پایان نامه ارشد: تبیین موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :مدیریت نیروی انسانی

عنوان : تبیین موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی

)M.A.پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(

گرایش:مدیریت نیروی انسانی

عنوان:

تبیین موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد

استاد راهنما:

دکتر مراد کردی

استاد مشاور:

دکتر گلنار شجاعی باغینی

تابستان 1391

 

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                            صفحه

چکیده. 1

فصل اول:طرح تحقیق

مقدمه………………………………………….. 3

1-1 بیان مسئله. 3

1-2  اهمیت پژوهش. 5

1-3  اهداف پژوهش. 7

1-4  سوال اصلی تحقیق. 7

1-5  سوالات فرعی تحقیق. 7

1-6  فرضیات تحقیق. 7

1-7  مدل تحلیلی پژوهش. 9

1-8 تعاریف نظری و عملیاتی. 10

1-9  طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها. 11

1-10 مدل فرآیند پژوهش. 12

فصل دوم:پیشینه تحقیق

مقدمه. 14

2-1 بخش اول: مباحث نظری. 14

2-1-1 ) تاریخچه مدیریت دانش. 14

2-1-2 ) هرم دانش. 16

2-1-3 ) انواع دانش. 20

2-1-4 ) تعریف مدیریت دانش. 24

2-1-5 ) اصول مدیریت دانش. 26

2-1-6 ) نظریه های مدیریت دانش. 27

2-1-7) رویکردهای مدیریت دانش. 29

2-1-8 ) مدل های مدیریت دانش. 31

2-1-9 ) تئوری های مدیریت دانش. 40

2-1-10 ) استراتژی های مدیریت دانش. 45

2-1-11)  مزایای مدیریت دانش. 52

2-1-12) چالش ها و موانع. 56

2-1-13 ) عوامل بنیادی موفقیت در مدیریت دانش. 79

2-1-14 ) ارزیابی موفقیت مدیریت دانش. 86

2-1-15) صنعت بانکداری. 87

2-2 بخش دوم: مباحث پژوهشی. 102

2-2-1 ) پژوهش های داخل کشور. 102

2-2-2 ) پژوهش های خارج از کشور. 106

2-3) چهارچوب نظری تحقیق. 114

فصل سوم:روش شناسی

مقدمه. 116

3-1) روش تحقیق. 116

3-2 )جامعه آماری و حجم نمونه. 116

3-3 ) ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات. 118

3-4) نحوه اجرای تحقیق. 118

3-5 ) روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات. 119

3-6) آزمون توزیع نرمال داده ها. 119

3-7) ابزار کار. 119

فصل چهارم:یافته های تحقیق

مقدمه . 126

4-1)  بررسی عوامل جمعیت شناختی(دموگرافی). 126

4-1-1)  وضعیت جنسیت پاسخگویان. 126

4-1-2) توزیع سنی پاسخگویان. 127

4-1-3) وضعیت سطح تحصیلات پاسخگویان. 128

4-1-4)وضعیت سنوات خدمت پاسخگویان. 129

4-2) آزمون فرض ها. 131

4-3) آزمون تفاوت تأثیر جنسیت در دیدگاه افراد نسبت به موانع فراروی مدیریت دانش. 134

4-4) آزمون تأثیر سن در دیدگاه افراد نسبت به موانع فراروی در مدیریت دانش. 136

4-5) آزمون تأثیر تحصیلات در دیدگاه افراد نسبت به موانع فراروی مدیریت دانش. 141

4-6) آزمون تأثیر سابقه شغلی در دیدگاه افراد نسبت به موانع فراروی در مدیریت دانش. 146

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادها

مقدمه. 153

5-1 )خلاصه پژوهش. 153

5-2 ) بررسی نتایج تحقیق. 153

5-3 ) پیشنهادها. 156

5-3-1) پیشنهادها. 165

فهرست منابع فارسی. 168

فهرست منابع لاتین. 173

پیوست ها. 174

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                   صفحه

3-1. جدول: ارتباط سوالات پرسشنامه با فرضیه ها. 118

3-2. جدول: پایایی پرسشنامه در قسمت های مربوط به هر فرضیه. 122

4-1. جدول: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان. 127

4-2. جدول: توزیع فراوانی سن پاسخگویان. 127

4-3. جدول: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. 128

4-4. جدول: توزیع فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان. 129

4-5. جدول: میانگین و انحراف معیار سوال های پرسشنامه. 130

4-6. جدول: آزمون فرض موانع فراروی ورود مدیریت دانش. 132

4-7. جدول: آزمون فرض موانع فراروی پیاده سازی مدیریت دانش. 133

4-8. جدول: آزمون فرض موانع فراروی بکارگیری مدیریت دانش. 133

4-9. جدول: آزمون تأثیر جنسیت در دیدگاه افراد نسبت به موانع ورود  134

4-10. جدول: آزمون تأثیر جنسیت در دیدگاه افراد نسبت به موانع پیاده سازی. 135

4-11. جدول: آزمون تأثیر جنسیت در دیدگاه افراد نسبت به موانع بکارگیری. 136

4-12. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سنی در مورد موانع ورود  137

4-13. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سنی در مورد موانع پیاده سازی  138

4-14. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سنی در مورد موانع بکارگیری  140

4-15. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های تحصیلی در مورد موانع ورود  142

4-16. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های تحصیلی در مورد موانع پیاده سازی. 143

4-17. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های تحصیلی در مورد موانع بکارگیری  145

4-18. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سابقه شغلی در مورد موانع ورود. 147

4-19. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سابقه شغلی در مورد موانع پیاده سازی. 148

4-20. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سابقه شغلی در مورد موانع بکارگیری. 150

5-1. جدول:  نتیجه آزمون فرضیه ها. 155

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                       صفحه

1-1. نمودار: مدل تحلیلی پژوهش. 9

1-2. نمودار: مدل فرآیند پژوهش. 12

4-1. نمودار: نمودار دایره ای وضعیت جنسیت پاسخگویان. 127

4-2. نمودار: نمودار ستونی توزیع سنی پاسخگویان. 128

4-3. نمودار: نمودار ستونی توزیع سطح تحصیلات پاسخگویان. 129

4-4.نمودار ستونی توزیع سنوات خدمت پاسخگویان. 130

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

2-1. شکل: مدل حلزونی مدیریت دانش نوناكا و تاكوچی. 32

2-2. شکل: تئوری مدیریت دانش جامعه گرا. 44

 

 

 

 

 

چکیده:

در دنیای پرشتاب امروز، تغییر و تحول جز جدایی ناپذیر سازمان ها محسوب می شود. به گفته پیتر سنگه تنها اصل ثابت تغییر است.لذا تنها راه چاره برای ادامه حیات سازمان ها همراه شدن با این تغییر و تحولات است.مدیریت دانش مقوله ایست که سازمان ها را در دستیابی به این مهم یاری می نماید. مدیریت دانش فرآیند خلق،تسهیم، انتقال و حفظ دانش به گونه ای است که بتوان آن را به گونه ای اثربخش در سازمان به کار برد.

با توجه به نقش بسیار مهم بانک ها در اقتصاد کشور مقوله دانش برای تبدیل شدن بانک ها به یک سازمان دانش محورضروری به نظر می رسد. ملزوماتی چون استراتژی سازمانی، فرهنگ دانش محور،ساختار سازمانی دانش محور،نظام جبران خدمات مناسب،رهبری دانش محور، تکنولوژی کارآمد وآموزش مناسب در روند دانش محور شدن نقشی حیاتی ایفا می كنند. كاركرد نا مناسب هر یک از این عوامل به منزله مانعی بر سر راه  دانش محور شدن بانک ها می باشد. لذا هر یک از این موانع باید در زمانی مناسب از میان برداشته شوند تا بانک ها به سازمان هایی دانش محور تبدیل شده و از مزایای یک سازمان دانشی بهره مند شوند.با توجه به موارد فوق ضرورت انجام یك تحقیق در مورد شناسایی موانع حركت این سازمان ها در مسیر دانش محور شدن امری ضروری به حساب می آید.

جامعه آماری این تحقیق مجموعه كاركنان بانک های مستقر در شهرستان بجنورد است. این پژوهش براساس داده های جمع آوری شده از یک نمونه 150 نفری از کارکنان سطوح میانی و عالی بانک ها انجام شده است.برای سنجش پایایی پرسشنامه این تحقیق آزمون كرونباخ روی پرسشنامه انجام شد و مقدار ضریب آن برابر 74/0 بدست آمد.

نتایج این طرح نشان می دهد که استراتژی سازمان، فرهنگ، ساختار سازمانی، رهبری، آموزش، تکنولوژی ونظام جبران خدمات موانعی بر سر راه حركت به سوی استقرار مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد هستند.

 

کلیدواژه ها:مدیریت دانش،بانک،موانع،سازمان

 

 

 

 

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

 

مقدمه:

در این فصل ابتدا به بیان مسئله مورد بررسی در پژوهش پرداخته وسپس اهمیت موضوع شرح داده خواهد شد. پس از آن هدف از انجام پژوهش ذکر می گردد و محقق سوالاتی را که در طول فرآیند تحقیق در جستجوی پاسخی برای آنهاست مطرح می نماید.در ادامه فرضیات تحقیق ذکر می گردد.سپس محقق مدلی تحلیلی از پژوهش ارائه نموده وپس از آن به متغیرهای تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی می پردازد.در پایان نیز به طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و مدلی از فرآیند پژوهش ارائه می شود.

1-1)بیان مسئله:

 

شناخت فعالیت های دانشی سازمان ها گامی در راستای نیل به مهندسی ارزش منابع و دارایی های سازمان است. توجه به منابع و شناخت دارایی های دانشی سازمان، توانمندی بهره گیری از فرصت های آتی و گذر موفق از تنگناها و ارتقای مهارت رویارویی با تهدیدها و تبدیل آنها را به فرصت ارتقا می بخشد(حمیدی زاده،17:1386).

مدیریت دانش رویکردی یکپارچه به شناسایی،کسب و استخراج،بازیابی،ارزیابی،تسهیم و خلق کلیه منابع دانش سازمان است به گونه ای که سازمان را در جهت دستیابی به اهداف سازمانی کمک نماید.هدف مدیریت دانش برقراری ارتباط بین خبرگان و افراد مجرب سازمان با افرادی است که نیاز به دانش خاصی دارند.ایجاد چنین ارتباطی به کمک فرآیندها و ابزارهای مدیریت دانش تسهیل می گردد.موفقیت در زمینه مدیریت دانش نیازمند ایجاد یک محیط جدید کاری می باشد که دانش و تجربه بتوانند به  راحتی تسهیم شوند(نظافتی و دیگران،1:1385).

عدم بهره گیری از مدیریت دانش درسازمان مشکلات و زیان هایی را به همراه خواهد داشت.سازمانی که از مدیریت دانش بهره نمی گیرد نشانه های ابداع و ابتکار در آن ظاهر نخواهد شد.همچنین بخش عظیمی از دانشی که در محیط خارجی سازمان وجود دارد مورد غفلت قرار می گیرد.دانش محور نمودن سازمان مستلزم استفاده از نیروهای دانشگر در سازمان است که در صورت نبود مدیریت دانش در سازمان نیازی به جذب و بکارگیری نیروهای دانشگر احساس نمی شود.لذا بسیاری از فرصت های موجود یا مورد بهره برداری قرار نمی گیرد و یا استفاده محدودی از آن به عمل می آید.همچنین در چنین شرایطی مدیریت سیستم های اطلاعاتی بی معناست و اطلاعات موجود در سازمان احتکار شده و یا زمینه را برای سوء استفاده افراد سودجو فراهم می نماید(راهرو خواجه،1:1388).

درمقابل از جمله دستاوردهای مدیریت دانش افزایش بهره وری،تسریع در یادگیری ،اتخاذ تصمیمات بهتر و سریع تر،افزایش توانایی برای توسعه،تقویت نوآوری و ایجاد انگیزه برای کارکنان است.در سازمان برخوردار از مدیریت دانش نیازهای سیستم به دقت شناسایی می شود،چهره ارائه شده از سازمان بهبود یافته و همواره تکامل می یابد.دستیابی به دانش مناسب توسط اجزاء گوناگون سازمان ممکن می شود.دوباره کاری ها و اشتباهات در سازمان به حداقل می رسد.هزینه های طراحی و توسعه کاهش می یابد.زمان مورد نیاز برای پروژه های توسعه محصولات جدید کاهش می یابد.عملکرد سازمان به صورت یکپارچه درامده وتوان تحلیل بازار و قدرت رقابتی سازمان افزایش می یابد.توانایی تصمیم گیری در سطوح مختلف سازمان بهبود یافته ،سازمان به سازمانی هوشمند و یادگیرنده تبدیل می شود و سازمان به معماری و استانداردهای مناسب مجهز خواهد شد(رجبلو و دیگران،1388)

امروزه مدیریت دانش به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. مدیریت دانش به عنوان بخشی ضروری و اساسی در موفقیت سازمان ،دامنه گسترده ای از ایده های سازمانی شامل نوآوری های راهبردی،اقتصادی،رفتاری و مدیریتی را در بر می گیرد. به طوری که سازمان ها برای رقابت و حفظ بقا بدون مدیریت دانش تقریبا منفعل هستند.موفقیت سازمان ها بیشتر از آنکه به دارایی های فیزیکی آنها منوط باشد، به بهره گیری از دارایی های دانشی،سرمایه های فکری و توانمندی های خلاقانه و سیستمی وابسته است.عقیده براین است که در شکوفا ساختن محیط دانشی ،افراد و سازمان ها در تولید و گسترش سرمایه های فکری منبع مهم مزیت های رقابتی شناخته می شوند(حمیدی زاده،23:1386).اما برای برخورداری از منابع سازمانی ابتدا باید موانع موجود در مسیر دانش محور شدن سازمان را شناسایی و در راستای تعدیل آنها گام برداشت تا سازمان بتواند از مزایای مدیریت دانش بهره مند شود.

حال این مساله مطرح می شود که چه موانعی بر سر راه ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش درمجموعه بانک های خصوصی و دولتی شهرستان بجنورد وجود دارد که مانع برخوداری آنها از مزایای مدیریت دانش می شود؟

تعداد صفحه : 214

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***