پایان نامه ارشد : بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان

دانشگاه غیر انتفاعی ایمان و اندیشه ملایر

دانشکده علوم انسانی

 گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی

 عنوان

بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان

 استادراهنما:

جناب آقای  مهندس سهل آبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

جهانی شدن بازار ها، یکپارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان، ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان الزامات نوینی را برای کشورهایی که علاقمند به بقاء و رقابت در محیط پیچیده و ناپایدار اقتصاد جهانی هستند، پدید آورده اند. این الزامات در بر گیرنده ی مواردی همچون استفاده از ابزارها، تکنولوژی ها و روش های جدید برای انجام فعالیت های تجاری از جمله صادرات است. با توجه به اینکه به زعم برخی از صاحبنظران، اقتصا د آینده اقتصاد شبکه محور خواهد بود، برخورداری  از توانمندی های همچون توان صادرات به روش الکترونیکی برای حضور موفق در چنین اقتصادی ضرورت دارد.

در این تحقیق تأثر کاربرد نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان وصادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری و پیشنهادات لازم ارائه گردیه است. در این تحقیق ضمن مرور ادبیات نظری تحقیق، به تبیین موضوع و روش تحقیق پرداخته است.

برای اجرای پژوهش مطالعه کتابخانه ای مورد پشتیبانی قرار گرفته، استفاده شده است. جامعه اماری کلیه کارشناسان و صادرکنندگان خراسان شمالی است. پس از بررسی  ادبیات تحقیق و تجزیه و تحلیل شاخص های گمرک الکترونیک مشخص شد تسهیل صادرات و شفاف سازی فعالیتها بشترین تاثیر بر توسعه صادرات دارد.

با توجه به نتایج حاصل ازتحقیق, به سیاستگذران دولتی فعال در زمینه صادرات و همچنین مدیران فعال در زمینه صادرات توصیه می گردد هر چه بیشتر به امر گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات، در تدوین سیاست های صادراتی خود توجه لازم را منظور دارند.

کلید واژه ها:گمرک الکترونیک.تجارت الکترونیک.تسهیل صادرات

 

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

فصل اول، کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله و ضرورت تحقیق.. 4

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع. 5

1-4- اهداف و فرضیه های تحقیق.. 6

1-4-1- هدف اصلی.. 6

1-4-2- اهداف فرعی.. 7

1-5- سئوالات پژوهش… 7

1-5-1- نوع پژوهش… 8

1-5-2- قلمرو پژوهش… 8

فصل دوم، ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

بخش اول: گمرک… 10

2-1-1- تعریف گمرك… 11

2-1-2- پیشینه گمرك در ایران. 11

2-1-3- نقش و وظایف گمرک… 13

2-1-4- چشم انداز سازمان گمرک… 14

2-1-5- بیانیه رسالت سازمان گمرک… 14

2-1-6- ساختار تشکیلات گمرک… 15

2-1-7- مشکلات و چالش ها 15

2-1-8- سازمان جهانی گمرک… 17

2-2-1- مقدمه ای بر تجارت الکترونیک… 20

2-2-2- تعاریف تجارت الکترونیکی.. 20

2-2-3- مزایای تجارت الکترونیک… 21

2-2-3-1- عوامل موثر در اجرای تجارت الکترونیکی.. 21

2-2-3-2- بلوغ الکترونیکی.. 21

2-2-3-3- الزامات فنی.. 22

2-2-4- عوامل سازمانی.. 22

2-2-5- سیستم های بین سازمانی.. 22

2-2-6- مدل های تجارت الکترونیک… 22

2-2-7- مدل کسب و کار با مصرف کننده 24

2-2-8- مدل کسب و کار با کسب و کار. 24

2-2-9- مصرف کننده با مصرف کننده 24

2-2-10- اصول طراحی کسب و کار الکترونیکی.. 25

2-2-11- زیر ساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیک… 25

2-2-11-1- زیر ساخت اطلاعاتی.. 26

2-2-11-2- زیرساخت حقوقی و قانونی.. 26

2-2-11-3- زیر ساخت مالی.. 26

2-2-11-4- زیر ساخت گمرکی (تعرفه) و مالیاتی.. 27

2-2-11-5- زیرساخت انسانی.. 27

2-2-12- تأثیر تجارت الکترونیکی بر توسعه صادرات… 27

2-2-13- نقش بانکها در تجارت الکترونیکی.. 29

2-2-14- تجارت الكترونیك واشتغال. 30

2-2-15- وضعیت تجارت الکترونیک در ایران. 30

2-2-16- مشکلات و چالش های تجارت الکترونیک در ایران. 31

2-2-16-1- نیاز های لازم برای تجارت الکترونیک در ایران. 32

2-3-1- مقدمه. 35

2-3-2- نقش گمرک در تجارت الکترونیک… 37

2-3-3- گمرک الکترونیک… 38

2-3-4- مشکلات و محدودیت های گمرکات سنتی در فرآیند صادرات کالا و خدمات… 39

2-3-5- اهم وظایف گمرک الکترونیکی.. 40

2-3-5-1-  معایب گمرک الکترونیک… 42

2-3-6- مدل های انتقال داده ها در گمرک الکترونیکی.. 42

2-3-7- چگونگی کارکردن گمرک الکترونیکی.. 44

2-3-8- ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک… 44

2-3-9- استقاده کنندگان گمرک الکترونیک… 47

2-3-10- اهم‌ فعالیتهای‌ انجام‌ شده ‌در گمرک‌ ایران‌ 49

2-4-1- پیشینه داخلی.. 52

2-4-2- پیشینه خارجی.. 54

فصل سوم، روش شناسی تحقیق

مقدمه. 57

3-1- روش تحقیق.. 57

3-2- جامعه آماری.. 57

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 57

3-4- ابزار گردآوری داده ها 57

3-5- پرسشنامه. 58

3-5-1- پایاییپرسشنامه. 58

3-5-2-رواییپرسشنامه. 58

3-6- فنون و تکنیک های آمار. 59

فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 61

4-2- توصیف داده های تحقیق.. 61

4-3- نوع فعالیت نمونه های پژوهش… 64

4-4- تحلیل داده های تحقیق.. 72

4-5- آزمون فریدمن.. 73

4-6- آزمون رگرسیون چند گانه. 74

فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 76

5-2- بحث در نتایج تحلیلی داده های تحقیق.. 76

5-2-2- فرضیه فرعی اول. 76

5-2-3- فرضیه فرعی دوم. 77

5-2-4- فرضیه فرعی سوم. 77

5-2-5- فرضیه فرعی چهارم. 77

5-3- نتیجه گیری.. 77

5-4- محدودیت های پژوهش… 78

5-5- نتایج برگرفته از یافته های تحقیق.. 79

5-6- پیشنهاداتی برای محققان آتی.. 79

منابع وماخذ. 80

الف) منابع فارسی.. 81

ب) منابع انگلیسی.. 82

پیوست… 83

– مقدمه

افزایش فعالیتهای برون مرزی و فعالیتهای بین­المللی حاکی از ظهور و گسترش روابط جهانی است. این روابط به عنوان یکی از شرایط تعیین کننده جامعه معاصر در سراسر دنیا در حال گسترش است. جهانی شدن در عین حال هم علت است و هم معلول، به عنوان مثال؛ بخش اقتصادی جهانی شدن که هم تاثیر می گذارد و هم تاثیر می پذیرد یک بحث اصلی آن در بخش تجارت جهانی و افزایش حجم مبادلات تجاری است (مجموعه مقالات همایش تجارت الکترونیکی، 183: 153).

مبادلات بین­المللی در جهان بدون استفاده از خدمات گمرکی معنا ومفهومی ندارد.گمرک به عنوان یکی از اجزای مهم ولاینفک تجارت خارجی هر کشور،محل تماس،ارتباط وارائه اطلاعات از جانب سایر عاملین تجارت ومجری قوانین ومقرارت ودستورالعمل های صادره در زمینه امور صادرات و واردات می باشد.اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت وکارایی آن بعضی اوقات به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی هرکشور ویا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می شود.در واقع مهم­ترین  نقش گمرک ارتقاء کارایی فرایند صادرات و واردات وتامین وتحلیل آمار واطلاعات مربوط به تجارت خارجی  کشورها می باشد.به همین دلیل است که امروزه معتقدند که اتوماسیون گمرک جزءحیاتی هرگونه برنامه تسهیل تجارت می باشد(حسن زاده،1386،ص94).

با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزاینده معاملات تجاری، گمرک نیز ناگزیر است متحول گردد، زیرا که مراجعه­کنندگان به گمرک به همان سرعتی که کالای خود را می خرند و حمل می کنند، توقع دارند با همان سرعت هم عملیات ترخیص کالا در سیستم گمرکی پیش برود. به علاوه با توجه به ظهور تجارت الکترونیکی، امروزه انتظار جامعه تجاری این است که رویه همان گمرکی، شفاف پیش بینی شود و ترخیص کالاها سریع صورت گیرد. از طرفی دولت انتظار جمع آوری درآمدها و اعمال موثر قوانین و مقررات صادرات و واردات را دارد. به منظور تامین این انتظارات، بسیاری از ادارات گمرکی مبادرت به بازنگری و تجارت الکترونیکی برای پشتیبانی عملیاتشان استفاده می کنند.

در واقع امروزه رویه همان گمرکی بدون بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تجارت جهانی مانع بزرگ محسوب می شود. در این پژوهش تلاش خواهد شد از طریق برجسته نمودن نقش پیشرفت های تکنولوژیکی در فرآیند گمرک، مسئولان اقتصادی و گمرکی کشور را متقاعد به استفاده از این پیشرفتها در فرآیند کاری خود نمود؛ زیرا اعتقاد بر آن است گمرک الکترونیکی[1] نقش بسزایی در کاهش هزینه های مبادله، سرعت نقل و انتقال، بهبود ارتباطات، مشارکت راحت تر طرفهای تجاری ایفا می نماید و با استفاده از این فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد گمرک الکترونیکی می توان تمامی عملیات، محاسبات و نظراتهای گمرکی را با دقت و سهولت انجام داد و دیگر مشکلی تحت عنوان عدم دقت و یا تعویق انجام مراحل وجود نخواهد داشت.

از این طریق گمرك را می توان مجهز به اطلاعاتی كرد كه امكان ارزیابی ریسك را داشته باشد. همچنین مدیران سطوح مختلف در بخش گمرك تغییرات همه جانبه ای در مقررات، قوانین، سیستم های اجرایی را موجب خواهند شد كه از آن طریق هم كارایی در سیستم فعلی افزایش یافته و هم ابزار و فناوری نوین در اداره امور به كار گرفته شده و قدرت رقابتی گمرك در سطح بین­المللی افزایش پیدا نماید.

عمده­ترین استفاده كنندگان از گمرك الكترونیكی، تجار و بازرگانان هستند كه از منافع این سیستم بهره­مند خواهند شد. امروزه هزینه های فرصت و هزینه های مترتب بر تشریفات اداری مربوط به گمرگ به گونه ای است كه هم منجر به افزایش قیمت كالا و هم موجبات تاخیر در تجارت كالا و تحمیل هزینه های مختلف اجتماعی به كشور می گردد. گمرك الكترونیكی موجب می گردد كه مدت زمان تشریفات گمركی به حداقل رسیده و تجار و بازرگانان و صاحبان كالا در هر نقطه از كشور قادر باشند كه با مقرراتی شفاف، با بهترین وسیله و سریع­ترین زمان كالاهای خود را از گمرك ترخیص نمایند.

گمرك الكترونیك نه تنها برای سازمان گمرك دارای منافع قابل توجهی است بلكه با در نظر گرفتن نیازهای سایر سازمان ها زمینه لازم جهت تبادل الكترونیكی داده ها بین آنها را هموار می نماید. امروزه به علت نبودن ارتباطات منسجم و مكانیزه، گمرك الكترونیكی به عنوان تحول عظیمی در كاربرد تكنولوژی اطلاعات در هر كشور تلقی می گردد. گمرك الكترونیكی شامل اجزای بسیار زیاد و ارتباطات بسیار وسیع درون آن اجزا بوده كه نفع آن در مرتبه اول به سازمان گمرك و سپس به سایر سازمان های دولتی و بخش خصوصی برمی گردد.

در واقع صادركنندگان و واردكنندگان می توانند با استفاده از شبكه های كامپیوتری و اینترنتی، اظهارنامه های خود را به مسئولین امور گمركی آن كشور ارائه دهند و نیاز به مراجعه حضوری نخواهند داشت.

صادركنندگان و واردكنندگان از طریق همین شبكه ها نتایج اظهارنامه های ارائه شده به مراجع گمركی را دریافت و از نظرات مراجع در خصوص كالای خود با خبر خواهند شد. گمرك الكترونیكی در حقیقت مسیری است كه با طی آن مدیریت های گمرك كشورها قدرت رقابتی اقتصاد كشورشان را در صحنه تجارت بین­الملل از طریق صرفه جویی وقت و هزینه صادركنندگان و وارد­كنندگان بالا می برند.

تعداد صفحه :۱۱۱

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***