پایان نامه ارشد: رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مدیریت مالی

عنوان :رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در

 بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی   گرایش: مدیریت مالی

عنوان:

رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در

 بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

استاد راهنما:

 دکتر مهدی همایون فر

 بهمن 1393

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 3

1-3- اهمیت موضوع. 6

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-5- فرضیه های تحقیق. 7

1-5-1- فرضیه های اصلی تحقیق. 7

1-5-2- فرضیه های فرعی تحقیق. 8

1-6- قلمرو تحقیق. 8

1-6-1- قلمرو موضوعی. 8

1-6-2- قلمرو مکانی. 8

1-6-3- قلمرو زمانی. 8

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات. 8

1-7-1- قابلیت بازاریابی. 8

1-7-2- قابلیت عملیاتی. 9

1-7-3- عملکرد مالی. 9

فصل دوم. 10

2-1- مقدمه. 11

2-2- عملکرد مالی. 11

2-2-1- رویکردهای مختلف ارزیابی عملکرد. 12

2-2-2- مدلهای ارزیابی عملكرد. 13

2-2-2-1- مدلهای حسابداری ارزیابی عملكرد. 13

2-2-2-2- مدلهای اقتصادی ارزیابی عملكرد. 14

2-2-3- نسبتهای مختلف مورد استفاده در ارزیابی شرکتها. 15

2-2-3-1- نسبتهای نقدینگی. 15

2-2-3-1-1- مسئله نقدینگی. 15

2-2-3-1-2- شاخص های سنتی اندازه گیری نقدینگی. 16

2-2-3-1-3- شاخص های نوین اندازه گیری نقدینگی. 17

2-2-3-1-3-1- شاخص فراگیر نقدینگی. 17

2-2-3-1-3-2- شاخص دوره تبدیل وجه نقد. 17

2-2-3-1-3-3- شاخص مانده نقدی خالص. 17

2-2-3-2- نسبتهای فعالیت. 17

2-2-3-3- نسبتهای سودآوری. 18

2-2-3-4- نسبتهای سرمایه‌گذاری. 19

2-2-3-5- نسبت پوشش. 19

2-2-3-6- نسبتهای اهرمی. 19

2-2-3-6-1- نسبت بدهی جاری. 20

2-2-3-6-2- نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام. 21

2-2-3-7- شاخص کارایی‌ 22

2-2-4- بازده داراییها. 22

2-2-4-1- نرخ بازده دارایی ها. 24

2-2-4-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارائی‌ها. 25

2-2-5- بازده حقوق صاحبان سهام. 29

2-2-5-1- نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار. 31

2-2-5-2- نسبت سود به قیمت. 32

2-2-5-3- شاخص‌های كلان‌ اقتصادی. 32

2-2-5-3-1- نرخ تورم. 33

2-2-5-3-2- نرخ ارز. 33

2-2-5-3-3- نرخ رشد نقدینگی. 34

2-2-5-3-4- درآمد نفتی. 34

2-2-5-4- اجزای بازده. 35

2-3- مفهوم قابلیت. 36

2-4- قابلیت های بازاریابی. 37

2-4-1- اهمیت قابلیت بازاریابی در شرکت. 41

2-4-2- دسته بندی قابلیت بازاریابی. 41

2-4-3- مدل بلوغ فرایندهای بازاریابی. 43

2-4-4- اصول بنیادین مدل بلوغ فرآیندی. 43

2-4-5- قابلیت های تخصصی شده بازاریابی. 45

2-4-6- قابلیت های معماری بازاریابی. 45

2-4-7- ارتباط بین قابلیت های معماری و تخصصی شده بازاریابی با عملکرد بازار. 46

2-5- قابلیت های عملیاتی. 47

2-6- پیشینه تحقیق. 48

2-6-1- تحقیقات داخلی. 48

2-6-2- تحقیقات خارجی. 49

فصل سوم. 51

3-1- مقدمه. 52

3-2- روش تحقیق. 52

3-3- جامعه آماری. 53

3-4- روش نمونه گیری و اندازه نمونه. 54

3-5- ابزار گردآوری دادهها. 54

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها. 55

3-7- مدل ریاضی تحقیق. 55

3-8- متغیرهای تحقیق. 56

3-9- روش آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها. 56

3-10- ماهیت و منابع داده ها برای تحلیل اقتصاد سنجی. 57

فصل چهارم. 58

4-1- مقدمه. 59

4-2- توصیف متغیرهای تحقیق. 59

4-2-1- توصیف آماری متغیرهای تحقیق. 60

4-3- آمار استنباطی. 60

4-3-1- آزمون پایایی. 60

4-3-2- آزمونهای چاو و هاسمن. 61

4-3-3-  بررسی فرضیات تحقیق. 62

فصل پنجم. 67

5-1- مقدمه. 68

5-2- چکیده ای از ماهیت و تحلیل های پژوهش. 68

5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه. 68

5-4- مقایسه نتایج آزمون فرضیه با نتایج پیشین. 70

5-5- محدودیت های تحقیق. 70

5-6- پیشنهادات تحقیق. 71

5-6-1- پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش. 71

5-6-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی. 71

منابع. 72

پیوست . 78

 

 

فهرست جداول

جدول3-1- مراحل نمونه گیری. 54

جدول4-1- توصیف آماری متغیرهای تحقیق. 60

جدول4-2- آزمون ریشه واحد. 60

جدول4-3- آزمون های چاو و هاسمن. 61

جدول4-4- بررسی زیر فرض اول فرضیه اول. 62

جدول4-5- بررسی زیر فرض دوم فرضیه اول. 63

جدول4-6- بررسی زیر فرض اول فرضیه دوم. 64

جدول4-7- بررسی زیر فرض دوم فرضیه دوم. 65

جدول4-8- بررسی فرضیه سوم. 66

 

 

چکیده

دیدگاه مبتنی بر منابع شركت (RBV) عملكرد مالی برتر را به منابع سازمانی و توانایی­ها نسبت می­دهد. قابلیت­ها به طور گسترده به عنوان “بسته­ای پیچیده از مهارت­ها و دانش انباشته شده كه شركت­ها را قادر به هماهنگ كردن فعالیت­ ها و استفاده از دارایی­های خود می­كند” تعریف می­شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی (با دیدگاه مبتنی بر منابع) در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه نهایی تحقیق با استفاده از روش حذفی سیستماتیک و غیر تصادفی در بازه زمانی 6 ساله، از سال 1387 الی سال 1392 انتخاب شد. فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد بین قابلیت های عملیاتی و بازاریابی با عملکرد مالی رابطه معناداری وجود ندارد. اما قابلیت بازاریابی تاثیر معناداری بر قابلیت عملیاتی دارد.

کلیدواژه: قابلیت بازاریابی، قابلیت عملیاتی، عملکرد مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1- مقدمه

در عصرگسترش روز افزون جهانی شدن، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران سطوح  مختلف (کشور، صنعت و شرکت) در بخشهای مختلف دنیا تلقی می­شود(شورچلو،2002). آنچه در رقابت پذیری یک سازمان حایز اهمیت است، توانایی سازمان بر عمل و عکس العمل در درون محیط رقابتی است. عملکرد کسب و کار شامل عملکرد مشتری (رضایت و وفاداری مشتریان) و عملکرد بازار (حجم فروش و سهم بازار بالا) و عملکرد مالی (سود و بازگشت سرمایه در مقایسه با رقبا) است.

ادبیات بازاریابی نشان می­دهد كه شركت­ها از قابلیت­ها برای تبدیل منابع به خروجی بر اساس استراتژی آمیخته بازاریابی استفاده می­كنند و از این جهت قابلیت­های بازاریابی به عملكرد كسب و كار مرتبط است. سانگ و همكارانش استدلال كردند كه قابلیت بازاریابی به ساختار شركت و حفظ روابط بلند­ مدت با مشتریان و اعضای كانال توزیع كمك می­كند. قابلیت بازاریابی یك تصویر قوی از نام تجاری ایجاد می­كند كه اجازه می­دهد تا شركت­ها به عملكرد شركتی برتر دسترسی داشته باشند. مطالعات تجربی بین قابلیت های بازاریابی و عملكرد مالی رابطه معناداری پیدا كرده است.

در این فصل از تحقیق به بیان کلیاتی از طرح تحقیق حاضر می­پردازیم. بیان مسئله، اهمیت موضوع، فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق، بخشهای مهم این فصل از تحقیق می باشند.

تعداد صفحه : 108

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***