پایان نامه ارشد رشته آموزش بزرگسالان: رابطه ی هویت دینی با شادمانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان نجف آباد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش بزرگسالان

عنوان : رابطه ­ی هویت دینی با شادمانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان نجف آباد

دانشگاه شهید بهشتی

دا نشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش بزرگسالان

موضوع:

رابطه­ هویت دینی با شادمانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان نجف آباد

استاد داهنما:

دکتر جمیله السادات علم الهدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..آ

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….1

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….2

اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق……………………………………………………………………………5

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 7

سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….8

تعاریف متغیرها و واژگان……………………………………………………………………………………………….8

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق………………………………………………….. ….61-13

بخش اول: هویت دینی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..13

تعاریف دین و دین داری ……………………………………………………………………………………………..14

ابعاد دین داری…………………………………………………………………………………………………………….15

نقش و کارکرد دین……………………………………………………………………………………………………..17

هویت………………………………………………………………………………………………………………………..19

شناخت اصطلاح هویت………………………………………………………………………………………………..19

رویکرد های روان شناسانه­ی هویت وهویت …………………………………………………………………….20

رویکردهای جامعه شناسانه­ی هویت و هویت دینی…………………………………………………………….23

ابعاد هویت ……………………………………………………………………………………………………………….25

هویت دینی……………………………………………………………………………………………………………….27

ابعاد هویت دینی………………………………………………………………………………………………………..29

هویت دینی از منظر آیات وروایات……………………………………………………………………………….30

آثار و فواید ایمان مذهبی…………………………………………………………………………………………….34

بخش دوم: شادمانی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………35

تعریف مفهوم شادمانی……………………………………………………………………………………………….35

مفاهیم فرح و مرح در قرآن ………………………………………………………………………………………..36

تاریخچه مطالعات انجام شده در مورد شادی…………………………………………………………………..38

مؤلفه های تشکیل دهنده ی شادمانی……………………………………………………………………………..39

عوامل مؤثر بر شادی ………………………………………………………………………………………………….42

عوامل روان شناختی شادی…………………………………………………………………………………………..43

عوامل جسمانی شادی………………………………………………………………………………………………….44

عوامل اجتماعی و محیطی…………………………………………………………………………………………….45

عوامل فرهنگی شادی………………………………………………………………………………………………….46

مذهب و عوامل مذهبی شادی……………………………………………………………………………………… 47

عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………………………………….50

اثرات شادی از منظر روان شناسی…………………………………………………………………………………..50

عوامل شادابی و نشاط از دیدگاه آیات و روایات…………………………………………………………….. 50

عوامل شادی دنیوی (از نظر آیات و روایات)………………………………………………………………….51

معیار ها و شرایط شادی بر اساس آیات و روایات…………………………………………………………….53

کاربرد های اطلاعات مربوط به شادی……………………………………………………………………………55

بخش سوم: پیشینه ی تحقیق

یافته های داخلی……………………………………………………………………………………………………….55

یافته های خارجی………………………………………………………………………………………………………58

جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………..60

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..62

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………62

روایی و پایایی ابزار…………………………………………………………………………………………………….62

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………65

جامعه و نمونه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………….65

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………….66

فصل چهارم:یافته های پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 68

بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه…………………………………………………………….. 68

یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….72

نتایج رگرسیون شادمانی از روی مؤلفه های هویت دینی ……………………………………………………75

یافته های جانبی پژوهش………………………………………………………………………………………………76

فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته ها

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 80

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..83-80

بحث و نتیجه گیری سؤال کلی……………………………………………………………………………………….80

بحث و نتیجه گیری سؤالات فرعی………………………………………………………………………………. . 81

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………… 83

پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………….. 83

پیشنهادات برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………………………….. 84

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………… 86

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………6 9

چکیده­ی انگلیسی:……………………………………………………………………………………………………….99

فهرست جداول

جدول(2-3) توزیع فراوانی گروه نمونه به تفکیک رشته و جنسیت……………………………………………..66

جدول(1-4) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس جنسیت………………………………………………………… 68

جدول(2-4) توزیع فراوانی گروه نمونه براساس سن………………………………………………………………. 69

جدول(3-4) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس رشته ی تحصیلی……………………………………………. 70

جدول(4-4) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت تأهل………………………………………………….71

جدول(5-4) نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین هویت دینی با شادمانی …………………………… 73

جدول(6-4) نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین اعتقادات دینی با احساس و تجربه ی شادمانی…………………………………………………………………………………………………………………………. 73

جدول(7-4) نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین احساسات و عواطف دینی با احساس و تجربه ی شادمانی…………………………………………………………………………………………………………………………..74

جدول(8-4) نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین انجام رفتار های دینی با احساس وتجربه ی شادمانی…………………………………………………………………………………………………………………………..74

جدول(9-4) میزان همبستگی های رگرسیون شادمانی از روی مؤلفه های هویت دینی……………………75

جدول(10-4) تحلیل رگرسیون شادمانی از روی مؤلفه های هویت دینی……………………………………..75

جدول(11-4) ضرایب رگرسیون شادمانی از روی مؤلفه های هویت دینی………………………………….. 76

جدول(12-4) نتایج تحلیل واریانس چند متغیره در مورد سؤال اول یافته های پژوهشی…………………..77

جدول(13-4) نتایج آزمون تعقیبی LSD در مورد سؤال اول………………………………………………..78

فهرست نمودار ها

شکل(1-4) توزیع آماری کل دانشجویان کارشناسی برحسب جنسیت…………………………………….69

شکل(2-4) توزیع آماری کل دانشجویان برحسب سن…………………………………………………………70

شکل(3-4) توزیع آماری کل دانشجویان برحسب رشته ی تحصیلی……………………………………….71

شکل(4-4) توزیع آماری کل دانشجویان بر حسب وضعیت تأهل…………………………………………..72

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر«بررسی رابطه­ی هویت دینی با شادمانی» در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان نجف آباد بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان نجف آباد است که تعداد آن ها 9797 نفر می باشد که از این تعداد (5162 نفر زن و 4635 نفر مرد) با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی درجامعه­ی دسترس انتخاب گردیدند. برای بررسی سؤالات پژوهش از 2 پرسشنامه ی استاندارد و محقق ساخته استفاده گردید. 1-پرسشنامه استاندارد شادمانی مونش در سال(2000) ، شادمانی را می سنجد. 2-پرسشنامه ی محقق ساخته، هویت دینی را می سنجد. پرسش نامه محقق ساخته شامل سه مؤلفه ی اعتقادات دینی، عواطف و احساسات دینی و رفتار های دینی بود. برای پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه با روش گام به گام و تحلیل واریانسMANOVA. استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان دادکه: 1- بین مؤلفه های هویت دینی با شادمانی رابطه ی معنی داری وجود دارد. 2- بین اعتقادات دینی با جنسیت رابطه ی معنا داری وجود دارد. 3- زنان در زمینه ی اعتقادات دینی نسبت به مردان در مرتبه ای بالاتر قرار دارند.

مقدمه:

از نیازهای فطری آدمی، گرایش به عشق و پرستش است، به این معنا که انسان مستقل از هر گونه یادگیری در درونش تمایل به عبادت و بندگی خدا را احساس می‌کند. تجلی چنین احساس و تمایلی دراعمال و رفتار دینی آشکار می‌گردد و به طور کلی رابطه آدمی و دین و نسبتی که با آن پیدا می‌کند، در مقوله هویت دینی قابل تبیین و توضیح است و هدف ایدئولوژی ایجاد تصویری در ذهن شخص است که احساس فردی و جمعی هویت را در او تقویت نماید (سیاسی، 1388،ص67). بدیهی است از پیامدهای تکوین هویت دینی، احساس تعهد و مسئولیت در قبال ارزش‌ها و باورهای آن مکتب می‌باشد. برخی ازصاحب نظران، تعهد را به عنوان سنگ بنای هویت دینی تلقی می‌نمایند (سیاسی،1388،ص67). از بزرگترین نعمت­هایی که در آفرینش انسان به ودیعت نهاده شده وجود هیجان هاست که نقش مؤثری را در زندگی ایفا می کنند، زندگی انسان در تمامی مراحل رشد حتی از ابتدای کودکی مملو از هیجان هاست که بدون آن ها حیات بشری بی روح، تیره و ماشینی می نماید. یکی از مؤثرترین پدیده های هیجانی شادی و نشاط است که برای انسان یک ضرورت است و به زندگی معنا و مفهوم می­بخشد (پلاچیک،1376). از سویی دیگر یکی از مشکلات عصر کنونی، فشارهای روانی است که بعضی از آن، به عنوان طاعون قرن یاد می‌کنند به طور کلی می‌توانیم بگوییم که بررسی‌های انجام شده نشانگر آن است که عمل به تعالیم دین، در کاهش اضطراب، فشار روانی، افسردگی و بحران‌های شخصیتی، بسیار مؤثر است. پس چه چیز بهتر از دین و چه هویتی کارگشاتر از هویت دینی؟(پلاچیک،1376). به نظر می رسد هویت دینی در مرتبه ای بالاتر از سایر ابعاد هویت قرار دارد و می تواند در شکل گیری سایر ابعاد هویتی فرد، نقش اساسی ایفا کند دین اسلام با توجه به این که به ابعاد اجتماعی انسان نیز می پردازد، می­تواند در شکل گیری هویت دینی بسیار مؤثر باشد (جواد زاده شهشهانی،1383). با توجه به این گفته ها می توان گفت که شادی جزیی از دین داری است و کسی که بتواند به وسیله ی صفت مثبت شادی که در خود پرورش داده دیگری را هم شاد کند در پیشگاه خداوند از ارج و قرب عظیمی برخوردار خواهد شد، رسول خدا (ص) می فرمایند: هرکه مؤمنی را شاد سازد، مرا شاد کرده است و هر که مرا شاد سازد، از خداوند زنهاری گرفته باشد و هر که از خدا زنهار گیرد، روز قیامت درامان باشد (مجلسی، 1404،ص413). زیرا شادی واقعی، یعنی لذت بردن از لحظه لحظه ی زندگی، که با هدف آفرینش انسان که برآن بالیده است مطابقت تام دارد (امیر حسینی، 1385، صص40-38).

تعداد صفحه : 114

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با توجه به نقش تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان Next Entries پایان نامه ارشد روانشناسی: بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور کارکنان بانک ملت