پایان نامه ارشد: تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی داخلی

عنوان : تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده  مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی:مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی          گرایش:  بازرگانی داخلی

عنوان:

تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز

استاد راهنما

دکتر محمدرضا آزاده دل

تابستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

چكیده 1

فصل اول: كلیات تحقیق

1.1. مقدمه 3

2.1.بیان مساله 4

3.1.ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق 5

4.1.اهداف اساسی از انجام تحقیق 7

5.1. چارچوب نظری تحقیق 8

متغیرهای تحقیق 8

6.1.  فرضیات تحقیق: 8

7.1. تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق 9

7.1.2 تعاریف عملیاتی 10

8.1. قلمرو تحقیق 10

1-8 -1 قلمرو مکانی تحقیق 10

1-8-2-  قلمرو زمانی تحقیق 11

1-8-3- قلمرو موضوعی 11

فصل دوم: پیشینه و ادبیات نظری تحقیق

1.2.مقدمه 13

2.2. بازاریابی درونی 14

1.2.2.تعاریف و رویکردهای بازاریابی درونی 14

2-3- مفهوم سازی بازاریابی درونی: 19

2-4-مدلهای بازاریابی درونی 23

2-4-1-مدل بازاریابی درونی کاتلر و آرمسترانگ 23

2-4-2- مدل بازاریابی درونی فورمن و مانی 25

2-5-3- مدل بازاریابی درونی بری 26

2-4-4-مدل بازاریابی درونی گرونروس 27

2-4-5 مدل بازاریابی درونی احمد و رفیق. 28

2-5-تعریف خدمات و کیفیت خدمات 29

2-7-1-خدمت 29

2-5-2-طبقه بندی خدمات 31

2-6- کیفیت 32

2-6-1-کیفیت خدمات 33

2-6-3- ده عامل تعیین كننده كیفیت خدمات 34

2-7-مدلهای كیفیت خدمات 35

2-7-1- مدل كیفیت عملیاتی – فنی (گرانروز، 1984) 35

2-7-2) مدل ویژگی كیفیت خدمات (هی وود-فارمر، 1988) 36

2-7-3)مدل کیفیت خدمات( پاراسورامن و همكاران، 1985) 38

2-8-رضایت شغلی 38

2-8-1- تعریف و مفهوم رضایت شغلی 38

2-8-2-عوامل سازنده رضایت شغلی 39

2-8-3-طرز تلقی کارکنان در مورد رضایت شغلی 42

2-8-4-پیامدهای رضایت شغلی 43

2-9-تعهدسازمانی: 45

2-9-1-انواع تعهد سازمانی 45

2-9-2) عوامل موثر بر تعهد سازمانی 46

2-10-معرفی سازمان تامین اجتماعی 49

2-10-1-اهم خدمات و تعهدات سازمان تامین اجتماعی 52

2-11-معرفی مدل وچهارچوب مفهومی تحقیق 53

فصل سوم: فرآیند اجرای تحقیق

مقدمه 55

3-1-روش تحقیق 55

3-2-جامعه آماری 56

3-3) نمونه ،روش نمونه گیری و برآورد حجم آن 56

3-4-روش نمونه گیری 57

3-5-روش  و ابزار جمع آوری تحقیق 57

3-6-روائی و پایائی تحقیق 59

3-6-1- روائی پرسشنامه 59

3-6-2- پایائی پرسشنامه 60

3-7- روش گردآوری داده ها 62

3-8-متغیرهای تحقیق 63

3-9-روش های آماری مورد استفاده 63

3-9-1-آزمون t تک نمونه ای 63

3-9-2-تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی 64

3-9-3- تحلیل مسیر 64

3-10-نرم افزار لیزرل 65

11-3 تحقیقات پیشین: 67

تحقیقات خارجی 67

تحقیقات داخلی 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه 72

4-1-توصیف داده های جمعیت شناختی 72

4-1- 1) جنسیت 73

4-1- 2- وضعیت تاهل 74

4-1-3) سن 74

4-1-4) تحصیلات 75

4-1-5) سابقه در سازمان 76

4-1-6) نوع استخدام 78

4-2) توصیف متغیرها و گویه های مربوطه 79

4-3) آزمون فرضیات تحقیق 82

4-3-1) تحلیل عاملی تاییدی 83

4-3-1-2) متغیر دوم: رضایت شغلی 88

4-3-1-3) متغیر سوم: تعهد سازمانی 88

4-3-1-4) متغیر چهارم: کیفیت خدمات 89

4-3-2) سنجش رابطه بین متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیه ها 92

4-3-2-1) آزمون t تک نمونه ای 92

4-3-2-2) آزمون مدل تحقیق با استفاده از تحلیل مسیر 94

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها

5-1-مقدمه 100

5-2-نتایج  تحلیلی آمار توصیفی  سئوالات عمومی 100

5-2-1-آمار متغیرها 100

5-3-نتایج تحقیق برای سازمان 101

5-3-1- تطابق یا عدم تطابق با تحقیقات پیشین 102

5-4- پیشنهادات: 104

5-5-محدودیتهای تحقیق 104

منابع و مآخذ: 106

پیوست 110

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول

عنوان                                                    صفحه

جدول 1-1)عملیاتی كردن متغیرهای تحقیق 10

جدول2-1) دیدگاه‌های مختلف نسبت به بازاریابی درونی 22

جدول3-1) طیف لیکرت 59

جدول 3-2)سؤالات مربوط به متغیرها و ضریب پایائی 62

جدول4-1)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 73

جدول4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل 74

جدول 4-3 )توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 75

جدول4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 76

جدول 4-5) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه در سازمان 77

جدول4-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع استخدام 78

جدول4-7) عوامل متغیر اول: بازاریابی درونی 86

جدول4-8 )عوامل متغیر دوم: رضایت شغلی 88

جدول4-9) عوامل متغیر سوم: تعهد سازمانی 89

جدول4-10 )عوامل متغیر چهارم: کیفیت خدمات 90

جدول4-11 ) آزمون کو لمو گراف –اسمپرکو ف 90

جدول 4-12) آزمون t تک نمونه ای مربوط به فرضیه اول 93

جدول 4-13) آزمون t تک نمونه ای مربوط به فرضیه دوم 94

جدول4-14) محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم و اثرات کل متغیرهای مستقل و وابسته 96

جدول4-15) نتایج ضرایب استاندارد و اعداد معناداری(تایید یا رد فرضیات) 96

 

فهرست نمودار

عنوان                                                    صفحه

نمودار4-1) نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 73

نمودار4-2- نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل 74

نمودار4-3: نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 75

نمودار4-4: نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 76

نمودار4-5: نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه در سازمان 77

نمودار4-6: نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع استخدام 78

 

 

 

 

 

فهرست اشكال

عنوان                                                    صفحه

شكل 1-1) بازاریابی در صنعت خدمات (Gronroos,2000) 6

شكل 1-2)مدل و چار چوب مفهومی تحقیق 8

شكل 2-2)مفهوم سازی بازاریابی درونی (ومیا،2000) 21

شكل 2-3) بازاریابی در صنعت خدمات (كاتلر و آرمسترانگ، 2001) 24

شكل 2-4) دیدگاه ها در بازاریابی درونی (Foreman & Monet,1995) 25

شكل 2-5)مدل بازاریابی درونی بری ( برری، 1981) 26

شكل 2-6) مدل بازاریابی دورنی گرونروس (گرونروس، 1985) 27

شکل2-7) مدل بازاریابی درونی برای سازمانهای خدماتی ( رفیق و احمد، 2002) 29

شكل 2-8) انواع فعالیتهای خدماتی(کاتلر و آرمسترانگ،809:1385) 31

شکل 2-9) مدل كیفیت خدمات فنی– عملیاتی(گرانروز،11984) 36

شکل2-10) مدل ویژگی کیفیت خدمات(هی وود-فارمر، 1988) 37

شکل2-11)تعیین کننده های کیفیت خدمات( پاراسورامن و همكاران، 1985) 38

شکل4-1: مدل تحلیل عاملی تاییدی(ضرایب استاندارد وواریانس تبیین شده) 84

شکل4-2: مدل تحلیل عاملی تاییدی(ضرایب معناداری) 85

شکل4-3 مدل تحلیل مسیر(ضرایب استاندارد) 95

شكل 4-4) ضرایب معنا داری 95

 

 

 

چكیده

سازمان ها در حال حاضر در محیطی پویا و پرابهام فعالیت می کنند. یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر تغییرات شگرف و مداومی است که در شرایط اجتماعی و فرهنگی-سیاسی-اقتصادی و تکنولوژیکی آنها روی می دهد . مسئله اصلی درسازمانهای خدماتی حفظ مشتریان کنونی وجذب مشتریان جدیدوارائه خدمات با کیفیت مناسب میباشدکه این امر یکی از استراتژیهای اساسی سازمانهای جهت بقا می باشد.

این تحقیق با عنوان تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز انجام شده است و هدف اصلی آن توسعه آگاهی از مشتریان درونی وبیرونی می باشد ودر این راستا می توان به مطالعه و تعیین رابطه بین کیفیت خدمات درمانی و رضایت مندی کارکنان ومشتریان پرداخت .روش تحقیق بر اساس روش توصیفی (میدانی و کتابخانه ای) و ابزار (مشاهده و آزمون- پرسشنامه و مصاحبه) انجام و مورد آزمون قرار گرفته است. حال سئوال اصلی این است که آیا بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز تاثیردارد؟

واژگان کلیدی: بازاریابی درونی، کیفیت خدمات درمانی، رضایت شغلی کارکنان، تعهد سازمانی کارکنان

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

1.1. مقدمه

اقتصاد خدماتی شکل گرفته امروزه در بسیاری کشورهای جهان بخش مهمی از تولید ناخالص ملی،مربوط به بخش خدمات است.با افزوده شدن به تعداد سازمانهای خدماتی و پیرو آن رقابت فزاینده بین این سازمانها، بسیاری از آنها بر آن شدند تا در این عرصه رقابتی رقابت پذیری خود را حفظ و ایجاد مزیت رقابتی کنند. از آنجا که خدمات  همچون کالا ملموس نبوده دارای قابلیت نگهداری  و ذخیره سازی نیست و ارائه خدمات و کیفیت مطلوب به شدت  وابسته به کارکنان ارائه کننده آن خدمت و تعامل آنان با مشتریان بستگی دارد، بار مزیت رقابتی بردوش کارکنان این سازمانها قرار می گیرد.

کارکنان مهمترین دارایی وسرمایه یک سازمان به شمار می روند.نبود کارکنان  مناسب و خوب در ارائه  کالا و خدمات سازمان در محیط رقابتی امروز سازمان را دچار مشکلات ادیده خواهد نمود.این امر درسازمانهای خدماتی به صورت آشکارتری  دیده می شود.در این نوع سازمان کارکنان خدمات را همراه و درکنار مشتری ارائه می کنند نتیجتا نه تنها خود کارکنان بلکه تعاملات  مابین کارکنان و مشتریان نیز نقش مهمی درارائه خدمات مناسب خواهد داشت.بازاریابی درونی مفهومی است که در این راستا می تواند به کارکنان و سازمان در دستیابی به اهداف بسیارتسهیل کننده باشد.

 

 

2.1.بیان مساله تحقیق

امروزه سازمانها در محیطی پویا ،پرابهام و متغیر فعالیت می کنند.یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضرتغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در شرایط اجتماعی و فرهنگی(نظیرتحولات در طرزتفکر، ایدئولوژی، ارزشهای اجتماعی)، سیاسی،اقتصادی ،تکنولوژیکی و فراملی آنها روی دهد (کردناییچ،53، 1383-67) . پویاییهای محیطی و رقابت فزاینده سازمانها را بر آن داشته تا جهت فعالیت رقابت پذیرتر شده و رضایت مشتریان خود را بدست آورده و از طرفی  مشتریان جدیدی نیز کسب کنند.

درسازمانهای خدماتی از مهمترین عوامل در جهت حفظ و کسب مشتریان جدید کیفیت خدمات است.در واقع سازمانهای خدماتی منابع اصلی مزیت رقابتی ،کیفیت خدمات و نیروی انسانی ارائه دهنده آن خدمت است .ریچهلد و ساسر[1](1990)بیان کردند ارائه کیفیت خدمات مناسب یکی از استراتژی های اساسی برای بقا سازمان  است .گرونروس[2](2000) بیان کرد که کیفیت  شامل دو بعد است: بعد فنی و بعد عملکردی . کیفیت فنی به جنبه های محــسوس خدمات و به طور کلی اینکه چه چیزی به مشتریان تــحویل داده می شود، اشاره دارد. کیفیت عملکردی به جنبه های غیر محسوس خدمات اشاره دارد و اینکه چگونه خدمات عرضه گردد.به طور خاص ،کیفیت عملکردی به رفتار کارکنان ارائه کننده آن خدمت و چگونگی تعامل میان کارکنان  و مشتریان در طول فرایند ارائه خدمات اشاره دارد.فعالیتهای کارکنان با مشتریان ســازمان در ارتباط است . این فــعالیتها عاملی حـیاتی در توسعه روابط موثر با مشتری هستند . بنابراین مهارتها ، نگرشها و رفتار کارکنان در این زمینه حائز اهمیت هستندچرا که نهایتا افراد برای ارائه خدمات با کیفیتی که امروزه انتظار مشتری است ، مسئولیت دارند.

از عواملی که می تواند مهارتها،نگرشها و رفتار کارکنان را در جهت ارائه کیفیت خدمات مناسب و مشتری مداری هدایت کند بازاریابی درونی است.بازاریابی درونی یک فعالیت مهم در توسعه ی یک سازمان مشتری مدار است .هدف اصلی بازاریابی درونی توسع آگاهی ازمشتریان درونی و بیرونی و برداشتن موانع وظیفه ای در مسیر ارزشی کردن کیفیت خدمات و اثر بخشی سازمانی است(کریستوفر[3] و همکاران، 1991) . بازاریابی درونی کارکنان را به عنوان مشتریان درونی  و مشاغل را به عنوان محصول درونی می نگرد (لی و چین[4]، 2005) .بازاریابی درونی متمرکز برروابط درونی مناسب بین افراد در همه سطوح در سازمانها است،بنابراین یک رویکرد خدمت محور و مشتری محور بین کارکنان در تماس با مشتریان ایجاد می شود

در بسیاری از سازمانها نقش مهم و چشمگیر کارکنان در ارائه خدمات مناسب و رضایت مشتری نادیده گرفته می شود.کارکنان به عنوان یک دارایی هزینه ای در نظر گرفته می شوند که ملزم به رعایت قوانین و مقررات و شرح وظایف هستند. بااین  نوع نگاه به کارکنان،سازمان در جهان رقابتی امروزباشکست مواجهه خواهد شد،چراکه منبع نگاه به کارکنان،سازمان در عصر حاضر سرمایه انسانی آنها است (نورتون وکاپلان[5]،1384،46 ) . مفروضه اصلی بازاریابی درونی این است که به کارکنان به عنوان باارزشترین دارایی سازمان نگریسته شود و با آنها به عنوان  مشتریان درونی رفتار شود که این امر منجر به کسب مزیت  رقابتی توسط سازمان می شود.

در سازمانهای ارایه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی نقش کارکنان نقش مهم و تعیین کننده بوده و  رفتار کارکنان با هویت خدمت و سازمان در هم آمیخته است.و سازمانها برای افزایش کیفیت خدمات خود ناچار به توجه بیشتر  به کارکنان خود هستند و در این میان سازمان تامین اجتماعی به عنوان نمونه یک سازمان ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان در استان البرز موردمطالعه قرار گرفته است.

حال این سوالات مطرح می شود که آیا در سازمان تامین اجتماعی استان البرزاهمیت بازاریابی درونی مورد توجه است یا خیر؟آیا سازمان تامین اجتماعی استان البرز ،فعا لیتها و اقدامات بازاریابی درونی را انجام می دهد یا خیر؟سطح فعالیتهای انجام شده در سازمان تامین اجتماعی در زمینه بازاریابی درونی به چه میزانی است؟و مهمترین سئوال این است که آیا بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان تاثیر دارد؟

[1] Reichheld& Sasser,

[2] Grönroos

[3] Christopher

[4] Lee&chen

[5] Kaplan and Norton

تعداد صفحه : 128

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***