پایان نامه ارشد: تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی ورسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم اجتماعی

گرایش :علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان : تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی ورسانه ای  ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران شرق

دانشکده علوم انسانی ،گروه آموزشی علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

گرایش :علوم ارتباطات اجتماعی

 

عنوان:

تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی ورسانه ای  ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392

  

استاد راهنما:

دكترسارا محمد پور

 

 


تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

“فهرست مطالب”

عنوان                                             صفحه

چکیده

فصل اول :کلیات تحقیق                                     

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………...2

1-2-بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………….  4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………5

1-4-اهداف تحقیق………..     …………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5- سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-6- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..     8

فصل دوم : ادبیات  تحقیق

2-1 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 15

2-2 -تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………    17

2-3 -تحقیقات  خارجی………………………………………………………………………………………………. 21

2-4 – مفهوم دیپلماسی    ……………………………………………………………………………………………. 25

2-4 –1- تعریف دیپلماسی …………………………………………………………………………………………..   25

2-4 -2- تعریف دیپلماسی عمومی………………………………………………………………………………….  27

2-4-3-تاریخچه دیپلماسی عمومی……………………………………………………………………………….. 29

2-4 -4- دیپلماسی عمومی نوین……………………………………………………………………………………..    26

2-4 -5-عوامل موثر بر دیپلماسی عمومی…………………………………………………………………………     33

2-4 -6- مولفه های دیپلماسی عمومی…………………………………………………………………………………   35

2-4 -7– تعریف دیپلماسی فرهنگی………………………………………………………………………………………………………  39

2-4 –8-تعریف دیپلماسی رسانه ای ……………………………………………………………………………………………………..  39

-5-2 تفاوت دیپلماسی عمومی و رسانه ای…..…………………………………………………………………………………….… 41

2-6- چارچوب نظری و روش شناسی ………………………………………………………………………………………………….. 31

2-6-1-دیپلماسی عمومی از دیدگاه  نظریه های روابط بین الملل……………………………………………………………..    31

2-6-2-نظریه واقع‌گرایی…………………………………………………………………………………………………………………….   31

2-6-3-نظریه نو واقع گرائی …………………………………………………………………………………………   33

2-6-4-دیپلماسی عمومی ازدیدگاه نظریه واقع گرائی و نو واقع گرائی……………………………………………………. 33

2-6-5-نظریه لیبرالیسم . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   34

2-6-6-نظریه نولیبرالیسم ………..………………………………………………………………………………………………………………………………..34

2-6-7-دیپلماسی عمومی از دیدگاه  نظریه لیبرالیسم و نو لیبرالیسم .………………………………………………….    34

2-6-8-ساختارگرایان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-6-9-دیپلماسی عمومی از دیدگاه ساختارگرایی…………………………………………………………………………………    36

2-6-10-نظریه تاثیر سی ان انی……………………………………………………………………………………………………………   36

2-6-11-نظریه برجسته سازی ………………………………………………………………………………………………………………  42

2-6-12-نظریه برجسته سازی در تاثیر سی ان انی ……………………………………………………………………………….   43

2-6-13-نظریه شاخص سازی  ……..……………………………………………………………………………………………………..    44

2-6-14-نظریه ایجاد رضایت مندی یا مدل پروپاگاندا     …………………………………………………………………………….  45

2-7-تعریف دیپلماسی اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………….. 45

2-8 –مولفه های کاربردی دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی …………………………………………………………. 46

2-9 -دیپلماسی عمومی ایران و سیاست خارجی ………………………………………………………………………………….     47

2-10 اقدامات ایران در بخش دیپلماسی رسانه ای………………………………………………………………………………..     50

2-11 – دیپلماسی عمومی آمریکا…………………………………………………………………………………………………………..   54 

فصل سوم : روش تحقیق                             

3-1 –  روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..   62

3-2- تاریخجه گفتمان……     …………………………………………………………………………………………….  63

3-3- مبانی نظری گفتمان ……………………………………………………………………………………………       63

3-3- 1- نظریه گفتمان در زبان شناسی ……………………………………………………………………………   63

3-3-2- ساختارگرائی و زبان………………………………………………………………………………..   ……… 62

3-3-3- پسا ساختارگرائی و گفتمان ………………………………………………………………………………            63

3-4- نظریه های تحلیل گفتمان …………………………………………………………………………………….   64

3-4-1- نظریه تحلیل گفتمان میشل فوکو …………………………………………………………………………     65

3-4-2- دریدا و پساساختارگرائی………………………………………………………………………………….. 65

3-4-3- نظریه گفتمان  لاکلاو موفه……………………………………………………………………………………………………………..  65

3-5- اجزاء تشکیل دهنده گفتمان     …………………………………………………………………………………     66

3-6- چگونگی تکوین گفتمان از دیدگاه لاکلاو و موفه ………………………………………..……………………..   68

3-6-1- غیریت سازی ………………………………………………………………………………………………. 68

3-6-2- قابلیت دسترسی     …………………………………………………………………………………………..  69

3-6-3- قابلیت اعتبار………………………………………………………………………………………………..    69

3-6-4- هژمونی ………………………………………………………………………………………………………  70

3-7- کاربرد تحلیل گفتمان………………………………………………………………………………………….  71

3-8- روش تجزیه و تحلیل دادها…………………………………………………………………………………… 72

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1-گفتمان های هژمونیک  در دیپلماسی عمومی و رسانه ای آمریکا نسبت به ایران ..………………………   74

4-2-گفتمان ایران هراسی …………………………………………………………………………………………..   75

4-3-ساختارهای ثابت گفتمانی در دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران نسبت به آمریکا ……………………   76

4-4-گفتمان آمریکا ستیزی………………………………………………………………………………………….         77

4-5-تببین گفتمان سیاست خارجی……………………………………………………………………………….    85

4-6-عناصر شکل دهنده گفتمان اعتدال………………………………………………………………………….    86

4-7- تحلیل ادبیات رسانه ای رهبران سیاسی ایران و آمریکا………………………………………………….     87       

4-8- تحلیل تماس تلفنی روحانی اوباما  …………………………………………………………………………   96

4-9- تحلیل گفتمان بازتاب رسانه ای  روز 13 ابان سال 1392………………………………………………………………..   106

4-10- تحلیل گفتمان  فیلم های سینمایی ایران و آمریکا  ……………………………………………………….   110

4-11- تحلیل گفتمان مراکز نظر سنجی آمریکا نسبت به ایران ………………………………………………….  121

4-12- تحلیل گفتمان پیامهای تبریک نوروزی………………………………………………….……………………………  138

4-13- تحلیل گفتمان رسانه ای مسابقات کشتی ایران و آمریکا    ……………………………………………..  143

فصل پنجم

5-1 – مروری بر پژوهش……………………………………………………………………………………………. 161

5-2 – پاسخ به سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………. 162     5-3 – نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………….166

5-4منابعو مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..170

5-6 – پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………   200 

 

 

چکیده:

دیپلماسی عمومی به دلیل افزایش نقش بازیگران متعدد در تعاملات بین المللی نسبت به دیپلماسی کلاسیک و سنتی جایگاه ویژه ای در نظام بین الملل یافته است . توسعه فنآوری نوین اطلاعات ابزار دیپلماسی کلاسیک را که بر مبنای قدرت سخت بود تغییر داده و گستره جدیدی بنام  سیاست هوشمند که از عناصر فرهنگی ،رسانه ای ، ورزشی ،افکار عمومی ، اینترنت ، شبکه های اجتماعی تشکیل شده است را بر روی رهبران ، سیاستمداران ،خبرنگاران ،دانشجویان و نهاد های  دولتی و غیر دولتی باز کرده است. به جرات می توان گفت روزی نیست  که فضای دیپلماسی عمومی و رسانه ای شکل گرفته بین دو کشور ایران و آمریکا دست مایه یک گزارش خبری ، فیلم ، مصاحبه ، مستند ، سرمقاله و  تفسیر خبری  در روزنامه ها ، شبکه های خبری ،  رادیو و تلویزیون ، نشریات داخلی و بین المللی و شبکه های اجتماعی اینترنتی نباشد.اگرچه روابط دو کشور فراز و نشیب های  بسیاری را طی چند دهه  اخیر پشت سر گذاشته است ، معهذا رویدادهای رسانه ای  و تحولات سیاسی که طی 2 سال اخیر شروع گردیده ، بی سابقه می باشد.طی دو سال اخیر گفتمان شکل گرفته در زوایای پنهان و آشکار اکثر متون خبری ، مصاحبه ها و فیلم های سینمائی  و رویدادهای  خبری که جهت اقناع  افکار عمومی از سوی دو کشور منتشر می شود ، قابل مشاهده است . آیا گفتمان جدید از حالت گفتمان هژمونیک سابق خود دور گشته و شکل جدیدی از آن در حال ظهور است؟.با توجه به دو مولفه مهم دیپلمایسی عمومی یعنی دیپلماسی رسانه ای و دیپلماسی فرهنگی بخش عمده این تحقیق به بررسی گفتمان حاکم در رسانه های دو کشور خواهد پرداخت . روش تحقیق در این پژوهش تحلیل گفتمان می باشد که با استفاده از نظریات اندیشمندان این حوزه یعنی ساختارگرائی دوسوسور و پسا ساختارگرائی دریدا و نهایتا میشل فوکو و لاکلاو و موفه سعی شده است مفهوم گسست گفتمانی و عدم پیوستگی تاریخی گفتمان در مولفه های دیپلماسی عمومی و رسانه ای  دو کشور ایران و آمریکا بازنمائی و تحلیل گردد. به کمک نظریه گفتمان لاکلاو موفه که مهمترین کار را در مطالعات سیاسی شناخت گفتمانها می دانند به مفهوم گسست گفتمانی و عدم قطعیت معنا در رویداد های سیاسی می پردازیم .از نظر آنها گفتمان ، نظامی از معنا است که کنش و اندیشه های سیاسی در بستر آن شکل می گیرد .از دیدگاه لاکلاو و موفه گفتمانها ساختی سیاسی دارند هم خود مخلوق شرایط سیاسی اند و هم سیاست و کارگزاران سیاسی در قالب آن معنا و هویت می یابند. با توجه به این نظریات آنچه که از بازتاب رسانه ای و افکار عمومی دو کشور در دو سال اخیر مشاهده می گردد رویکرد کشور آمریکا در تاثیر گذاری افکار عمومی مردم ایران جدا از حکومت ایران ، و از سوی کشور ایران  گسست گفتمانی در سطح رسانه ای و افکار عمومی نسبت به دولت و مردم آمریکا می باشد. مخاطب دیپلماسی عمومی کشور ایران در رابطه با آمریکا ، ملت آمریکا نمی باشد بلکه ایرانیان مقیم و فارسی زبانان می باشد در صورتیکه مخاطب اصلی دیپلماسی عمومی کشور آمریکا ، مردم ایران جدا از دولت و رهبران سیاسی آنان می باشد.در واقع یکی از علل مهم عدم موفقیت ایران در تاثیر گذاری افکار عمومی مردم آمریکا همین نکته مهم می باشد که هنوز در عرصه رسانه های بین المللیٍ خود، مخاطب را فارسی زبانان و ایرانیان مقیم جامعه آمریکا در نظر گرفته است و  عدم تماس مستقیم رسانه ای با مخاطبان غیر ایرانی در جامعه آمریکا ، باعث عدم درک صحیح افکار عمومی آنها در از واقعیتهای ملی ، مذهبی و سیاسی ما گردیده است و این موضوع تشدید کننده گفتمان ایران هراسی در نزد آنان شده است.

کلید واژه: دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه ای ،تحلیل گفتمان ،گفتمان ایران هراسی ، گفتمان آمریکا ستیزی،نظریه تاثیر سی ان انی.

 

 

 

  • مقدمه

در پی اشغال سفارت آمریکا در تاریخ ۱۳ آبان۱۳۵۸جیمی كارتر رئیس جمهور امریكا در تاریخ  18 فروردین 1359 طی دستوری قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را بصورت یک جانبه اعلام كرد. در این مدت دو کشور در عرصه های مختلف دارای شدیدترین برخوردها  در تمامی عرصه های نظامی ، سیاسی، اقتصادی، رسانه ای، فرهنگی  و علمی  بوده اند. روابط ایران و آمریکا را ، مطابق جدول شماره 1-1طی این 35 سال می توان به 4 دوره کلی تقسیم کرد[1]:

 

جدول شماره 1-1-1 تقسیم بندی گفتمان ایران و آمریکا طی 35 سال اخیر

بازه زمانی ایران آمریکا
دوران تقابل روابط ایران و آمریکا 1357-1368 گفتمان آمریکا ستیزی گفتمان ایران ستیزی
دوران تعادل روابط ایران و آمریکا 1383-1368 گفتمان مذاکره گفتمان مذاکره

گفتمان ارعاب و تشویق

دوران بازگشت به تقابل ایران و آمریکا  

1389-1384

گفتمان آمریکا ستیزی گفتمان ایران ستیزی

گفتمان اسلام هراسی

گفتمان شیعه  ستیزی

دوران تعامل بین ایران و آمریکا ####-1392 گفتمان رابطه

گفتمان اعتدال

 

گفتمان تشویق و ارعاب

 

عوامل موثر بر شکل گیری گفتمان آمریکا ستیزی در کشور ایران از  سیاست های خصمانه و رفتار های آکنده از تهدید و تحقیر کشورآمریکا نسبت به ملت ایران شکل گرفته است، به عنوان مثال در جدول 1-1-1 برخی از اقداماتی که  توسط دولت آمریکا در طی این 35 سال علیه ایران اعمال کرده  و در مواردی نیزتشدید شده است عبارت هستند از[2].

 

 

 

 

جدول 1-1-2- برخی اقدامات خصمانه و تهدید آمیز آمریکا نسبت به کشور ایران

1-   قطع کامل روابط سیاسی بصورت یکطرفه با دولت ایران از سوی دولت آمریکا ( از سال 1359 تا کنون )
2-   موضوع  ایران گیت[3]   خرید اسلحه از آمریکا و اسرائیل توسط ایران ( سال 1364)
3-   موضوع سفر مک فارلین  و رسانه ای شدن اقامت 5 روزه او در تهران ( سال 1365)
4-   حمایت مالی و بین المللی تمام عیار آمریکا از کلیه  گروههای ضد انقلاب (از سال 1359 تا کنون )
5-   حمایت از شورشهای قومی و تحرکات تجزیه طلبانه در داخل کشور ( از سال 1359 تا کنون )
6-   محاصره اقتصادی ایران ازسال 1359 توسط آمریکا تا کنون ( سال 1359)
7-   مسدود کردن میلیاردها دلار از اموال ایران در خارج و بانک های آمریکا(از  سال 1359تاکنون)
8-   حمله نظامی آمریکا به طبس تحت عنوان عملیات پنجه عقاب( سال 1359)
9-   حمایت بی حد و اندازه از لشکر کشی و تجاوز 8 ساله عراق به خاک  ایران ( سال 1359)
10-           سقوط هواپیمای مسافربری ایران با 290 مسافر توسط ناو جنگی وینسنس آمریکا،( سال 1367)
11-           حمله به سكو های نفتی ایران در سال 1366،
12-           سیاست مهار دو جانبه ایران[4] از سوی دولت کلینتون ( سال 1370)
13-           حمله به دو کشور همسایه ایران  ( سال 1359)
14-           محور شرارت[5] نامیدن کشورایران  ( سال 1382)
15-           اعمال انواع تبعیض ها و فشار بر ایرانیان اعم از استادان ، بازرگانان ، دانشجویان  در اقصی نقاط جهان
16-           ممانعت شدید جهت  استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای
17-           قطعنامه های متعدد در خصوص نقض حقوق بشر  توسط ایران
18-           حمایت مالی در را ه اندازی بیش از 100 کانال تلویزیونی در راستای مخالفت با ایران
19-           قطع ارتباطات ماهواره ای شبکه خبری بین المللی ایران (پرس تی وی، العالم ،جام جم و …..)
20-           ترور دانشمندان هسته ای ایران
21-           اعمال تحریم شبکه های ماهواره ای ایران
22-           اعمال شدیدترین تحریم های فلج‌کننده علیه  ایران در تاریخ سیاسی آمریکا

 

 

 

 

و بسیار اقدامات خصمانه دیگر ، اما در منحنی روابط دو کشور ایران و آمریکا پنج نقطه را می توان به عنوان نقاط ماکزیمم  که اوج تقابل گفتمان دو کشور نسبت به یکدیگر است را مشاهده کرد.

 

جدول 1-1-3- نقاط بحرانی در روابط دو کشور ایان و آمریکا

عوامل گفتمان آمریکا ستیزی در ایران عوامل گقتمان ایران ستیزی در آمریکا
کودتای 28 مرداد تسخیر لانه جاسوسی
سقوط هواپیمای مسافربری حمایت از ملت فلسطین
اعلام محور شرارت

 

همچنین می توان دو نقطه را که شروعی بر  گفتمان مذاکره بین دو کشور بود را مشاهده کرد.

جدول 1-1-4- نقاط بهبود در روابط ایران و آمریکا

ایران- گفتمان مذاکره آمریکا- گفتمان مذاکره
انتخابات دوم  خرداد 1376 سفر مک فارلین
ابرازتاسف بایت کودتای 28 مرداد
گفتگوی تلفنی روحانی – اوباما گفتگوی تلفنی اوباما – روحانی

 

  • بیان مسئله

بی گمان سه رویداد بسیار تاثیر گذار و مهم در روابط ایران و آمریکا در 3 دهه اخیر که عبارت هستند از :

  1. اشغال سفارت آمریکا از سوی ایران
  2. سقوط هواپیمای مسافر بری از سوی آمریکا
  3. محور شرارت خواندن ایران از سوی آمریکا

هنوز سایه سنگین خود را همچنان بر افکار عمومی مردم و دیپلماسی عمومی و رسمی دو کشورانداخته است. اشغال سفارت آمریکا تاثیر بسیار نامطلوب و منفی  از کشور و ملت ایران در اذهان و افکار عمومی مردم  آمریکا بجای گذاشت و نقطه آغازین یک جدال 34 ساله بین دو کشور گردید. این رویداد ، نقطه کانونی و دال اصلی دیپلماسی عمومی آمریکا بر علیه ایران می باشد. سقوط هواپیمای مسافربری ایران یکی از هولناک ترین جنایاتی بود که ملت ایران شاهد آن بود  و دردناکتر اهدا حلقه گل به کاپیتان ناو جنگی  ، این موضوع اوج روحیه کینه توری ، زورگوئی و خودکامگی آمریکا را برای مردم ایران نمایان ساخت[6] .

در حا لیکه  سال 2001 به پیشنهاد رئیس جمهور ایران آقای خاتمی در سازمان ملل؛ سال گفتگوی تمدن ها نام گرفت و تحلیل های دولتمردان وقت این بود که با این کار ایران را بعنوان چهره صلح طلب در جهان خواهند شناخت اما کمتر از چند ماه جورج بوش؛ رئیس جمهور آمریکا در ۲۹ ژانویه ۲۰۰۲ در سخنرانی سالیانه خود در کنگره ایالات متحده آمریکا ایران را  “محور شرارت”  خواند. این اقدام دولت آمریکا گفتمان مذاکره و روند اعتماد سازی از سوی ایران را برای مدتها زیادی به حاشیه راند و گفتمان آمریکا ستیزی جای آنرا گرفت[7] .

تحلیل گفتمان رویدادهای دو سال اخیر بدون اشاره به این سیر تاریخی نقاط مبهمی را در این پژوهش برجای می گذاشت .کلیات این تحقیق تحلیل گفتمان رسانه ای دو کشور طی دو سال اخیر است ،آیا افکار عمومی رهبران سیاسی دو کشور نگاهی به آینده دارند[8] و گفتمان های شکل گرفته از ساختارهای قبلی در حال گسست و رفتن به حاشیه  می باشند.

تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی ایران و آمریکا طی 2 سال اخیر بدون اشاره به کلیات این سیر تاریخی نقاط  مبهمی را در فصل چهارم ایجاد می کرد .

[1]این تقسیم بندی بر اساس نظر نگارنده است.

[2]این جدول بر اساس نظر نگارنده است .

[3]Iran Contra affair

[4]dual containment

[5]Axis of evil

[6]اولویت بندی رویدادها بر اساس نظر نگارنده است.

[7]جک استراو:محور شرارت خواندن ایران احمقانه بود.،سایت خبری تابناک 3/7/92-http://tabnak.ir

[8]روحانی::عقل سلیم حکم می‌کند دولت و کشور به فکر آینده باشند و ترمیم گذشته باشند.سایت خبری ایسنا، 27/3/92-http://isna.ir

تعداد صفحه : 231

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***