پایان نامه ارشد : تبیین جایگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی

دانلود متن کامل پایان نامه تبیین جایگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

یکی از قواعد فقهی که در بعضی از احکام شرعی کاربرد دارد ، قاعده طهارت است . این قاعده از قواعد مشهور فقهى است كه حكم به طهارت همه اشیا مى كند تا زمانى كه ناپاكى و نجاست آن ها ثابت نگردد. بنابراین ، هرگاه در طهارت و نجاست چیزى شك شود ، به كمك این قاعده ، به طهارت آن حكم مى شود.

در این رساله به دنبال بیان مفاد این قاعده و مستندات و حدود دلالت آن هستیم . ضمن اینکه قاعده مزبور را با صول عملیه مقایسه نموده و ارجحیت آن را در موقع تعارض اثبات می نماییم و نیز رابطه آن را با دیگر قواعد فقهی که مناسب بحث هستند بیان می نماییم . در پایان نیز مصادیقی از این قاعده را مورد ملاحظه و کنکاش قرار می دهیم .

واژگان کلیدی : طهارت ـ نجاست ـ قاعده ـ احتیاط ـ پاک ـ طاهر ـ نجس

طرح مساله

با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .

هر چند تا کنون در کتب فقهی نسبت به قاعده طهارت بحثهای زیادی شده است ولی ابعاد این بحث مهم فقهی بطور جداگانه هیچگاه مد نظر نبوده است .

2 ـ مسائل تحقیق

الف ـ آیا قاعده طهارت جزء اصول عملیه است یا یک قاعده فقهی است ؟

ب ـ آیا قاعده طهارت در همه ابواب فقه جاری می شود یا فقط به ابواب خاصی تعلق دارد؟

ج ـ آیا قاعده طهارت بر 4 اصل عملی ( استصحاب ، برائت ، احتیاط و تخییر تقدم دارد یا خیر ؟

3 ـ فرضیه ها

الف ـ قاعده طهارت یک قاعده فقهی است نه یک اصل عملی ، این قاعده گر چه شباهت زیادی به اصول عملیه دارد ولی وجه افتراق آن با اصول عملیه این است که مجرای اصول عملیه همه ابواب فقه و اصول است ، در حالیکه مجرای قاعده طهارت فقط عبادات می باشد

ب ـ قاعده طهارت فقط به ابواب عبادات اختصاص دارد و در بقیه ابواب فقه همچون معاملات و جزائیات جاری نمی شود .

ج ـ بنظر می رسد قاعده طهارت بر اصل استصحاب رجحان دارد ، تقدم آن بر اصل احتیاط در بعضی موارد محل تردید است ، و قاعده تخییر نیز با این اصل اصطکاک پیدا نمی کند و اصل برائت نیز با این اصل مترادف و هم مبنا است .

4 ـ اهداف تحقیق

ـ تبیین جایگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی

ـ مطالعه تطبیقی قاعده طهارت بعنوان اصلی مهم در فقه عبادات

– استفاده دانش پژوهان دانشگاه ، حوزه های علمیه و دیگر طالبان علم

5 ـ سابقه تحقیق

در مورد قاعده طهارت تاکنون تحقیقات زیادی صورت نگرفته و ما حصل آنچه انجام شده وجیزه هایی بوده است که به نگارش در آمده است و از جمله آنها می توان به کتاب  قواعد الفقهیه آیت الله مصطفوی  اشاره نمود که در ایران به چاپ رسیده است .

اما مزیتی که که رساله حاضر نسبت به نظائرش دارد این است که به جزئی ترین مسائل مربوط به مبانی قاعده طهارت و ریشه های آن پرداخته است ، در عین حال اکثر رساله ها و پایان نامه ها و کتب مختلف وقتی به بحث طهارت وارد شدند خصوصا فقهای امامیه به اصل بحث طهارت پرداخته و از کنه قاعده طهارت غافل شده اند  ، در این رساله به اصل قاعده طهارت ، اهمیت آن و اهداف آن پرداخته و کالبد شکافی کرده و سعی شده از حاشیه و به درازا کشانیده شدن بحث با عنایت به گستردگی آن اجتناب گردیده است .

6 ـ ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت آشنایی با قاعده و اصل طهارت با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم آن در زندگی روزمره و جامعه مشخص می شود ، تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر  موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم .

7 ـ شیوه تحقیق

در این پایان نامه ، شیوه تحقیق و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتاب ورزی و کتابخانه ای می باشد که پس از جمع آوری معلومات و اطلاعات لازم به تحلیل و بررسی داده ها و اطلاعات پرداخته ایم . در جمع آوری اطلاعات فقهی در وهله اول به منابع موجود فارسی مراجعه شد و با ملاحظه کمبود اطلاعات لازم از منابع عربی به نحوی گسترده جهت غنی شدن مباحث بعمل آمد .

8 ـ روش نگارش تحقیق

با استفاده از روش توصیفی ، ابتدا در فصل اول رساله ، به بیان کلی مفاهیم طهارت و قاعده طهارت پرداختیم و در فصل دوم به بیان رابطه قاعده طهارت با اصول عملیه پرداختیم ، در فصل سوم آن را با دیگر قواعد فقهی مقایسه نموده و در فصل پایانی نیز مصادیقی از اجرای این قاعده را بیان نمودیم  .

 

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………1

طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………2

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………….6

فصل اول : کلیات

مبحث اول : مفهوم قاعده ………………………………………………………………………………11

گفتار اول : معنای لغوی قاعده………………………………………………………………………..11

گفتار دوم : تعریف و معنای اصطلاحی قاعده …………………………………………………..13

مبحث دوم : معنای طهارت‏و بررسی نشاپیدایش……………………………………………….14

مبحث سوم : تفاوتها و جایگاهها……………………………………………………………………..18

گفتار اول : تفاوت میان قاعده و اصل………………………………………………………………18

گفتار دوم : جایگاه قواعد فقهی بین فقه و اصول……………………………………………….22

 

 

فصل دوم : قاعده طهارت

مبحث اول : مدارک قاعده ……………………………………………………………………………..25

گفتار اول : آیات شریفه  رآن…………………………………………………………………………..25

گفتار دوم : روایات و سیره معصومین……………………………………………………………….28

گفتار سوم : خصوصیات قاعده طهارت…………………………………………………………….32

مبحث دوم : جریان قاعده طهارت در شبهات موضوعیه و حکمیه………………………….33

گفتار اول : شبهه موضوعیه و حکمیه و تفاوت آنها……………………………………………..33

گفتار دوم : جریان یا عدم جریان این قاعده در شبهات ذکوره…………………………….35

مبحث سوم : اصل احتیاط و قاعده طهارت………………………………………………………..37

گفتار اول : جایگاه اصل احتیاط……………………………………………………………………….37

گفتار دوم : عدم تعارض اصل احتیاط با قاعده طهارت………………………………………..42

گفتار سوم : سیره پیامبر اعظم ( ص ) و معصومین ( ع )………………………………………45

مبحث چهارم : ارتباط اصول عملی دیگر با قاعده طهارت……………………………………46

گفتار اول : استصحاب و قاعده طهارت…………………………………………………………….46

گفتار دوم : برائت و قاعده طهارت…………………………………………………………………..46

گفتار سوم : اجزاء و قاعده طهارت…………………………………………………………………..50

 

فصل سوم : واقعی بودن طهارت و نجاست

مبحث اول : اعتباری بودن طهارت و نجاست…………………………………………………….54

مبحث دوم : عرفی بودن طهارت و نجاست………………………………………………………..55

مبحث سوم : واقعی بودن طهارت و نجاست ……………………………………………………..55

 

فصل چهارم : رابطه قاعده طهارت با دیگر قواعد فقهی

مبحث اول : قاعده طهارت و قاعده حرمت نجاست…………………………………………….65

مبحث دوم : قاعده طهارت و قاعده غلبه……………………………………………………………67

مبحث سوم : قاعده طهارت و قاعده جب …………………………………………………………71

 

فصل پنجم : مصادیق اجرای قاعده طهارت

مبحث اول : جواز بهره برداری از پوست مردار…………………………………………………..75

مبحث دوم : طهارت و پاک بودن اهل کتاب………………………………………………………84

مبحث سوم : نجس بودن نیم خورده کافران……………………………………………………….92

مبحث چهارم : حرام بودن هم غذایی با کافران در یک ظرف………………………………..99

مبحث پنجم : حرمت غذا خوردن در ظرفهای کافران…………………………………………105

مبحث ششم : شستشوی بدن در گندابها…………………………………………………………..122

مبحث هفتم : پیوند اعضای انسان ………………………………………………………………….130

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..143

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………145

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 159

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***