پایان نامه ارشد در رشته روانشناسی: مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : عمومی

عنوان : مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

گروه روان­شناسی

عنوان:

مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

استادان راهنما:

دکتر مهناز خسرو جاوید

دکتر ایرج صالحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-3هدفهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-3-1هدفهای اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-3-2هدفهای جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-4فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-4-1فرضیه های اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-4-2یافته های جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-5تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-5-1خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5-2ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………………………8

1-5-3کارکردخانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-5-4تیزهوشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-5-5مدارس عادی………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-1خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-6-2ویژگی شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-6-3کارکردخانواده………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-6-4تیزهوشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم:پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..11

پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-1تعاریف ومفاهیم خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-1خودنظم بخشی رفتار…………………………………………………………………………………………………………………………12

2-1-2انواع خودنظم بخشی………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-3خودنظم دهی بیرونی………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-4خودنظم دهی درون فکنی شده……………………………………………………………………………………………………….14

2-1-5ویژگی های یادگیرنده خودتنظیم……………………………………………………………………………………………………14

2-1-6منابع خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………16

2-1-7 تعیین کننده های شخصی……………………………………………………………………………………………………………..16

2-1-8تعیین کننده های رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………17

2-1-9تعیین کننده های محیطی…………………………………………………………………………………………………………………17

2-1-10اصول آموزش برای خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………17

2-1-11ضرورت آموزش خودنظم بخشی در مدارس…………………………………………………………………………………..17

2-1-12الگوهای یادگیری خودنظم بخشی……………………………………………………………………………………………………18

2-1-13الگوی کرنو………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-1-14الگوی بوگارتس……………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-1-15الگوی کارور وشییر………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-1-16الگوی باتلر ووین……………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-1-17الگوی پنتریچ…………………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-1-18راهبردهای شناختی یادگیری…………………………………………………………………………………………………………25

2-1-19راهبردهای خودگردانی جهت کنترل شناخت……………………………………………………………………………..25

2-1-20راهبردهای مدیریت منابع……………………………………………………………………………………………………………….25

2-1-21دیدگاه هاو نظریه های یادگیری خودگردان………………………………………………………………………………….25

2-1-22پدیدارشناسان………………………………………………………………………………………………………………………………….25

2-1-23کنشگران…………………………………………………………………………………………………………………………………………25

2-1-24ویگوتسکی………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-1-25پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-2تعاریف ومفاهیم ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………………………29

2-2-1ماهیت شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-2-2کارکردهای روانشناختی………………………………………………………………………………………………………………………30

2-2-3دیدگاه های موجود درباره شخصیت…………………………………………………………………………………………………..31

2-2-4ساختار واندازه گیری شخصیت…………………………………………………………………………………………………………..31

2-2-5نظریه ها و رویکردهای شخصیت……………………………………………………………………………………………………….33

2-2-6رویکرد روان تحلیلگری……………………………………………………………………………………………………………………….33

2-2-7حالت من والدینی……………………………………………………………………………………………………………………………..34

2-2-8حالت من کودکی………………………………………………………………………………………………………………………………35

2-2-9حالت من بالغ…………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2-10رویکرد شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-2-11رویکرد یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………..36

2-2-12رویکرد زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-2-13رویکرد صفاتی………………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-2-14رویکرد یونگ…………………………………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-15 رویکرد انسانگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-2-16نظریه آیزنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………….40

2-2-17نظریه کتل…………………………………………………………………………………………………………………………………………41

2-2-18الگوهای پنج عامل شخصیت……………………………………………………………………………………………………………42

2-2-19عوامل پنج گانه شخصیت………………………………………………………………………………………………………………..43

2-3تعاریف و مفاهیم کار کرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………..46

2-3-1راهبردهای خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………47

2-3-2رویکردهاودیدگاه های تبیین خانواده…………………………………………………………………………………………………47

2-3-3رویکرد چند نسلی………………………………………………………………………………………………………………………………48

2-3-4رویکرد ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………………….48

2-3-4-1خانواده گسسته……………………………………………………………………………………………………………………………..49

2-3-4-2خانواده به هم تنیده………………………………………………………………………………………………………………………49

2-3-5طرح سه محوری………………………………………………………………………………………………………………………………….49

2-3-5-1بد کارکردی رشدی خانواده……………………………………………………………………………………………………..50

2-3-5-2بدکارکردی نظام خانواده……………………………………………………………………………………………………………50

2-3-5-3بدکارکردی گروه خانواده…………………………………………………………………………………………………………..50

2-3-6دیدگاه راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………………51

2-3-7 کارکردهای اساسی خانواده…………………………………………………………………………………………………………..51

2-3-8حمایت ومراقبت………………………………………………………………………………………………………………………………52

2-3-9جامعه پذیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….52

2-3-10عاطفه وهمراهی……………………………………………………………………………………………………………………………53

2-3-11مدل فرآیند کارکرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………..54

2-3-12نقش ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………55

2-3-13ارتباط……………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

2-3-14دخالت عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………………………56

2-3-14-1عدم دخالت یافقدان دخالت……………………………………………………………………………………………………….56

2-3-14-2علاقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………56

2-3-14-3آمیختگی خودخواهانه………………………………………………………………………………………………………………..56

2-3-14-4دخالت دلسوزانه…………………………………………………………………………………………………………………………56

2-3-14-5شبکه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

2-3-15کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

2-3-16ارزشها وهنجارها……………………………………………………………………………………………………………………………….58

2-3-17پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..58

2-3-18پژوهش های انجام شده در ایران………………………………………………………………………………………………….58

2-3-19پژوهش های انجام شده خارج از ایران…………………………………………………………………………………………..65

فصل سوم:

طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..70

3-1پیش درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………………71

3-2طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

3-3جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

3-4ابزارپژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………73

3-4-1پرسشنامه پنج عاملی شخصیت………………………………………………………………………………………………………….73

3-4-2پرسشنامه عملکرد خانواده………………………………………………………………………………………………………………….74

3-4-3پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد……………………………………………………………………………………………………………77

3-5شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

3-6 روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..78

فصل چهارم:یافته های پزوهش…………………………………………………………………………………………..79

4-1پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

4-2تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه یک………………………………………………………………………………………………..80

4-3تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه دو……………………………………………………………………………………………………82

4-4تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه سه……………………………………………………………………………………………………86

4-5یافته های جانبی……………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-6یافته های جانبی یک……………………………………………………………………………………………………………………………..89

4-7یافته های جانبی دو…………………………………………………………………………………………………………………………………90

4-8یافته های جانبی سه………………………………………………………………………………………………………………………………90

4-9یافته های جانبی چهار……………………………………………………………………………………………………………………………91

4-10یافته های جانبی پنج……………………………………………………………………………………………………………………………92

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………95

5-1پیش درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

5-2مروری برمسئله وهدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..96

5-3تبیین یافته ها به ترتیب………………………………………………………………………………………………………………………..96

5-4فرضیه یک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96

5-5فرضیه دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………98

5-6فرضیه سه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….99

5-7یافته یک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100

5-8یافته دو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

5-9یافته سه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….101

5-10یافته چهار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

5-11یافته پنج……………………………………………………………………………………………………………………………………………102

5-12محدودیت های پزوهش…………………………………………………………………………………………………………………….102

5-13پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………..103

5-14پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………….103

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..105

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….111.

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114

پرسشنامه کارکرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………113

پرسشنامه شخصیت نئو…………………………………………………………………………………………………………………………….116

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد…………………………………………………………………………………………………………………. 123

فهرست جداول

جدول4-1 : شاخص­های توصیفی توانایی خودنظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………..80          

جدول4-2: آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس   …………………81

جدول 4-3 : نتایج آزمون مقایسه توانایی خود نظم بخشی در دانش­آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……………….81

جدول 4-4 : بررسی تفاوت توانایی خود نظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش ، غیرتیزهوش و هنرستانی………………………..82

جدول 4-5 : شاخص­های توصیفی ویژگی­های شخصیتی در دانش­آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………..83

جدول 4-6 : آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس ویژگی­های شخصیتی……………………………………………………………………..84

جدول 4-7 : نتایج آزمون مقایسه ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی………………….84

جدول 4-8 : بررسی تفاوت ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………………….85

جدول 4-9 : شاخص­های توصیفی کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……………………………86

جدول 4-10 : آزمون لون برای یکسانی واریانس کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……87

جدول 4-11 : نتایج آزمون مقایسه ابعاد کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………88

جدول 4-12 : بررسی تفاوت کارکرد خانواده دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………………………………89

جدول 4-13 : همبستگی­­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و توانایی خودنظم بخشی……………………………………………….90

جدول 4-14 : همبستگی­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و کارکرد خانواده…………………………………………………………….90

جدول4-15 : همبستگی بین توانایی خودنظم بخشی و کارکرد خانواده در دختران………………………………………………………….91

جدول 4-16 : تحلیل رگرسیون برای پیش بینی توانای خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی……………………….91

جدول 4 -17 :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی..92

جدول 4-18 – خلاصه نتایج رگرسیون پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی………………….92

جدول 4-19 : خلاصه تحلیل رگرسیون برای پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی…………………….93

جدول 4 -20 :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی………………93

جدول 4-21 خلاصه نتایج رگرسیون پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی………………………………..94

چکیده

نوجوانان سرمایه­های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعدادهای درخشان دارای محیط نسبتاً متفاوت با مدارس عادی می­باشند تفاوت دو محیط آموزشی می­تواند موجب تقویت با ایجاد ویژگی­های شخصیتی متفاوت در دو گروه دانش­آموزان این مدارس شود. پژوهش حاضر برای بررسی تفاوت­های اجتماعی موجود در خود نظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد خانواده دانش­آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع علی مقایسه­ای بوده ونمونه­گیری بصورت خوشه­ای چند مرحله­ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش رشت در سال تحصیلی 93- 94بود، که به تعداد 6990 نفر بودند. نمونه آماری شامل 180نفر از دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی در سطح متوسطه بود. در این پژوهش از پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران (1995)، پنج عاملی شخصیت (کاستا و مک کری، 1985) و پرسشنامه عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب، 1983) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین سه گروه دانش آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی در خود نظم بخشی (05/0>p)، ویژگی­های شخصیت (05/0>p).، و کارکرد خانواده (05/0>p)، وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می­رسد که دانش­آموزان دبیرستان­های تیزهوشان از نظر برخی از ابعاد خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و نیز عملکرد خانواده با دانش­آموزان عادی متفاوت هستند. شرایط مطلوب محیط آموزشی و نوع برخورد خانواده می­تواند در این تفاوت­ها نقش داشته باشد.

مقدمه

دانش بشری درباره نیازهای مختلف یک انسان، دست­اندرکاران آموزش و پرورش را به تحقق نیازهای دانش­آموزان در ابعاد گوناگون ملزم ساخته است. رشد همه جانبه نوجوان و برآوردن نیازهای آنان از جهت جسمی، حرکتی، شناختی، زبان و گفتار، عاطفی واجتماعی و بالاخره رشد خلاقیت و ابراز وجود مدنظر بسیاری از دست­اندرکاران تعلیم و تربیت می­باشد که در مراحل آموزشی بالاتر باید دنبال شوند (مفیدی،1390).

از آنجایی که انسان­ها در ابعاد مختلف دارای تفاوت­هایی هستند، این تفاوت­ها در توانایی­ها، استعدادها، رغبت­ها و سرانجام در شخصیت آنها نمود می­یابد. شناخت ویژگی­های شخصیتی دانش آموزان این امکان را فراهم می­آورد تا با شناخت و آگاهی، مسائل را با علایق و صلاحیت­های آنها تطبیق داده و از نظر روحی روانی محیط زندگی و    زمینه­های تحصیلی را ایمن سازیم، تا دانش آموزان بتوانند در آن محیط، توانایی­ها و مهارت­های خویش را بکار گیرند. کیفیت افکار دانش آموزان برای یادگیری بسیار مهم است. دانش آموزان در پردازش، رمزگذاری، فراخوانی و سازماندهی و همچنین نحوه بکارگیری اطلاعات آموخته شده با هم متفاوت هستند. برخی از آنها یادگیرندگان متفکری هستند و برخی دیگر اطلاعات را به صورت کاملاً سطحی پردازش می­کنند (ابراهیم اوغلو[1]، 2013).

عصرکنونی نیازمند افرادی با ویژگی­های شخصیتی است که توانایی خودنظم بخشی را داشته باشند. افراد علاوه بر تفاوت­های فردی، در چگونگی برخورد با یک تکلیف نیز با یکدیگر متفاوتند. اما این تفاوت­ها تنها بیانگر تفاوت سطح بهره هوشی یا الگوهای توانایی ویژه نیست، بلکه به راهبرد­های یادگیری خود – تنظیمی معطوف می­شود (زومبرن[2] و همکاران، 2011). در حالی که پیشرفت­هایی در درک یادگیری خود- تنظیمی مشاهده می­شود، هنوز سوالاتی وجود دارند که بی­پاسخ مانده­اند. یکی از آنها به این موضوع می­پردازد که یادگیری خود– تنظیمی را می­توان یک ویژگی قابل یادگیری در نظر گرفت، یا باید آن ویژگی مربوط به تفاوت­های فردی دانست. به بیان دیگر، این که یادگیری خودتنظیمی تا چه حد در پیوند با گرایش­های شخصیتی ثابت است، هنوز به طور منظم بررسی نشده است (بیدجرانو و یون دای[3]، 2007).

اخیراً کارشناسان تعلیم و تربیت به مقوله­های شناخت و انگیزش توجه بیشتری کرده­اند. شناخت دربرگیرنده  پاره­ای از توانایی و اعمال ذهنی از قبیل درک کردن و تشخیص و تفکر می­باشد که نقش آن در یادگیری مد نظر است. راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل مهارت­های خودآموزی، سوال پرسیدن از خود، خود بازبینی و تقویت خود است که به یادگیرندگان کمک می­کند تا با استفاده از فرایندهای شناختی، یادگیری­شان تسهیل شود. عوامل مختلفی در جهت­گیری خودنظم­بخشی دانش­آموزان در موقعیت­های مختلف تأثیر دارد که از آن جمله می­توان به محیط خانواده و ویژگی شخصیتی دانش­آموزان اشاره نمود (پنتریچ [4]، 2002؛ نقل ازسیف، 1388).

خانواده بعنوان اولین و مهمترین نماینده جامعه نقش اساسی را در آموزش شیوه زندگی به افراد بازی می­کند. تحقیقات بسیاری نشان­دهنده است که بیشتر بچه­هایی که از نظر تحصیلی موفق هستند از خانواده­هایی هستند که روابط سالمی بین اعضای خانواده برقرار است. همواره خانواده بعنوان مهم­ترین سیستم انسانی مورد توجه بوده است. به بیان نظریه­پردازان سیستم خانواده­، خانواده مانند بدن انسان است که هر جزء بر جزء دیگر تأثیر می­گذارد و از آن تأثیر می­پذیرد (قریشی، 1391).

با توجه به جایگاه و اهمیت سیستم آموزشی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش­آموزان، هدف در این پژوش بر این اصل استوار است که با شناخت ویژگی­های شخصیتی دانش­آموزان و اهمیت دادن به توانایی خودنظم­گری­شان با توجه به شرایط و ضوابط خانوادگی آنها دست­اندرکاران تعلیم و تربیت با جلب مشارکت والدین بتوانند آینده­سازان جامعه علمی را به مهارت­های لازم تجهیز کنند.

تعداد صفحه : 140

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد روانشناسی: ادراک دانش‌آموزان از تخطی معلمان در‌رفتارهای صمیمی‌کلامی‌ و‌ غیرکلامی‌مورد‌انتظاردردانش‌آموزان سال‌سوم‌‌دبیرستان‌های‌شهرستان‌لنگرود Next Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی: سنجش رضایت مودیان مالیاتی حقیقی از خدمات سازمان امور مالیاتی منطقه غرب تهران براساس مدل سروکوال