پایان نامه ارشد: تاثیر نگرش سرمایه گذاران وعملکرد مقطعی در مدل ریسک چند عاملی شواهدی از بازار اوراق بهادار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته:مدیریت

گرایش :مالی

عنوان : تاثیر نگرش سرمایه گذاران وعملکرد مقطعی در مدل ریسک چند عاملی شواهدی از بازار اوراق بهادار

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده علوم مالی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ مدیریت گرایش مالی

 

عنوان پایان نامه

تاثیر نگرش سرمایه­گذاران وعملکرد مقطعی در مدل ریسک چند عاملی: شواهدی از بازار اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر حسن قالیباف اصل

استاد مشاور:

دکتر محمدعلی رستگار

 

بهمن 1393

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 

سرمایه­گذاران همواره به دنبال حداکثر سازی سود و همچنین کاهش ریسک سرمایه­گذاری خود می­باشند. برای نیل به این هدف تلاشی گسترده به منظور یافتن عوامل موثر بر سرمایه­گذاری­ها توسط سرمایه­گذاران و پژوهشگران بازار انجام می­گیرد. از عوامل مهمی که بر بازده سهام و دارایی­های مالی اثرگذار است عوامل روانی فعالین بازار می­باشد. تاکنون روانشناسان عوامل روانی متعددی را شناسایی و معرفی کرده­اند که بر رفتار سرمایه­گذاران تاثیرگذار است یکی از این عوامل که در پژوهش پیش رو بدان پرداخته شده عامل نگرش سرمایه­گذاران می­باشد. در پژوهش پیش رو با استفاده از فرمول EMSI عامل نگرش بازار سرمایه محاسبه شده و سپس به بررسی اثر این عامل بر بازده سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل چند عاملی کارهارت پرداخته شده است. مدل بکار گرفته شده برای پژوهش رگرسیون حداقل مربعات معمولی بوده و از آزمون­های فروض کلاسیک جهت بررسی صحت نتایج استفاده شده است.  به منظور بررسی بلند مدت از داده­های ماهانه بازار در خلال سال­های 1384 الی 1392 استفاده شده که امکان بررسی دقیق­تر را برای پژوهش فراهم میکند.

نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیرگذاری عامل نگرش سرمایه­گذاران بر بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. همچنین بواسطه پژوهش انجام شده مشخص شد که عامل نگرش سرمایه­گذاران با وقفه یک دوره­ای توان پیشبینی­کنندگی بازده سهام را دارا نبوده و نمیتوان از آن جهت پیشبینی بازده سهام بهره برد. نتایج همچنین روشن نمود که سهام کوچک و سهام رشدی بیشتر تحت تاثیر نگرش سرمایه­گذاران قرار می­گیرند.

­

واژگان کلیدی: نگرش سرمایه­گذاران، ارزش­گذاری دارایی­ها، مدل چند عاملی ریسک

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                             صفحه

 

فصل اول (مقدمه و کلیات پژوهش) 1

1-1. مقدمه 2

1-2. بیان مسئله 2

1-3. پیشینه تحقیق 3

1-4.جنبه نوآوری 4

1-5. اهداف تحقیق 5

1-6. سوالات و فرضیه تحقیق 6

1-7. روش تحقیق 7

1-7-1. مدل تحقیق 7

1-7-2. تعریف عملیاتی متغیرها 7

1-7-3. داده­ها و نمونه آماری 9

1-8. خلاصه فصل 9

فصل دوم (مبانی پژوهش) 2

2-1. مقدمه 11

2-2. مروری بر برخی از تئوری­ها و مدل­های ارزشگذاری دارایی­ها 12

2-2-1. تئوری پرتفلیو 12

2-2-2. مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای 13

2-2-3. تئوری قیمت­گذاری آربیتراژ 14

2-2-4. مدل سه عاملی فاما و فرنچ 16

2-2-5. مدل چهار عاملی کارهارت 20

2-3. متغیرهای مستقل در پژوهش 21

2-3-1. اندازه 21

2-3-2. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار 22

2-3-3. عوامل رفتاری 23

2-3-4. مومنتوم 30

2-4-1. مفهوم و تعریف ریسک 31

2-4-2. انواع ریسک 32

2-4-3. سنجه­های نوسان­پذیری 33

2-5. پیشینه تحقیق 37

2-5-1. تحقیقات انجام شده در رابطه با مدل سه عاملی فاما و فرنچ 38

2-5-2. تحقیقات انجام شده در رابطه با مدل چهار عاملی کارهارت 41

2-5-3. تحقیات انجام شده درباره نگرش سرمایه­گذاران 42

2-6. خلاصه فصل 44

فصل سوم (روش تحقیق) 12

3-2. رویکرد کلی تحقیق 46

3-2-1. دسته­بندی تحقیقات براساس هدف تحقیق 46

3-2-2. دسته­بندی تحقیقات براساس نحوه گردآوری داده­ها 47

3-3. طرح مساله و فرضیه­های تحقیق 48

3-4. قلمرو پژوهش 49

3-4-1. قلمرو زمانی 49

3-4-2. قلمرو موضوعی 49

3-4-3. قلمرو مکانی 49

3-5. تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 49

3-6. جامعه و نمونه آماری 52

3-6-1. داده­های مفقود 53

3-6-2. روش گردآوری اطلاعات 54

3-7. روش تحقیق 54

3-7-1. مدل تحقیق 54

3-7-2. روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه­ها 55

3-8. خلاصه فصل 59

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده­ها) 47

4-2. آمار توصیفی 61

4-3. آزمون فرضیه­های مدل 65

4-3-1. فرضیه اول 65

4-3-2. فرض دوم 67

4-3-3. فرض سوم 69

4-3-4. فرض چهارم 72

4-4. خلاصه فصل 74

فصل پنجم (تفسیر یافته­ها و نتیجه­گیری) 63

5-2. خلاصه تحقیق 77

5-3. یافته های تحقیق 77

5-3-1. فرضیه اول: بین  نگرش سرمایه­گذاران و بازده سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 78

5-3-2. فرض دوم: بین نگرش سرمایه­گذاران با وقفه یک دوره­ای و بازده سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 78

5-3-3. فرضیه سوم: بین نگرش سرمایه­گذاران و بازده سهام بزرگ رابطه مستقیم و معناداری وجود ندارد. 78

5-3-4. فرضیه چهارم: بین نگرش سرمایه­گذاران و بازده سهام ارزشی رابطه مستقیم و معناداری وجود ندارد. 79

5-4. محدودیت­های تحقیق 80

5-5. پیشنهادات 80

5-5-1. پیشنهادات حاصل از یافته­های تحقیق 80

5-5-2. پیشنهادات تحقیقات آتی 81

منابع و مآخذ 82

پیوست­ها 89

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها و شکل ها:

جدول 4-1 ………………………………………………………………………………………………………………………….61

جدول 4-2 ………………………………………………………………………………………………………………………..63

جدول 4-3 ………………………………………………………………………………………………………………………..64

جدول 4-4 ………………………………………………………………………………………………………………………..65

جدول 4-5 ………………………………………………………………………………………………………………………..66

جدول 4-6 ………………………………………………………………………………………………………………………..68

جدول 4-7 ………………………………………………………………………………………………………………………..69

جدول 4-8 ………………………………………………………………………………………………………………………..72

جدول 5-1 …………………………………………………………………………………………………………………………79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و کلیات پژوهش

 

1-1. مقدمه

موضوع رابطه بین ریسک و بازده و بررسی مدل­هایی برای تبیین هرچه بهتر این رابطه، یکی از موضوعات پایه­ای مطالعات مالی در چند دهه گذشته بوده است. مطالعات افرادی چون مارکویتز، فاما و فرنچ و کارهارت نشان دهنده اهمیت این موضوع مطالعه است. با همه این فعالیت­ها، موضوعی که از دید مطالعات کلاسیک پوشیده ماند نقش فعالین بازار سرمایه در قیمت­گذاری دارایی­های مالی است. بدین جهت در راستای بررسی عوامل رفتاری موثر بر فعالین بازار سرمایه و به تبع آن ارزشگذاری دارایی­های مالی، محققان عرصه روانشناسی و علوم رفتاری پا به محیط مطالعاتی علوم مالی و بخصوص بازار سرمایه گذاشتند. نتیجه این همکاری شاخه­ای جدید از علوم مالی به نام مالی رفتاری است. مطالعات گسترده­ای برای بررسی اثرات رفتاری سرمایه­گذاران انجام شد. یکی از این عوامل عامل نگرش سرمایه­گذاران (Sentiment) می­باشد که به بررسی دیدگاه سرمایه­گذاران و خوش­بینی و بدبینی آنها نسبت به بازار می­پردازد. در تحقیق پیش رو، به بررسی نقش این عامل در بازار سرمایه ایران می­پردازیم.

1-2. بیان مسئله

دیدگاه سنتی بازده سهام بر این اصل استوار بود که تغییرات قیمت سهام به تغییرات در بنیان­های اقتصادی و عملکردی شرکت وابسته است. اگر اطلاعاتی که برای استفاده در ارزشگذاری استفاده
می­شوند پیچیده و درک و بررسی آن به دشواری صورت گیرد، فرآیند ارزشگذاری دارایی­ها را برای سرمایه­گذاران دشوار می­کنند. از سویی دیگر اطلاعات پیچیده موجب می­شود آربیتراژگران و سفته­بازان که نقش مهمی در نزدیک ساختن قیمت بازار به ارزش ذاتی سهام بازی می­کنند، دچار خطا شده و همین امر باعث فاصله گرفتن ارزش ذاتی و قیمت بازار از هم شود. مطالعات انجام شده نشان دهنده این نکته است که با بالا رفتن سطح عدم شفافیت شرکت­ها، سرمایه­گذاران بازده بالاتری را طلب می­کنند. در واقع با بالاتر رفتن میزان عدم شفافیت اطلاعاتی، سرمایه گذاران هرچه بیشتر بر برداشت­های ذهنی خود از بازار و سهام تکیه می­کنند. در زمانی که بازار با رشد قیمت­ها مواجه است، این رشد را ماندگار برآورد کرده و براساس این فرض به خرید سهام اقدام می­کنند. این دیدگاه علاوه بر بازار، بر سهام هم به طور جداگانه تاثیر می­گذارد به نحوی که سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته­اند و از طرفی به دلیل پیچیدگی اطلاعاتی جهت تحلیل تحلیلگران، دشواری­هایی را به همراه دارند اغلب انتظارات عملکرد خوب از آنان بالاتر می­باشد.  اگر تعداد اوراقی که چنین خصوصیاتی دارا هستند در بازار زیاد بوده و نتوان ریسک آنها را بوسیله متنوع­سازی کاهش داد، این انتظار را داریم که این اوراق نسبت به نگرش بازار واکنش­های شدیدتری نشان دهند. از طرفی اگر این دسته از ریسک­ها قابل تنوع­بخشی باشند انتظار می­رود صرف ریسک شرکت­های با شفافیت کمتر در مقابل شرکت­های با ساختار ریسک مشابه قابل شناسایی و قیاس باشند. مطالعات اخیر بیان کننده رابطه­ای قوی میان عدم شفافیت سهام و حساسیت به نگرش سرمایه­گذاران در سطح مدل­های دو و چند عاملی ریسک هستند.

تعداد صفحه : 139

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***