پایان نامه ارشد: تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی در دانشگاه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :نیروی انسانی

عنوان : تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان   بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی  در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی

 

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی  گرایش: نیروی انسانی

 

 

عنوان:

 تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

استاد راهنما:

 دکتر محمدرضا آزاده دل

شهریور ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………… صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

فصل  اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 3 1-2- بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………….  3

1ـ٣- اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 6

1-4- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 7

١ـ 5- چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 7

1-6- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 8

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………….. 8

1-8- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………  10

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2- 1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 12

 

بخش اول: اشتراک دانش

2-1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2- مفهوم داده، اطلاعات و دانش ………………………………………………………………………………. 15

2-1-3- مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………………… 18

2-1-4- تاریخچه ی پیدایش مدیریت دانش ………………………………………………………………………. 19

2-1- 5- علل پیدایش مدیریت دانش ……………………………………………………………………………….. 20

2-1-6- تعاریف مختلف از مدیریت دانش ………………………………………………………………………… 21

2-1-7- فرآیند مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………. 23

2-1-8- اشتراک دانش …………………………………………………………………………………………………….. 27

2-1-9- تعاریف مختلف از اشتراک دانش …………………………………………………………………………. 29

2-1-10- عوامل موثر براشترک دانش در بین کارکنان …………………………………………………………. 30

2-1-11- شیوه های به اشتراك گذاری دانش …………………………………………………………………….. 32

2-1-12- بسترها و مجراهای اشتراك دانش ………………………………………………………………………. 33

2-1-13- ساز و کارهای اشتراک دانش در سازمان 33

2-1-14- موانع بالقوه ی سازمانی اشتراک دانش 34

2-1-15- مزایای اشترک دانش در سازمان 37

 

بخش دوم: اعتماد، امنیت روانشناختی، خودآگاهی

2-2-1- اعتماد 39

2-2-1-1- تعریف اعتماد 39

2-2-1-2- اهمیت و ضرورت اعتماد 41

2-2-1-3- انواع اعتماد 42

2-2-1-4- كاركردهای اعتماد 45

2-2-1-5- كاركردهای عدم اعتماد 46

2-2-1-6- سطوح اعتماد 47

2-2-1-7- ابعاد اعتماد 48

2-2-1-8- انواع اعتماد در سازمان 50

2-2-1-9- اعتمادسازی 51

2-2-2- امنیت روانشناختی 53

2-2-2-1- تعریف امنیت روانشناختی 53

2-2-2-2- پیامدهای وجود امنیت روانشناختی در سازمان 54

2-2-2-3- پیامدهای عدم وجود امنیت روانشناختی در سازمان 54

2-2-2-4- عوامل موثر بر امنیت روانشناختی در سازمان 55

2-2-2-5- امنیت روانشناختی و رفتار یادگیری 55

2-2-2-6- امنیت روانشناختی و عملکرد 56

2-2-3- خودآگاهی 56

2-2-3-1- خودآگاهی به عنوان یکی از ابعاد هوش هیجانی 56

2-2-3-2- فواید خودآگاهی 59

2-2-3-3- اجزای خودآگاهی 59

2-2-3-4- مهارت های خودآگاهی 60

2-2-3-5- نتایج حاصل از مهارت های خودآگاهی 61

2-2-3-6- عوامل موثر بررشد خودآگاهی 62

 

بخش سوم: پیشینه تحقیق

2- 3- 1- تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 64

2- 3- 2- تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 66

 

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه 70

3-2- روش تحقیق 70

3-3- جامعه و نمونه آماری 70

3-4- روش جمع آوری اطلاعات 71

3-5- ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات 72

3-5-1- روایی پرسشنامه 72

3-5-2- پایایی پرسشنامه 73

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 74

 

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 78

4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 79

4-3- توصیف متغیرهای تحقیق 84

4-4- آزمون نرمالیته 88

4- 5- بررسی مدل تحقیق 89

4- 5-1- بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد استاندارد 89

4- 5-2- بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری 90

4- 5-3- بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق 91

4-6- تحلیل مسیر های غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق 92

4-7- آزمون فرضیه های تحقیق 93

 

فصل  پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1- مقدمه 95

5-2- نتیجه گیری 95

5-2-1- نتایج آمار توصیفی 95

5-2-2- نتایج آمار استنباطی و مقایسه آن باتحقیقات گذشته 99

5-3- پیشنهادات براساس فرضیه های تحقیق 101

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 103

5- 5- محدودیت های تحقیق 103

 

منابع و ماخذ

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………. 105

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 109

 

پیوست ها

پیوست 1 ……………………………………………………………………………………………………………………… 115

پیوست 2 ……………………………………………………………………………………………………………………… 120

 

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………. 128

  

 

فهرست جداول

عنوان. صفحه

 

جدول 2-1- پیشینه پژوهش ها درباره عوامل مؤثر بر اشتراک دانش 31

جدول 2-2- ابعاد، تعاریف و نمادهای هوش عاطفی 57

جدول 2-3- ابعاد هوش عاطفی از نظر گولمن 58

جدول 2-4- مدل شایستگی هیجانی گلمن 58

جدول 3-1- صفات طیف پاسخی پرسشنامه 72

جدول 3-2- تفکیک سوالات پرسشنامه 72

جدول 3-3- ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه 74

جدول 4-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 79

جدول 4-2- توصیف سن پاسخ دهندگان 80

جدول 4-3- توصیف میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 81

جدول 4-4- توصیف سابقه خدمت پاسخ دهندگان 82

جدول 4-5- توصیف وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان 83

جدول 4-6- توصیف متغیر تمایل به اشتراک دانش 84

جدول 4-7- توصیف متغیر امنیت روانشناختی 85

جدول 4-8- توصیف متغیر خودآگاهی 86

جدول 4-9- توصیف متغیر اعتماد 87

جدول 4-10- آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیرتمایل اشتراک دانش 88

جدول 4-11- شاخص های معنی داری و برازش مدل 91

جدول 4-12- جدول نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری 93

جدول 5-1- توصیف معیارهای اشتراک دانش 96

جدول 5-2- توصیف معیارهای اعتماد 97

جدول 5-3- توصیف معیارهای امنیت روانشناختی 98

جدول 5-4- توصیف معیارهای خودآگاهی 99

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان. صفحه

 

نمودار 4-1- نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان 79

نمودار 4-2- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان 80

نمودار 4-3- نمودار میله ای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 81

نمودار 4-4- نمودار میله ای سابقه خدمت پاسخ دهندگان 82

نمودار 4-5- نمودار میله ای وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان 83

نمودار 4-6- هیستوگرام متغیرتمایل به اشتراک دانش 84

نمودار 4-7- هیستوگرام متغیر امنیت روانشناختی 85

نمودار 4-8- هیستوگرام متغیر خودآگاهی 86

نمودار 4-9- هیستوگرام متغیر اعتماد 87

نمودار 4-10- آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد استاندارد) 89

نمودار 4-11- آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 90

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان. صفحه

 

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق 8

شکل 2-1- هرم دانش 17

شکل 2-2- روابط بین داده، اطلاعات و دانش 17

شکل 2-3- فرایند مدیریت دانش 24

شکل 2-4 ابعاد اعتماد 48

 

 

 

چکیده:

امروزه یکی از چالش های اساسی مدیریت دانش، واداشتن افراد برای به اشتراک گذاشتن آنچه که     می دانند است. در واقع دانش فردی هنگامی برای سازمان قابل دسترس خواهد شد که کارکنان تمایل به اشتراک آن داشته باشند. در این راستا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان است. از نظر روش شناسی، تحقیق حاضر توصیفی است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان علوم پزشکی گیلان بوده و طبق یک فرایند نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس تعداد 303 نفر از بین آن ها انتخاب شدند. پرسشنامه ای شامل 26 سوال برای جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوی و جهت بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL 8.53 استفاده شد. یافته های تحقیق بیانگر وجود تاثیر مثبت و مستقیم اعتماد و امنیت روانشناختی بر تمایل به اشتراک دانش بوده است. همچنین نتایج نشان داد که اعتماد به طور غیر مستقیم واز طریق امنیت روانشناختی نیز بر تمایل به اشتراک دانش تاثیر دارد ولی تاثیرخودآگاهی بر امنیت روانشناختی تایید نشد.

 

واژگان کلیدی: اعتماد، امنیت روانشناختی، خودآگاهی، تمایل به اشتراک گذاری دانش.

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 
1-1- مقدمه:

نقش حیاتی دانش در دست یابی به برتری رقابتی در مبانی نظری مربوطه تاکید شده است. از این رو تمامی سازمان ها در پی یافتن روش هایی برای مدیریت بهترِ سرمایه های دانشی خود هستند (رنجبر فرد، اقدسی، البدوی و حسن زاده، 1392). پیتر دراکر معتقد است که راز موفقیت سازمان ها در قرن بیست و یکم، به کارگیری صحیح مدیریت دانش است. بنابراین در هزاره سوم، به کارگیری مدیریت دانش برای  سازمان ها ضروری بوده و آن ها باید برای کاربرد عملی دانش، برنامه ریزی داشته باشند ((Azma & Mostafapour, 2011. پژوهش های انجام شده در مورد اشتراک دانش حاكی از پیچیدگی آن و ابعاد چندوجهی مؤثر بر این پدیده سازمانی دارند (, 2009 Azarbayjani). در واقع یکی از چالش های اساسی مدیریت دانش، واداشتن افراد برای به اشتراک گذاشتن آنچه که می دانند است. چرا افراد باید دانشی را که به سختی به دست آورده اند در اختیار دیگران قرار دهند در حالی که این دانش یکی از عوامل کلید مزیت فردی آن ها در سازمان تلقی می شود؟ در برخی از     سازمان ها، به اشتراک گذاری دانش امری طبیعی است اما در برخی دیگر هنوز این نگرش قدیمی که دانش قدرت است حکمفرمایی می کند. در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر اعتماد و خودآگاهی بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی در بین کارکنان سازمان علوم پزشکی استان گیلان است.

در فصل نخست تحقیق بعد از بیان مساله، به ضرورت و اهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد. سپس به سوالات و اهداف تحقیق به همراه چارچوب نظری تحقیق اشاره شده و در نهایت با تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و بیان قلمرو تحقیق فصل به پایان خواهد رسید.

 

1-2- بیان مساله:

از جمله مسایلی که در راستای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها وجود دارد، مسئله اشتراک دانش است (رضایی دولت آبادی و خزائی پول، 1392). اشتراک دانش یکی از حوزه های کلیدی در فرآیند مدیریت دانش است. اشتراک دانش بین کارکنان و واحدها در یک سازمان برای تبدیل دانش فردی و گروهی به دانش سازمانی موثر است و منجر به مدیریت صحیح دانش می شود. زمانی که افراد اطلاعات و تجارب مرتبط با سازمان را با یکدیگر در میان می گذارند، سازمان را در جهت رسیدن به اهداف یاری رسانده و اتلاف وقت از طریق آزمون و خطا را به حداقل می رسانند. اهمیت اشتراک دانش در سازمان ها به حدی است که عدم تمایل به آن در بین کارکنان، منجر به خطر افتادن بقا و قدرت رقابتی آن سازمان می شود (Zahidul Islam & et al., 2011). اما اشتراک دانش مستلزم تمایل افراد و گروه ها در سازمان به اشتراک دانش در راستاى رسیدن به منافع دوجانبه است و اشتراک دانش رخ نخواهد داد مگر اینكه كاركنان و گروه هاى كارى سازمان، تمایل به آن داشته باشند (Ryu, 2007). امروزه یکی از چالش های اساسی مدیریت دانش، واداشتن افراد برای به اشتراک گذاشتن آنچه که می دانند است. در واقع دانش فردی هنگامی برای سازمان قابل دسترس خواهد شد که کارکنان تمایل به اشتراک آن داشته باشند. تمایل به اشتراک دانش یعنی اینکه فرد قصد و نیت این را داشته باشد که دانش فردی خود را با دیگران به اشتراک بگذارد (zhang &et al., 2010). ولی چرا افراد باید دانشی را که به سختی به دست آورده اند در اختیار دیگران قرار دهند در حالی که این دانش یکی از عوامل کلیدی مزیت فردی آن ها در سازمان تلقی می شود؟ اشتراک گذاری دانش بین افراد و بخش های سازمان، می تواند منافع آموزشی و یادگیری قابل توجهی برای سازمان ایجاد کند و روش قدرتمندی برای بهبود بهره وری سازمان است و قادر است به بقای سازمان نیز کمک کند. از آنجا که سازمان علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان، در راستای رسالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی متعهد به تعلیم و تربیت نیروی انسانی توانمند و تولید دانش و فناوری نوین در جهت تامین، حفظ و ارتقاء سلامت مردم  استان گیلان است و با توجه به اینکه نقشی محوری در مبحث سلامت در سطح استان دارد، لذا باید با نیروی انسانی متعهد، دانش و فناوری های مناسب، در اجرای این امر خطیر گام بردارد. از آنجا که این سازمان کاملاً دانش محور است  و اصلی ترین خروجی این سازمان دانش است، لذا بحث مدیریت دانش در این سازمان بسیار حیاتی است. اشتراک دانش یکی از اصلی ترین جنبه های مدیریت دانش است. اشتراک دانش       می تواند باعث ایجاد نوآوری در سازمان گردد و قابلیت یادگیری را در سازمان افزایش دهد و اگر این فرایند به صورت صحیح صورت نپذیرد می تواند در نتایج عملکردی سازمان تاثیرگذار باشد. لذا در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تمایل افراد به اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در سازمان علوم پزشکی گیلان است. همانگونه که بیان شد چالش اصلی مدیریت سازمان ها در مبحث مدیریت دانش، ایجاد تمایل در افراد برای اشتراک گذاری دانش، کاهش اتلاف وقت از طریق آزمون و خطا و کاهش هزینه ها است  که سازمان علوم پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در تحقیق حاضر عوامل موثر بر تمایل به اشتراک دانش عبارتند از: خودآگاهی، اعتماد و امنیت روانشناختی کارکنان (zhang & et al., 2010). خودآگاهی، عبارت است از توانایی تشخیص و درک خلق و خو، عواطف و محرک های فرد و همچنین اثری که فرد بر دیگران دارد (مقیمی و رمضان، 1390). خودآگاهی به صورت غیر مستقیم واز طریق امنیت روانشناختی بر تمایل به اشتراک دانش تاثیرگذار است. خودآگاهی از آنجا شروع می شود که فرد رفتار خود را با توجه به خواسته های دیگران تنظیم می کند. افرادی که دارای خودآگاهی بالایی باشند بهتر می توانند بر رفتار خود تمرکز داشته وروابط خود را با دیگران کنترل نمایند (zhang & et al.,2010). متغیر دیگری که بر تمایل به اشتراک دانش تاثیرگذار است اعتماد می باشد. اعتماد هم به صورت مستقیم و هم از طریق ایجاد امنیت روانشناختی در فرد بر تمایل به اشتراک دانش تاثیرگذار است. اعتماد عبارت است از مجموعه ای از عقاید درباره طرف مقابل، که منجر به این می شود که شخص (اعتمادکننده) باور داشته باشد که اعمال طرف مقابل پیامدهای مثبتی برای اعتمادکننده به همراه دارد. مطالعات مختلف نشان داده اند که اعتماد بین همکاران یک ویژگی ضروری در فرهنگ سازمانی است و اعتقاد بر این است که تاثیر زیادی بر تمایل به اشتراک دانش دارد (Zahidul Islam & et al., 2011). امنیت روانشناختی حالتی است که فرد احساس خود را بدون ترس از پیامدهای منفی برای وضعیت شغلی و حرفه ای خود نشان دهد. تحقیقات مختلف نشان داده است که امنیت روانشناختی از عوامل تاثیرگذار بر رفتار های مشارکتی کارکنان در سازمان است. به طور مثال امنیت روانشناختی باعث می شود که مشارکت و تعهد شخص در محل کار بیشتر گردد. امنیت روانشناختی در فضای کار باعث کاهش نگرانی شده و فرایند یادگیری افراد را تسهیل می کند چرا که افراد از واکنش های منفی دیگران در برابر رفتار یادگیری خود نمی ترسند. به این ترتیب می توان گفت که امنیت روانشناختی افراد در محل کار تاثیر مثبتی بر یادگیری اجرای شیوه های جدید توسط کارکنان دارد (zhang & et al., 2010). با توجه به موارد فوق سوال اصلی تحقیق حاضر به شرح زیر است:

آیا اعتماد و خودآگاهی با نقش میانجیگری امنیت روانشناختی بر تمایل به اشتراک دانش در بین کارکنان علوم پزشکی گیلان تاثیر دارد؟

تعداد صفحه : 145

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***