پایان نامه ارشد حقوق با عنوان ضمانت مستقل در قراردادهای بین الملل

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شیراز

دانشكده حقوق و علوم سیاسی 

پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

ضمانت مستقل در قراردادهای بین الملل

استاد راهنما :

جناب آقای دكتر امینی

تیر ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

گسترش ارتباطات و توسعه تجارت بین الملل جنبه بارز قرن حاضر است، قرار دادها و معاهدات بین المللی، گردیده اند و در زندگی اقتصادی، روابط تجاری بین المللی و
پروژه های سرمایه گذاری و نظیر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند، اما وقتی قرار دادی منعقد می شود برای طرفین قرار داد همیشه این تردید که طرف مقابل به تعهدات خویش وفا نکند یا که در انجام تعهدات خویش تأخیر روا دارد و همچنین احتمال وجود نقص بعد از اجرای قرار داد داده می شود، خصوصاً در قرار دادهای بین المللی که طرفین از دو یا چند کشور مختلف هستند و تعارض قوانین احقاق حق را دچار پیچیدگی و دشواری های خاص می کند. از این رو باید تدابیری اندیشید تا طرفین با آسودگی خاطر و اطمینان بیشتر مبادرت به انعقاد قرار داد بنمایند. از دیرباز تاکنون برای حصول به این مهم روش های مختلفی در تجارت بین الملل بکار گرفته شده است. از آنجا که اصولاً قانون خاصی بر این قرار دادها حاکم نبود، نیاز به این تضمین ها رو به افزایش رفته و نیاز مذکور در عرصه خارجی و داخلی باعث شد که شاهد استفاده از گونه های متفاوتی از تضمین ها و ضمانت نامه ها باشیم که هر کدام آثار خاص خود را دارند. وجود تضمین به دلایل مختلفی از جمله احتمال عدم اجرای قرار داد، نقض قرار داد، یا …. حائز اهمیت می باشد. در این وادی روش ها و اسناد واوراق زیادی در جریان است که از ضمانت نامه های مستقل می توان به عنوان جدیدترین و مطمئن ترین این روش ها یاد کرد.

واژگان کلیدی: ضمانت نامه مستقل، اعتبارنامه، ضمانت نامه بانکی، قرار منع پرداخت، قواعد متحدالشکل ضمانت نامه ها، اعتبارات اسنادی.

 

 

 

فهرست

عنوان …………………………………………………………………………………………………….. صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………. 2

گفتار اول: تعریف  ضمانت نامه مستقل و مقایسه آن با ضمان مدنی و ضمان

تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

مبحث اول : تعریف ضمانت نامه مستقل…………………………………………………………………………. 3

مبحث دوم: مقایسه ضمانت نامه مستقل با ضمان مدنی ……………………………………………… 4

بند الف – آثار عقد ضمان و آثار ضمانتنامه مستقل……………………………………………. 6

بند ب – استناد به ایرادات قرارداد اصلی…………………………………………………………….. 6

بند ج – استقلال و تبعیت…………………………………………………………………………………….. 7

بند د – مدیون در ضمانتنامه بانكی و ضمان مدنی…………………………………………….. 7

بند و – جزئیات در ضمان مدنی و ضمانتنامه مستقل………………………………………… 8

مبحث سوم: مقایسه ضمانت نامه مستقل با ضمان تجاری…………………………………………….. 8

بند الف – استقلال و تبعت………………………………………………………………………………………. 9

بند ب – نقش ضامن………………………………………………………………………………………………… 10

گفتار دوم: تعریف قرارداد و معاهدات بین المللی و وجوه تمایز آنها………………………………………. 11

مبحث اول : تعریف قرارداد بین المللی…………………………………………………………………….. 11

مبحث دوم: تعریف معاهدات بین المللی…………………………………………………………………… 12

بند الف – كنوانسیون یا مقاوله نامه………………………………………………………………… 13

بند ب – عهدنامه…………………………………………………………………………………………….. 13

بند ج – موافقتنامه…………………………………………………………………………………………… 14

بند د – پیمان نامه های در خصوص اتحادیه بین الملل……………………………… 14

مبحث سوم: وجوه تمایز قراردادهای بین المللی از معاهدات بین المللی ………………. 14

گفتار سوم : ماهیت حقوقی ضمانتنامه های صادره از شركت بیمه و بررسی وجوه تمایز آنها با ضمانتنامه های بانكی         16

مبحث اول : ماهیت حقوقی ضمانتنامه های صادره از شركت بیمه ………………… 16

مبحث دوم: وجه تمایز ضمانت نامه های مستقل با ضمانت نامه های صادره در

شرکت بیمه………………………………………………………………………………………………………….. 17

بند الف: تفاوت در ماهیت……………………………………………………………………………….. 17

بند ب: وابستگی به قرار دادهای مبانی صدور……………………………………………….. 18

گفتار چهارم: وجه تمایز ضمانت نامه های بانکی با سایر اعتبارات اسنادی و اعتبار نامه های تضمینی  19

مبحث اول: انواع اعتبارات اسنادی ومزایای آن……………………………………………………….. 19

بند الف: مزایای اعتبارات اسنادی: ………………………………………………………………….. 20

بند ب: انواع اعتبار اسنادی: ………………………………………………………………………….. 21

  1. اعتبار اسنادی داخلی ریالی…………………………………………………………….. 21
  2. اعتبار اسنادی وارداتی ……………………………………………………………………. 22
  3. اعتبار اسنادی صادراتی ……………………………………………………………………. 22
  4. اعتبار اسنادی قابل برگشت …………………………………………………………….. 23
  5. اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت ……………………………………………………… 23
  6. اعتبار اسنادی تایید نشده ………………………………………………………………… 24

مبحث دوم: تعریف اعتبار اسنادی ضمانتی و مقایسه آن با ضمانت نامه مستقل ……. 24

بند الف: تعریف اعتبار اسنادی ضمانتی ……………………………………………………………. 25

بند ب: مقایسه اعتبار اسنادی ضمانتی با ضمانت نامه مستقل ………………………… 26

فصل دوم: ماهیت و ارکان ضمانت نامه های مستقل در قراردادهای بین المللی…….. 29

گفتار اول: ماهیت ضمانت نامه های مستقل ………………………………………………………………………. 30

مبحث اول : ماهیت حقوقی ضمانت نامه های مستقل ………………………………………………. 30

بند الف: نظریه ایقاع بودن ضمانت نامه های مستقل………………………………………… 31

بند ب: تعهد ناشی از قرار داد اجتماعی …………………………………………………………… 31

مبحث دوم : نظریه پذیرفته شده در حقوق ایران ……………………………………………………. 32

گفتار دوم: عناصر حقوقی ضمانت نامه مستقل ………………………………………………………………….. 36

مبحث اول: قرارداد مبنای صدور و اصل استقلال ……………………………………………………. 36

بند الف: قرار داد مبنای صدور …………………………………………………………………………….. 37

بند ب: قاعده استقلال…………………………………………………………………………………………. 38

مبحث دوم: طرفین ضمانت نامه ……………………………………………………………………………. 40

بند الف:ضمانت خواه یا مضمون عنه ………………………………………………………………….. 40

بند ب: ذی نفع …………………………………………………………………………………………………….. 41

1: شرایط مستحق شدن ذی نفع ………………………………………………………………… 41

2: انتقال ارادی و قهری  ضمانت نامه …………………………………………………………. 43

بند ج: بانک صادر کننده ضمانت نامه ………………………………………………………………. 45

مبحث دوم: روابط حقوقی افراد ضمانت نامه ……………………………………………………………………… 47

بند الف: رابطه ضمانت خواه و ذی نفع ………………………………………………………………. 47

بند ب: رابطه بانک صادر کننده و ضمانت خواه ………………………………………………… 48

بند ج: رابطه بانک صادر کننده و ذی نفع ………………………………………………………….. 49

فصل سوم: اقسام ضمانت نامه های مستقل در قراردادهای بین المللی………………… 50

گفتار اول: تقسیم ضمانت نامه های مستقل به اعتبار شرایط مطالبه ……………………………………. 51

مبحث اول: مفهوم ضمانتنامه های مشروط و غیر مشروط…………………………………………………. 52

مبحث دوم: شناخت ضمانت های مشروط از ضمانت نامه های غیر مشروط ………………….. 53

بند الف: از حیث نحوه پاسخ بانک گشایشگر به مطالبه …………………………………………….. 53

بند ب: از حیث مکانیزم مطالبه و سیستم اسنادی: …………………………………………………… 54

مبحث سوم: ماهیت حقوقی تعهد بانک در ضمانتنامه های مشروط ………………………………… 56

بند الف: مفهوم حقوقی تعلیق در ضمان و تعلیق در تادیه در قانون مدنی ایران……… 57

بند ب: التزام به تادیه در ضمن عقود: …………………………………………………………………………. 58

بند ج: مسئله تعلیق ضمان و یا التزام به تأدیه در ضمانتنامه های بانکی ……………….. 59

گفتار دوم: ضمانت نامه بین المللی بانکی به اعتبار قرارداد مبنای صدور……………………………….. 60

مبحث اول: ضمانت نامه اجرای تعهد یا حسن انجام کار …………………………………………………… 61

مبحث دوم: ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا شركت در مزایده……………………………………….. 63

مبحث سوم: ضمانت نامه پیش پرداخت و بررسی مقررات مربوط به آن …………………………. 64

بند الف: تعریف ضمانت نامه پیش پرداخت ……………………………………………………………….. 64

بند ب – مقررات مربوط به ضمانت نامه های پیش پرداخت ……………………………………. 65

مبحث چهارم: ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان و بررسی مقررات مربوط به آن .. 66

بند الف: تعریف ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان ………………………………………….. 66

بند ب: ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان در مقررات متخلف ………………………. 67

گفتار سوم: ضمانت نامه های مستقل به اعتبار روابط بین المللی بانک ها …………………………… 67

مبحث اول: ضمانت نامه های متقابل……………………………………………………………………………………. 68

مبحث دوم: استقلال ضمانت نامه متقابل از ضمانت نامه پایه……………………………………………. 69

فصل چهارم: شیوه های پرداخت، قانون حاکم و مرجع صالح به رسیدگی دعاوی ضمانت نامه های مستقل در قرار دادهای بین الملل………………………………………………………………………………………… 70

گفتار اول: شیوه های پرداخت ضمانت نامه های مستقل بانکی …………………………………………….. 71

مبحث اول : ضمانتنامه های قابل پرداخت به صرف درخواست ……………………………………….. 72

مبحث دوم: ضمانت نامه های قابل پرداخت با درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرارداد پایه  73

مبحث سوم: ضمانت نامه قابل پرداخت با درخواست منضم به گواهی شخص ثالث……….. 74

مبحث چهارم: ضمانت نامه قابل پرداخت با درخواست منضم به رای داور یا دادگاه ………. 74

گفتار دوم: انواع دعاوی مربوط به ضمانت نامه های مستقل……………………………………………………. 76

مبحث اول: دعاوی منع پرداخت ضمانت نامه های مستقل……………………………………………….. 78

مبحث دوم: سایر دعاوی مربوط به ضمانت نامه های مستقل…………………………………………….. 79

بند الف: شرایط صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق داخلی ………………….. 80

بند ب: شرایط صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق سایر کشورها …………. 83

1: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق انگلیس………………………………… 83

2: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق فرانسه………………………………….. 84

3: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق آلمان……………………………………. 85

گفتار سوم: عوامل موثر در حل و فصل دعاوی ضمانت نامه های مستقل بانکی …………………… 86

مبحث اول: منابع حقوقی …………………………………………………………………………………………………….. 87

بند الف: عرفها و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.)……………….. 89

بند ب: یو.سی.پی. الکترونیک (ای.یو.سی.پی.)………………………………………………………….. 92

بند ج: قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های قراردادی ………………………………………….. 93

بند د: قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه……………………………………….. 94

بند ه: عرفهای و رویه های اعتبار نامه های تضمینی بین المللی (آی. اس. پی.98) 94

بند و: کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی  95

بند ز: ماده 5 کد متحدالشکل تجارت آمریکا…………………………………………………………….. 96

مبحث دوم: قانون حاکم و بررسی تطبیقی سکوت قانون ………………………………………………….. 97

بند الف: قانون حاکم ……………………………………………………………………………………………………. 97

بند ب – بررسی تطبیقی سکوت درباره قانون حاکم بر دعاوی ضمانت نامه…………… 100

مبحث سوم: مرجع صالح و قوانین حاکم بر صلاحیت در حقوق ایران ………………………….. 102

بند الف: مرجع صالح ……………………………………………………………………………………………………. 102

بند ب: قوانین حاکم بر صلاحیت در حقوق ایران …………………………………………………….. 104

نتیجه                                                                                           106             منابع                                                                                     107          چكیده به زبان انگلیسی                                                                    113

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :139 صفحه

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه با عنوان ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه Next Entries پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع جلب ثالث