پایان نامه ارشد : بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک (مطالعه موردی بانک ملت شهرستان کرمانشاه)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

  دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‏نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (M.A)

عنوان

بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک

 (مطالعه موردی بانک ملت شهرستان کرمانشاه)

 

 

استاد راهنما :

دكترافشین باغفلکی

استاد مشاور

دکتر سید رضا حسنی

 

بهمن ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان              صفحه
چكیده 1
فصل اول: كلیات پژوهش  
1-1.مقدمه 3
1-2.بیان مساله 4
1-3.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-4.اهداف مشخص پژوهش 6
1-5. فرضیه های پژوهش

1-6.قلمرو پژوهش

7

7

1-7.اصطلاحات وواژه های پژوهش 8
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش  
2-1.مقدمه 10
2-2.مبانی نظری 11
 2-2-1. تورم و تأثیر آن بر فعالیت بانك ها 11
  2-2-1-1.دلایل بروز تورم 11
  2-2-1-2.افزایش قیمت تمام شده پول در بانك ها 11
  2-2-1-3. اثر تورم بر سپرده ها بانك ها 14
2-2-2.تغییرات نرخ سود سپرده ها و تسهیلات 15
2-2-3.نوسانات نرخ طلا و ارز و تاثیر آن بر منابع بانكی 23
 2-2-3-1.دلایل بروز نوسانات نرخ طلا و ارز 24
 2-2-3-2.ضرورت کنترل نوسانات نرخ ارز و طلا 25
2-2-4.تغیرات نرخ سود  اعتبارات 31
 2-2-4-1.تعریف اعتبارات 31
2-2-5.متغیر های پولی و رشد نقدینگی 33
 2-2-5-1.اهمیت و ضرورت متغیر های پولی و رشد نقدینگی 34
  2-2-5-2.تاثیر متغیر های پولی و رشد نقدینگی  بر بانک 34
2-2-6.بانک 37
 2-2-6-1.چگونگی پیدایش بانكداری در ایران 37
 2-2-6-2.بانک های خصوصی 45
 2-2-6-3.بانكداری پس از انقلاب اسلامی 45
2-2-7.بانک ملت 50
2-3.پیشینه پژوهش 51
2-3-1.پژوهش­های داخلی 51
2-3-2.پژوهش های خارجی 53
فصل سوم: روش شناسی پژوهش  
3-1.مقــدمه 57
3-2.روش پژوهش 57
3- 3. متغیرهای پژوهش و الگوی مفهومی پژوهش 58
3-4. جامعه و نمونه آماری 59
3- 5. تعیین حجم نمونه 60
3- 6. ابزار جمع­آوری داده­ها 61
3- 7.روایی و پایایی (اعتبار) پرسشنامه 62
3- 8. روش­های تجزیه و تحلیل اطلاعات 64
3-9.ساختار پرسشنامه 64
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  
4-1.مقدمه
4-2.آمار توصیفی پاسخ دهندگان 66
4 –3. بررسی وضعیت نرمال بودن عامل ها 67

4 4 .اعتبار سنجی مدل پژوهش با مدل معادلات ساختاری

73

4 – 5 – 1 مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی

74

4 – 5 – 2 مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی در سطح متغیرهای پژوهش

76
4 – 6 مدل کلی پژوهش 77
4-7.بررسی فرضیات پژوهش 94
4-8.یافته های جانبی 96
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها  
5-1.مقدمه. 103
5-2.نتایج پژوهش 104
5-3.پیشنهادات 106
5-4.پیشنهادهایی کاربردی 108
.منابع 109
پیوست  
پرسشنامه

فهرست جدول­های پژوهش

جدول میزان آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر 63
جدول توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع جنسیت 67
جدول توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سن 69
جدول توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سابقه­کاری 68
وضعیت پاسخگوئی به سوالات پرسشنامه 70
آزمون‌های بررسی نرمال بودن توزیع متغیر های پژوهش با تست اسمیرنف کولموگروف 72
شاخص های نیکویی برازش متغیر تورم 73
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط به سازه تورم در مدل اصلاح شده 79
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش عامل تورم در مدل اصلاح شده 80
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بررسی عامل متغیرهای پولی و رشد نقدینگی 82
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش عامل متغیرهای پولی و رشد نقدینگی 85
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بررسی عامل تغییرات نرخ طلا و ارز 85
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش عامل تغییرات نرخ طلا و ارز 88
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بررسی عامل تغییرات نرخ طلا و ارز 88
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بهبررسی عامل تغییرات نرخ سود اعتبارات 94
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش مربوط به بررسی عامل تغییرات نرخ سود اعتبارات 93
رتبه بندی بندی متغیر های مستقل با استفاده از آزمون فریدمن 94
تاثیر متغیر جنسیت بر متغیر های پژوهش 95
تاثیر متغیر سنبر متغیر های پژوهش 97
تاثیر متغیر تحصیلات بر متغیر های پژوهش 98
تاثیر متغیر سابقه بر متغیر های پژوهش 99

 

فهرست نمودار­های پژوهش

68 نمودار شماره توزیع فراوانی پاسخگوبان برحسب جنسیت
69 نمودار  توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سابقه­کاری
70 نمودار  توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سن
71 نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات

 

چکیده:

یكی از مهمترین اهداف بانکها در نظام بانكداری ایران كسب سهم بازار حداكثری بوده است. تبلیغات فزاینده بانك­های كشور یكی از محدود نمادهای رقابت فزآینده در جهت كسب این سهم است. عمده پژوهش­هایی نیز كه در زمینه رقابت­پذیری انجام شده است بیان كننده این حقیقت هستند. كه سهم بازار نشان دهنده قدرت رقابتی شركت­ها در بستر رقابتی آنهاست. در واقع یكی از مهمترین نمودهای رقابت در بازار امروزی سهم بازاراست. در این پژوهش نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک ملت مورد بررسی وشناسایی قرار می­گیرند. هدف کلی این پژوهش شناسایی متغیرهایی که بانک ملت می­تواند با توجه به آنها جهت ارتقای سود خود نسبت به دیگر بانک های کشور اقدام نماید.و هدف کاربردی ،شناسایی عوامل موثر بر قدرت رقابت در سهم بازار بانک ملت می باشد. روش پژوهش که از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشدو از جنبه هدف کاربردی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS وبا استناد به نرم افزار LISREL استفاده شده است. معاونین و كارشناسان شعب مختلف بانک ملت استان کرمانشاه که متغیر های اقتصادی در بدست آوردن سهم  بازار آنها ، موثر هستند به عنوان جامعه ی آماری تعریف می شوند. روش نمونه گیری، تصادفی ساده می باشد. میزان حجم نمونه 100 می باشد. برای مشخص کردن  همگونی داده های تجربی با توزیع نرمال از آزمون کولموگورف- اسمیرنوف  وتاثیر متغیر مستقل از رگرسیون خطی استفاده می کنیم آزمون معنی داری همبستگی با آماره ی آزمون تی-استیودنت 31 تحلیل واریانس با استفاده از آماره ی آزمون F انجام گرفته است. وبرای تعیین کارآیی مدل های برآورد شده از روش های کمّی ارزیابی نیز استفاده شده است. ودرنهایت این نتیجه حاصل شد که تغییرات نرخ طلا و ارز دارای بیشترین تاثیر و تغییرات نرخ سود اعتبارات دارای کمترین تاثیر روی سهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه می باشند.

کلمات کلیدی: سهم بازار بانک، نقدینگی، تورم، بانک، ارز، بانک ملت کرمانشاه

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه :

عوامل مختلفی بر رقابت پذیری بانكها تاثیرمی گذارند كه در این بین سهم بازار بیشترین نقش را ایفا می­كند. در مورد اهمیت نقش سهم بازار مطالعاتی انجام شده است.  در كل می توان گفت كه افزایش توان رقابتی یا رقابت پذیری سازمان ها منجر به ایجاد فضای رقابتی در جامعه و نهایتاً ارتقای سطح رقابت پذیری ملی می شود كه این عامل خود زمینه های لازم جهت ورود به فرآیند جهانی شدن را فراهم می نماید.(صفری،1387) . رقابت پذیری كیفیتی است كه از طریق حاكمیت بازار و شكل­گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی محقق می­شود. در این بین، یكی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در كسب قدرت رقابتی سازمان­ها سهم بازار آنها در بین سایر رقباست و بر اساس پژوهش های  مختلف انجام شده، این عامل در قدرت رقابتی سازمان­ها تاثیر عمده ای دارد(بیشنا و فیشر[1]، 2008) . هر قدر رقابت پذیری كشوری در سطح جهان بالاتر باشد، آن كشور در ادغام در اقتصاد جهانی به­واسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد. برعكس، كشوری كه از قدرت رقابت پذیری پایین تری برخوردار باشد نه تنها از ادغام در اقتصاد جهانی منتفع نمی­گردد بلكه متضرر هم می شود. آنچه كه حائز اهمیت است توجه به این نكته است كه افزایش توان رقابت پذیری بنگاه مقدمه و نقطه شروع افزایش توان رقابت­پذیری ملی خواهد بود. عوامل مختلفی بر رقابت پذیری بانك ها تاثیرگذارند. كه در این بین سهم بازار بیشترین نقش را ایفا می­كند(شورچولو پی[2] ،2009).  در مورد اهمیت نقش سهم بازار مطالعاتی انجام شده است. در كل می­توان گفت كه افزایش توان رقابتی یا رقابت­پذیری سازمان ها منجر به ایجاد فضای رقابتی در جامعه و نهایتاً ارتقای سطح رقابت پذیری ملی می شود كه این عامل خود زمینه های لازم جهت ورود به فرآیند جهانی شدن را فراهم می­نماید  (صفری ،1387). رقابت پذیری كیفیتی است كه از طریق حاكمیت بازار و شکل­گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی پژوهش­گر می شود. در این بین، یكی از مهمترین عوامل  تاثیرگذار در كسب قدرت رقابتی سازمان ها سهم بازار آنها در بین سایر رقباست و بر اساس پژوهش های مختلف انجام شده، این عامل در قدرت رقابتی سازمان ها تاثیر عمده ای دارد(ایکسو کوینک[3] 2009). وهر قدر رقابت پذیری كشوری در سطح جهان بالاتر باشد، آن كشور در ادغام در اقتصاد جهانی به­واسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد. برعكس، كشوری كه از قدرت رقابت پذیری پایین تری برخوردار باشد نه تنها از ادغام دراقتصاد جهانی منتفع نمی گردد بلكه متضرر هم می­شود. آنچه كه حائز اهمیت است. توجه به این نكته است كه افزایش توان رقابت پذیری بنگاه مقدمه و نقطه شروع افزایش توان رقابت­پذیری ملی خواهد بود. این پژوهش  قصد دارد تا علاوه بر شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری بانک های ملت در كشور،عوامل موثر بر سهم بازار بانک ملت  را ارائه نماید. به همین جهت در این پژوهش، در ابتدا با بررسی دقیق و عمیق ادبیات موضوع سعی شده است تا ابعاد مربوط به رقابت پذیری بازار بانك ها شناسایی گردد.

1-2.بیان مسأله

امروزه در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری كه ذینفعان را با عدم

اطمینان های عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملكرد مالی شرکتها  كه با هر یك از شاخص های مهم در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود .رقابت پذیری تاثیرگذار در كسب قدرت رقابتی سازمان ها سهم بازار آنها در بین سایر رقباست و بر اساس پژوهش های مختلف انجام شده، این عامل در قدرت رقابتی سازمان ها تاثیر عمده ای دارد  هر قدر رقابت پذیری كشوری در سطح جهان بالاتر باشد، آن كشور در ادغام در اقتصاد جهانی به­واسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد(یاوری،1385). برعكس، كشوری كه از قدرت رقابت پذیری پایین تری برخوردار باشد نه تنها از ادغام در اقتصاد جهانی منتفع نمی گردد بلكه متضرر هم می شود. یكی از مهمترین عوامل­ با توجه به نقش بانک ها در دنیای امروز و افزایش آگاهی همه جانبه آنان نسبت به بازار و دسترسی به اطلاعات فراوان و کانال های متنوع ارائه و توزیع خدمات  به مشتریان، مسئله شناسایی متغیر های اقتصادی و تلاش در جهت حفظ دراز مدت  ارتباط بانک ها با مشتریان(حفظ مشتریان سابق و جذب مشتریان جدید) ، که همان بازار بانک است از جمله مهمترین مسائل موثر بر دوام و ثبات بانک ها  در عرصه رقابت و سود آوری بیشتر آنان می باشد. لذا لزوم ایجاد راهبردی برای مدیریت سهم بازار بانک و برنامه ریزی دقیق و صحیح  برای اندازه گیری نظارت و مدیریت آن در موسسات مالی به­ خوبی احساس می شود. افزایش سریع سطح قیمت ها همراه با نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یكی از عمده ترین معضل های اقتصادی كشور تبدیل كرده است. و نقدینگی و نمادهایی كه در رابطه با خلق و كنترل حجم پول ایجاد شده اند در حیات اقتصادی جوامع امروزی نقش به سزایی دارند. با افزایش تورم، هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی بانك ها همزمان افزایش یافته ضمن آنكه متقاضیان دریافت تسهیلات نیز با این افزایش، متحمل هزینه های ناخواسته خواهند شد.و یكی از تأثیرات مهم تغییر نرخ های سود بانكی، تغییر در پرتفولیوی افراد جامعه است(صفری 1384).با بررسی سیستمی بانک ها باید همه فعالیت های مورد نیازی را که در بدست آوردن بازار بانک لازم هستند، شناسایی شوند .اساسا بانک ها در عرصه اقتصادی ناگزیرند با دیگر رقبای خود با ارائه خدمات با توجه به توان خود به رقابت بپردازند. در این پژوهش نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک ها مورد پژوهش  قرار  می­گیرد .

[1] – Bishnu and Fisher

[2] – Shurchuluu P.

1 – Fu ,Xiaoqing

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 139

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***