پایان نامه ارشد درباره:نقش نژاد و مذهب قربانی جرم در تعیین مجازات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : نقش نژاد و مذهب قربانی جرم در تعیین مجازات

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

نقش نژاد و مذهب قربانی جرم در تعیین مجازات

 

استاد مشاور

 دکتر  سید عسکری حسینی مقدم

زمستان1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                صفحه

چکیده: 1

فصل اول-کلیات تحقیق.. 2

1-مقدمه. 3

2-بیان مساله. 4

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

4-اهداف تحقیق.. 6

5-پیشینه تحقیق.. 6

6- سوالات تحقیق.. 12

7-فرضیات… 12

8-روش تحقیق.. 12

9-موانع و مشکلات تحقیق.. 13

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق.. 14

مبحث اول-مفهوم جرم. 15

گفتار اول-تعریف جرم در لغت… 15

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح.. 18

مبحث دوم-تعریف مجازات… 22

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت… 22

گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح.. 24

مبحث سوم-مفهوم نژاد و نژاد پرستی.. 29

مبحث چهارم-مفهوم مذهب… 31

مبحث پنجم-مفهوم اقلیت ها 35

مبحث ششم- انواع اقلیتهای نژادی و مذهبی.. 37

مبحث هفتم- تقسیم اقلیتهای دینی و مذهبی.. 38

گفتار اول-مسیحیان. 38

بند اول- آشوریان. 39

بند دوم- ارمنیان. 40

بند سوم-زرتشتیان. 41

بند چهارم-یهودیان. 42

مبحث هشتم- تاریخچه حقوق اقلیتها 43

گفتار اول- تاریخچه حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی در اسلام. 46

گفتار دوم- تاریخچه حقوق اقلیتها در اسناد بین الملل.. 52

فصل سوم-بررسی تاثیر مذهب و نژاد بر تعیین مجازات… 63

مبحث اول-نقش نژاد و مذهب در تعیین مجازات… 64

مبحث دوم-تخفیف و تشدید مجازات اقلیت های نژادی مذهبی.. 65

مبحث سوم-تفاوت حکم قصاص مسلمان و غیر مسلمان. 68

مبحث چهارم-صدمات روحی و اخلاقی و معنوی علیه اقلیت های دینی.. 71

مبحث پنجم-مجازات مرتدین.. 74

مبحث ششم-تفاوت قصاص اقلیت های نژادی مذهبی.. 80

مبحث هفتم-دیه غیر مسلمان در فقه امامیه. 83

مبحث نهم- ماهیت حقوقی شرط همتایی در دین قربانی جرم. 97

مبحث یازدهم-همتایی دین قاتل و مقتول در قصاص…. 101

گفتار اول-گونه های قتل عمدی از دید همسانی و ناهمسانی دین قاتل و مقتول و احکام و آثار آنها : 102

بند اول-کشتن مسلمان توسط مسلمان. 102

بند دوم-کشتن مسلمان توسط کافر کتابی.. 103

بند سوم-کشتن مسلمان توسط کافر غیر کتابی.. 104

مبحث دوازدهم- وظیفة دولت اسلامی در خصوص دیه اقلیت ها 108

مبحث سیزدهم-قصاص اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی 1392. 109

مبحث چهاردهم-شرایط عمومی قصاص و دیات در جنایات علیه اقلیت های دینی و نژادی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 113

فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادها 127

نتیجه گیری و پیشنهادها 128

فهرست منابع. 133

 

چکیده:

در این پایان نامه با موضوع تاثیر نژاد و مذهب قربانی جرم، در قالب 4 فصل در صدد خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 داشته باشیم. از جمله عناصر و كنشگران پدیده مجرمانه و یكی از عوامل مهم تعیین كیفر در نظام های كیفری است.نتایج تحقیق حاکی از آن است ویژگی ها و خصوصیات قربانی جرم همواره در تعیین كیفر مورد توجه بوده و هست. به رغم تصریح قوانین و ادعای مجریان عدالت كیفری بر تساوی افراد در برابر قانون، امروزه مذهب و نژاد قربانی جرم، در قوانین كیفری و رویه مجریان عدالت كیفری عاملی اساسی در تعیین كیفر است. این خصوصیات گاه به عنوان عاملی مشدد و گاه به عنوان عاملی مخفف كیفر عمل می كنند. در این نوشتار تلاش شده است با مراجعه به قوانین كیفری و رویه قضایی ایران به تاثیر مذهب و نژاد قربانی جرم در تعیین كیفر پرداخته شود.روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می باشد.

در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است و فصل دوم اختصاص به بیان مفاهیم و کلیات دارد.در فصل سوم نقش نزاد و مذهب در تعیین مجازات در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 مورد بررسی قرار می گیرد و فصل چهارم نیز نتیجه گیری و پیشنهادات مورد لحاظ قرار می گیرد.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

 

1-مقدمه

جامعه ایران از اقلیتها و گروههای متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام میتوان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. کثرت قومی و مذهبی در طول تاریخ منشاء طبقه بندی،اختلافات و تبعیضات بسیاری بین مردم بوده است، اما در زمان های مختلف با تغییر حکومتها شکل این تبعیضات با تغییر وبرو شده اند.اقلیتهای قومی در مواردی اقلیت مذهبی نیزمحسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند، و از هر دوجهت در معرض تبعیض قرار دارند، بدین سان با تبعیض مضاعف روبرو هستند.آنچه درپی خواهد آمد، پرداختن به بسترهای حقوقی تبعضات ناروای علیه اقلیتهای قومی و مذهبی در قانون اساسی ایران است. سایر ابعاد سیاسی- مدنی- فرهنگی- اجتماعی- تبعیضات ناروا علیه اقلیتها را میتوان درقوانین و طول زمان در تاریخ تحولات ایران یافت.تعیین مجازات مرتکب در پرتو سهم قربانی جرم در تکوین پدیده ی مجرمانه و همچنین خصوصیات ویژه ی او در ارتکاب آن، از موضوعاتی است که همواره مورد توجه قانونگذاران بوده و هست؛ به گونه ای كه این امر می تواند در تعیین مجازات های مناسب و خفیف یا شدید آن ها عاملی مهم محسوب شود. بر این اساس، نادیده گرفتن این عامل به معنای چشم پوشی از واقعیات موجود است. قوانین کیفری بسیاری از کشورها و از جمله ایران از جهات متعدد و مختلف، سیاستی افتراقی برای حمایت یا عدم حمایت از قربانی جرم در پیش گرفته اند. در این نظام حقوقی،ویژگی هایی چون نژاد، مذهب، جنس، سن، موقعیت اجتماعی، شغلی، بیماری، ناتوانی جسمی یا روانی و به طور کلی آسیب پذیری بیشتر آنان نسبت به سایر قربانیان و همچنین نوع روابط میان مجرم و قربانی جرم، سهم وی در تکوین جرم و به طورکلی میزان تقصیر قربانی جرم در وقوع پدیده ی مجرمانه، از موجبات تخفیف یا تشدید مجازات تلقی می شوند.

2-بیان مساله

ملاحظه ی قوانین کیفری بسیاری از نظامهای حقوقی جهان نشان می دهد.كه در جرایم علیه اشخاص حقیقی، نژاد و مذهب قربانی جرم، در تخفیف و تشدید مجازات مؤثر بوده و گاه عامل اصلی تعیین کیفر می باشند؛ در این نوشتار با نگاه به رویه و قوانین نظام حقوقی ایران نقش این دو خصیصه ی قربانی جرم به عنوان عاملی مخففه و مشدده در تعیین کیفر تبیین می شود. صریح ترین مفهوم تساوی در برابر قانون، آن است که هیچ فردی به خاطر رنگ یا نژاد مجازات شدیدتری متحمل نشود. نژادپرستی به عنوان یک تفکر که دلالت بر فرض وجود سلسله مراتب نژادی دارد، توجیهی برای محروم کردن گروهی یا افرادی از دستیابی به استفاده از منابع، مزایا و امکانات مساوی است. نژادپرستی ممکن است به طور آگاهانه یا ناآگاهانه در سطوح فردی یا گروهی و در سطح خرد ه فرهنگها به رسمیت شناخته شده و به تبعیض منجر شود و به شکل پیش داوری شخصی یا رسمی در مراحل دادرسی کیفری به اجرا درآید و وارد سیاست های کیفری گردد.از آنجا که ساختار دمکراتیک از جمله قانون اساسی در ایران سابقه زیادی ندارد و اولین قانون اساسی ایران مربوط به سال 1285 شمسی است که بدنبال انقلاب مشروطیت تصویب شده و بلافاصله بعد از تصویب دست خوش تغییر و در هیچ دوره ای به خوبی اجرا گردیده است، مردم ایران با اهمیت حقیقی قانون اساسی آشنا نبوده و در حال و هوایی انقلابی ناشی از سرنگونی سلسله پادشاهی چندین هزار و ساله شادمان از عبور از استبداد به آزادی ابزارهای حقوقی محافظت از آزادی و تامین برابری را در نظر نگرفتند.

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

قانون اساسی فعلی ایران در تاریخ 12 فروردین 1358 از طریق رفراندم به تصویب مردم رسید. این قانون تامین آزادیهای مشروع، عدالت، برابری و رفع تبعیض از آحاد مردم را در بخشهایی از اصول سوم،نوزدهم و بیستم پذیرفته است، اما همه حقوق ناشی از این قانون منوط و موکول به رعایت و پیروی از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی شده است.ضرورت انطباق همه قوانین با مقررات اسلامی که در اصل چهارم قانون اساسی برای همیشه و پذیرش اصل ولایت فقیه و رهبری فقیه درکشور از یک طرف و تاکید بر اشتراک زبان و خط فارسی تمرکز قدرت سیاسی در اختیار ولایت فقیه و نیروهای تحت امر او از طرفی دیگر. جامعه متکثر ایران را با تبعیضات و نابرابریهای مختلفی از جمله تبعیضات مذهبی و اتنیکی روبرو ساخته است، که در دو بخش مورد بررسی قرار میدهیم.

.ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از نقش نژاد و مذهب قربانی جرم در تعیین مجازات در حقوق ایران داشته باشیم.

 

 

4-اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام نقش مذهب و نژاد قربانی جرم در حقوق کیفری ایران

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم جرم و جنایت و مذهب و نژاد و … بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 151

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***