پایان نامه ارشد: تأثیر نیتروژن و تغذیه برگی عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

عنوان : تأثیر نیتروژن و تغذیه برگی عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی

عنوان پایان نامه:

تأثیر نیتروژن و تغذیه برگی عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر نیتروژن و تغذیه برگی عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی تحقیقی در سال زراعی 1391 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ساعتلوی ارومیه اجرا شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. در این آزمایش نیتروژن در سه سطح (اوره، نیتروکسین و شاهد) با عنوان کرت اصلی و محلول­پاشی عناصر کم مصرف به عنوان کرت فرعی در در چهار سطح (اسید بوریک، سولفات آهن، سولفات روی و شاهد) بر روی گیاه لوبیا چیتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس مشخص کرد که اثر فاکتور منبع نیتروژن روی صفات طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، وزن خشک غلاف، وزن خشک بوته، ارتفاع بوته، وزن صد دانه، درصد پروتئین، عملکرد پروتئین، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت دانه معنی­دار گردید. اثر تیمارهای محلول­پاشی عناصر کم مصرف هم بر طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن خشک غلاف، وزن خشک بوته، ارتفاع بوته، وزن صد دانه، عملکرد پروتئین، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک معنی­دار بود و همچنین تعداد دانه در غلاف به طور معنی­داری تحت تأثیر اثر متقابل دو عامل نیتروژن و تغذیه برگی عناصر کم مصرف قرار گرفت. با توجه به نمودار مقایسه میانگین صفات مشاهده گردید که بیشترین طول غلاف، وزن خشک غلاف، وزن خشک بوته، ارتفاع بوته، عملکرد پروتئین و شاخص برداشت مربوط به تیمار نیتروکسن بود و همچنین بیشترین تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه و عملکرد بیولوژیک را تیماره اوره به خود اختصاص داد. از لحاظ تیمارهای تغذیه برگی عناصر کم مصرف ملاحظه گردید که بیشترین طول غلاف، تعداد غلاف در بوته و ارتفاع بوته به تیمار اسید بوریک تعلق داشت و بیشترین وزن خشک بوته، وزن صد دانه، عملکرد پروتئین، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار سولفات آهن بود و همچنین تیمار سولفات روی نیز سبب افزایش وزن خشک غلاف گردیده است. از آنجا که در بحث تولید گیاهان زراعی، ارزش واقعی به کیفیت محصول وابسته است و طی تحقیقات به عمل آمده مشاهده گردید که با کاربرد کودهای نیتروژنه و عناصر کم مصرف حداکثر کیفیت و کمیت حاصل می­شود و همچنین با توجه به اینکه بیشترین مقادیر عملکرد دانه و پروتئین به عنوان عملکرد کمی و کیفی از کاربرد کودهای نیتروژنه و عناصر کم مصرف به­دست آمد، احتمالاً می­توان نتیجه گرفت که با استفاده از چنین کودهایی می­توان بهترین شرایط را جهت حصول حداکثر عملکرد کمی و کیفی در گیاه لوبیا چیتی و در راستای نیل به کشاورزی پایدار فراهم نمود.

مقدمه:

حبوبات جزء اصلی رژیم غذایی بسیاری از مردم جهان را تشکیل می دهد و دارای ارزش غذایی زیاد، قابلیت  نگهداری به مدت طولانی و سرشار از پروتئین(18 تا 32 درصد)می باشند. حبوبات منبع غذایی پروتئینی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده به طوریکه میزان پروتئین آنها 2 تا 3 برابر غلات  می باشد در نتیجه میزان انرژی در دانه های آنها بیشتر از غلات می باشد(ارادتمند اصلی و مهرپناه،1388). حبوبات  نیتروژن اتمسفری را تثبیت نموده و بخش اعظم نیتروژن مورد نیاز خود را از این روش تامین می نمایند. کشت حبوبات از طریق تاثیر بر خواص شیمیائی، فیزیکی و بیولوژیکی خاک، موجب حاصلخیزی و باروری خاک می شود(پارسا و باقری،1387). در بین حبوبات لوبیا از مهمترین حبوبات ایران و جهان بوده و به دلیل قابلیت نگهداری طولانی مدت به شکل دانه خشک شده، مصرف وسیع آن به صورت کنسرو و ارزش غذائی بالا(حدود 22% پروتئین و 8/57% هیدرات کربن) اهمیت زیاد دارد (مجنون حسینی،1372).

لوبیا یکی از حبوبات مهم است که مســتقیم مورد اســتفاده انســان قرار می گیرد ، 50 درصد حبوبــات مورد اســتفاده در جهان بوسیله لوبیا تأمین می­شــود، لوبیا در بسیاری از كشــورها مانند برزیل و مكزیك یك منبع عمده غذایی محســوب می­شود (براوتن و همکاران، 2003). لوبیا چیتی یكی از زیر گونه­های لوبیا ســبز و منشــاء آن آمریكای مركزی و جنوبی اســت، متوســط تولید دانه خشــك لوبیا در ایران هزار کیلوگرم در هکتار است (هاشمی و دانش، 1382). نیتروژن به عنوان مهم­ترین عنصر در حاصلخیزی خاک، محور اصلی کودهای شیمیایی را تشکیل می­دهد. نیتروژن در ساختمان پروتئین، اسید نوکلئیک، کلروفیل، آنزیم­ها، فسفاتید و اکثر ویتامین­ها و سایر مولکول­های آلی که در فرایند تبادل مواد گیاهان نقش موثر و مهمی دارند، وجود دارد (بریمانی، 1376). مقدار نیتروژن در اندام­های گیاهی بعد از کربن، اکسیژن و هیدروژن (که گیاه هر سه آنها را از طریق آب و هوا تأمین می کند)، حداکثر و در ماده خشک گیاهی متوسط می باشد و در واقع این عنصر را به عنوان گلوگاه رشد گیاهی می­شناسند (اوجاقلو، 1386).

کود بیولوژیک نیتروکسین حاوی مؤثرترین باکتری های تثبیت کننده نیتروژن می باشد که با تایید مراجع تحقیقاتی کشور، توسط موسسه فن­آوری زیستی آسیا با برخورداری از بالاترین تکنولوژی و بر اساس استانداردهای بین المللی تولید و عرضه می­گردد. باکتری­های موجود در کود بیولوژیک نیتروکسین علاوه بر تثبیت نیتروژن هوا و متعادل کردن جذب عناصر اصلی پر مصرف و عناصر کم مصرف مورد نیاز گیاه، با سنتز و ترشح مواد محرک رشد گیاه نظیر هورمون­های تنظیم کننده رشد مانند اکسین، ترشح اسیدهای آمینه مختلف، انواع آنتی بیوتیک و سیدروفور موجب رشد و توسعه ریشه و قسمت­های هوایی گیاهان می­گردد و با حفاظت ریشه گیاهان از حمله عوامل بیماریزای خاکزی، موجب افزایش عملکرد و کیفیت برتر می­گردد. مصرف این محصول هنگام بروز تنش­های محیطی از جمله شوری و خشکی سبب افزایش مقاومت گیاهان می­شود (راویا و همکاران، 2006).

عناصر غذایی كم­مصرف، عناصر بسیار لازم و اساسی برای رشد و نمو گیاهان هستند (هرگرت و همكاران، 1996). سیلانپا (1982) در مطالعه جهانی نشان داد كه به طور متوسط حدود 30 درصد خاك­ها به كمبود یك یا چند عنصر ریز­مغذی مبتلا هستند ولی به عقیده محققان موسسه تحقیقات خاك و آب ایران، در خاك­های آهكی درصد كمبود روی به مراتب بیشتر است. سه عنصر گم مصرف آهن، روی و منگنز بیش از سایر عناصر در امر تغذیه لوبیا نقش دارند. کمبود آهن، مس، منگنز و روی در خاک­های نواحی خشک دیده می شود. pH خاک این نواحی بالا بوده و میزان حلالیت این عناصر پایین است لذا مصرف این عناصر به صورت محلول­پاشی می­تواند راهکاری موثر در ارتقاء کیفی محصولات باشد (خواجه پور، 1370). امروزه کشورهای پیشرفته توجه زیادی به نقش و کاربرد عناصر کم­مصرف در افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی دارند، متاسفانه در ایران به نقش این عناصر توجه کافی نشده است به طوری که مصرف کودهای حاوی این عناصر بسیار ناچیز است و به ازای هر یک تن کود مصرفی، حدود دو گرم کود کم­مصرف هم مصرف نمی­گردد، بنابراین با تغذیه متعادل نیتروژن همراه با مصرف عناصر کم مصرف شاهد افزایش کمی و کیفی محصول خواهیم بود. با توجه به اهمیت حبوبات در تأمین پروتئین مورد نیاز در تغذیه انسان لزوم افزایش عملکرد کیفی و کمی آن ضروری به نظر می­رسد. بنابراین این تحقیق جهت رسیدن به اهداف زیر دنبال شد

1- بررسی تاثیر مصرف نیتروژن و نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد.

2- بررسی تاثیر کودهای ریز­مغذی و تعیین موثرترین کود ریز­مغذی بر افزایش عملکرد و بهبود كیفیت لوبیا چیتی.

3- مقایسه تاثیر نیتروژن و تغذیه برگی عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چیتی.

فصل اول: کلیات و بررسی منابع

1-1- حبوبات

حبوبات در تجارت بین المللی افزون بر تولید روغن برای مصارف مختلف تغذیه انسان و دام استفاده می­شوند. اهمیت آنها بعد از غلات است و در ایران پس از گندم و برنج قرار دارند. اراضی تحت کشت حبوبات برای تولید دانه خوراکی حدود 10 درصد مساحت زیر کشت غلات است و میزان تولید کل آنها حدود 5/3 در صد می­باشد. در بین حبوبات، سویا، لوبیا و نخود از لحاظ سطح زیر کشت به ترتیب مقام اول تا سوم را دارا می­باشند. لوبیا چشم بلبلی در کشور­های گرمسیری به ویژه کشور های آفریقایی سطح وسیعی را بخود اختصاص داده است.کشت حبوبات گرمسیر و نیمه گرمسیری دیگر، مانند لپه هندی، لوبیا کلاستر، لوبیا لب لب، لوبیا لیما، لوبیا آردی، لوبیا مخملی، جک بین، لوبیا ژاپنی، لوبیا جنگلی یا مات بین، لوبیا بال دار و لوبیا گرگی یا لوپین سفید نیز اراضی کمتری را به خود اختصاص داده­اند. به طور کلی کشور­های هند، روسیه، چین، برزیل، ترکیه، مکزیک، آمریکا، کانادا، استرالیا، فرانسه، نیجریه، اتیوپی و ایران جزء کشور­های اصلی و پنج کشور کانادا، استرالیا، آمریکا، چین و میانمار جزء عمده ترین کشور­های صادرکننده حبوبات در جهان به شمار می­روند که در مجموع 66 درصد کل صادرات حبوبات را به خود اختصاص داده ­اند (مجنون حسینی، 1387).

2-1- اهمیت اقتصادی لوبیا

حبوبات جزء اصلی رژیم غذایی بسیاری از مردم جهان را تشکیل می دهد و دارای ارزش غذایی زیاد، قابلیت  نگهداری به مدت طولانی و سرشار از پروتئین (18 تا 32 درصد) می­باشند(کوچکی و بنایان، 1372). حبوبات منبع غذایی پروتئینی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده به طوریکه میزان پروتئین آنها 2 تا 3 برابر غلات  می باشد در نتیجه میزان انرژی در دانه های آنها بیشتر از غلات می باشد (ارادتمند اصلی و مهرپناه، 1388 ). حبوبات  نیتروژن اتمسفری را تثبیت نموده و بخش اعظم نیتروژن مورد نیاز خود را از این روش تامین می نمایند. کشت حبوبات از طریق تاثیر بر خواص شیمیائی، فیزیکی و بیولوژیکی خاک، موجب حاصلخیزی و باروری خاک می شود. در بین حبوبات لوبیا از مهمترین حبوبات ایران و جهان بوده و به دلیل قابلیت نگهداری طولانی مدت به شکل دانه خشک شده، مصرف وسیع آن به صورت کنسرو و ارزش غذائی بالا(حدود 22% پروتئین و 8/57% هیدرات کربن) اهمیت زیاد دارد (مجنون حسینی، 1372).

3-1- اهمیت تغذیه ای

لوبیا در سراسر قاره آمریکا، نخود و باقلا در شبه قاره هند و خاورمیانه موقعیت خاصی در رژیم غذایی مردم دارند. اگر چه پروتئین غذاهای حیوانی از لحاظ تعداد و میزان برخی اسید های آمینه ضروری برتر از پروتئین های گیاهی هستند ولی برخی حبوبات درصد پروتئین بیشتری نسبت به غذاهای حیوانی دارا می­باشند (مجنون حسینی، 1387). میزان پروتئین­ موجود در دانه­ حبوبات 3-2 برابر میزان پروتئین غلات (برای مثال گندم 12-7 ، ذرت 15-7 و برنج 8-7 درصدپروتئین دارند) و 20-10 برابر بیشتر از پروتئین گیاهان غده­ای (مانند سیب زمینی) است. به طور کلی، چنانچه مردم یک جامعه دسترسی کافی به محصولات غله و حبوبات با کمیت و کیفیت خوب داشته باشند نیازمندی آنها به پروتئین تا حدودی تامین خواهد شد و چنانچه این محصولات در رژیم غذایی روزانه توام با یکدیگر مصرف شوند درصد بهره مندی از گروه غذایی پروتئین­دار افزایش می­یابد (مجنون حسینی، 1387).

تعداد صفحه : 75

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***