پایان نامه ارشد: تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی بین الملل

عنوان : تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران (مطالعه موردی  مشهد )

 

 واحد تهران مرکزی

 

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: ” بازرگانی بین الملل “

 

عنوان:

تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران (مطالعه موردی : مشهد )

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهروز قاسمی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سهیل سرمد سعیدی

 

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                                          صفحه

جدول (1 – 1) میزان صادرات ایران 8
جدول (1 – 2) سطح زیر كشت و میزان تولید زعفران در سالهای مختلف كشور 10
جدول (1 – 3) بازارهای هدف صادرات زعفران در یك دوره ده ساله 11
جدول (2 – 1) اشتراك دیدگاه نارور اسلتد و كالی جاویسكی 38
جدول (2 – 2) جدول بررسی زعفران از دیدگاه S.W.O.T 43
جدول (4 – 1) فراوانی نمونه مورد مطالعه در گروه‌های سابقه فعالیت 64
جدول (4 – 2) میزان تحصیلات پاسخگویان در نمونه مورد مطالعه 65
جدول (4 – 3) توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان 66
جدول (4 – 4) تجربه در زمینه صادرات نمونه مورد مطالعه 67
جدول (4 – 5) جدول توزیع فراوانی تسلط به زبان خارجی 68
جدول (4 – 6) آزمون نرمال بودن متغیر تحقیق (كولموگوف اسمیرنوف) 69
جدول (4 – 7) آزمون KMO و isor Hett’s 71
جدول (4 – 8) جدول اشتراكات 72
جدول (4 – 9) جدول مجموع واریانس تبیین شده توسط سازه‌های تحقیق 73
جدول (4 – 10) جدول ماتریس چرخش یافته سازه‌های تحقیق 74
جدول (4 – 11) ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه 75
جدول (4 – 12) خلاصه مدل فرضیه الف (آماده مربوط به آزمون رگرسیون رابطه متغیر تحقیقا بازاریابی و میزان صادرات) 76
جدول (4 – 13) تحلیل واریانس مدل رگرسیون Anova فرضیه الف 76
جدول (4 – 14) ضرایب مدل رگرسیون فرضیه الف 77
جدول (4 – 15) خلاصه مدل رگرسیون فرضیه ب 79
جدول (4 – 16) تحلیل واریانس در مدل رگرسیون Anova فرضیه ب 80
جدول (4 – 17) ضرایب جدول رگرسیون فرضیه ب 80
جدول (4 – 18) خلاصه مدل فرضیه ج 82
جدول (4 – 19) تحلیل واریانس در مدل رگرسیون Anova فرضیه ج 82
جدول (4 – 20) ضرایب مدل رگرسیون فرضیه ج 82
جدول (4 – 21) خلاصه مدل سوال 83
جدول (4 – 22) تحلیل واریانس مدل رگرسیون ANOVA سوال د 83
جدول (4 – 23) ضرایب مدل رگرسیون سوال د 83
جدول (4 – 24) خلاصه مدل سوال ذ 85
جدول (4 – 25) تحلیل واریانس مدل رگرسیون ANOVA سوال ذ 86
جدول (4 – 26) ضرایب مدل رگرسیون سوال ذ 86
جدول (4 – 27) خلاصه وضعیت رگرسیون چند متغیره 88
جدول (4 – 28) خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره 89
جدول (4 – 29) تحلیل واریانس مدل رگرسیون چند متغیره ANOVA 89
جدول (4 – 30) ضرایب مدل رگرسیون 89
جدول (4 – 31) آزمون فرض آمار، میانگین وضعیت تحقیقات بازاریابی 91
جدول (4 – 32) آزمون فرض آماری میانگین وضعیت تحقیقات بازاریابی 91

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشكال و نمودارها

عنوان                                                                                                                                        صفحه

 

شكل (2 – 1) طبقه‌بندی تحقیقات بازاریابی مالهاترا، 2004 26
شكل (2 – 2) فرآیند تحقیقات بازاریابی، مالهاترا، 2004 29
شكل (2 – 3) مشتری گرایی مطابق شكل دسپاندر، 1993، یلهام و همكاران 1997 35
شكل (2 – 4) رتیب‌گرایی مطابق نظر دیویس 36
شكل (2 – 5) مدل مضرور تحقیق 52
نمودار (4 – 1) نمودار میله‌ای مربوط به توزیع سنی پاسخگویان 64
نمودار (4 – 2) میزان تحصیلات پاسخگویان 65
نمودار (4 – 3) نمودار میله‌ای توزیع جنسیتی پاسخگویان 66
نمودار (4 – 4) تجربه صادرات نمونه مورد مطالعه 67
نمودار (4 – 5) نمودار میله‌ای میزان تسلط به زبان خارجی 68
نمودار (4 – 6) اسكوی متغیرهای تحقیق 71
نمودار (4 – 7) هیستوگرام توزیع باقیمانده‌های استاندارد شده مدل كرسیون فرضیه الف 78
نمودار (4 – 8) نمودار P-Plot باقیمانده‌های استاندارد شده ملول رگرسیون فرضیه الف 79
نمودار (4 – 9) هیستوگرام توزیع باقیمانده‌های استاندارد شده مول ركسیون فرضیه ب 80
نمودار (4- 10) نمودار P-Plot باقیمانده‌های استاندارد شده مدل گرسیون فرضیه ب 81
نمودار (4- 11) هیستوگرام توزیع باقیمانده‌های استاندارد شده مدل رگرسیون فرضیه د 84
نمودار (4- 12) نمودار P-Plot باقیمانده‌های استاندارد شده مدل رگرسیون فرضیه د 85
نمودار (4- 13) هیستوگرام توزیع باقیمانده‌های استاندارد شده مدل رگرسیون فرضیه ذ 86
نمودار (4- 14) نمودار P-Plot باقیمانده‌های استاندارد شده مدل رگرسیون فرضیه ذ 87

 

 

چکیده:

 

زعفران از جمله محصولات کشاورزی و زراعی است که در اکثر شهر های استان خراسان به ویژه قائن ، گناباد ، تربت حیدریه ، بیرجند و ….کشت می شود و اکثر صادر کنندگان این محصول در شهر مشهد مستقر هستند.زعفران از جمله محصولاتی است که ایران همواره در دهه های اخیر بیش از نیمی از بازار جهانی را در اختیار داشته است .همچنین کاهش در آمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید قیمت آن طی سالهای اخیر ما را به این باور می رساند صادرات محصولات غیر نفتی اجتناب ناپذیر است . تحقیقات بازاریابی سبب شناخت مسیرهای تجاری آینده ، و حرکت در همان مسیر به صورتی که  منافع سازمان را در پی داشته باشد که این موضوع ضرورت وجود تحقیقات بازاریابی را بر روی صادرات التزام می بخشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران می باشد که از این طریق راهکارهایی جهت افزایش سهم بازار و بهبود وضع موجود و همچنین از این طریق به تاثیر تحقیقات بر بازارگرایی پرداخته شد که بدین منظور پرسشنامه ای شامل 4 بخش که حاوی 23 سوال تخصصی و 7 سوال عمومی تبیین شد که در اختیار 43 نفر از مدیران شرکتهای صادرکننده زعفران برای بررسی فرضیات مطرح شده قرار گرفت . از تحلیل داده های آماری این نتیجه حاصل شد که تمامی متغیرها ی تحقیقات بازار ، بازارگرایی و افزایش سهم بازار بر بر افزایش صادرات زعفران تاثیر گزار است اما اغلب  صادرکنندگان ایرانی همچنان به صورت سنتی در فرآیند صادرات زعفران به علت انحصاری بودن آن اقدام می کنند. همچنین لازم به ذکر است همکاری نکردن دولت ، وجود قوانین بازدارنده و وجود گرو ه های مافیایی ارز آوری این محصول را برای کشورمان در آینده ای نه چندان دور با مشکل مواجه می سازد.

 

  

 

فصل اول

 

 

بررسی تاثیر تحقیقات بازار روی صادرات زعفران ایران

( مطالعه موردی مشهد)

1-1-مقدمه

در سیاستگذاری های اقتصادی ایران به دنبال رهایی از وابستگی بالا به صادرات نفت كه همواره دارای نوسان زیادی نیز بوده است سعی شده است تا با گسترش صادرات غیرنفتی و بویژه صادرات محصولات كشاورزی به مقابله با این شرایط پرنوسان پرداخته شود. این در حالی است كه شرایط متنوع و مناسب اقلیمی ایران موجب شده است تا ایران در تولید برخی از محصولات كشاورزی از مزیت نسبی برخوردار باشد.

همچنین کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید قیمت آن طی سال های اخیر و مهمتر از همه پایان پذیر بودن منابع نفت موجب می شود که زنگ خطر را برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی به صدا درآورده و ما را به این باورمی رساند که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصول متکی به درآمدهای نفت، ضرورتی اجتناب ناپذیر است)اکبری وکریمی هسینجه ، 1379 ).

بحران های اقتصادی سالهای اخیر، حداکثر کاهش قیمت نفت و در پی آن، کاهش درآمدهای ارزی، امکان پیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی کشورها را با اتکا به درآمدهای نفتی مورد تردید جدی قرارداده است)خداوردیزاده،1379).

امروزه توسعه صادرات غیر نفتی یک ضرورت است زیرا درآمدهای ارزی را افزایش می دهد و در نتیجه اجرای برنامه توسعه اقتصادی که متضمن هزینه های ارزی است را ممکن می سازد ولی در ایران معمولاً زمانی به رشد و توسعه صادرات غیر نفتی توجه می شود که صادرات نفت خام و درآمدهای حاصل از فروش آن دچار رکود شده باشد.

تجربه گذشته ایران در زمینه نوسان درآمدهای ارزی ایجاب می کند که سیاستگذاری هایی در زمینه افزایش صادرات غیر نفتی انجام پذیرد)بی ریا و جبل عاملی ( 1379 ).

در اجرای استراتژی توسعه صادرات، بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن و خدمات ، بهداشت و کشاورزی و  ……مورد توجه قرار می گیرد. باتوجه به این نکته که وسعت و شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی کشور قابلیت های بالایی را در تولید برخی محصولات کشاورزی فراهم نموده است، لذا این محصولات کشاورزی بخش عمده ای از درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی را تشکیل می دهند. بعد از محصولات باغی و تره بار مانند پسته و خرما، محصولاتی مانند زعفران جایگاه مهمی در صادرات بخش کشاورزی دارند )پاسبان،1379 ).

زعفران از جمله محصولاتی است كه ایران همواره در دهه های اخیر بیش از نیمی از بازار جهانی این محصولات را در اختیار داشته است ) فائو،.( 2007

صادرات زعفران ایران در دوره 1980-2010  از  رشد چشم گیری برخودار بوده و از حدود 2  تن در سال 1980 به حدود 108 تن در سال 2010 رسیده است . به عبارت دیگر سالانه حدود 14 درصد رشد داشته است البته در دوره یاد شده دارای نوسانات زیاد نیز بوده است . این رقم در مورد ارزش صادرات حتی فراتر بوده است و بیش از  19 درصد رشد نشان می دهد ) پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل، 2010) .

بطور تلویحی می توان گفت حدود 1 درصد قیمت صادراتی رشد داشته است . البته اگر رشد جهانی قیمت ها در نظر گرفته شود رشد قیمت صادراتی چندان محسوس نخواهد بود   . هر چند با وجود ارز فراوان ناشی از صادرات نفت ممكن است ارزآوری محصولاتی مانند زعفران به ظاهر حایز اهمیت نشان ندهد اما با نگاه به نوسانات در قیمت نفت و فرآورده های آن و همچنین تداوم ارزآوری محصولات كشاورزی، ارز حاصل از آنها بسیار حایز اهمیت خواهد بود. به ویژه به منظور رهایی از پدیده بیماری هلندی دامنگیر اقتصاد ایران، تمركز بر روی صادرات غیرنفتی و به ویژه محصولات كشاورزی یك ضرورت به حساب می آید.

با جود اینکه عمده زعفران جهان در ایران تولید می شود داد و ستد های جهانی نشان دهنده این است که کشورهایی نظیر اسپانیا وامارات با واردات فله ای این محصول و صادرات مجدد اصولی و مدیریت نام های تجاری آن و شناختن بازارهای هدف از طریق تحقیقات بازاریابی توانسته اند خود را به عنوان صادر کنندگان عمده در منظر مصرف کنندگان نهایی جهان تثبیت نمایند.

نام ایران در بازارهای بین المللی این محصول کمتر شناخته شده است و ارزش افزوده حاصل از صادرات مجدد آن عمدتا توسط کشورهای مذکور تحصیل می گردد.

از سویی دیگر شناخت مسیرهای آتی تجاری و خرکت در راستای آنها به نحوی که منافع سازمان را به همراه داشته باشد، ضرورت وجود تحقیقات بازاریابی را التزام  می بخشد. این التزام اگر چه تا چندی پیش در مکتوبات مدیریتی صرفاً جنبه تئوریکی داشت اما امروزه این مسئله در حیات تجاری سازمانها جنبه ای انکار ناپذیر و غیرقابل چشم پوشی به خود گرفته و جایگاه مهمی را در توسعه و ورود به بازارهای جدید و همچنین دستیابی به منافع و عملکرد بالاتر را به خود اختصاص داده است. این موضوع بررسی تاثیر تحقیقات بازاریابی و تامل در این خصوص را ضروری و لزوم ارتقا بازار ایران در بازارهای جهانی را آشکار می سازد.

تعداد صفحه : 115

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***