پایان نامه ارشد تربیت بدنی گرایش عمومی: رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : عمومی

عنوان : رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­بدنی از دیدگاه دبیران تربیت ­بدنی استان کردستان

دانشگاه کردستان

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت­ بدنی

 گرایش عمومی

عنوان:

رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­بدنی از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی استان کردستان

استاد راهنما:

    دکتر سردار محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول – مقدمه و کلیات…………………………………………………………………………………………………….1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3 اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 4

1-4 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….  5

1-5 فرضیه­های تحقیق.. 6

1-6 پیش­فرض تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6

1-7 محدوده تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6

1-8 تعاریف مفهومی متغیرها 7

فصل دوم – مبانی نظری و مرور پیشینه………………………………………………………………………………8

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-2 آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………………………………….9

2-3 مدرسه. 12

2-4 فضا و تجهیزات مدرسه. 14

2-5 محیط مدرسه. 15

2-6 ویژگی کالبدی مدارس خلاق. 18

2-7 پیشرفت تحصیلی.. 22

2-8 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی.. 24

2-9 سنجش پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان. 25

2-10 تربیت­بدنی.. 26

2-11 اهداف تربیت­بدنی و ورزش… 27

2-11-1 هدف تكامل جسمانی.. 27

2-11-2 هدف تكامل عصبی عضلانی.. 28

2-11-3 هدف تكامل شناختی.. 28

2-11-4 هدف تكامل عاطفی (احساسی) 28

2-12 محیط ورزشی مدارس… 29

2-13 مرور تحقیق.. 29

2-13-1مرور تحقیقات داخلی.. 29

2-13-2 مرور تحقیقات خارجی.. 33

2-14 جمع­بندی پیشینه. 35

فصل سوم -روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..36

3-1 مقدمه. 37

3-2 روش تحقیق.. 37

3-3 جامعه آماری.. 37

3-4روش،حجم و نحوه گزینش نمونه. 37

3-5 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 37

3-6 ابزار گردآوری داده­ها 38

3-7 روایی و پایایی پرسش­نامه‌ها 39

3-8 روش جمع­آوری داده­ها 39

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 40

فصل چهارم – یافته­ها…………………………………………………………………………………………………………. 41

4-1 مقدمه. 42

4-2 آمارتوصیفی: بررسی متغیرهای جمعیت شناختی.. 43

4-3 بررسی متغیرهای تحقیق.. 47

4-4 بررسی مولفه‌های تحقیق.. 48

4-5 یافته‌های تحلیل.. 48

4-5-1 بررسی نرمال بودن داده­ها 48

4-6 آزمون فرضیه‌های پژوهش… 50

4-7 برازش مدل رگرسیونی.. 51

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………..53

5-1-مقدمه. 54

5-2-خلاصه پژوهش… 54

5-3 تفسیرنتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش… 55

5-4 تفسیرنتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 56

5-5 یافته­های مربوطه فرضیه­های پژوهش… 56

5-5-1 یافته­های­ مربوط ­به فرضیه اول پژوهش: 56

5-5-2 یافته­های مربوط به فرضیه دوم پژوهش… 57

5-6 پیشنهادات.. 59

5-6-1 پیشنهادات پژوهشی.. 59

5-6-2 پیشنهادات کاربردی.. 59

5-7 محدودیت‌های پژوهش… 60

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..62

منابع داخلی: 62

منابع خارجی.. 66

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….68

پیوست1: پرسش‌نامه محقق ساخته. 69

پیوست2: پرسش‌نامه محیط مدرسه جانسونس و استیونس(2007)……………………………………….70

پیوست3: پرسشنامه محیط مدرسه جانسون و استیونس(2007) 71

چکیده انگلیسی.. 72

فهرست جداول

جدول2-1 ارتباط رنگ با روحیات دانش‌آموزان-وکسلر……………………………………………………….22

جدول3-1 مولفه‌ها وتعداد سوالات پرسش‌نامه محیط مدرسه…………………………………………….39

جدول4-1 وضعیت سن پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………………………..43

جدول4-2 وضعیت جنسیت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………………44

جدول4-3 میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………………45

جدول4-4 سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………….. …………………….46

جدول4-5 بررسی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….47

جدول4-6 بررسی مولفه‌های متغیر محیط مدرسه…………………………………………………………….48

جدول4-7 بررسی نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………….49

جدول4-8 بررسی وضعیت نرمال بودن مولفه‌های محیط مدرسه……………………………………..49

جدول4-9 جدول همبستگی بین مولفه‌های محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی.. …………50

جدول4-10 خلاصه مدل رگرسیونی………………………………………………………………………………….51

جدول4-11ضرایب بتا و سطح معناداری بین مولفه‌های محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………………52

فهرست اشکال

شکل 2-1 نمودار فضای زندگی انسان (گیفورد، 2005)…………………………………………………………………….13

شکل 2-2 فرآیند ارتقای خلاقیت کودکان با طراحی معماری و منظرمدرسه………………………………….20

چکیده

این تحقیق با هدف برسی رابطه بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­بدنی از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی استان کردستان انجام شده­است. این تحقیق کاربردی است و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی و به روش همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دبیران تربیت­بدنی شاغل در هنرستان‌های تندرستی استان کردستان می­باشد که تعداد آنها110 نفر در شهرستان‌های سنندج، مریوان، سقز، دهگلان، بیجار و قروه مشغول به ارائه خدمت هستند. روش نمونه­گیری به صورت تمام شمار استفاده شده­است. برای جمع‌آوری داده­های پژوهش از پرسش‌نامه طراحی شده محیط مدرسه توسط جانسون و استیونس(2007) استفاده شد که ضریب پایایی آن توسط آلفای کرونباخ 869/. محاسبه شد. با توجه به تحلیل داده­های جمع‌آوری شده، نتایج زیر بدست آمده­است. بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­بدنی رابطه وجودندارد و فقط مولفه‌های نوآوری و همکاری ارتباط معناداری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­بدنی داشتند. نتایج دیگر نشان داد که مقدار بتای مولفه‌های نوآوری و همکاری معنادار شده­است. بنابراین  فقط این دو مولفه می­توانند پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­بدنی را پیش­بینی نمایند.

1-1 مقدمه
امروزه یکی از سازمان­های مهم و تأثیر­گذار در هر جامعه­ای، نهاد آموزش و پرورش است. بی شك آموزش و پرورش اساسی‌ترین‌نهاداجتماعی در شكل­دهی، هدایت و كنترل افكار افراد هر جامعه بشری است و داشتن آموزش و پرورش توانمند لازمه توسعه اجتماعی است. علاوه بر آن، به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن‌آوری و پیشرفت­های صنعتی، گرایش به سازمان­های آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده است، به گونه­ای که یکی از شاخص­های مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظایفی می‌دانند که آموزش و پرورش آن به عهده گرفته است(علاقه­بند، 1390). بدیهی است که نهاد آموزش و پرورش عهده­دار ایجاد زمینۀ مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد­ها و توانایی­هایی افراد است و همانا لازمۀ این نیل به هدف، تدوین و اجرای برنامه­ریزی­های وسیع، جامع و حساب شده با توجه به اهداف عمومی آموزش و پرورش هر جامعه است (طالب­زادگان، 1387). بی­شک هدف هرگونه فعالیت آموزشی ایجاد یادگیری است (سیف، 1380)، فعالیتی که از سوی یادگیرنده انجام می­شود تا به تغییر در او منتهی شود. از اینرو، در جریان فعالیت یادگیری عوامل مختلفی می­توانند بر یادگیرنده تأثیر گذاشته و یادگیری او را با مشکل مواجه سازنده بنابراین، یکی از مهم­ترین شاخص­هایی که می­توان از آن برای بررسی میزان یادگیری و موفقیت نظام آموزشی در دستیابی به هدف­های خود استفاده کرد، پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان است(کرمی، 1384). در واقع عملکرد و پیشرفت تحصیلی از جمله مباحثی است که در محیط­های آموزشی، به ویژه مدارس از اهمیت زیادی برخوردار است(ابولقاسمی و جوانمیری، 1391) و ممکن است به دلایل مختلف و تحت تأثیر عوامل گوناگون با مشکل مواجه شود. بنابراین، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی یکی از مهم­ترین و اساسی­ترین فعالیت­ها در نظام  آموزشی است، چرا که این شاخص که بیشتر براساس نتایج آزمون­های نهایی و استاندارد سنجیده می­شود، مهم­ترین دغدغۀ دانش آموزان، والدین، دست­اندرکاران و صاحب نظران آموزش و پرورش است و به همین دلیل بیشتر بررسی­های چند دهۀ گذشته به واکاوی عوامل موثر و راهکارهای بهبود پیشرفت تحصیلی اقدام کرده­اندReynolds) و Teddlie، 2004). به نظر می­رسد علاوه بر ساختار، جوآموزشی، عملکرد معلمان و غیره محیط مدرسه نیز بر این فرایند مهم اثرگذار باشد و به نوعی تبیین کننده پیشرفت تحصیلی لحاظ شود. در نتیجه تحقیق حاضر با اقتباس از موارد فوق در نظر دارد به بررسی رابطه بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی بپردازد و با توجه به این که در نظام آموزش و پرورش برای رشد و تعالی افراد و رساندن انسان به کمال مطلوب فعالیت­های مختلفی اعم از آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و غیره برگزار می­گردد. این تحقیق دانش­آموزان تربیت­بدنی را مد نظر قرار می­دهد با این رویکرد که این ارتباط سنجی از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی صورت می­گیرد.

تعداد صفحه : 89

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

Previous Entries پایان نامه ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت و برنامه ریزی ورزشی: مقایسه وضعیت استخرهای سرپوشیده استان گیلان با استانداردهای ملی و بین المللی Next Entries پایان نامه کارشناسی ارشد گروه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران