پایان نامه ارشد: رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده های فنی و حرفه ای

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته:مدیریت دولتی

گرایش :نیروی انسانی

عنوان : رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده های فنی و حرفه ای استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده  مدیریت و حسابداری، گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی، گرایش نیروی انسانی

 

عنوان

رابطه بین رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده­های فنی و حرفه­ای استان گیلان

 

استاد راهنما

 

دکتر صادق تقی لو

  

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه…………………………………… 3

1-2) بیان مسأله………………………………. 4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق………………………. 6

1-4) اهداف تحقیق……………………………… 7

1-5) چارچوب نظری تحقیق………………………… 8

1-6) فرضیه­های تحقیق…………………………… 9

1-7) تعریف نظری  و عملیاتی  متغیرهای تحقیق………. 10

1-7-1) رهبری تحول­گرا………………………….. 10

1-7-2) رفتار شهروندی سازمانی…………………… 10

1-7-3) توانمندسازی……………………………. 11

1-8) قلمرو تحقیق……………………………… 12

1-8-1) قلمرو موضوعی…………………………… 12

1-8-2) قلمرو زمانی……………………………. 12

1-8-3) قلمرو مکانی……………………………. 12

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: توانمندسازی روانشناختی……………….. 15

2-1-1) قلمرو مکانی……………………………. 16

2-1-2) سیر تاریخی مطالعه توانمندسازی……………. 19

2-1-3) ابعاد توانمندسازی روانشناختی…………….. 23

2-1-4) رویکردها و مدل­های توانمندسازی……………. 24

2-1-5) راه کارهای اجرایی و مراحل توانمندسازی…….. 35

2-1-6) عوامل موثر بر توانمندسازی……………….. 38

بخش دوم: رهبری تحول­گرا……………………….. 43

2-2-1) تعاریف و مفاهیم  رهبری………………….. 44

2-2-2) سبك های رهبری………………………….. 44

2-2-3) ابعاد  و اجزای رهبری تحول­گرا…………….. 48

2-2-4) عوامل مؤثر برسبك رهبری تحول گرا………….. 53

2-2-5) توسعه رهبری تحول­گرا…………………….. 55

بخش سوم: رفتار شهروندی سازمانی………………… 58

2-3-1) تعاریف و مفاهیم رفتارشهروندی سازمانی……… 59

2-3-2) تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی……………. 62

2-3-3) انواع رفتار شهروندی و ویژگی­های آن در سازمان.. 63

2-3-4) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه صاحب­نظران   65

2-3-5) عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی…. 71

2-3-6) پیش بینی کننده­های رفتار شهروندی سازمانی…… 73

2-3-7) پیامدهای فردی و سازمانی رفتار شهروندی سازمانی 75

2-3-8) رویکردهای رفتار شهروندی سازمانی………….. 76

2-3-9) سیاست­های تشویق رفتار شهروندی سازمانی……… 77

بخش چهارم: پیشینه تحقیق………………………. 80

2-4-1) مطالعات انجام شده در داخل کشور…………… 81

2-4-2) مطالعات انجام شده خارج از کشور…………… 85

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه…………………………………… 89

3-2) روش تحقیق……………………………….. 89

3-2-1) جامعه و نمونه آماری…………………….. 90

3-3) روش­ و ابزار جمع­آوری داده­ها………………… 91

3-3-1) پرسش­نامه رفتارشهروندی سازمانی……………. 91

3-3-2) پرسش­نامه رهبری تحول­گرا………………….. 91

3-3-3) پرسش­نامه توانمدسازی روانشناختی…………… 91

3-4) روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری……………. 91

3-4-1) روایی…………………………………. 92

3-4-2) پایایی………………………………… 92

3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………. 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق

4-1) مقدمه…………………………………… 95

4-2) توصیف متغیر های سئوالات عمومی پرسشنامه………. 96

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق……………………… 101

4-4) آزمون فرضیه­های تحقیق……………………… 104

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه…………………………………… 108

5-2) نتایج آمار توصیفی………………………… 108

5-2-1) توصیف پاسخ دهندگان……………………… 108

5-2-2) توصیف متغیر  رفتار شهروندی سازمانی……….. 108

5-2-3) توصیف متغیر رهبری تحول­گرا  ……………… 108

5-2-4) توصیف متغیر توانمند سازی روانشناختی………. 109

5-3) نتایج آزمون فرضیه­ها………………………. 109

5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق……………. 110

5-5) پیشنهاداتی برای محققین آینده………………. 113

5-6) محدودیت­های تحقیق…………………………. 113

منابع و مآخذ…………………………………

پیوست……………………………………….

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1): مقایسه توانمندسازی در پارادایم قدیم و جدید انگیزشی 21

جدول 2-2): رویکردهای توانمندسازی روانشناختی……… 25

جدول شماره 3-1): آلفای کرانباخ…………………. 93

جدول 4-1): توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان……….. 96

جدول 4-2): توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…. 97

جدول 4-3): توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان………….. 98

جدول 4-4): توصیف متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان……. 99

جدول 4-5):  لیست  آموزشکدهای فنی و حرفه ای  پرسشنامه های پخش شده…………………………………………… 100

جدول 4-6): توصیف متغیررفتار شهروندی سازمانی……… 101

جدول 4-7): توصیف متغیر رهبری تحول گرا…………… 102

جدول 4-8): توصیف متغیر توانمند سازی…………….. 103

جدول 4-9): همبستگی بین رهبری تحول­گرا و رفتارشهروندی سازمانی  104

جدول 4-10): ضریب همبستگی بین توانمند سازی و رفتارشهروندی سازمانی…………………………………………… 105

جدول 4-11): آزمون رگرسیون چندگانه توانمندسازی روانشناختی رابطه بین رهبری تحول گرا و رفتارشهروندی سازمانی…………………….. 106

 

 

فهرست نمودار

نمودار 4-1): میله ای  متغیر جنسیت پاسخ دهندگان…… 96

نمودار 4-2): ) میله ای  متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان  97

نمودار 4-3): میله ای  متغیر سن پاسخ دهندگان……… 98

نمودار 4-4): میله ای  متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان.. 99

نمودار 4-5): میله ای  متغیر آموزشکدهای فنی و حرفه ای     100

نمودار 4-6): هیستوگرام  متغیررفتار شهروندی سازمانی.. 101

نمودار 4-7): هیستوگرام  متغیر رهبری تحول گرا   ….. 102

نمودار 4-8): هیستوگرام  متغیر توانمند سازی………. 103

 

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-1): مدل مفهومی تحقیق…………………….. 9

شکل 2-1): مددکاری اجتماعی و توانمندسازی…………. 23

شکل 2-2): رویکردهای توانمندسازی………………… 26

شکل 2-3): الگوی توانمندسازی چهارعاملی…………… 28

شکل 2-4): مدل توانمندسازی کانگر………………… 30

شکل 2-5): مراحل توانمندسازی……………………. 38

شکل 2-6): مدل ارگان………………………….. 67

 

 

 

چکیده

هدف کلی این بررسی رابطه بین رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان با تعداد 353 نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به جدول مورگان تعداد حجم نمونه 186 نفر است که تعداد 225 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه­برداری تصادفی توزیع شد. در نهایت تعداد 188 پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد. نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه نشان داد بین رهبری تحول­گرا و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان ارتباط معناداری وجود دارد و بین توانمندسازی روانشناختی و رفتارشهروندی سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین توانمندسازی روانشناختی رابطه بین رهبری تحول­گرا و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان را تعدیل می­کند. بنابراین باید راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ گرایش به سبک رهبری تحولی و تقویت توانمندسازی روانشناختی ­کردن ارائه کرد بدین منظور رئیس در نقش یك رهبر باید به­عنوان یك برانگیزاننده، راه­ها و روش­های مطمئن و مؤثری را برای پیشرفت کارمندان ایجاد كند.

کلمات کلیدی: توانمندسازی روانشناختی، رهبری تحول­گرا، رفتار شهروندی سازمانی

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

  • مقدمه

شرایط كاملاً متحول و متغیر حاكم بر سازمان­ها و ورود آنها به اقتصاد دانش­محور، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی سازمانها، امروزه نیاز به نسل ارزشمندی از كاركنان را با نام سربازان سازمانی آشكار می­كند. امروزه عملكرد و رفتارهایی فراتر از آنچه به­طور رسمی در شرح شغل بیان شده، مورد انتظار است. به­تازگی رفتارهای فرانقش یا رفتار شهروندی سازمانی، جزء جدایی­ناپذیر مدیریت عملكرد به­شمار رفته و موج نوینی را در دانش موجود از رفتارهای مزیت بخش سازمانی ایجاد كرده­اند(Erkutlu,2011).

 بررسی­های فرا تحلیلی در خصوص ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل اثرگذار بر آن بیان­گر این واقعیت است كه رفتارهای رهبری همچون؛ سبك رهبری تحول آفرین می­تواند بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار باشد(Nielsen et al, 2011). رهبران تحول آفرین افراد جذابی هستند كه زیردستان شان را به لحاظ عاطفی و احساسی شناسایی می­كنند و كاركنان زمانی به افزایش تلاش­ها و كوشش­های فوق العاده (اضافی) مبادرت خواهند كرد كه آن­ها با رهبران حمایتی و تحول آفرین كار بكنند. به­علاوه رهبران تحول­آفرین یك چشم­انداز هدفمند و آرمانی را به شركتی كه كاركنان را برای اجرای اهداف موفقیت آمیز از طریق تأكید و علاقه­مندی به سازمان بیش از افراد كنار هم گرد می­آورد، ابلاغ می­كنند(یعقوبی و همکاران،1390). كاركنانی كه برای رهبران تحول آفرین كار می­كنند اغلب فراتر از وظایف رسمی برای منفعت رساندن به سازمان انگیزش پیدا می­كنند، در ضمن وقتی كه رهبران تحول آفرین روابط نزدیك، صمیمانه، حمایتی و توسعه یافته را پرورش دهند در آن صورت كاركنان برای بروز سطح بالای از رفتار شهروندی سازمانی تمایل خواهند داشت. به طور كلی سرپرستانی كه با كاركنانشان پیوند و روابط ضعیفی را به وجود می آورند و با آنها دیر آشنا شوند و نیز هنگامی كه كاركنان سرپرستانشان را ناآگاه و بی مطلع تلقی كنند احتمالاً كمتر در رفتار شهروندی سازمانی درگیر می­شوند(Zareei et al, 2011). از سویی دیگر یكی از عواملی دیگر كه نقش اساسی در بروز این رفتارها و برتری سازمان­ها دارد، توانمندسازی روانی كاركنان است كه طی سال­های گذشته، توجه تعداد زیادی از بزرگان مدیریت را به خود جلب كرده است (آقاجانی و همکاران، 1392). چرا که با توجه به محیط رقابتی و پیچیدة عرصة سازمان، سازمان­ها محكوم به داشتن نیروی انسانی توانمند از بُعد روانی هستند، چون نیروی ضعیف، كم­توان و بی­تفاوت، مانعی برای رسیدن به­اهداف و آرزوهای بزرگ سازمان است. نیروی انسانی كارآمد را می­توان از شاخص­های عمدة برتری سازمان­ها به سازمان­های دیگر دانست. از این جنبه، دنیا پس از سال­ها تجربه به این باور رسیده است كه برای موفقیت و پیشتازی در عرصة اقتصادی و رقابتی، سازمان­ها باید از نیروی كار توانمند، متخصص و با انگیزة بالا برخوردار باشند(Bagheri et al, 2011). با توجه به هدف این تحقیق که بررسی رابطه بین رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی است. در فصل اول به کلیات تحقیق حاضر پرداخته می­شود لذا اجزای آن شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیه­های تحقیق، تعاریف عملیاتی و نظری متغیرها و قلمروهای تحقیق است.

تعداد صفحه : 157

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

Previous Entries دانلود پایان نامه :بررسی تاثیرات میانجی­گری سبک رهبری تحول­گرا بر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان­های خصوصی منطقه 5 تهران) Next Entries دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین نقش هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی: مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)