پایان نامه ارشد: بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات ساوه

 

دانشکده علوم انسانی-گروه مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A))

در رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مالی

 

موضوع:

بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت

استاد راهنما

دکتر مهناز ربیعی

 

استاد مشاور

دکتر حسن معین نعمتی

 

بهمن 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده- 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه- 3

1-2 بیان مسأله- 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق- 5

1-4 اهداف تحقیق- 6

1-5 سوالات تحقیق- 7

1-6 فرضیه های تحقیق- 7

1-7 روش شناسی تحقیق- 7

1-8 تعریف واژگان کلیدی و متغیرهای تحقیق- 8

فصل دوم: بررسی منابع

2-1- مقدمه- 11

2-2 بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق- 12

2-3 بررسی تحقیق های انجام شده- 18

2-3-1 پیش درآمد- 18

2-3-2 مطالعات بین المللی- 20

2-3-3 مطالعات داخلی- 25

2-4 چارچوب نظری تحقیق- 42

2-5 مدل تحلیلی تحقیق- 43

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه- 47

3-2 روش تحقیق- 48

3-3 جامعه آماری- 48

3 -4 روش جمع آوری اطلاعات- 49

3-4-1 روش مطالعات کتابخانه ای- 49

3-4-2 روش اسنادی- 49

3-5 ابزار تجزیه و تحلیل- 49

3-6 قلمرو تحقیق- 50

3-7 فرضیه تحقیق- 50

3-8 تعریف متغیر های تحقیق- 50

3-8-1 متغیر مستقل- 51

3-8-2 متغیر وابسته- 51

3-9 روش آماری تجزیه تحلیل داده ها- 52

3-9-1 برازش خط مستقیم به روش حداقل مربعات – 53

3-9-2 رگرسیون چند متغیره – 54

3-9-3 تحلیل رگرسیون- 54

3-9-4 فروض کلاسیک- 56

3-9-5 سری‌های زمانی مانا – 58

3-9-6 آزمون همجمعی انگل-گرنجر و انگل-گرنجر تعمیم یافته    60

3-9-7 آزمون همجمعی یوهانسن– یوسلیوس – 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه- 66

4-2 تصریح مدل- 66

4-3 استخراج الگوی VAR- 67

4-3-1 بررسی درجه ایستایی متغیرهای مدل- 68

4-3-2 آزمون همجمعی به روش جوهانسون- جوسیلیوس- 70

4-4 تخمین الگوی OLS- 74

4-4-1 استخراج مکانیزم تصحیح-خطا- 77

4-5 جمع بندی- 78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه- 81

5-2 خلاصه پژوهش- 81

5-3 پیشنهادات مربوط به تحقیق حاضر و تحقیقات آتی- 83

5-3-1 پیشنهادات خاص- 83

5-3-2 پیشنهادات به پژوهشگران آینده- 84

5-4 موانع و محدودیت ها- 85

فهرست منابع

منابع فارسی- 87

منابع لاتین- 89

منابع اینترنتی- 89

 

پیوست- 90

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 2-1 نسبت در آمد های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی   33

جدول 4-1 نتایج آزمون ریشه واحد در سطح- 68

جدول 4-2 نتایج آزمون ریشه واحد با یک تفاضل- 69

جدول 4-3 نتایج آزمون همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس- 70

جدول 4-4 بردارهای همجمعی- 71

جدول 4-5 تعیین تعداد وقفه بهینه مدل خودرگرسیون برداری   71

جدول 4-6 بررسی رابطه علیت بین متغیرهای مستقل و نسبت مالیات به هزینه- 73

جدول 4-7 تخمین الگوی ols برای مدل تحقیق- 74

جدول 4-8 آزمون های تبیین و تشخیص مدل- 76

جدول 5-1 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش- 82

 

 

 

 

چکیده

مالیات به عنوان معمولیترین و مهمترین منبع تامین درآمدهای عمومی و یکی از کارآمدترین و موثرترین ابزارهای سیاستهای مالی به شمار میروند که دولت می تواند به واسطه آن،بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد. شاخص مالیات به هزینه های دولت (T/G) یكی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عمكلرد نظامهای مالیاتی كشورهاست. در این راستا، تأمین كامل مخارج جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی، یكی از اهداف مهمی است كه همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی كشور بوده است. با این حال، مقایسه نسبت مالیات به هزینه های جاری ایران با برخی از كشورها حكایت از نقش ضعیف مالیات در تامین هزینه های جاری دولت دارد. در این پژوهش،عوامل موثر بر نسبت مالیات به هزینه های دولت و راهكارهای بهبود این شاخص جهت مرتبط نمودن میزان رشد هزینه های دولت با رشد درآمدهای مالیاتی بررسی می گردد.در این خصوص با استفاده از مدل اقتصادسنجی و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) به بررسی تاثیر رشد مخارج دولتی در ناکارائی شاخص مالیات به هزینه های دولت در اقتصاد ایران پرداخته میشود.و متغیرهای نرخ بیکاری،مخارج دولت، تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی به عنوان متغیرهای توضیحی و نسبت مالیات به هزینه های دولت، به عنوان متغیر وابسته وارد مدل میگردد و برای بررسی علیت متغیرهای مستقل و نسبت مذکور از مدل خودرگرسیون برداری استفاده میشود.نتایج وجود ارتباط مثبت و معنادار بین تولید ناخالص داخلی و وجود ارتباط منفی و معنادار بین نرخ بیكاری و هزینه های دولت با نسبت مالیات به مخارج دولت را تایید مینماید و نشان می دهد،مادامی كه تولید رونق نداشته باشد افزایش درآمدهای مالیاتی ممكن نبوده و دولت با كاهش درآمد مواجه می شود.

 

واژگان كلیدی: مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، نرخ بیکاری، اقتصادسنجی

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

مالیات به عنوان معمولیترین و مهمترین منبع تامین درآمدهای عمومی و یکی از کارآمدترین و موثرترین ابزارهای سیاستهای مالی به شمار میروند که دولت می تواند به واسطه آن،بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد.

دو منبع اصلی تامین بودجه دولت در تاریخ اخیر اقتصاد ایران شامل درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی است.با قبول نوسانات عمده در درآمدهای نفتی دولت طی سال های گذشته و تاکید بر آنکه چنین درآمدهایی عمدتا برون زا و ناشی از سیاست های بازار نفت بوده است، توجه به شرایط موجود که با توجه به تحریم های اقتصادی، بالاترین سطح درآمدهای نفتی را دچار نوسان و کاهش شدید امکانات می کند، این تحلیل را مطرح می نماید،که نقطه اتکا و ثبات درآمدهای بودجه می تواند درآمدهای مالیاتی باشد.

شاخص مالیات به هزینه های دولت (T/G) یكی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عمكلرد نظامهای مالیاتی كشورهاست. در این راستا، تأمین كامل مخارج جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی، یكی از اهداف مهمی است كه همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی كشور بوده است. با این حال، مقایسه نسبت مالیات به هزینه های جاری ایران با برخی از كشورها نیز حكایت از نقش ضعیف مالیات در تامین هزینه های جاری دولت دارد. بنابراین جهت ایجاد اقتصادی سالم و پویا باید کوشید نقش درآمدهای مالیاتی برای تامین مخارج دولت و همچنین برنامه ریزی صحیح برای درست هزینه کردن دولت را افزایش دهیم.

1-2 بیان مسأله:

جمع آوری مالیات یکی از متداولترین راههای تأمین مخارج دولت است.مالیات از مهمترین زیرساخت های اقتصادی با تاثیر زیاد در رشد و توسعه پایدار، تأمین عدالت میباشد. مالیات یکی از ابزارهای سیاستی موثر در برقراری ثبات اقتصادی،تخصیص مجدد منابع اقتصادی و توزیع درآمد است.متاسفانه تلقی برخی افراد از وصول مالیات ها محدود به کسب درآمد بیشتر به منظور اداره نمودن تشکیلات دولتی است و آنچه کمتر به آن توجه می شود این است که بالا بودن سهم وصولی های درآمدی حاصل از فروش نفت و پایین بودن سهم وصولی های مالیاتی در ترکیب درآمدی دولت علاوه بر آنکه عوارض ناگواری همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا را در بر دارد، اقتصاد کشور را از امکان استفاده از ابزار مالی محروم ساخته است.در حالیکه با استفاده از این ابزار می توان بسیاری از نابسامانی های اقتصادی را به سمت صحیحی هدایت نمود.

مهمترین عوامل مؤثر بر نسبت مالیات ها شامل میزان هزینه های دولت، امکانات موجود، درآمدهای غیرمالیاتی(شامل استقراض)، ظرفیت مالیاتی کشور و محصول ناخالص داخلی است. عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی شامل عوامل مؤثر بر توان افراد به پرداخت مالیات و عوامل مؤثر بر توان دولت در گردآوری مالیات است.

از آنجا که هزینه های عمومی با توجه به وظایف و اختیارات دولت تعیین میشود،نمی توان میزان هزینه ها را به دلیل فقدان درآمد محدود کرد؛ چرا که وظایف عمومی تعطیل بردار نیست، بنابراین ممکن است بالا رفتن هزینه های دولت سبب تشویق دولت جهت افزایش درآمدهای عمومی، بویژه درآمدهای مالیاتی گردد و برعکس ممکن است در برخی شرایط بدلیل افزایش درآمدهای مالیاتی،هزینه های دولت افزایش یابد.

در ایران پس از درآمدهای نفتی ،عمده درآمد دولت در راه تامین مالی بودجه،درآمدهای مالیاتی می باشد. دولت برای تامین هزینه هایش، در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی، وابستگی کمتری به درآمدهای مالیاتی جمع آوری شده از آحاد جامعه دارد.لذا در انجام هزینه هایش دقت نظر کمتری دارد.

با توجه به شاخص مالیات به هزینه های دولت، برای افزایش نسبت (T/G) از سویی ما نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی و از سوی دیگر كنترل هزینه های جاری دولت می باشیم همچنین بر اساس ماده دوم قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه های تامین شده از محل درآمدهای غیر نفتی را به گونه ای افزایش دهد که در پایان برنامه چهارم توسعه اعتبارات هزینه های دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و غیر نفتی تامین شود.

با توجه به روند رشد درآمدهای مالیاتی حاكی از عملكرد مناسب سازمان امور مالیاتی به نظر میرسد که افزایش بی رویه هزینه های دولت نقش عمده ای در وضعیت نه چندان مناسب نسبت مالیات به هزینه های جاری دولت در ایران داشته است. بنابراین در این پژوهش تلاش میشود به بررسی عوامل موثر بر نسبت مالیات به هزینه های دولت (T/G) و راهكارهای بهبود این شاخص و همچنین ارائه راهكارهای قانونی و كاربردی جهت مرتبط نمودن میزان رشد هزینه های دولت با رشد درآمدهای مالیاتی نیز صورت گیرد.

تعداد صفحه : 131

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***