پایان نامه ارشد حقوق :بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس

استاد راهنما :

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر سید حسین سادات حسینی

آذر  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 13

مقدمه. 14

بیان مسأله و سوالهای تحقیق. 15

سابقه و ضرورت تحقیق. 16

روش تحقیق. 16

طرح تحقیق. 16

اهداف تحقیق. 17

نتایج مورد انتظار. 17

فصل اول : کلیات

1-1-مفهوم وعده 20

1-1-1- مفهوم لغوی وعده 20

1-1-2- مفهوم وعده در اصطلاح حقوقی.. 21

1-2- مفهوم وعده انعقاد قرارداد. 21

1-3- مفهوم وعده نکاح. 22

1- 4 – اقسام وعده انعقاد قرارداد. 22

1-4-1- وعده یک جانبه انعقاد قرارداد. 23

1-4- 2- وعده ی دو جانبه انعقاد قرارداد. 23

1-5- اخلاقی یا حقوقی بودن  اصطلاح «وعده» در ترکیب وعده انعقاد قرارداد. 23

1-5-1 نظریه جرم مدنی (تقصیر) 26

1-5-2- حقوق ایران. 29

1-5-2-1- دیدگاه قانونگذار. 29

1-5-2-2- دیدگاه فقهای امامیه. 29

1-5-2-2-1- مفهوم شروط ابتدایی و رابطه آن با وعده انعقاد قرارداد. 29

1-5-2-2-2- اخلاقی یا حقوقی بودن شرایط ابتدایی.. 30

1-5-2-3- دیدگاه حقوقدانان. 31

1-5-3- حقوق انگلیس… 31

1-5-4-حقوق مصر. 32

1-6- مفهوم وعده در ترکیب وعده نکاح. 33

1-6-1- حقوق ایران. 34

1-6-1-1- دیدگاه فقهای امامیه. 34

1-6-1-2- دیدگاه حقوقدانان. 35

1-6-2-حقوق مصر. 36

1-6-3- حقوق انگلیس… 36

1-7- ماهیت حقوقی وعده یک جانبه انعقاد قرارداد. 36

1-7-1- حقوق ایران. 37

1-7-1-1-دیدگاه قانونگذار. 37

1-7-1-2-دیدگاه فقهای امامیه. 37

1-7-1-3- دیدگاه حقوقدانان. 38

1-7-2- حقوق مصر. 39

1-7-3- حقوق انگلیس… 40

1-8- ماهیت حقوقی وعده دوجانبه انعقاد قرارداد. 41

1-8-1-حقوق ایران. 41

1-8-1-1-دیدگاه قانونگذار. 42

1-8-1-2-دیدگاه حقوقدانان. 42

1-8-2- حقوق مصر. 43

1-8-3-حقوق انگلیس… 44

1-9- آثار وعده انعقاد قرارداد. 45

1-9-1- رابطه وعده انعقاد قرارداد با قرارداد اصلی.. 45

1-9-1-1- حقوق ایران. 45

1-9-1-2- حقوق مصر. 46

1-9-1-3- حقوق انگلیس… 46

1-10- حقوق و تکالیف ناشی از وعده انعقاد قرارداد. 46

1-10-1- حقوق ایران. 47

1-10-2- حقوق مصر. 48

1-10-3- حقوق انگلیس… 49

1-11- نحوه وقوع وعده انعقاد قراردادهای تشریفاتی.. 49

1-11-1- حقوق ایران. 50

1-11-2- حقوق مصر. 50

1-11-3-  حقوق انگلیس… 51

فصل دوم : ماهیت حقوقی نامزدی

2-1- اصطلاح شناسی.. 53

2-2- ماهیت حقوقی وعده نکاح. 54

2-2-1- حقوق ایران. 54

2-2-2- حقوق انگلیس… 56

2-2-3- حقوق مصر. 56

2-3- بررسی لزوم یا جواز وعده نکاح. 57

2-3-1- حقوق ایران. 57

2-3-1-1- دیدگاه فقهای اسلام. 61

2-3-2- حقوق انگلیس… 62

2-3-3- حقوق مصر. 62

2-4- آثار وعده نکاح. 63

2-4-1- حقوق ایران. 63

2-4-1-1- دیدگاه فقهای امامیه. 64

2-4-1-2- دیدگاه فقهای اهل تسنن.. 64

2-4-2- حقوق انگلیس… 65

2-4-3- حقوق مصر. 65

2-5- رضایی (قصدی) یا تشریفاتی بودن عقد نکاح و تأثیر آن بر نحوه وقوع وعده نکاح. 66

2-5-1- حقوق ایران. 66

2-5-2- حقوق انگلیس… 66

2-5-3- حقوق مصر. 67

2-6-میزان موانع در روابط نامزدی.. 68

2-6-1- میزان روابط جنسی میان نامزدها از دیدگاه فقهای اسلام. 68

2-6-2- حقوق مصر. 69

2-6-3- حقوق انگلیس… 69

فصل سوم : آثار بهم خوردن نامزدی(امکان مطالبه خسارت)

3-1- بر هم خوردن وعده نکاح یا نامزدی.. 71

3-2- آثار به هم خوردن وعده  نکاح (امکان مطالبه خسارت) 72

3-2-1- درحقوق ایران(قبل از حذف ماده1036 قانون مدنی) 72

3-2-2- در حقوق ایران(بعد از حذف ماده1036 قانون مدنی) 74

3-2-3- آثار به خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) از دیدگاه فقهای اسلام. 76

3-2-3-1- نظر فقیهان معاصر. 79

3-2-3-2- دادگاههای مخالف جبران خسارت.. 80

3-2-3-3- دادگاههای موافق جبران خسارت.. 80

3-2-4- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق انگلیس… 82

3-2-4-1-اقامه دعاوی (مرهم دل) 83

3-2-4-2-انتقادات وارده بر دعاوی مرحم دل و تصویب قوانین ضد مرحم دل. 85

3-2-5- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق مصر. 86

3-3-مبانی مطالبه خسارت.. 89

3-3-1- قراردادی یا غیر قراردادی بودن مبنای مسولیت.. 90

3-3-1-1-حقوق  ایران. 90

3-3-1-2- حقوق انگلیس… 90

3-3-1-3- حقوق مصر. 91

3-3-2- قاعده غرور. 92

3-3-2-1- رابطه تسبیب با قاعده غرور. 93

3-3-3-  تعهد غیر قابل انکار. 94

3-3-4- تطبیق قاعده غرور با قاعده تعهد غیرقابل انکار. 97

3-3-5-  تئوری فریب (تدلیس) 97

3-3-5-1- حقوق ایران. 98

3-3-5-2- حقوق انگلیس… 98

3-3-5-3- حقوق مصر. 99

3-3-6- تئوری سوء استفاده از حق. 99

3-3-6-1-حقوق ایران. 100

3-3-6-2- حقوق انگلیس… 100

3-3-6-3- حقوق مصر. 101

3-3-6-4-اثبات تقصیر در دعاوی مطالبه خسارت(بر مبنای تئوری سوء استفاده از حق) 102

فصل چهارم : ماهیت و وضعیت حقوقی هدایا

4-1- ماهیت حقوقی هدایا 105

4-1-1- حقوق ایران. 105

4-1-1-1- دیدگاه قانون گذار. 105

4-1-1-2- دیدگاه های فقهای اسلام. 105

4-1-1-3- دیدگاه حقوقدانان. 108

4-1-2- حقوق انگلیس… 109

4-1-3- حقوق مصر. 109

4-2- امکان استرداد هدایا 109

4-2-1- حقوق ایران. 110

4-2-1-1- دیدگاه فقهای امامیه. 113

4-2-1-1-1- دیدگاه فقهای متقدم. 114

4-2-1-2- نظر فقهای اهل تسنن.. 116

4-2-1-2-1- دیدگاه فقهای مالکی.. 117

4-2-1-2-2- دیدگاه مذهب حنفی در مورد استرداد هدایا 118

4-2-1-2-3-دیدگاه مذهب شافعی  و حنبلی.. 119

4-2-1-2-4- فقه معاصر. 119

4-2-2- حقوق انگلیس… 124

4-2-3- حقوق مصر. 128

4-3- مبانی استرداد هدایای نامزدی.. 131

4-3-1- تئوری انتفای سبب عقد و هدیه. 131

4-3-1-1- حقوق ایران. 132

4-3-1-2- حقوق انگلیس… 132

4-3-1-3- حقوق مصر. 133

4-3-2- تئوری فریب و تدلیس… 134

4-3-2-1- حقوق ایران. 135

4-3-2-2- حقوق انگلیس… 135

4-3-2-3- حقوق مصر. 135

4-3-3 -تئوری دارا شدن ناعادلانه. 135

4-3-3-1- وحدت یا افتراق تئوری دارا شدن نا عادلانه و تئوری دارا شدن بدون سبب.. 136

4-3-3-2- اعمال تئوری دارا شدن نا عادلانه و بدون سبب مبنای استرداد هدایای نامزدی.. 138

4-3-3-2-1- حقوق ایران. 138

4-3-3-2-2- حقوق انگلیس… 138

4-3-3-2-3- حقوق مصر. 139

4-3-4- تئوری هدایای مشروط.. 139

4-3-4-1-  حقوق ایران. 139

4-3-4-2- حقوق انگلیس… 140

4-3-4-3- حقوق مصر. 141

پیشنهادات.. 142

نتایج.. 143

 

 

چکیده

در فصل اول این تحلیل کلیات مباحثی که مطرح خواهد شد اشاره گردیده است در این فصل معنای لغوی وعده نکاح و معنای اصطلاح حقوقی نامزدی و اقسام وعده اعم از وعده یک جانبه قرارداد و وعده دو جانبه قرارداد و تشریفاتی یا رضایی بودن قرارداد نامزدی از دیدگاه حقوقدانان ایران و مصر و انگلیس مورد تحلیل قرار گرفته است.در فصل دوم به ماهیت حقوقی وعده نکاح و آثار آن پرداخته شده است و نامزدی از منظر حقوقدانان ایران و مصر و انگلیس تعریف گردیده است و اشاره‏ای به لزوم یا جواز وعده نکاح گردیده و نوع قرارداد نامزدی از دیدگاه حقوقدانان ایران و مصر و انگلیس و دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل تسنن بصورت کامل تشریح شده است و از طرفی به میزان موانع در دوران نامزدی من جمله میزان موانع جنسی از دیدگاه فقهای اسلام و قانونگذار ایران و مصر و انگلیس اشاره شده است. در فصل سوم خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی مطرح گردیده و آثار بهم خوردن نامزدی ازجمله امکان مطالبه خسارت از دیدگاه قانونگذار ایران قبل از حذف ماده 1036 قانون مدنی و بعد از آن و دیدگاه فقهای اسلام و دادگاه‏های موافق و مخالف حقوق مصر در خصوص مطالبه خسارت و دیدگاه حقوقدانان انگلیس تشریح گردیده است. در فصل چهارم از آنجایی که طرفین از جهت استحکام عشق و محبت برای همدیگر هدایایی را تقدیم نموده‏اند حال اگر این نامزدی به دلایلی تحقق نپذیرفت ماهیت حقوقی این هدایا از حیث امکان یا عدم امکان استرداد مورد تحلیل قرار می‏گیرد.لازم به توضیح می‏باشد که تحلیل تمام مباحث حقوقی از منظر تطبیقی به حقوق دو کشور انگلیس و مصر صورت گرفته است تا ضمن بررسی حقوق این کشورها خواننده محترم بتواند وجوه اشتراک و افتراق حقوق دو کشور فوق را با حقوق ایران مقایسه نمود و نسبت به معایب و مزایای حقوق این کشورها با حقوق کشور ایران پی‏برد. این نگاه تطبیقی می‏تواند وسیله‏ای جهت ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین مرتبط با موضوع فوق توسط قانونگذار ایران باشد.

کلید واژه : نامزدی، وعده نکاح، تعهد، قرارداد، خسارت، هدایا

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :165 صفحه

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد :بررسی نقش آموزشهای کوتاه مدت کارآفرینی در اشتغالزایی بخش کشاورزی استان اصفهان Next Entries پایان نامه ارشد حقوق :بررسی مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات