پایان نامه ارشد درباره:مدلهای پدیده کرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزیابی تلفات آن در شبکه های واقعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

عنوان : مدلهای پدیده کرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزیابی تلفات آن در شبکه های واقعی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

مهندسی برق قدرت

عنوان :

مدلهای پدیده کرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزیابی تلفات آن در شبکههای

واقعی

استاد راهنما :

دکتر محمود رضا حقیفام

 

مرداد 1388

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : پدیده کرونا در خطوط انتقال 3
(1-1 مقدمه 4
(2-1 مکانیسم کرونا 4
(3-1 مفهوم تلفات کرونا 15
(4-1 تاثیر شرایط سطحی و جوی 22
(5-1 خط تکفازه و ارزیابی اثرات کرونا با روش قفس 36
فصل دوم : تلفات کرونا 40
(1-2 مقدمه 41
(2-2 تلفات کرونا در آب و هوای بدون ابر 41
(3-2 تلفات کرونا در آب و هوای طوفانی 42
(4-2 ارزیابی تلفات کرونا 48
(5-2 تلفات کرونا در بارندگی شدید برای هندسههای مبنا 52
(6-2 مقایسهی تلفات کرونا با تلفات مقاومتی 54
فصل سوم: ارزیابی، تحقیق و نظارت بر بهرهبرداری در مورد تلفات کرونا 55
(کشور سوئد)
(1-3 نظارت بر بهرهبرداری وکاهش تلفات کرونا 56
(2-3 بازبینی تلفات کرونا 59
(3-3 ارزیابی تلفات کرونا 60
(4-3 جمع بندی نتایج حاصل از این پروژه 68
فصل چهارم: همبستگی میان اندازهگیریها و ارزیابیهای کامپیوتری از 69

تلفات کرونا در خطوط قدرت

فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه
(1-4 مشخصات مدار انتقال در آزمایشات 70
(2-4 نتایج اندازهگیریهای آزمایشی 70
(3-4 مدل کرونا 73
(4-4 ضریب حالت سطح 73
فصل پنجم : پیشنهادات 75
مراجع 77

فهرست جدول ها

عنوان شماره صفحه
(1-1 کمیت های تولید و رابطه آنها با کمیتهای اندازهگیری شده 37
(1-2 تلفات عایقی در هوای بدون ابر مربوط به آرایشهای هادی EHV 41
(2-2 مقادیر متوسط ضریب k 45
(3-2 توزیع فراوانی تلفات کرونا در واحد طول(تلفات بارندگی شدید برای بخش- 49
های کوتاه)
(4-2 تقسیمبندی نواحی آب و هوایی 50
(5-2 مقایسهی تلفات کرونا با تلفات I2R 54
(1-3 درصد تغییرات در تلفات کرونای طولانی مدت در اثر تغییر 1 کیلو ولتی 67
ولتاژ فاز به فاز
(2-3 مقایسهی شدت تلفات کرونای بیشینه 67

(1-4 تلفات کرونا در خط بخش A مقایسهای میان نتایج حاصل از شبیهسازی و
73
اندازهگیریها
(2-4 تلفات کرونا در خط 22okV با طول 197km، ولتاژ بهرهبرداری225kV و
74
ضریب حالت سطح 0.45
فهرست شکلها

عنوان شماره صفحه
(1-1 شروع بهمن الکترونی از طریق یک الکترود منفی 6
(2-1 توزیع بار محیطی در کرونای میدان غیر همگن منفی 8
(3-1 توزیع بار محیطی در ستون نورکرونای میدان غیر همگن مثبت 9
(4-1 تخلیه کرونا در کاتد (الکترود منفی) 10
(5-1 شرایط شروع کرونا در برابر فاصله گاف، مربوط به مدهای متفاوت تخلیه از
پیش آمدگی روی هادی منفی با قطر .2.92cm سمت چپ، برجستگی کروی با 11
قطر 8mm و سمت راست، برجستگی مخروطی با قطر 6mm، .Ɵ=30˚
(6-1 تخلیه کرونا در آند (الکترود مثبت) 12
(7-1 شرایط شروع کرونا در برابر فاصله گاف، مربوطبه مدهای متفاوت تخلیه از
پیشآمدگی روی هادی مثبت با قطر .2.92cm سمت چپ، برجستگی کروی با 13
قطر 8mm و سمت راست، برجستگی مخروطی با قطر 6mm، .Ɵ=30˚
(8-1 جریان تخلیههای کرونا از نقطهی مخروطی در گاف .15.5cm 14
(9-1 شرایط شروع کرونا در برابر فاصله گاف، مربوط به مدهای متفاوت تخلیه از
پیش آمدگی روی هادی با قطر 2.92cm تحت تحریک ..AC سمت چپ، 14
برجستگی کروی با قطر 8mm و سمت راست، برجستگی مخروطی با قطر 6mm،
.Ɵ=30˚
(10-1مدهای ممکن کرونا تحت ولتاژ AC 15
(11-1 رابطه اساسی برای گرادیان E1، ظرفیت خازنی C و گرادیان بحرانی 16
آستانه کرونا E0
(12-1 مثالی از تغییر و تبدیل میدان پتانسیل 17
(13-1 نمونه قفس استوانهای مربوط به جریان کرونا 18
(14-1 نمونه قفس استوانهای مربوط به میادین پتانسیلی کرونا 19
(15-1 طرح نمایانگر توزیع بار خالص 19
(16-1 شکل موجهای جریان کرونا و جریان خازنی نظری در دو سیم موازی 21
(17-1 چگالی منشاءهای طبیعی کرونا در هوای بدون ابر در برابر ولتاژ نامی خط 23

ط

(18-1 چگالی منابع منشاءهای کرونا در هوای بدون ابر در برابر گرادیان سطحی

ماکزیمم 24
(19-1 تغییرات فصلی منشاءهای طبیعی کرونا در هوای بدون ابر 25
(20-1  هادی توسعه داده شده به قطر .5.9cm خط انتقال آزمایشی 650KV 27
در باران
(21-1 قطرات بدون هیچگونه ولتاژ اعمالی 28
(22-1 تاثیر میدان الکتریکی بر قطرات آب 28
(23-1 هادیهای مرطوب سالخورده و جدید ]هادی 14 Plover سال کار
کرده با قطر 3.72cm(1.465”) (بالا)  و هادی جدید Bobolink با قطر 30
[3.61cm(1.427”)
(24-1 هادی مرطوب، نیمه سمت چپ، جدید و نیمه سمت راست آن شنشوئی 31
شده ]هادی Bobolink با قطر [3.61cm(1.427”)
(25-1 هادیهای مرطوب انرجایز شده، تخلیهی کرونا از جانب نا منظمیهای
سطحی ناشی از قطرات آب، 8 عدد هادی0.0331 به قطر (1.302”) قطر باندل 31
1.o16m(50”) ماکزیمم متوسط گرادیان سطحی یعنی GM، 15.5KV/cm
(26-1 هادی مرطوب انرجایز شده مانند شکل 25-1 با آلودگی سطحی نظیر 32
حشره یا ذره غبار
(27-1 بخش پایینی باندل هادی خشک انرجایز شده در گرادیان ولتاژ بالاتری
نسبت به شکل 26-1، 8 عدد هادی Lupine به قطر 4.62cm(1.823”) قطر 32
باندل 1.42m(56”)  ماکزیمم متوسط گرادیان سطحی یعنی GM،
18.6KV/cm
(28-1 نویز رادیویی و صوتی مربوط به هادی ACSR به قطر 1.8cm در 33
بارندگی شدید
(29-1 تلف کرونا برای هادی ACSR به قطر 1.8cm در بارندگی شدید 34
(30-1 نویز رادیویی و صوتی مربوط به هادی ACSR به قطر 2.33cm در 34
بارندگی شدید
(31-1 تلف کرونا برای هادی ACSR به قطر 2.33cm در بارندگی شدید 35
(32-1 کرونا برای حالتهای سطحی متفاوت هادی ACSR به قطر 1.5in

35

تحت گرادیان 16.6KV/cm

(33-1 گرادیان ماکزیمم نسبی فازها مربوط به خط انتقال 1100KV
36
سه فازه و خط آزمایشی تکفازهی هوایی 8×3.3cm هادی بر باندل

ی

(1-2 تلفات کرونا در هوای بدون ابر، اندازهگیری شده در پروژه UHV برای خط
42
تست تکفازه به طول 390m با باندلی شامل 4x5cm هادی
(2-2 تلفات کرونا طی بارندگی، اندازهگیری شده در مورد خط سه فازه پروژه
43

EHV
(3-2 تلفات موثر کرونا برای باندل 6 هادی با هادیهای فرعی دارای قطرهای
44

متفاوت
(4-2 ضریب تصحیح KCL برای اعمال به منحنیهای تلفاتی شکل 3-2 به-
46
منظور دست یافتن به تلفات برای تعداد متفاوتی از هادی های فرعی
(5-2 تغییرات تلفات کرونا بههمراه نرخ بارندگی، مقادیر بر حسب تلفات در نرخ
47
بارندگی 0.1 in/h پریونیت شدهاند

(6-2 تلفات کرونای اندازهگیری شده در خط تست پروژهی 390) UHV متر
48
طول و تکفاز) بر روی یک باندل هادی 12×2.33cm

(7-2 نواحی آب و هوایی ایالات متحده و ایستگاههای هواشناسی استفاده

شده در ایجاد منحنیهای احتمالاتی تلفات کرونا 50
(8-2 فراوانی بارش در مناطق ایالات متحده 51
(9-2  تلفات کرونا در بارندگی شدید((0.5~1in/h برای هندسههای خط
مبنای 362kv 52
شدید((0.5~1in/h
(10-2 تلفات کرونا در بارندگی برای هندسههای خط
مبنای 550kv 52
شدید((0.5~1in/h
(11-2 تلفات کرونا در بارندگی برای هندسههای خط
مبنای 800kv 53
شدید((0.5~1in/h
(12-2 تلفات کرونا در بارندگی برای هندسههای خط
مبنای 1200kv 53
شدید((0.5~1in/h
(13-2 تلفات کرونا در بارندگی برای هندسههای خط
مبنای 1500kv 54
(1-3 خطوط تحت نظارت بهمنظور بهینهسازی تلفات کرونا 56
(2-3  مقایسهی توزیع تلفات کرونا حاصل از سیستم نظارتی و اندازهگیری
میدانی 59
(3-3 تغییرات دمای هادی و تلفات کرونا طی دوره ارزیابی 60
(4-3 همبستگی((correlation بین دمای هادی و شدت تلفات کرونا 61
(5-3 همبستگی((correlation بین رطوبت نسبی جو و شدت تلفات کرونا 61

(6-3 همبستگی((correlation بین نقطهی شبنم زدگی((dewpoint و شدت

تلفات کرونا 62
(7-3 همبستگی (correlation) بین سرعت باد و شدت تلفات کرونا 62
(8-3 همبستگی (correlation) بین سطح تودههای ابر و شدت تلفات کرونا 63
(9-3 همبستگی((correlation بین میدان دید و شدت تلفات کرونا 64
(10-3 همبستگی((correlation بین بارش متوسط و شدت تلفات کرونا 64
(11-3 توزیع سطوح ولتاژ متوسط و تلفات کرونا 65
(12-3 ایدهی اساسی ارزیابی وابستگی تلفات کرونا به ولتاژ 65
(13-3 شیب تغییرات تلفات کرونا بهسبب پلههای ولتاژی 66
(1-4 آرایش مدار در تستها 70
(2-4 ولتاژ فاز a در سمت R برای تست1 71
(3-4 جریان فاز a در سمت R برای تست1 71
(4-4 توان اکتیو ورودی در هر سیکل مربوط به تست 72

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی پدیده کرونا در خطوط انتقال انرژی الکتریکی، انـواع و تـأثیرات آن و نیـز مدلهای ارائه شده در مورد این پدیده و ارزیابی تلفات ناشی از آن میباشد.

ابتدا اصول تخلیه الکتریکی، انواع آن- شامل تخلیههای مثبت و منفـی در الکترودهـای مختلـف- و نتـایج آزمایشگاهی و نظری مربوطه ارائه میگردد. پس از آن پدیده کرونا در خطوط انتقال معرفی میشود. تأثیر انواع گوناگون هادیها در شدت این پدیده، بهکمک نتایج تجربی ملاحظه میشود. سپس تأثیرات محیطی از قبیل آب و هوا، ذرات معلق و … مورد تحلیل قرار میگیرد. تلفات کرونا معرفی شده و مدلهـای نظـری تبیین میشود. در نهایت مطالعاتی که در این حوزه در برخی کشورها از جمله سوئد ارائـه مـیگـردد و در انتها پیشنهاداتی در راستای انجام مطالعات جدید و بومی مطرح میشود.

مقدمه:

با افزایش میزان مصرف انرژی در جهان و روبه اتمام رسیدن منابع انرژی فسیلی، توجه ویژهای به مقوله تلفات انرژی شده است.

چنانکه میدانیم پس از تولید انرژی الکتریکی در نیروگاههای متمرکز، بهکمک خطوط انتقال این انرژی به مناطق مصرف منتقل میشود و از طریق پستها و خطوط فوق توزیع و توزیع در اختیار مصرفکننده-

ها قرار میگیرد. در کلیه حوزهها اعم از تولید، انتقال و توزیع، تلفات الکتریکی بخش قابل توجهی از انرژی را به گرمای بیحاصل مبدل میسازد.
قسمت عمدهای از این تلفات مربوط به خطوط ولتاژ بالای انتقال است و در این میان پدیده کرونا بیشترین تأثیر را دارد.

برای بهبود وضعیت و کاهش این تلفات، شناخت این پدیده، روشهای ارزیابی تلفات ناشی از آن و ارائه مدل ضروری است.

هدف اصلی ما در این پروژه آشنایی با انواع تخلیههای الکتریکی، پدیده کرونا، تبیین مفهوم تلفات کرونا، نحوه ارزیابی و محاسبه تلفات و در نهایت معرفی مدلهای ارائه شده در این مورد است.

فصل اول

پدیده کرونا در خطوط انتقال

فصل اول: پدیده کرونا در خطوط انتقال

(1-1 مقدمه

  • زمانیکه شدت میدان الکتریکی بر روی سطح هاد ی از قدرت شکست هوا تجاوز میکند، تخلیههای کرونا در سطح هادی خط انتقال شکل میگیرن د. [1]

 

  • حتی در ی ک میدان یکنواخت بین دو الکترود مسطح موازی در هوا نیز، بسیاری شرایط گوناگون بر میزان این قدرت شکست تاثیر می گذارند.

برخی از این شرایط عبارتند از: فشار هوا، جنس الکترود، وجود بخار آب، پدیده فوتو یونی زاسیون و نوع ولتاژ.

–  شکست ه وا در این ناح یه سبب ایجاد: نور، نویز صوتی، نویز رادیویی، لرزش هادی، اوزون((O3 و

محصولات دیگر میگردد و در ضم ن اتلاف انرژی بهوجود میآورد که بایس تی توسط نیروگاه تأمین شود. [1]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 105
قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***