پایان نامه ارشد حقوق : راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش:خصوصی

عنوان:

راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا غلامپور

استاد مشاور:

دکتر عبدالله خدابخشی

تابستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

   

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                                                                         1

فصل .اول کلیات

1-1-شناسایی موضوع                                                                                                                        3                                                                                                               1-2-اهمیت وجایگاه تحقیق                                                                                                               3

1-3-سوالات تحقیق                                                                                                                          4    1-4-ضرورت پژوهش                                                                                                                       5

1-5-پیشینه پژوهش                                                                                                                        6

1-6-فرضیه                                                                                                                                    7

1-7-دشواری های كار                                                                                                                      8

فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق

2-1- تحدید حدود املاك                                                                                                             10

2-1-1- تاریخچه وروش ثبت املاک                                                                                                  13

2-1-1-1- ثبت عادی (اختیاری)                                                                                                      13

2-1-1-1-1 – ویژگی ثبت عادی (‌اختیاری )                                                                                       14

2-1-1-1-2- زمان اجرای ثبت عادی ( اختیاری)                                                                                 14

2-1-1-2- ثبت عمومی (‌اجباری)                                                                                                   14

2-1-2- جایگاه تثبیت حدوداملاك                                                                                                   16

2-1-2-1- هدف ازتحدیدحدوداملاك                                                                                              18

2-1-2-1-1- تحدیدحدودبه تبعیت ازمجاورین                                                                                  18

2-1-2-1-2- اعتراض به حقوق ارتفاقی                                                                                        19

2-1-2-2-  زمان تحدیدحدودعمومی املاك                                                                                      19

2-1-2-2-1- تحدیدحدوداختصاصی                                                                                              19

2-1-2-2-2- املاكی بدون نیازبه انتشارآگهی تحدید                                                                           20

2-2-  ثبت نوین وکاداستر                                                                                                             20

2-2-1- ثبت نوین دراسناد رسمی                                                                                                   25

2-2-2-  ثبت نوین دراملاک                                                                                                          26

2-3-  قضازدایی                                                                                                                  28

2-3-1-  قضازدایی وجرم زدایی ازمنظرقانون اساسی وحقوق اداری                                                           29

2-3-1-1-  مطلق یانسبی بودن قضازدائی                                                                                         30

2-3-1-2- بایسته های قانون اساسی درامرقضا                                                                                   31

2-3-1-2-1- نگاه قانون اسلامی به مقوله دادگستری واختیارات و اجرایان                                                  31

2-3-1-2-2- مفهوم مرجعیت رسمی دادگاههای رسیدگی به دعاوی                                                         31

2-3-1-2-3- قضازدایی قانون اساسی                                                                                               32

2-3-1-3-  قضازدایی وحقوق اداری                                                                                                32

2-3-2- قضازدایی درسازمان ثبت اسنادواملاك                                                                                     33

2-1-2-1- طرح کاداستر                                                                                                                36

2-3-2-2- مکانیزه نمودن عملیات ثبت                                                                                              37

2-3-2-3- حفظ و نگهداری اسناد و اوراق                                                                                         37

2-3-2-4- همسان سازی اصطلاحات در ادارات                                                                                   38

2-3-2-5- نظارت بربنگاه های مشاوره املاک                                                                                      38

فصل سوم – روش اجرای تحقیق

3-1-روش اجرای تحقیق                                             40

فصل چهارم –تجزیه وتحلیل داده ها

4-1-  استفاده از سیستم کاداستر                                                                                                     42

4-1-1-  جانمایی املاک برروی سیستم کاداستر                                                                                 43

4-1-1-1- آثارجانمایی املاك برروی سیستم کاداستر                                                                          43

4-1-1-1-1- جلوگیری ازثبت ملك بصورت معارض                                                                         44

4-1-1-1-2-   جلوگیری ازثبت ملك خارج محدوده                                                                          45

4-1-1-1-2-1- مشخص شدن دقیق ملك دردرخواست صدورسندمالكیت                                                 46

4-1-1-1-2-1-1-درخواست صدوراسنادمالكیت قانون تعیین تكلیف اراضی فاقدسند                                                46

4-1-1-1-2-1-2- درخواست صدوراسنادمالكیت اعیانی (‌موضوع ماده 104 آئین نامه ثبت )                                      46

4-1-1-1-2-1-3- درخواست صدوراسنادمالكیت منازل روستایی ( بنیادمسكن )                                                     47

4-1-1-1-2-1-4- درخواست صدوراسنادمالكیت موضوع ماده 21 قانون ثبت                                                      47

4-1-1-1-2-2- ارزیابی املاك                                                                                                     48

4-1-1-1-2-2-1- ارزیابی املاك به جهت توثیق ملك نزدمراجع قضائی                                                               48

4-1-1-1-2-2-2- ارزیابی املاك به جهت ترهین                                                                                    48

4-1-1-1-2-2-3- ارزیابی املاك به جهت صدوراسنادمالكیت موضوع ماده21 قانون ثبت                                          48

4-1-1-2-  تاثیركاداستربراعمال حقوقی ثبت                                                                                                     49

4-1-1-2-2-  تحدیدحدودماده 21 قانون ثبت                                                                                                   49

4-1-1-2-2- افراز                                                                                                                   50

4-1-1-2-3- درخواست تفكیك                                                                                                                     52

4-1-1-2-4-  تجمیع املاك                                                                                                                           53

4-1-1-2-5- اجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت                                                                                                  54

4-1-2- ثبت اطلاعات مالک رسمی درسیستم کاداستر                                                                                           56

4-1-2-1- ثبت اطلاعات مالکین ازطریق صدورسنددربانک جامع املاک بواسطه سندمالکیت                                           56

4-1-2-1-1- ثبت اطلاعات مالک جدیدمسبوق به سابقه ثبت                                                                                  56

4-1-2-1-2 – ثبت اطلاعات مالك برای اولین باردردفتراملاك وسامانه جامع املاك                                                       56

4-1-2-1-2 – 1 – درراستای اجرای ماده 21 قانون ثبت                                                                                     56

4-1-2-1-2 –  2– قانون تعیین تكلیف اراضی فاقدسندمالكیت                                                                            57

4-1-2-1-2 – 3– اجرای ماده 133 بنیادمسكن صدوراسنادمالكیت منازل روستایی                                                     57

4-1-2-1-2 – 4- ثبت مالكیت اعیانی اجراماده 104 مكررآیین نامه قانون ثبت                                                        58

4-1-2-1-2 –  5– اجرای ماده 13 و 39 قانون ملی شدن جنگلها                                                                      58

4-1-2-2-  ثبت اطلاعات مالكین از طریق ارسال خلاصه معاملات باسیستم یکپارچه                                       59

4-2-استفاده دفاتراسنادرسمی از سیستم ثبت نوین                                                                                60

4-2-1- مزایای ارسال خلاصه معاملات با استفاده ازسیستم الکترونیکی                                                              63

4-2-1-1- جلوگیری ازجعل و معدوم شدن خلاصه معاملات                                                                          63

4-2-1-2- ارسال آنی خلاصه معاملات                                                                                                    63

4-2-1-3- عدم تنظیم سندمعارض                                                                                                          64

4-2-1-4- کاهش هزینه ها                                                                                                                  64

4-2-2- مزایای دریافت اوراق بهاداربا استفاده از سیستم الکترونیکی                                                                 65

4-2-2-1- پیشگیری از سرقت اوراق بهادار                                                                                                      65

4-2-2-2- عدم نیاز به تحریردستی                                                                                                   65

4-2-2-3- تهیه اوراق با توجه به نیاز                                                                                               66

4-2-3- مزایای استفاده ،ارسال و اخذاستعلامات بااستفاده ازسیستم الکترونیکی                                              67

4-2-3-1- امنیت در ارسال استعلام و دریافت پاسخ استعلام                                                                   67

4-2-3-2- حذف پروسه زمان بربودن استعلامات                                                                                68

4-2-3-3- کاهش زمینه فساداداری                                                                                                68

4-2-3-4- کاهش هزینه ها                                                                                                         68

4-2-4-استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی)                                                                     69

4-2-4-1-محاسن استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد                                                              71

4-2-4-2-انتقادات ومعایب مطرح شده در استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی )                          74

4-2-4-2-1- مواردی که اجرای ثبت آنی با موادقانونی در تعارض است                                                      74

4-2-4-2-2-ایراداتی که در نرم افزار  سامانه ثبت آنی مشهود است                                                       76

4-2-4-2-3-ایرادات و نقدهای مختلف در استفاده از سامانه ثبت آنی                                                    77

4-2-5-پیشنهادات در رابطه با ثبت آنی                                                                                            78

4-3- صدورسندمالکیت تک برگ                                                                                                   80

4-3-1- امنیت اسنادمالکیت تک برگی بصورتفیزیکی                                                                        81

4-3-1-1- شکل اسنادتک برگی                                                                                                   81

4-3-1-2 –  الصاق هولوگرام                                                                                                       81

4-3-1-3- مهربرجسته                                                                                                              81

4-3-2- مندرجات دراسنادمالکیت تک برگی                                                                                      82

4-3-2-1- مشخصات ملک                                                                                                         82

4-3-2-2- مشخصات مالک                                                                                                        82

4-3-2-3- تصویرنقشه كاداسترملک                                                                                              82

4-3-2-4- ملاحضات،حدود،مفروزات،منضمات وحقوق ارتفاقی ملک                                                     83

4-3-2-5- محدودیتهای نقل وانتقال                                                                                              83

4-4- قضازدایی                                                                                                                     84

4-4-1- راهبردهای ثبت نوین دردفاتراسنادرسمی وتاثیرآن برقضازدائی                                                      84

4-4-1-1- دریافت استعلامات دفاتررسمی بصورت سیستمی                                                                  84

4-4-1-1-1– جلوگیری ازجعل                                                                                                    84

4-4-1-1-2- جلوگیری از ارتشاء                                                                                                   85

4-4-1-1-3- جلوگیری ازدعاوی وطرح شکایت علیه سازمان ثبت ودفاتراسنادرسمی                                      85

4-4-1-2- ثبت خلاصه معاملات بصورت الکترونیکی                                                                             86

4-4-1-2-1- کاهش زمینه جعل                                                                                                       86

4-4-1-2-2- سرعت درتحویل وتثبیت خلاصه معاملات                                                                         87

4-4-1-2-3- عدم اشتباه درتنظیم اسناد                                                                                              87

4-4-1-3- جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در دریافت اوراق بهادار                                                     88

4-4-2- راهبردهای ثبت نوین درادارات ثبت وتاثیربرقضازدائی                                                                  90

4-4-2-1- جلوگیری از صدوراسنادمالکیت معارض                                                                               90

4-4-2-2- امکان تعیین دقیق محل                                                                                                    91

فصل پنجم -نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1-نتیجه گیری                                                                                                                           93

5-2-پیشنهادات                                                                                                                            93

فهرست منابع و مواخذ                                                                                                                                                  98

چکیده به زبان انگلیسی                                                                                                                                 101

چکیده

تا کنون عملیات ثبتی از قبیل ثبت املاک یا جانمایی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک به شیوه سنتی انجام می گردید. این سیستم سنتی منجر به تشکیل پرونده های قضایی متعددی در مراجع قضایی می شد. اخیرا سیستم کاداستر و ثبت نوین در کشور پیاده سازی شده است. هدف این پایان نامه بررسی تاثیرات مثبت این سیستم در ادارات ثبت و آثار آن بر کاهش تعداد پرونده های قضایی با منشاء ثبتی می باشد.

مسئله زمین و مالکیت از دیرباز در همه کشورها مشکل ساز بوده است ودعاوی بین افراد که منشا آن زمین وملک می باشد، همیشه یکی از معضلات مطروحه در مراجع قضائی است.لزوم پیشگیری یا به حداقل رساندن چنین اختلافاتی، تمامی کشورها را برآن داشته با استفاده از سیستمی جدید به سوی تدوین برنامه ای باشند تا آنها را به سوی این هدف سوق دهد.

در کشور ما نیز سیستمی جامع به نام کاداستر، که اجرای آن برابر ماده 156 قانون ثبت به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته شده است، پیش بینی شده است. که با توجه به عدم مهیا شدن شرایط کافی با تاخیر اجرا گردیده است. کاداستر سیستمی است که نقشه املاک کشور را مطابق با استانداردهای فنی جمع آوری و ذخیره  می کند وبا دارا بودن قابلیت به روز رسانی در اختیار کاربران گوناگون قرار می دهد. با اجرایی شدن سیستم جدید و نوین در دفاتر اسناد رسمی دیگر نیازی به ارسال خلاصه معاملات بصورت دستی نمی باشد و کلیه اوراق برای تنظیم اسناد دیگر از طریق پروتال سازمان ثبت قابل دریافت می باشد. استعلامات عدم بازداشتی نیز از طریق این سیستم یکپارچه انجام می پذیرد. انجام فرایندهای فوق الذکر در حوزههای مختلف سرعت و امنیت کار را افزایش داده و هزینه های تحمیلی به دفاتر اسناد رسمی کاسته می شود.

کلید واژه: حدود املاک، قضا زدایی کاداستر، ثبت نوین، دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :115 صفحه

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی تأثیر رسانه­ های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان Next Entries پایان نامه ارشد حقوق : دعوای استرداد در ورشکستگی