پایان نامه ارشد درباره:ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC (750-3000 V DC up 9000 A) و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺻﻨﻌﺖ

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق

گرایش :ﻗﺪرت

عنوان : ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC (750-3000 V DC up 9000 A) و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺻﻨﻌﺖ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ

واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب

داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ

ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ “M.Sc”

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق ﻗﺪرت

 

ﻋﻨﻮان :

ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC

(750-3000 V DC up 9000 A)

و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺻﻨﻌﺖ

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:

دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺑﻄﺤﺎﺋﻲ

ﻣﻬﺮ 1386

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                        ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

ﭼﻜﻴﺪه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
ﻣﻘﺪﻣﻪ …………………………………………………………………. ……………………………………………………………….. 2
ﻓﺼﻞ اول: ﻛﻠﻴﺎت
(1-1 ﻫﺪف………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
(2-1 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………………………………………………………………………………… 4
(3-1   روش ﻛﺎر و ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………………………………………………………………………………… 4
ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻳﺎ ﻳﻜﺴﻮﺳﺎز
(1-2 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻳﺎ ﻳﻜﺴﻮﺳﺎز………………………………………………………………………… 5
(2-2 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ………………………………………………. 8
(1-2-2 ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی …………………………………………………………………………………………………………..DC 8
( 2-2- 2 ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ………………………………………………………………………………DC 10
( 3-2- 2 ﺳﻮﺋﻴﭽﻬﺎی ﺟﺪاﺳﺎز و ﺗﻐﻴﻴﺮدﻫﻨﺪه …………………………………………………………………………. 12
( 4-2- 2 ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻧﺒﻲ………………………………………………………………………… 13
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC
( 1- 3 ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ………………………………………………………………………..DC 16
( 2- 3 ﻛﺎرﺑﺮد…………………………………………………………………………………………………………………………… 17
( 3- 3 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ……………………………………………………………………………………………………………. 18
( 1-3- 3 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﻨﻲ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی …………………………………………………………………………….. DC 18
( 2-3- 3 ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺮارﺗﻲ و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬار…………………………………………………………. 19
(3-3-3 ﻗﻄﻊ وﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﺛﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎن……………………………………… 20

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                                 ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

( 4-3- 3 ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ 20…………………………………………………………………………………. Ve

( 5-3- 3 اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﻛﻠﻴﺪ…………………………………………………….. 21

( 6-3- 3 زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد و واﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻠﻴﺪ……………………………………………………… 21

( 7-3- 3 ﻛﻞ زﻣﺎن ﻗﻄﻊ و ﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﻠﻴﺪ……………………………………………………………… 21

( 8-3- 3 ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ…………………………………………………………………………. 24

( 9-3- 3 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﻄﻊ…………………………………………………………………………………. 24

( 10-3- 3 ﻗﻄﻊ ﻛﻠﻴﺪ در ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎی ﭘﺎﺋﻴﻦ………………………………………………………………. 26

( 11-3- 3 وﻟﺘﺎژﻫﺎی ﺗﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﻗﺪرت ﻋﺎﻳﻘﻲ……………………………………………………….. 26

( 12-3- 3 ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ……………………………………………………………………………… 27

( 13-3- 3 ﻣﺪار و دﺳﺘﮕﺎه وﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪه………………………………………………………………… 27

( 4- 3 ﺑﺨﺸﻬﺎی اﺻﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻠﻴﺪ………………………………………………………………….. 28

( 5- 3 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﺪ……………………………………………………………………… 31

( 1-5- 3 وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﺪ ( 31…………………………………………………………….. ( Closing

( 2-5- 3 ﻗﻄﻊ ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﺪ ( 34……………………………………………………………. ( Tripping

( 3-5- 3 ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﺟﺮﻗﻪ…………………………………………………………………………… 35

( 4-5- 3 ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺎﻧﺒﻲ و اﺧﺘﻴﺎری…………………………………………………………………… 36

( 6- 3 ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن و ﺳﻜﻴﺴﻮﻧﺮﻫﺎ………………………………………………….. 36

( 7- 3 اﻧﻮاع ﻛﺎﺑﻴﻦ و ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی 41……………………………………………………….. DC

( 1-7 – 3 ﻛﺎﺑﻴﻦ و ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC ﻧﻮع 41……………………………………………… MB

( 2-7- 3 ﻛﺎﺑﻴﻦ و ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC ﻧﻮع 45…………………………………………… KMB

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                                 ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﺗﻮاﺑﻊ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی

( 1- 4 ﺗﻮاﺑﻊ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ……………………………………………………………………… 51

(1-1-4 ﻓﺮﻣﺎن ON/OFF ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﻠﻴﺪ…………………………………………….. 51

( 2-1- 4 ﻓﺮﻣﺎن ON/OFF ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻛﻠﻴﺪ………………………………………… 51

( 3-1- 4 اﻳﻨﺘﺮ ﺗﺮﻳﭗ ( 52……………………………………………………………. ( Inter tripping

(4-1-4 وﺻﻞ ﻣﺠﺪد ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ( 54    ( Anti- Pumping / Automatic Reclosing

( 5-1- 4 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻂ ﺗﺴﺖ ( 55……………………………. ( Protection line test = EDL

( 6-1- 4 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻂ ﺗﺴﺖ………………………………………………………………….. 58

( 2- 4 ﺗﻮاﺑﻊ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ……………………………………………………………………. 59

(1-2-4 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺟﺮﻳﺎن………………………………………………………… 59

( 1-1-2- 4 ﺣﻔﺎﻇﺖ 59…………………………………………………………………………. I max +

( 2-1-2- 4 ﺣﻔﺎﻇﺖ 60…………………………………………………………………………. I max –

( 3-1-2- 4 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 61…………………………………………….. ( ∆ I and T) DDL +

( 4-1-2- 4 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ – 66……………………………………………… ( ∆ I and T) DDL

( 5-1-2- 4 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﺮارﺗﻲ……………………………………………………………………………… 67

( 6-1-2- 4 ﻗﻄﻊ ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﺟﺮﻗﻪ ( 68…………………………… ( Inter Rupted Arc

(2-2-4 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی وﻟﺘﺎژ…………………………………………………………… 69

( 1-2-2- 4 ﺧﻂ ﺑﺮق دار اﺳﺖ ( ﻣﺎﻧﺘﻴﻮرﻳﻨﮓ وﻟﺘﺎژ ﻓﻴﺪر 69………………………………….. ( UF

(2-2-2-4 ﺣﻔﺎﻇﺖ 70……………………………………………………………………………………. ∆u

(3-2-2-4 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻴﻨﻴﻢ وﻟﺘﺎژ ﻓﻴﺪر ( 70………………………………………. ( U feeder Low

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                                 ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

( 3-2- 4 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن…………………………………………….. 71

( 1-3-2- 4 اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ( 71………………………………………………………. (  falling voltage

( 4-2- 4 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻛﻤﻜﻲ و ﺟﺎﻧﺒﻲ…………………………………………… 72

( 1-4-2- 4 ﺟﺒﺮان ﺳﺎزی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎر………………………………………………………………… 73

( 2-4-2- 4 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺎﻟﺖ و ﻋﻴﺐ ﻋﺎﻳﻘﻲ ﻓﻴﺪر ( 73…………………………………………. ( DDI

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ

( 1- 5 ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ…………………. 75

( 2- 5 ﻣﻌﺮﻓﻲ رﻟﻪ 79……….. ( Remote control and protection system = sepcos)

( 1-2- 5 ﺷﺮح ﻛﻠﻲ 79…………………………………………………………………………… Sepcos

( 2-2- 5 ﻋﻤﻠﻜﺮد 80………………………………………………………………………………. Sepcos

( 3-2- 5 ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪه………………………………………………………………………. 80

( 4-2- 5 اﻣﻜﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ…………………………………………………………………. 82

( 5-2- 5 ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ…………………………………………………… 83

( 1-5-2- 5 ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری……………………………………………………………………… 83

(2-5-2-5 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 85……………………………………………………….. Sepcos

( 6-2- 5 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار………………………………………………………………………………… 97

( 1-6-2- 5 ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺮم اﻓﺰار………………………………………………………….. 98

( 3- 5 دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن ( 104……………………………………………… ( MIU

( 1-3- 5 ﻣﻌﺮﻓﻲ 105………………………………………………………………………………….. MIU

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                                 ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

( 2-3- 5 ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 106…………………………………………………………………. MIU

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات………………………………………………………………………………… 110

ﺿﻤﻴﻤﻪ ا ﻟﻒ : واژه ﻧﺎﻣﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ…………………………………………………………… 111

ﺿﻤﻴﻤﻪ ب : ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ…………………………………………………………………………………. 114

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﻴﻦ……………………………………………………………………………………….. 115

ﭼﻜﻴﺪه اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ…………………………………………………………………………………………….. 116

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪول ﻫﺎ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                         ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

:1-2 ﻣﺸﺨﺼﺎت وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ) DC ﻧﻮع UR و 9…………… ( HPB

:2-2 ﻣﺸﺨﺼﺎت وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ DC ﻧﻮع 10……………………………………. K

:3-2 ﻣﺸﺨﺼﺎت وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ DC ﻧﻮع 11………………………………… MB

:4-2 ﻣﺸﺨﺼﺎت وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ DC ﻧﻮع 12……………………………… KMB

:5-2 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺳﻮﺋﻴﭽﻬﺎی ﺟﺪاﺳﺎز و ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه…………………………………………. 13

:1-3 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻛﻠﻴﺪ 24………………………………………. DC

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                    ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

:1-2 ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ) DC ﻧﻮع UR و 9     …………………………………………………….. ( HPB

:2-2 ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻮع 10…………………………………………………………………… K

:3-2 ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻮع 11……………………………………………………………….. MB

:4-2 ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﻧﻮع 12……………………………………………………….. KMB

:5-2 ﺳﻮﺋﻴﭽﻬﺎی ﺟﺪاﺳﺎز و ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه…………………………………………………………….. 13

:6-2 رﻟﻪ 13     ………………………………………………………………………………… Sepcos

:7-2 دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی 14…………………………………………………………………….. MIU

:1-3 ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪ 18…………………………………………………………………………….. DC

:2-3 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﻨﻲ ﻛﻠﻴﺪ 19    …………………………………………………………………. DC

:3-3 زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد واﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻠﻴﺪ 22………………………………………………… UR26

:3-4 زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد واﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻠﻴﺪ 22     …………………………………….. UR36,40

:5-3 ﻛﻞ زﻣﺎن ﻗﻄﻊ و ﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻮع 23    ……………………………………………. UR26

:6 -3  ﻛﻞ زﻣﺎن ﻗﻄﻊ و ﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻮع 23     …………………………………… UR36,40

:7-3 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﻄﻊ 42    ……………………………………….. UR26…82 , UR26…81

:8-3 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﻄﻊ 42     ……………………………………… UR36…64 , UR26…64

:9-3 ﺷﻜﻞ ﻧﻮﺳﺎن وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه. 26……………… UR26…82S

:10-3 ﺷﻜﻞ ﻧﻮﺳﺎن وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه 26     ………. UR36…81S

:11-3 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻠﻴﺪ DC ﻧﻮع 28……………………………………………………………… HPB

:12-3 ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه وﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪه ( 30…………………………….. ( Closing device

:13-3 اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻠﻴﺪ 30………………………………………………………….. DC

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                             ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

:14-3 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻠﻴﺪ DC ﻧﻮع 32………………………………………………………………….. UR

:15-3 ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﺟﺮﻗﻪ…………………………………………………………………….. 35

:16-3 ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی 37………………………………………………………………………….. SWS,SWI

:17-3 ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﺑﺮد SWS,SWI و ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن………………………………………………………. 40

:18-3 ﻧﻤﺎی ﺟﻠﻮی ﺗﺎﺑﻠﻮی 41………………………………………………………………………… MB

:19-3 ﺗﺎﺑﻠﻮی MB ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اراﺋﻪ ﻛﻠﻴﺪ………………………………………………………………… 42

:20-3 ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺎﺑﻠﻮی 43……………………………………………………. MB

:21-3 ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺑﻠﻮی 45…………………………………………………………………… MB

:22-3 ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﻠﻴﺪ DC ﻧﻮع 46……………………………………………………… KMB

:1-4 ﺗﻮاﻟﻲ وﺻﻞ و ﻗﻄﻊ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻄﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ………………………………………………………… 51

:2-4 ﺗﻮاﻟﻲ وﺻﻞ و ﻗﻄﻊ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ…………………………………………… .            52

:3-4 ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﮕﻨﺎل اﻳﻨﺘﺮﺗﺮﻳﭗ………………………………………………… 54

:4-4 ﻧﺤﻮه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎی 56………… …………………………………. U feeder , U busbar

:5-4 ﻣﺪار ﻗﺪرت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻂ 57       ………………………………………….. EDL

:6-4 ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ 58…………………………………………………………………………. EDL

:7-4 ﺣﻔﺎﻇﺖ 60…………………………………………………………………………………. I max +

:8-4 ﺣﻔﺎﻇﺖ 61………………………………………………………………………………….. I max –

: 9-4 ﺣﻔﺎﻇﺖ 62       …………………………………………………………………………. DDL +

:10-4 ﻣﺜﺎﻟﻲ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ66………………………………………………… DDL+

:11-4 ﻛﺎرﺑﺮد ﺣﻔﺎﻇﺖ 66………………………………………………………………………… DDL –

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                    ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

:12-4 ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﺮارﺗﻲ……………………………………………………………….. 68

:13-4 اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ……………………………………………………………………………………………. 71

:1-5 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺴﺖ……………………………………………………… 75

:2-5 دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻚ ﺧﻄﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭘﺴﺖ………………………………………………………………. 76

:3-5 دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻚ ﺧﻄﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺠﻬﻴﺰات………………………………………………………….. 77

:4-5 ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ……………………………………………………………………….. 8

:5-5 ارﺗﺒﺎط Sepcos ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻣﺮﻛﺰ 78       ……………………………………….. SCADA

:6-5 ﻣﻌﺮﻓﻲ رﻟﻪ 79……………………………………………………………………………….. Sepcos

:7-5 رﻟﻪ Sepcos ﻧﻮع 84…………………………………………………………………….. 19 Rack

:8-5 رﻟﻪ Sepcos ﻧﻮع 85…………………………………………………………………. small case

:9-5 ﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 86…………………………………………………………………………. Sepcos

:10-5 ﺑﺮد 88……………………………………………………………………………. Power supply

:11-5 ﺑﺮد VIUC و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط آن………………………………………………………………….. 90

:12-5 ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮد 90…………………………………………………………………… VIUC

:13-5 ﺑﺮد 91………………………………………………………………………………… CXM SI06

:14-5 ﺑﺮد 92………………………………………………………………………………………….. VPC

:15-5 ﻣﺤﻞ ﺗﺴﺖ ﺑﺮد 94……………………………………………………………………………. VPC

:16-5 ﺑﺮد 95……………………………………………………………………………………… VMI 12

:17-5 ﺑﺮد 96……………………………………………………………………………………. VMO 12

:18-5 ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار……………………………………………………………………………. 100

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                             ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

Menu/toolbar :19-5 ﻧﺮم اﻓﺰار…………………………………………………………………….. 100

tree view :20-5 ﻧﺮم اﻓﺰار……………………………………………………………………………. 101

:21-5 دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ main frame ﻧﺮم اﻓﺰار………………………………………………. 102

status bar :22-5 ﻧﺮم اﻓﺰار…………………………………………………………………………… 102

:23-5 ﻣﺤﻞ ذﺧﻴﺮه ﺧﻄﺎﻫﺎ………………………………………………………………………………. 103

:24-5 دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی 104……………………………………………………………………. MIU

:25-5 دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن……………………………………………………………. 108

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                          ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

:1-2 دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻚ ﺧﻄﻲ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻳﻜﺴﻮﺳﺎز7      ……………………… 20KV/750VDC

:2-2 ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 8………………………………………………………………………. 750VDC

:1-3 دﻳﺎﮔﺮام ﻣﺪار وﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻮع 33……………………………………………………….. E

:2-3 دﻳﺎﮔﺮام ﻣﺪار وﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻮع 33………………………………………………………. M

:1-5 دﻳﺎﮔﺮام ﻛﻠﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻲ رﻟﻪ 87…………………………………………………………… Sepcos

ﭼﻜﻴﺪه :

در ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ( درﻳﺎﻳﻲ ، ﻫﻮاﻳﻲ ، رﻳﻠﻲ و ﺟﺎده ای ) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ رﻳﻠﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ و اﻋﻤﺎل آن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺑﺴﻴﺎر ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺘﺮو در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﻴـﻚ ، ﺑﺨـﺼﻮص ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﺷـﻠﻮغ و ﭘﺮﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑـﺴﻴﺎر دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮﻛـﺖ ﻗﻄﺎرﻫﺎ در داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﻄﻤﺌﻦ و اﻳﻤﻦ ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻃﻮری ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺒﻜﻪ ﺑـﺮق ﻣﺘـﺮو ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﻬﻢ در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺘﺮو ﭘﺴﺘﻬﺎی

ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻳﺎ ﻳﻜﺴﻮﺳﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق DC ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﻄﺎرﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. اﻳـﻦ

ﭘﺴﺘﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً دارای ورودی AC در ﺳﻄﺢ 20KV ﺑﻮد و ﺧﺮوﺟﻲ آﻧﻬﺎ 750 و ﻳـﺎ 1500 وﻟـﺖ DC

ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﭘﺴﺘﻬﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 750 وﻟﺖ DC ﺟﺎﻳﮕـﺎه وﻳـﮋه و ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژی ﺧـﺎص

ﺧﻮد را دارد. در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻴﺪرﻫﺎی ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ رﻳﻞ ﺳﻮم و ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻻﺳﺮی ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻬﻢ و ﺧﻄﻴﺮی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧـﺪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺧﺎص آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺪودی در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧـﺪ ﻟـﺬا

در اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ، ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻠﻴﺪDC ، ﻛﻨﺘﺮل، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ رو ﺑﻪ ﻓﺰون ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﻳﻠﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ راه آﻫﻦ ﺑﺮﻗﻲ در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺒﻜﻪ

ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ( ( Power Supply ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﻄﻤﺌﻦ و اﻳﻤﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺳﻌﻲ

ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺨﺶ DC در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ.

در ﻓﺼﻞ اول ﻫﺪف ، ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و روش ﻛﺎر و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﺮوژه ای در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. و در ﻓﺼﻞ دوم ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺑﺎ دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻚ ﺧﻄﻲ ، ﺳﻴﺴﺘﻢ 750VDC و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﺨﺶ DC

آﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ و در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ DC ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

  • اﺻﻮل ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی DC در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﻣﻌﺮﻓﻲ و در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﻲ

 

  • ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺮ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ PLC ﺑﻨﺎم Sepcos و دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی

ﺟﺮﻳﺎن و وﻟﺘﺎژ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ اول

ﻛﻠﻴﺎت

-1-1 ﻫﺪف

ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻛﻠﻴـﺪﻫﺎی DC و ﻛـﺎرﺑﺮد آن در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ در ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان دارﻧﺪ.

-2-1 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ

اﺻﻮﻻً ﭼﻮن ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC در دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﻃﻼﻋﺎت در اﻳـﻦ ﺧـﺼﻮص ﺑـﺴﻴﺎر

ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﺧﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC ﻣﺘﺮو ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴـﺪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺧﺎﺻـﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﮔﺬرا و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ روی ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﺧـﺼﻮص ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻛﻠﻴـﺪ و ﺷﺒﻜﻪ DC ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در ﺑﺨـﺶ ﺣﻔﺎﻇـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده

ﮔﺮدﻳﺪ.

-3-1 روش ﻛﺎر و ﺗﺤﻘﻴﻖ

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC در واﻗـﻊ ﺑﺎﻳـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ

ﭼﻨﺪ زﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ، زﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎی زﻳﺮ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮔﺸﺖ:

-1 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ

-2 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC

-3 ﺗﻮاﺑﻊ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC

-4 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ

ﺳﭙﺲ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ ﭘﻴﺪا ﺷـﻮد و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﻳـﻚ ،

ﮔﺰارﺷﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد . در ﻓﺼﻞ اول در ﺧﺼﻮص آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﻓـﺼﻞ

ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی DC ﺑﺮرﺳـﻲ

و در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ PLC ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 144
قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***