پایان نامه ارشد حقوق : بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته  حقوق(M.A.)

گرایش:خصوصی

عنوان:

بررسی مسئولیت  مدنی تولید کنندگان مواد غذایی

استاد راهنما :

دکتر  اسماعیل کهنموئی

سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

مقدمه.. 1

بیان مسئله.. 1

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق… 2

پیشینه پژوهش…. 3

نوآوری در تحقیق… 4

اهداف تحقیق… 5

سؤالات اصلی تحقیق… 6

فرضیه‏های تحقیق… 6

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی… 7

روش‌شناسی تحقیق… 8

شرح كامل روش تحقیق برحسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا 8

روش و ابزار گردآوری داده‏ها 8

روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 9

فصل اول: 10

مفاهیم ومبنای مسئولیت تولیدکننده موادغذایی… 10

مبحث اول: مفاهیم.. 11

گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی.. 12

گفتار دوم: تعریف مواد غذایی… 16

تحولات غذا در طول تاریخ.. 19

وعده‌های غذایی.. 19

به دست آوردن غذا 20

تولید غذا 20

انواع غذاهای تولیدشده 21

تجارت غذا 21

میزان کافی غذا 21

سالم بودن غذا 22

حساسیت به غذا 22

عادات رژیم غذایی.. 23

گفتار سوم: تعریف مصرف‌کننده. 24

گفتار چهارم: تعریف عمده‌فروش، خرده‌فروش…. 24

بند اول-عمده‌فروش: 24

بند دوم- خرده‌فروش: 25

مبحث دوم: انواع مسئولیت… 25

بند 2: اقسام مسئولیت… 27

الف) مسئولیت اخلاقی.. 27

ب) مسئولیت حقوقی.. 27

1-مسئولیت مدنی.. 28

2-مسئولیت كیفری.. 29

مبحث سوم: مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها. 30

گفتار اول: انواع مقایسه. 30

بند 1: مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی.. 30

بند 2: مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت كیفری.. 31

بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری.. 32

گفتار دوم: مسئولیت قراردادی… 33

مسئولیت قراردادی.. 33

شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی… 34

الف: وجود قرارداد. 34

ب: رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد. 34

آثار عدم اجرای تعهد. 35

جبران خسارات قراردادی.. 35

گفتار سوم: مسئولیت غیر قراردادی… 36

بند اول: مبانی الزامات خارج از قرار‌‌داد. 37

الف- نظریه‌ی تقصیر. 37

انتقادات واردشده بر نظریه‌ی تقصیر. 38

ب- نظریه‌ی ایجاد خطر. 38

انتقادات واردشده بر نظریه‌ی ایجاد خطر. 39

ج- نظریه‌های مختلط.. 39

اسباب (موجبات یا منابع) الزامات خارج از قرار‌داد. 40

فصل دوم: 45

مسئولیت مدنی تولید کننده موادغذایی… 45

مبحث اول:ارکان و مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی… 46

گفتار اول: فعل زیان‌بار 46

بند اول: دفاع مشروع. 47

بند دوم: امر آمر قانونی.. 48

اجبار و اكراه 48

گفتار دوم: لزوم وجود ضرر و شرایط آن.. 48

الف: اقسام ضرر 50

ب: شرایط ضرر قابل جبران.. 55

گفتار سوم: رابطه سببیت… 59

ب: موارد زوال رابطه سببیت… 61

مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی… 68

گفتار اول:مبنای قراردادی مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی… 68

بند اول: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی.. 68

الف- وجود قرارداد. 69

ب) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد. 70

ب- نقض قرارداد. 70

جبران خسارات قراردادی.. 71

ج- ورود خسارت در اثر نقض تعهد یا تأخیر در اجرای قرارداد. 72

بند دوم: تضمین ایمنی محصول.. 72

ب: تضمین صریح.. 76

بند سوم: تضمین در برابر آخرین مصرف‌کننده 82

گفتار دوم:مسئولیت خارج از قرارداد. 87

بند اول: اصل نسبیت قراردادی.. 87

بند دوم: مسئولیت مبتنی بر تقصیر. 90

بند سوم: مسئولیت بر مبنای تسبیب… 93

بند چهارم: فرض علم تولیدکننده و توزیع كنندة‌موادغذایی نسبت به عیوب پنهانی و سوءنیت وی.. 94

بند پنجم: مسئولیت محض…. 96

الف:تعریف و انواع مسئولیت محض…. 100

مسؤولیت محض ساده 101

مسؤولیت محض با پذیرش دفاع تقصیر مشارکتی یا نسبی.. 103

ب:وضعیت قوه قاهره در اثبات مسئولیت… 104

فصل سوم: 107

قلمرو مسئولیت تولید کنندگان مواد غذایی و آثار آن.. 107

مبحث اول:قلمرو مسئولیت… 108

گفتار اول: عیب، شرایط و ارکان آن.. 108

بند اول: تعریف عیب… 108

بند دوم: شرایط عیب موجود مسولیت… 110

الف: مخفی بودن عیب… 110

ب: ورود ضرر در اثر عیب… 111

ج: زمان ایجاد عیب در مواد غذایی.. 112

د: ایمنی – خطر. 113

بند سوم: انواع عیب… 115

الف: عیب درروندتولید محصولات جدید. 115

1- ضابطه انتظار مصرف‌کننده 115

2- ضابطه سود- خطر: 116

3- ضابطه دوطرفه: 116

ب: عیب درروند تولید. 117

گفتار دوم: تعهد به آگاه‌سازی… 117

بند اول: راهنمایی و هشدار به‌عنوان تعهدی قراردادی.. 120

بند دوم: راهنمایی و هشدار به‌عنوان تعهدی غیر قراردادی.. 122

بند سوم: شیوه‌ها و موارد هشدار 122

مبحث دوم:آثار مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی… 124

گفتار اول:وضعیت شرط عدم مسئولیت… 124

بند اول: معایب و فواید شرط عدم مسئولیت… 125

معایب… 125

بند دوم: اثر شرط عدم مسئولیت… 126

گفتار دوم: موارد معافیت تولیدکننده. 128

بند اول:شرایط احراز قوه قاهره 128

الف: خارجی بودن.. 128

ب: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد. 129

ج: حادثه قابل پیش‌بینی‏نباشد: 130

گفتار دوم: تأثیر قوه قاهره در مسئولیت تولیدکننده 131

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….133

 

چکیده

ازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های  حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی است. و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام برد. زیرا تولیدکنندگان مواد غذایی به‌نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. درزمینهٔ مسئولیت مدنی نیز باید خاطرنشان کنیم که تاکنون تحقیقات گوناگونی انجام‌شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسئولیت مدنی آن‌ها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولی هیچ‌کدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به‌طور مستقیم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق به‌طورکلی بیان مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد، ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولیدکننده مواد غذایی بپردازیم و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولیدکنندگان مواد غذایی جبران می‌شود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف‌کننده برای خسارات واردشده چه اقداماتی باید انجام دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند. و به‌طورکلی هدف یافتن راه‌حل و قوانین موجود بر این‌گونه مسئله‌ها است و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنایی چندانی ندارد و برای احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان می‌پندارد یک راهکار مناسب پیدا کنیم.

واژگان کلیدی: مسولیت مدنی، تولیدکنندگان مواد غذایی

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :148 صفحه

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد حقوق :بررسی مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات Next Entries پایان نامه ارشد حقوق: بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها