­پردازیم.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 132

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته حقوق: ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره اِعمال آن در حقوق عمومی تا کجاست Next Entries پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه وحقوق اساسی ایران