پایان نامه ارشد حقوق : بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان

بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما

دکتر احمد دهقانی فیروز آبادی

شهریور1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  1

کلیات تحقیق      :فصل اول

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2 بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………..  3

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4 سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….   6

1-4-1 سؤالات اصلی  ………………………………………………………………………………………………………………  6

1-4-2 سؤالات فرعی  ………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5 فرضیات تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………..   6

1-6 اهداف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………..   7

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 بیع  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….     9

2-1-1: مفهوم و تعریف بیع   …………………………………………………………………………………………………..  9

2-1-2: انواع بیع  …………………………………………………………………………………………………………………..    15

2-2 شرایط مبیع (مسلمُ‏فیه) و ثمن  ………………………………………………………………………………………………..    22

2-2-1 شرایط ثمن  ………………………………………………………………………………………………………………..    23

2-3: تجارت الکترونیک   ……………………………………………………………………………………………………………….   26

2-3-1: تعریف   ……………………………………………………………………………………………………………..         26

2-3-2: انواع تجارت الکترونیک  ……………………………………………………………………………………………….   29

2-3-4: اینترنت و بیع الکترونیک  …………………………………………………………………………………………….. 31

2-4: قرارداد الکترونیک  ………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-4-1:تعریف   ……………………………………………………………………………………………………………………….              33

2-4-3: ماهیت قراردادهای الكترونیك ………………………………………………………………………………………..            34

2-5: امضای الکترونیکی  …………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-5-1: تعریف   ………………………………………………………………………………………………………………………  36

2-5-2: امضای الکترونیک مطمئن  ……………………………………………………………………………………………..            37

2-6: پول الکترونیکی و ماهیت آن     …………………………………………………………………………………………………..  40

2-6-1: تعریف ……………………………………………………………………………………………………………………….   40

2-6-2: انواع پول …………………………………………………………………………………………………………………….  41

2-6-3: پرداخت بها به صورت الکترونیکی  …………………………………………………………………………………..          42

2-7 شرایط اساسی صحت معاملات …………………………………………………………………………………………………….           44

2-7-1در بیع الکترونیکی  …………………………………………………………………………………………………………..            44

2-7-2: توافق دو اراده در بیع الکترونیکی …………………………………………………………………………………….           46

2-8: اعتبار داده پیام‌ها  در ایجاد ماهیت حقوقی  ………………………………………………………………………………….           49

2-8-1: ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌های الكترونیك ………………………………………………………………..          52

2-8-2: تفكیك بین ایجاب و دعوت به معامله  ………………………………………………………………………………         54

2-8-3: مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌ها ……………………………………………………………………….          55

2-8-4: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود  ……………………………………………………………………….          60

2-8-5: عقود رضایی   ………………………………………………………………………………………………………………. 60

2-8-6: عقود تشریفاتی ………………………………………………………………………………………………………………            61

2-8-7: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی ………………………………………………………………………           63

2-8-8: فقدان قصد و رضا  ……………………………………………………………………………………………………….  63

2-8-9: اهلیت طرفین  ………………………………………………………………………………………………………………. 64

2-9: موضوع معین مورد معامله  …………………………………………………………………………………………………………            65

2-10: مشروعیت جهت معامله ……………………………………………………………………………………………………………           71

2-11: زمان و مکان بیع الکترونیکی   ……………………………………………………………………………………………………..         72

2-11-1: زمان بیع الکترونیکی   …………………………………………………………………………………………………..           74

2-11-1-1: زمان ارسال داده پیام‌ها    ………………………………………………………………………………………          74

2-11-1-2: زمان دریافت داده پیام‌ها   ………………………………………………………………………………….            74

2-11-1-3: مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب …………………………………………..         75

2-11-1-4 عدم مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب …………………………………….         75

2-11-2: مکان بیع الکترونیکی   …………………………………………………………………………………………………….          77

2-11-2-1: مكان ارسال و دریافت داده پیام‌ها  ………………………………………………………………………           77

2-11-2-2: مكان ارسال داده پیام‌ها                                                                                       78

2-11-2-3: مكان دریافت داده پیام‌ها  ………………………………………………………………………………….            78

2-12:  نتایج تعیین زمان و مكان تشكیل قرارداد  …………………………………………………………………………………            79

2-12-1: نتایج تعیین زمان تشكیل قرارداد  ………………………………………………………………………….           79

2-12-2: نتایج تعیین مكان تشكیل قرارداد  ……………………………………………………………………………….. 80

2-13: تعیین زمان و مكان تشكیل عقود غائبین  ……………………………………………………………………………            80

2-14: احکام خیارات در بیع الکترونیکی   …………………………………………………………………………….            82

2-14-1: خیار مجلس   ……………………………………………………………………………………………………………   83

2-14-2: خیار حیوان   …………………………………………………………………………………………………………………           84

2-14-3: خیار شرط    ………………………………………………………………………………………………………………..            84

2-14-4: خیار تأخیر ثمن   ……………………………………………………………………………………………………….  86

2-14-5: خیار رؤیت و تخلف وصف   …………………………………………………………………………………….. 86

2-14-6: خیار غبن  …………………………………………………………………………………………………………………   88

2-14-7: خیار عیب    ………………………………………………………………………………………………………………  89

2-14-8: خیار تدلیس  ………………………………………………………………………………………………………………  89

2-14-9: خیار تبعض صفقه  …………………………………………………………………………………………………….  91

2-14-10: خیارتخلف شرط   ……………………………………………………………………………………………………  91

2-15: سوابق و پیشینه تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………..  93

فصل سوم:  فصل سوم

3-1 روش‌شناسی تحقیق     …………………………………………………………………………………………………… 97

3-1-1 روش تحقیق    ………………………………………………………………………………………………………………  97

3-1-2: تحقیق توصیفی- تحلیلی   ……………………………………………………………………………………………. 98

3-1-3 تحقیق کاربردی   ………………………………………………………………………………………………………….  99

3-2 ابزار گردآوری اطلاعات   …………………………………………………………………………………………………………  99

3-3 روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات  …………………………………………………………………………………………. 100

3-3-1: روش تکیه بر موضوعات نظری   ……………………………………………………………………………..           100

3-4 روش ارائه یک قضیه توصیفی   …………………………………………………………………………………………………..           100

3-5 ساماندهی تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………..  101

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

4-1 استنباطی   …………………………………………………………………………………………………………………….. 102

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1: نتیجه‌گیری، جمع‌بندی و پیشنهادات   …………………………………………………………………………………           107

5-1-1: نتیجه‌گیری و جمع‌بندی    ……………………………………………………………………………………..            107

5-1-2: پیشنهادات  …………………………………………………………………………………………………………………….            108

منابع   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  111

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….  118

 

 

چکیده:

با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است. از جمله عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت می‌گیرد، بیع الکترونیکی می‌باشد.

مسأله‌ای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح می‌باشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده از جمله زمان و مکان بیع، خیارات بیع و …، در این عقود چگونه قابل ارزیابی است؟

در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده(ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی(غیر الکترونیکی) متفاوت است ولی در بسیاری موارد از جمله رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله می‌باشد، دارای ماهیت یکسانی با بیع و قراردادهای سنتی ‌می‌باشند.

زمان و مکان این نوع قراردادها را می‌توان با در نظر گرفتن زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز نظریات مختلف در رابطه با زمان و مکان عقود غائبین(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولی توسط خریدار دانست.در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی خریدار را میتوان مکان وقوع معامله دانست.خیاراتی که در قانون مدنی در رابطه با بیع پیش‌بینی شده، به جز برخی از آنها که با نوع معاملات الکترونیکی سنخیت ندارند، تحت شرایط خاصی در مورد بیع الکترونیکی نیز قابل استناد و اعمال می‌باشد و همچنین برخی از آنها در قانون تجارت الکترونیک ایران پیش‌بینی شده است از جمله؛ خیار تدلیس، خیار تخلف از شرط و خیار شرط.

واژگان کلیدی: بیع، قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، ایجاب و قبول، زمان و مکان عقد، خیار فسخ

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :130 صفحه

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد حقوق : قائم‌مقامی بیمه‌گر در بیمه‌های خصوصی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه ارشد حقوق : بررسی قوانین و مقررات حاكم بر جرایم سایبری در حقوق ایران