پایان نامه ارشد: بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت اجرائی

عنوان : بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی، مورد مطالعه شرکت های سیمان

دانشگاه هرمزگان

پردیس دانشگاهی قشم

گروه مدیریت اجرائی

پایان نامه براى دریافت درجۀ کارشناسى ارشد در رشتۀ مدیریت اجرایی

 

عنوان :

بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی، مورد مطالعه شرکت های سیمان

استاد راهنما:

دكتر محمدرضا بهبودی

 

استاد مشاور:

دكتر رضااحمدی

آبانماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

بررسی مدل های پذیرش فناوری اطلاعات، نشان می دهد که مدل های رقابتی متعددی ارائه شده است كه هر كدام مجموعه عوامل تعیین كننده ی متفاوتی دارند. در این پژوهش؛ پذیرش كاربر  با استفاده از نظریه ی تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری (UTAUT[1])  ونکاتش و همکاران (2003) که حاصل یکپارچگی سازه های مربوط به هشت الگوی پرکاربرد و مهم درحوزه تحقیقات پذیرش فناوری می باشد در ایران مورد پژوهش وبررسی قرارگرفته است.این پژوهش براساس داده های جمع آوری شده درنیمه اول سال 93 از نمونه ای متشکل از86 نفرازمدیران وکارشناسان شرکت های سیمان قشم، اردستان،داراب وکرمان انجام شده است. با استفاده از داده های جمع آوری شده از این چهار سازمان فرضیه های مربوط به عوامل موثر بر پذیرش  سیستم ها توسط کاربران برای استفاده واقعی ازسیستم های  فناوری اطلاعات بررسی، تبیین و توضیح داده شده است.

نتایج تحلیل داده ها با استفاده ازتکنیک تحلیل مسیر ( الگویابی معادلات ساختاری) پی ال اس نشان داد که متغیر یا سازه های “انتظارتلاش” و “تاثیراجتماعی” با قصداستفاده کاربران ازفناوری ها رابطه معناداری دارند. همچنین رابطه سازه های “شرایط تسهیل”، “خودکارائی” و”اضطراب” نیز بارفتاربکارگیری فناوری معنادار ارزیابی شد. با این وجودرابطه بین متغیر “انتظارعملکرد “با”تمایل رفتاری” و متغیر “نگرش نسبت به استفاده ازتکنولوژی” با رفتار بکارگیری مورد تائید قرارنگرفت. بطورکلی یافته های این پژوهش نشان می دهد که مدلUTAUTمدل نظری قوی جهت پیش بینی قصد رفتاری و رفتار بکارگیری دراستفاده از سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما نیز می باشد.

UTAUT ابزار مفیدی را برای مدیران فراهم می آورد تا احتمال موفقیت فناوری جدید را بررسی نموده  و به آن ها كمك می كند تا تنوع پذیرش برای مداخلات طراحی شده ی مورد نظر را در گروه كاربرانی كه زیاد مایل به پذیرش نباشند و از سیستم های جدید استفاده نمی كنند، را درك نمایند. درپایان این پژوهش، توصیه های متعددکاربردی نیز برای تحقیقات بعدی ارائه می دهد.

 

واژه‌های كلیدی: پذیرش سیستم های اطلاعاتی، سیستم های جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات ، استفاده ازفناوری اطلاعات،رفتاربکارگیری، نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT)

 

 

فهرست عناوین

عنوان                                                                                                            صفحه

 

فصل اول : معرفی پژوهش 1

1-1- مقدمه: 2

2-1- بیان مسئله: 3

3-1- اهمیت پژوهش: 5

4-1- اهداف پژوهش: 6

5-1- فرضیات پژوهش 7

6-1- روش پژوهش 7

7-1- قلمروتحقیق 8

8-1- تعریف مفاهیم و واژه ها 8

فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه  پژوهش 10

1-2- مقدمه: 11

2-2-  مبانی نظری و پیشینه کلی پژوهش: 11

3-2-بررسی مدل های موجود پذیرش كاربر 13

1-3-2- مدل تئوری عمل مستدل (TRA): 13

2-3-2- مدل تئوری رفتار برنامه ریزی  شده (TPB) 13

3-3-2- مدل تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده(DTPB) 14

4-3-2-مدل پذیرش فناوری(TAM) 14

5-3-2- مدل ثانویه پذیرش فناوری(2 TAM) 15

6-3-2- تئوری تلفیقی پذیرش وکاربردفناوری ( UTAUT) 15

4-2- فرموله سازی تئوری یکپارچهی پذیرش و استفاده از تکنولوژی (UTAUT) 16

1-4-2- انتظار عملکرد 17

2-4-2- انتظار تلاش 21

3-4-2- تاثیر اجتماعی 23

4-4-2- شرایط تسهیلی 24

5-4-2- تمایل رفتاری 28

5-2-پیشینه تجربی پژوهش  درایران 28

6-2-پیشینه تجربی پژوهش  در خارج از ایران 31

7-2- مدل مفهومی تحقیق 36

8-2- جمع بندی 38

فصل سوم : روش پژوهش 39

1-3- مقدمه: 40

2-3- روش تحقیق: 40

3-3- جامعه آماری: 41

4-3- روش نمونه گیری وحجم نمونه: 41

5-3- مراحل اجرایی تحقیق: 43

6-3- ابزار گردآوری دادهها: 44

7-3-روایی پرسشنامه 45

8-3-پایایی پرسشنامه 46

9-3-روشهای تجزیه و تحلیل دادهها 48

1-9 -3 – محاسبه ضرایب مسیر 50

10- 3 – ابزارها و نرمافزارهای مورد استفاده 51

11-3- جمع بندی 52

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها ویافته ها 53

1-4- مقدمه 54

2-4- آمارتوصیفی 54

1-2- 4- ویژگیهای جمعیتشناختی 54

3-4- آمار استنباطی 59

1-3-4-بررسی فرضیه‌های تحقیق 59

1-1-3-4-ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی) 61

2-1-3-4-ارزیابی مدل ساختاری (مدل درونی) 65

3-2-3-4-نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 67

4-4- بررسی انطباق مدل پژوهش درایران 68

5-4- یافته های جانبی: تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی پرسشنامه 68

6-4-جمع بندی 71

فصل پنج: نتیجه گیری و پیشنهادها 73

1-5- مقدمه 74

2-5- نتایج تحقیق 74

1-3-5- نتایج مربوط به آزمون فرضیه ها 74

2-3-5- نتایج مربوط به تحلیل های جمعیت شناختی 76

3-5-بحث و نتیجه گیری 76

4-5- پیشنهادها 79

1 -4-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 80

5-5 محدودیت های پژوهش 81

منابع ومآخذ 82

منابع وماخذفارسی 82

منابع وماخذلاتین 83

پیوست‌ها 90

پیوست 1 91

پیوست 2 94

پیوست3 98

پیوست 4 101

پیوست 5: خروجی PLS در حالت ضرایب استادندارد 105

پیوست 6- خروجی PLS در حالت ضرایب معنیداری 106

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                    صفحه

فهرست جداول ‌ك

عنوان                                                                                                                    صفحه ‌ك

جدول 1-3- توزیع انتخابی جامعه آماری موردمطالعه پژوهش 43

جدول 2-3- ساختار پرسشنامه 45

جدول3‑3- آلفای کرونباخ عوامل 47

جدول- 1‑4: آمارتوصیفی پاسخ دهندگان 55

جدول2-4- ضریب قابلیت اطمینان ساختاری (CR) 61

جدول3-4- میانگین واریانس استخراج‌شده (AVE) 62

جدول4-4- آلفای کرونباخ 62

جدول-5-4داده‌های اولیه وارد شده دراکسل باتوجه به متغیرهای مکنون 63

جدول6‑4- جدول فورنل- لارکر 64

جدول‏7‑4- ضریب تعیینR2 65

جدول8‑4- ضرایب مسیر 66

جدول9‑4- ضریب کوهن 67

جدول10‑4- نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش به روش حداقل مربعات جزئی 67

جدول11-4 : نتایج آزمون آنوابرای تفاوت رفتاربکارگیری دررده های سنی مختلف 68

جدول 12-4 : نتایج آزمون آنوا برای تفاوت رفتاربکارگیری بامیزان تحصیلات 69

جدول 13-4 : نتایج آزمون آنوا برای تفاوت رفتاربکارگیری با سابقه کار 69

جدول 14-4 : نتایج آزمون آنوا برای تفاوت رفتار بکارگیری باپست سازمانی 70

جدول 15-4 : نتایج آزمون آنوا برای تفاوت رفتار بکارگیری بانوع استخدام 70

جدول 16-4 : نتایج آزمون تی مستقل برای تفاوت رفتاربکارگیری درجنسیت های مختلف 71

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                          صفحه

فهرست نمودارها ‌م

عنوان                                                                                                                          صفحه ‌م

نمودار1-4- فراوانی متغیرجنسیت بارفتار بکارگیری 55

نمودار2-4- فراوانی متغیرسن بارفتار بکارگیری 57

نمودار3-4- فراوانی متغیرمیزان تحصیلات بارفتار بکارگیری 57

نمودار4-4- فراوانی متغیرنوع استخدام بارفتار بکارگیری 58

نمودار4-5- فراوانی متغیرسابقه کار بارفتار بکارگیری 58

نمودار4-6- فراوانی متغیرپست سازمانی بارفتار بکارگیری 59

 

 

فصل اول :
معرفی پژوهش

 

 

1-1- مقدمه:

فناوری اطلاعات و ارتباطات، به فناوری هایی ازقبیل اینترنت، اینترانت، اکسترانت وسایر فناوری هایی اشاره دارد که محدوده وسیعی از زیرساخت های اساسی تا فناوری هایی که خدمات و عملیات کاری یک سازمان را ارتقاء می بخشند، دربرمی گیرد(گوپتا[2]، 2008).

توسعه وکاربرد فناوری اطلاعات درحوزه های مختلف، حاصل قابلیت های فناوری اطلاعات است که امروزه دردنیای کسب وکار با اقبال فراوان روبه رو شده است. درک عوامل و شرایطی که موجب پذیرش فناوری اطلاعات دراین حوزه ها می شوند، از پژوهش های مهم درزمینه فناوری اطلاعات است. تاکنون مدل ها وروش های گوناگونی برای بررسی عوامل موثر برپذیرش فناوری اطلاعات به کارگرفته شده است که معتبرترین آن مدل پذیرش فناوری وتئوری پذیرش وکاربرد فناوری است. فناوری اطلاعات تقریبا با تمام جنبه های زندگی ما به ویژه زندگی کاری و حرفه ای عجین شده است. کاربرد فناوری اطلاعات درحوزه های مختلف و رشدسریع استفاده از رایانه درسازمان ها به بررسی میزان و عوامل پذیرش ویا عدم پذیرش فناوری اطلاعات درسازمان ها اهمیت ویژه ای بخشیده است. (قربانی زاده، نانگیر،رودساز1391).

نظریه تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) حاصل تلفیق هشت الگوی مطرح درزمینه پذیرش فناوری (شامل مدل پذیرش فناوری[3]، مدل تئوری عمل استدلال شده[4]، مدل استفاده از رایانه های شخصی[5]، مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده[6]، تئوری اشاعهء نوآوری[7]، نظریه شناخت اجتماعی[8] و تئوری پذیرش سیستمهای فنی اجتماعی[9]شده است که توسط ونکاتش[10] ودیگران درسال 2003مطرح شده است.

کار پژوهشی حاضر، تحقیق پذیرش فردی فناوری اطلاعات را با استفاده از نظریه تلفیقی پذیرش وکاربردفناوری ((UTAUT ونکاتش و همکاران 2003 درایران را به انجام رسانده است.

2-1- بیان مسئله:

امروزه فناوری و تحولات آن به یکی از مهم ترین عناصرمحیط استراتژیک سازمان تبدیل شده است. برخی ازپژوهشگران براین اعتقادهستندکه آثار وپیامدهای فناوری در سیستم های اقتصادی، اجتماعی وحتی سیاسی بسیاربا اهمیت تر از تحولات فناوری است این مهم به ایجاد و توسعه دانش علمی درحوزه مدیریت فناوری منجرشده است(چانارن[11] و همکاران2002).

بی شک حرکت به سوی فناوری های نوین برای سازمان ها انکارناپذیراست، سازمان ها می بایست پیش ازانتقال تکنولوژی همه جوانب ورود تکنولوژی به سازمان خود را مورد تجزیه وتحلیل قراردهندکه این کارمی تواند با بکارگیری یک مدل پذیرش فناوری که به طورجامع وهمه جانبه به بررسی موضوع می پردازد، انجام گیرد. پذیرش فناوری از سوی کاربران ازمهم ترین عوامل موفقیت یک فناوری است. درصورت عدم پذیرش تکنولوژی توسط کاربران یا ضعف درپذیرش آن، قابلیت های سیستم بسیارتنزل یافته وسبب هدررفتن منابع می شود. افزون براینکه پذیرش فناوری های نوین درلحظه اتفاق نمی افتد بلکه فرایندی است که درطول زمان شکل می گیرد و درصورت استفاده مستمر وعادت، پذیرش موفق صورت می گیرد (حیدریه،حسینی وشهابی 1392).

پژوهش های زیادی درمورد مدل پذیرش فناوری انجام شده است که هریک ازجنبه ای، موضوع رامورد بررسی قرارداده اند(دیویس[12]1989) به بررسی اثرات سودمندی ادراکی و سهولت استفاده ادراکی در پذیرش فناوری پرداخت و نشان دادکه سودمندی و استفاده ازسیستم بسیاربیشترازسهولت استفاده ازسیستم رابطه دارند، ولی ارتباط سودمندی واستفاده ازسیستم بسیاربیشترازسهولت استفاده ازسیستم است. تئوری پذیرش و استفاده از فناوری درسال 2003توسط ونکاتش و همکارانش درجهت توسعه مدل پذیرش فناوری ارائه شد. مدل پذیرش فناوری را دیویس درسال 1985براساس تئوری عمل مستدل ارائه کرد. این مدل به صورت اختصاصی، رفتارهای اشخاص را در ارتباط با کاربردکامپیوتر و انواع فناوری های کامپیوتری توضیح می دهد. اساس مدل پذیرش فناوری را دو تصوریا عقیده خاص که ازعوامل اصلی مرتبط بارفتارپذیرش رایانه هستندتشکیل می دهد، سودمندی درک شده و سهولت استفاده ی درک شده و احتمال ذهنی شکل گرفته درکاربران درباره مفیدبودن یک سیستم وابسته به فناوری اطلاعات است، به این ترتیب که هرچه آن سیستم عملکرد کاری آنها را در بسترسازمانی بهبود بخشد مفیدتراست و درنتیجه بیشترمورد استفاده قرارمی گیرد. سهولت استفاده درک شده، احتمال ذهنی شکل گرفته درکاربران درباره آسانی استفاده از یک سیستم وابسته به فناوری اطلاعات است. به این ترتیب که هرچه یک سیستم نیاز به تلاش کمتری برای یادگیری واستفاده داشته باشد، بیشترمورد استفاده قرارمی گیرد. دراین حالت چنین به نظرمی رسدکه هرچه استفاده از سیستمی برای کاربران مفیدتروآسان ترباشد، احتمالا توسط آنها بیشترمورد پذیرش قرارمی گیرد. در این مدل سهولت استفاده درک شده برسودمندی درک شده هم تاثیردارد. براساس تئوری عمل مستدل، مدل پذیرش فناوری نیزتصمیم به استفاده را یکی از عوامل تعیین کننده کاربرد رایانه می داند(کارخانه و محمدی1391).

مبنای این  تحقیق نظریه تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) است که درآن روابط میان سازه های الگوی تحقیق یعنی تمایل به استفاده از فناوری و شرایط تسهیل کننده با متغیرهای تمایل رفتاری و متغیرهای نگرش نسبت به استفاده ازتکنولوژی، خودکارآئی واضطراب بارفتاربکارگیری از فناوری بررسی می گردد. فرضیه های تحقیق که براساس چهارچوب مدل  نظری تحقیق می باشد باتوجه به نقش آن نوشته شده ودرشرکت های مورد مطالعه، تحت بررسی و توسعه قرار می گیرد.

بسیاری ازسازمان ها با توجه به استراتژی ها و ضرورت نیازساختار سازمانی خود بدون اطلاع وشناخت دقیق ازعوامل موثر بر بکارگیری موفق از یک فناوری جدید بدلیل عدم تحقق اهداف سازمانی و مدیریتی شان علی رغم هزینه های متحمل شده اقدام به تغییر و جایگزین نمودن سیستم های اطلاعاتی  با سیستم های اطلاعاتی جدید می نمایند. درانتخاب این سیستم جدید و همچنین پیاده سازی آن، پارامترهای تاثیرگذار با توجه به عدم شناخت کافی از عوامل نادیده گرفته شده لذا فناوری جدید نمی تواند بصورت کامل به  ارتقاء سطح سیستم های هوشمند کسب وکار در سازمان و اهداف مد نظر کمک نماید.

مدل پذیرش فناوری را «دیویس»[13]در سال 1989 بر اسا س«تئوری عمل مستدل»، برای مدل سازی موضوع پذیرش فناوری اطلاعات توسط کاربران، در رسالهء دکترایش معرفی کرده («دیویس ، بیگزی »[14]، 1989).هدف « مدل پذیرش فناوری » فراهم كردن یك توصیف از پارامترهای پذیرش كامپیوترو فناوری های اطلاعاتی است كه عمومی بوده ، قابلیت توصیف رفتار كاربران از یك دامنه وسیع از تكنولوژیهای محاسباتی را داشته و كاربران آن از انواع مختلف می باشد. مدل علاوه بر جنبه پیش بینی رویكرد توصیفی هم دارد.

بنابراین محققان و مدیران می توانند تشخیص دهند چرا یك سیستم خاص ممكن است مورد پذیرش واقع نشود تا گامهای اصلاح مناسب را دنبال كنند. یك هدف كلیدی ” نظریه تلفیقی پذیرش وکاربردفناوری ” فراهم كردن مبنایی برای پیگیری اثر عوامل خارجی بر باورهای داخلی ، طرز تلقی ها و تمایلات است .

دردهه های اخیر به تناسب پیشرفت فناوری اطلاعات وکاربرد آن در عرصه های مختلف، الگوها و مدل های متعددی درحوزه پذیرش فناوری پدیدآمده است. نتایج پژوهش های انجام شده نشان می دهدکه این مدل ها در زمینه مطالعه فناوری های مختلف وپذیرش آنها، عملکردهای متفاوتی دارند. موثرب ودن فناوری، رابطه مثبتی با پذیرش آن دارد. اگرکاربران بالقوه این فناوری، در برابراستفاده از آن مقاومت کنند، اهداف مورد نظرنمی تواند حاصل شود. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم چرا کاربران استفاده از فناوری را می پذیرندیا آن را رد می کنند. اگرعوامل تاثیرگذار برپذیرش فناوری اطلاعات شناسایی و درک شود، این امکان فراهم می شود که سیستم های فناوری اطلاعات بهتری طرح ریزی شده و به این طریق امکان پذیرش آن از سوی کاربران افزایش یابد(قربانی زاده و همکاران1391).

بنابراین دراین پژوهش میزان پذیرش سیستم ها بعنوان موفق از دیدگاه پذیرش IT ( آنهایی که مورد علاقه هستند و بطور زیادی توسط کاربران مورد استفاده قرار می گیرند) و عوامل تاثیرگذار برآنها در چهارچوب سوالات پژوهش مورد مطالعه قرارمی گیرند. سوالات پژوهش عبارتنداز :

  • عوامل موثر بر پذیرش سیستم ها و فناوری های جدید اطلاعات توسط کاربران در سازمان چیست؟
  • آیا نظریه تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) ونکاتش و همکاران 2003 درسازمان های ایرانی انطباق دارد؟

[1]Unified Theory of Acceptance and Use of Technology

[2]Gupta

2- Technology Acceptance Model (TAM)

3-Theory of Reasoned Action (TRA)

4-Model Of PC Utilization

5-Theory of Planned Behavior (TPB)

6-Innovation Diffusion Theory (IDT)

7-Social Cognitive Theory (SCT)

8-Sociotechnical Systems Theory of Acceptance

[10]Venkatesh

[11]Chanarn

[12]Davis

1.Davis

2Bagozzi

تعداد صفحه : 140

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***