پایان نامه ارشد در رشته روانشناسی بالینی: پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه های حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان با توجه به جنسیت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

عنوان : پیش­ بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه­ های حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان با توجه به جنسیت

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (M.A)

عنوان:

پیش­ بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه­ های حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان با توجه به جنسیت

استاد راهنما:

دکتر محمد ابراهیم مداحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل 1- کلیات پژوهش

1-1- بیان مسأله…………………. ……………………………………………….2

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1 -3-هدف‌های تحقیق.. 10

1-4-فرضیه‌های تحقیق.. 11

1-5-تعاریف عملیاتی.. 11

1-5-1-اضطراب اجتماعی……… 11

1-5-2-حساسیت اضطرابی  12

1-5-3-عدم تحمل بلاتکلیفی.. 12

1-5-4-ذهن­آگاهی………………………………………………………………………………………………………………. 13

فصل 2-  مروری بر پیشینه­های نظری و پژوهشی

2-1-مقدمه……………….. 15

2-2-مروری بر تاریخچه اختلال اضطراب اجتماعی.. 15

2-3-تعریف و ملاک­های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی.. 18

2-3-1-انواع اختلال اضطراب اجتماعی.. 20

2-3-2-پیوستار اضطراب اجتماعی.. 21

2-3-3-همبودی اختلال اضطراب اجتماعی با سایر اختلالات روانپزشکی.. 22

2-3-4-اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال شخصیت اجتنابی.. 23

2-3-5-شیوع……………  24

2-4-تفاوت­های جنسیتی و بین فرهنگی.. 25

2-5-پیامدهای اختلال اضطراب اجتماعی.. 27

2-6-سبب­شناسی اختلال اضطراب اجتماعی.. 28

2-6-1-عوامل ژنتیکی…………………. 28

2-6-2-عوامل شناختی……………  29

2-6-3-نقص مهارت‌های اجتماعی.. 30

2-6-4-عوامل محیطی…………….  33

2-6-4-1-تعامل والد/ کودک…………. 33

2-6-4-2-تجارب اجتماعی ناخوشایند. 34

2-7-آسیب­شناسی شناختی اختلال اضطراب اجتماعی.. 36

2-8-مدل­های سبب­شناسی اختلال اضطراب اجتماعی.. 38

2-8-1-مدل کلارک و ولز  (1995) 38

2-8-2-مدل رپی و هیمبرگ (1997) 39

2-8-3-مدل بارلو و هافمن (2002) 40

2-8-4-مدل رپی و اسپنس(2004) 41

2-8-5-مدل جامع و خاص اختلال اضطراب اجتماعی؛ هافمن(2007) 43

2-8-6-مدل کیمبرل برای اختلال اضطراب اجتماعی تعمیم یافته (2008) 45

2-8-7-مدل شناختی اختلال اضطراب اجتماعی کلارک و بک (2010) 46

2-9-حساسیت اضطرابی.. 49

2-10-عدم تحمل بلاتکلیفی.. 52

2-11-ذهن آگاهی……….  55

2-12-پیشینه پژوهشی.. 59

فصل 3-  فرآیند روش­شناختی پژوهش

3-1-مقدمه……………….. 69

3-2-نوع تحقیق………………………… 69

3-3-آزمودنی‌ها………………….. 69

3-3-1-جامعه پژوهش………… 69

3-3-2-نمونه و روش نمونه­گیری.. 69

3-4-ابزارهای تحقیق  71

3-4-1-مقیاس اضطراب اجتماعی(SPIN) 71

3-4-2-شاخص تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی (ASI-R) 72

3-4-3-مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS) 73

3-4-4-پرسشنامه ذهن آگاهی(FFMQ) 74

3-5-شیوه انجام تحقیق.. 75

3-6-شیوه تحلیل داده­ها 76

فصل 4-  نتایج پژوهش

4-1-مقدمه………………. 78

4-2-یافته­های توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها 78

4-3-یافته­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش… 80

4-4-بررسی فرضیه­های پژوهش… 84

4-4-1-فرضیه اول…………………………….. 84

4-4-2-فرضیه دوم……………… 84

4-4-3-فرضیه سوم……………………… 84

4-4-4-فرضیه چهارم………….. 84

4-4-5-فرضیه پنجم…………  84

4-5-نتایج تکمیلی مربوط به یافته­های پژوهش… 92

4-5-1-همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاسهای مربوط به متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن­آگاهی……..  92

4-5-2-رگرسیون مربوط به خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش (حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی) و اضطراب اجتماعی (کل دانشجویان) 94

4-5-3-رگرسیون مربوط به خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش(حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن­آگاهی) و اضطراب اجتماعی (دانشجویان پسر) 96

4-5-4-رگرسیون مربوط به خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش(حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن­آگاهی) و اضطراب اجتماعی(دانشجویان دختر) 98

4-5-5-مقایسه دو گروه دانشجویان دختر و پسر در متغیرهای پژوهش… 100

4-5-6-مقایسه دو گروه دانشجویان دختر و پسر در خرده مقیاسهای مربوط به متغیرهای پژوهش…. … 101

فصل 5-  بحث و نتیجه‌گیری

5-1-مقدمه……………. 104

5-2-خلاصه نتایج….  106

5-3-بحث و نتایج….  106

5-4-جمع‌بندی……..  117

5-5-محدودیت‌ها…. 118

5-6-پیشنهادات…….. 119

5-6-1-پیشنهادات پژوهشی…………  119

5-6-2-پیشنهادات کاربردی  119

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..120

پیوست­ها

پیوست الف. پرسشنامه حساسیت اضطرابی………………………………………………………………………………133

پیوست ب. پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی……………………………………………………………………………..135

پیوست ج. پرسشنامه ذهن آگاهی……………………………………………………………………………………………137

پیوست د. پرسشنامه اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………………………141

 

فهرست جداول
جدول 3-1 اطلاعات مربوط به جامعه و تعداد نمونه ارائه شده…………………………………………………….70

جدول 4-1 توزیع گروه نمونه براساس جنسیت………………………………………………………………………….79

جدول 4-2 توزیع گروه نمونه براساس سن……………………………………………………………………………….79

جدول 4-3 توزیع گروه نمونه براساس دانشکده محل تحصیل……………………………………………………..79

جدول 4-4 توزیع گروه نمونه براساس وضعیت تأهل…………………………………………………………………80

جدول 4-5 توزیع گروه نمونه براساس مقطع تحصیلی………………………………………………………………..80

جدول 4-6  شاخص­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در کل دانشجویان………………………….81

جدول 4-7  شاخص­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در پسران………………………………………82

جدول 4- 8 شاخص­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در دختران…………………………………….83

جدول 4-9 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در کل دانشجویان……………………………………….85

جدول 4-10 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در دانشجویان پسر……………………………………85

جدول 4-11 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در دانشجویان دختر…………………………………..85

جدول 4-12 خلاصه مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………86

جدول 4-13 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون­های متعدد و اضطراب اجتماعی در کل دانشجویان……………………………………………………………………………………………………………………………..86

جدول4-14 تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی بر اساس متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی…………………………………………………………………………………………………………..87

جدول 4-15 خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….88

جدول 4-16 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون­های متعدد و اضطراب اجتماعی در دانشجویان پسر……………………………………………………………………………………………………………………………………….88

جدول4-17 تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی براساس متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان پسر……………………………………………………………………………….89

جدول 4-18 خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….90

جدول 4-19 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون­های متعدد و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر……………………………………………………………………………………………………………………………………..90

جدول 4-20 تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی بر اساس متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان دختر……………………………………………………………………………..91

جدول 4-21 همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاس­های حساسیت اضطرابی…………………………92

جدول 4-22 همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاس­های عدم تحمل بلاتکلیفی……………………..93

جدول 4-23 همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاس­های ذهن آگاهی……………………………………93

جدول4-24 خلاصه مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………..94

جدول4-25 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون خرده مقیاس­های متغیرهای پژوهش در اضطراب اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………..94

جدول4-26 تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی بر اساس خرده­ مقیاس­های مربوط به متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در کل دانشجویان…………………………………..95

جدول 4-27  خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………..96

جدول4-28 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون خرده مقیاس­های متغیرهای پژوهش در اضطراب اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………..96

جدول4-29 تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی براساس خرده­ مقیاس­های مربوط به  متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان پسر………………………………….97

جدول 4-30 خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….98

جدول4-31 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون خرده مقیاس­های متغیرهای پژوهش در اضطراب اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………..98

جدول4-32 تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی براساس خرده ­مقیاس­های مربوط به متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان دختر………………………………………………99

جدول4-33 مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان دختر و پسر در متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….100

جدول 4-34 مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان دختر و پسر در خرده مقیاس­های مربوط به متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………101

چکیده
مقدمه: اضطراب­ اجتماعی یکی از ناتوان­ کننده­ترین اختلالات اضطرابی می­باشد که از ابتدای نوجوانی نشانه­های آن شروع شده و تا دوره­های بعدی تحول، تداوم پیدا می­کند و در زندگی شخصی، تعاملات اجتماعی، زندگی حرفه­ای و سایر ابعاد عملکردی فرد سازش نایافتگی ایجاد می­کند. مطالعات متعددی  عوامل مرتبط با این اختلال را بررسی کرده­اند، و با توجه به فقدان مطالعاتی که سهم متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن ­آگاهی را در اختلال اضطراب اجتماعی در ایران تصریح نماید مطالعه کنونی شکل گرفته است .

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین الگوی پیش­بینی اضطراب­ اجتماعی از راه بررسی متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن­ آگاهی به عنوان پیش­بینی کننده­های اضطراب اجتماعی بوده است.

روش: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی و دکتری حرفه­ای دانشگاه شاهد می­باشد. که تعداد 390 نفر (234 دختر و 156 پسر) از بین آن­ها با روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از  پرسشنامه­های «هراس اجتماعی» (SPIN)، «حساسیت اضطرابی» (ASI)، «عدم تحمل بلاتکلیفی» (IUS)، و «ذهن آگاهی» (FFMQ)، استفاده شد. داده­های پژوهش با روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند­­­متغیره، توسط SPSS.19 تجزیه تحلیل شد.

یافته­ها: همه متغیرها به طور معناداری با اضطراب اجتماعی همبستگی داشتند. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که الگوی پیش­بینی اضطراب اجتماعی شامل حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی، و ذهن­ آگاهی می­باشد. و البته این نتایج تا حدودی بر اساس جنس متفاوت بود.

نتیجه­گیری: متغیرهای پیش­بین (حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی، و ذهن­ آگاهی) 48 درصد از واریانس اضطراب اجتماعی را تبیین می­کنند. این متغیرها در زنان 50 درصد از واریانس اضطراب اجتماعی و در مردان 44 درصد از واریانس اضطراب اجتماعی را تبیین می­کنند.

تعداد صفحه : 156

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:تخمین عدم قطعیت در کنترل مقاوم موقعیت بازوهای رباتیک Next Entries پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام با استفاده از واحدهای اندازه گیری فازوری جایابی شده به کمک الگوریتم ژنتیک