پایان نامه ارشد: بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی و تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت 91-1390

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پرستاری

گرایش : داخلی جراحی

عنوان : بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی و تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت 91-1390

دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

گرایش داخلی جراحی

عنوان :

بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی و تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت 91-1390

استاد راهنما :

خانم دکتر صدیقه پاک سرشت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات

1-1 مقدمه (بیان مسئله)  2

1-2 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه) 8

1-3 سوالات پژوهش یا فرضیه ها 9

1-4 تعاریف واژه ها 10

1-5 پیش فرض  12

1-6 محدودیت های پژوهش  13

فصل دوم : زمینه و پیشینه تحقیق

2-1 چهارچوب پژوهش  15

2-2 مروری بر مطالعات انجام شده  46

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1 نوع پژوهش  61

3-2 جامعه پژوهش  61

3-3 روش نمونه گیری  61

3-4 مشخصات واحدهای مورد پژوهش 62

3-5 محیط پژوهش  63

3-6 ابزار و روش گردآوری اطلاعات  63

3-7 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار  65

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها  66

3-9 ملاحظات اخلاقی  68

 

فصل چهارم : نتایج تحقیق

4-1 یافته های پژوهش  70

4-2 جداول و نمودارها  71

فصل پنجم : بحث و بررسی یافته ها

5-1 بحث و تفسیر نتایج پژوهش  95

5-2 نتیجه گیری نهایی  119

5-3 کاربرد یافته ها و پیشنهادات برای پژوهش های بعدی  122

منابع و مآخذ :

فهرست منابع  125

پیوست ها

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

جدول 2-1 شرح حال طبی اختصاصی در مورد مسائل مربوط به پستان  24

جدول 2-2 : گروه بندی مرحله TNM  28

جدول 2-3 تخمین ریسک نسبی برای مدل گیل    33

جدول شماره 4- 1 : توزیع واحدهای پژوهش برحسب برخی از

عوامل فردی اجتماعی  71

جدول شماره 4- 2 : توزیع واحدهای پژوهش برحسب برخی از

عوامل مرتبط با بیماری/ سلامتی  73

جدول شماره 4- 3 : میانگین امتیازات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت واحدهای پژوهش

در حیطه های مختلف  76

جدول شماره 4- 4 : میانگین امتیازات کیفیت زندگی اختصاصی واحدهای پژوهش

در حیطه های مختلف  77

جدول شماره 4- 5 : میانگین امتیازات تصویر ذهنی واحدهای پژوهش  78

جدول شماره 4- 6 : ارتباط برخی از عوامل فردی اجتماعی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت

واحدهای پژوهش  78

جدول شماره 4- 7 : ارتباط برخی از عوامل فردی اجتماعی با کیفیت زندگی اختصاصی

واحدهای پژوهش  80

جدول شماره 4- 8 : ارتباط برخی از عوامل مرتبط با بیماری/ سلامتی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت

واحدهای پژوهش…. 82

جدول شماره 4- 9 : ارتباط برخی از عوامل مرتبط با بیماری/ سلامتی با کیفیت زندگی اختصاصی

واحدهای پژوهش  84

جدول شماره 4- 10 : برآورد ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت

واحدهای پژوهش  86

جدول شماره 4- 11 : برآورد ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی اختصاصی

واحدهای پژوهش…. 87

جدول شماره 4- 12 : ارتباط برخی از عوامل فردی اجتماعی با تصویر ذهنی

واحدهای پژوهش  88

جدول شماره 4- 13 : ارتباط برخی از عوامل مرتبط با بیماری/ سلامتی با تصویر ذهنی

واحدهای پژوهش  90

جدول شماره 4- 14  : برآورد ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط با تصویر ذهنی

واحدهای پژوهش  92

جدول شماره 4- 15 : ارتباط ˜کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و اختصاصی با تصویر ذهنی

واحدهای پژوهش  93

چکیده

مقدمه: سرطان پستان شایع ترین سرطان در میان زنان می باشد. استرس ناشی از تشخیص بیماری، درمان و عوارض جانبی آن از عوامل تاثیر گذار بر ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی می باشند. در نتیجه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی و تصویر ذهنی حائز اهمیت است.

هدف: هدف از این مطالعه تعیین ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان پستان بود.

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 170 زن مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت در سال 91-1390 انجام شد. داده ها توسط —پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، ˜کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (WHOQOL-BREF)، ˜کیفیت زندگی اختصاصی(EORTC-BR23) و تصویر ذهنی(BIS) جمع آوری شد، و با استفاده از نرم افزارSPSS16 و آمار توصیفی و تی-تست، آنوا، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد.

نتایج: نتایج نشان داد که میانگین سنی نمونه ها 04/10±67/50 بود. همچنین میانگین نمره ˜کیفیت زندگی مرتبط با سلامت07/9±65/48، ˜کیفیت زندگی اختصاصی91/6±81/78 و تصویر ذهنی38/5±6/8 بود. بررسی عوامل مرتبط با ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی نشان داد که براساس رگرسیون چند متغیره وضعیت تاهل، شغل، نوع جراحی پستان با ˜کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، نوع جراحی پستان با ˜کیفیت زندگی اختصاصی و سن، مدت تشخیص بیماری و نوع جراحی پستان با ˜تصویر ذهنی ارتباط آماری معنی داری داشت (05/0>P).

نتیجه گیری: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در حیطه سلامت روان و ˜کیفیت زندگی اختصاصی در مقیاس عملکردی در حیطه دورنمای آینده و در مقیاس علایم در حیطه عوارض درمان از سایر حیطه ها حتی بطور میانگین پس از گذشت 2 سال از تشخیص بیماری پایین تر بودند. تصویر ذهنی بیماران مثبت بود. همچنین عوامل مرتبط با ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی بیماران شامل سن، وضعیت تاهل، شغل، مدت تشخیص بیماری و نوع جراحی بودند.

بیان مسئله :

سرطان[1] به عنوان یكی از مهم ترین بیماری های قرن حاضر و سومین علت مرگ و میر بعد از بیماری های قلب و عروق و سوانح و حوادث مطرح است. در حال حاضر سالانه بیش از 7 میلیون نفر (13% از همه مرگ ها) در دنیا در اثر ابتلا به سرطان جان خود را از دست می دهند و 5/10 میلیون مورد جدید بدخیمی بروز می کند (1). درسال 2012 حدود 1638910 مورد جدید از بیماری سرطان در امریکا تشخیص داده شده، و 577190 مورد مرگ از سرطان گزارش شده است (2). در ایران نیز سالانه بیش از 70 هزار مورد جدید از سرطان تخمین زده می شود و به عنوان سومین عامل مرگ و میر در ایران سالانه بیش از 30 هزار نفر قربانی می گیرد (3 و 4).

از سویی شایعترین سرطانها در مردان به ترتیب پروستات، ریه، برونش، کولون و رکتوم (مسئول 50 % همه سرطان ها در مردان) و در زنان به ترتیب پستان، ریه، برونش و کولورکتال (مسئول 51 % همه سرطانها در زنان) هستند. از این میان در جهان سرطان پستان[2] یک سوم (32 درصد) سرطان ها را در زنان تشکیل می دهد (2). سالانه حدود یک میلیون بیمار مبتلا به سرطان پستان در جهان شناسایی می شوند و علت مرگ و میر حدود 370 هزار نفر از زنان مبتلا به سرطان، سرطان پستان است. همچنین پس از سرطان ریه دومین علت رایج مرگ از سرطان ها (15%) می باشد (5 و 6). شیوع سرطان پستان در مناطق جغرافیایی مشخص نشان داده است که در کشورهای غربی بیشترین و در کشورهای آسیایی و افریقایی کمترین حد می باشد. میزان سرطان پستان در امریکا بیشترین مقدار را در جهان داشته و نزدیک به 30% همه سرطان ها در زنان را شامل می شود (7). در اروپا سرطان پستان مسئول حدود 9/28 % سرطان ها و 8/7 % مرگ در سال 2006 بوده است (8)، و در امریکا حدود 229060 مورد جدید و 39920 مرگ از سرطان پستان در سال 2012 گزارش شده است (2). طی بررسی های انجام شده در امریکا از هر 8 زن 1 نفر و در اروپا از هر 11 زن یک نفر به سرطان پستان مبتلا می شوند (9).

سرطان پستان هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه در حال افزایش است و این افزایش در چندین کشور آسیایی که غربی شدن[3] سبک زندگی[4] در آنها مشاهده می شود، سریع است (2و10). هم چنین سرطان پستان رایج ترین بدخیمی در زنان کشورهای آسیایی گزارش شده است (11). به طوریکه در هند سالانه حدود 100000 بیمار با سرطان پستان تشخیص داده می شود (12)، و میزان بروز سرطان پستان در هنگ کنگ 1 در 20 زن  بوده (13) وگزارش انجمن سرطان ایران در سال 2006  نیز نشان می دهند که ۲۵ درصد از کل سرطان ها را، در زنان ایرانی، سرطان پستان تشکیل می دهد (5)، و میزان بروز سرطان پستان 22 و شیوع آن120 در صد هزار جمعیت زن بالای 30 سال می باشد (14). براساس آمار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سالانه 7 هزار نفر به سرطان پستان مبتلا می شوند و اکنون حدود 40 هزار مبتلا به این سرطان در ایران وجود دارد، و همچنین میزان ابتلا به سرطان پستان در ایران یک به 10 زن می باشد (15 و 16 و 17).

بر اساس آمار معاونت بهداشتی استان گیلان در سال 1381 تعداد مبتلایان به سرطان پستان 114 نفر بوده و سرطان پستان جزء چهارمین سرطان شایع در استان بود. در حالیکه تعداد مبتلایان به این بیماری در سال 1387 در این استان به 253 نفر رسیده، که از این میان 95 درصد را زنان تشکیل می دادند. سرطان پستان پس از سرطان های دستگاه گوارش جزء شایع ترین سرطان ها در استان گزارش شده است.

بررسی ها نشان می دهد که مبتلایان به سرطان پستان در ایران 10 سال جوانتر از مبتلایان به این بیماری در کشورهای غربی هستند (15)، انجمن سرطان امریکا[5] میانگین سنی تشخیص سرطان پستان را 61 سال ذکر کرده اما متاسفانه شایع ترین سن مرگ و میر ناشی از سرطان پستان در ایران 40- 49 سال است. در حالیکه در کشورهای پیشرفته بعد از یائسگی[6] است بنابراین ایران حداقل یک دهه پایین تر از کشورهای پیشرفته است (18)، به طوریکه یك سوم مبتلایان به سرطان پستان (36 درصد) كمتر از 50 سال و 44/20 درصد آنها کمتر از 30 سال سن دارند (19). علی رغم شیوع بالای سرطان پستان میزان مرگ و میر در 15 سال اخیر کاهش یافته است (20 و 21). میزان مرگ ومیر سرطان پستان در آمریكا به صورت قابل توجهی، از 1/33 به ازای هر 100000 زن در سال 1990 به 7/26 در سال 2000 کاهش یافته است (22). بطوریکه سرطان پستان اکنون مسئول مرگ 1 در 35 زن مبتلا می باشد، که می توان علت کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان پستان را تشخیص زودهنگام سرطان در مراحل اولیه و پیشرفت در درمان سرطان پستان و افزایش آگاهی دانست (11).

درمان سرطان پستان شامل جراحی[7]، شیمی درمانی[8]، پرتودرمانی[9] و هورمون درمانی[10] است که به تنهایی یا به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد (23). معمولا جراحی به عنوان درمان اولیه و شیمی درمانی و رادیوتراپی به عنوان درمان های کمکی[11] برای جلوگیری از متاستاز و افزایش میزان بقای دراز مدت بیماران در سرطان پستان استفاده می شود (13).

تشخیص و درمان سرطان، تجربه ای همراه با استرس و اضطراب می باشد. سرطان پستان نیز به عنوان یک بیماری تهدید کننده زندگی رویدادی استرس- زا می باشد، همچنین زنان مبتلا با درمان هایی مثل شیمی درمانی، رادیوتراپی و عمل جراحی و عوارض جانبی ناخوشایندی مثل ریزش مو، حالت تهوع، ادم لنفاوی، تغییرات پوست پستان و مشکلات جنسی مواجه می شوند. درمان های طولانی، توانایی زنان را در برقراری نقش اجتماعی یا به عنوان زن خانه دار یا شاغل، مورد تهدید قرار می دهد. سطح بالای استرس، تأثیر منفی طولانی مدتی بر خود باوری زنان دارد که نهایتاً تأثیر نامطلوبی بر عملکرد خانوادگی، نقش زناشویی و نیز پائین آمدن سطح کیفی زندگی آنان می گذارد (16 و 24). بنابراین بیماران مبتلا به سرطان و بیماری های مزمن احتمالا مشکلات تطابقی زیادی با بیماری و درمان آن داشته و با چالش های زیادی برای حفظ کیفیت زندگی[12] مطلوب خود مواجه هستند (25). بطور کلی عمده مسائل و مشكلاتی كه به طور معمول كیفیت زندگی مبتلایان به سرطان را تحت تأثیر قرار می دهد شامل آثار روانی و عاطفی ناشی از ابتلا به بیماری، اقدامات تشخیصی و درمانی، استرس، درد، افسردگی، آثار بیماری بر روابط خانوادگی، زناشویی و اجتماعی، مسائل اقتصادی ناشی از بیماری، مشكلات تغذیه ای و عوارض ناشی از درمان می باشد (26).

امروزه پیشرفت های تشخیص و درمان سرطان به بیماران این اجازه را داده است که از طول عمر بیشتری برخوردار باشند، که این افزایش بقا مشکلاتی را در سازگاری های روان شناختی و پایین تر آمدن کیفیت زندگی آنها بوجود آورده است (27). سرطان در ابعاد مختلف بر كیفیت زندگی بیماران به درجات متفاوت تأثیر می گذارد، در واقع بیماران مبتلا به سرطان پستان مشکلات زیادی را در ابعاد مختلف کیفیت زندگی شامل عملکرد عاطفی و اجتماعی در طی درمان و بعد از آن تجربه می کنند (24). بین بیماری و کیفیت زندگی ارتباط متقابلی وجود دارد. هدف اولیه از درمان بیماری های مزمن تقویت کیفیت زندگی از طریق کاهش اثرات بیماری است. در نتیجه بررسی وضعیت کیفیت زندگی در این بیماران از شاخص های مهم درمانی و مراقبتی در سراسر جهان محسوب می گردد (28).

اگرچه مداخلات پزشکی در تغییر کیفیت زندگی موثر است، ولی بخشی از این تغییرات مربوط به ویژگی های جمعیتی و اجتماعی، روان شناسی و فرهنگی است (10). در نتیجه درک از نگرانی های ˜کیفیت زندگی برای این بیماران و عوامل مرتبط با ˜کیفیت زندگی از الویت های مهم تیم سلامت می باشد. این مسئله می تواند در تصمیم گیری های مربوط به درمان مفید باشد (29). عدم کنترل مناسب عوارض و مشکلات ناشی از سرطان پستان سبب تشدید اثرات منفی بر کیفیت زندگی بیماران شده و ممکن است هر نوع مزیت افزایش بقا را به دلیل افزایش هزینه های عوارض جانبی خنثی کند. این مسئله بیانگر نیاز این بیماران به مراقبت های کامل و جامع جسمی و روانی و اجتماعی است تا اینکه بتوانند از یک زندگی با کیفیت مناسب برخوردار شوند (15).

تصویر ذهنی از جسم خویش[13] (تصویر بدنی) یک امر ذهنی است که شخص در هر لحظه از بدن خود دارد و مبتنی بر ادراکات فعلی وگذشته فرد است (30)، که در زنان تحت تاثیر تغییرات جسمی و روانی ناشی از درمان های سرطان پستان قرار می گیرد (31 و32 و33).

در مطالعات زیادی اشاره شده است که کیفیت زندگی و تصویر ذهنی در بیماران مبتلا به سرطان پستان پایین تر از افراد سالم می باشد (6 و 13 و 33)، با توجه به اهمیت کیفیت زندگی و تصویر ذهنی در بیماران مبتلا به سرطان پستان، به علت افزایش شیوع این بیماری، افزایش تعداد بازماندگان، و اینکه زنان به عنوان مادر و همسر نقش مهمی را در خانواده دارند (34)، بهبود مشکلات جسمی و روانی ناشی از بیماری نه تنها باعث بهبود بقای آنان می شود، بلکه سبب افزایش ˜کیفیت زندگی و انسجام بیشتر ساختار خانواده می گردد (15). از این رو در نظر گرفتن عوامل مرتبط با آنها نکته مهمی در ارزیابی و اثر بخشی درمان و روند بیماری در این بیماران محسوب می گردد. کیفیت زندگی یک ساختار چند بعدی در ابعاد مختلف (عملکردی، اجتماعی، روانی و عاطفی) را مورد بررسی قرار می دهد (3)، تصویر ذهنی نیز دارای ساختاری چند بعدی و پیچیده می باشد، که تحت تاثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و فردی قرار می گیرد، این پارامترها شاخص های مهمی از عملکرد بیمار را بعد از تشخیص و درمان سرطان نشان می دهند (33). از شایع ترین عواملی که در مطالعات ارتباط شان با کیفیت زندگی و تصویرذهنی مورد بررسی قرار می گیرد متغیرهای دموگرافیک مانند سن، عوامل اجتماعی، مسائل مربوط به درمان مانند نوع جراحی، درمان های کمکی و طول مدت پیگیری می باشند. که در مطالعات مختلف روی بیماران مبتلا به سرطان نتایج متفاوتی نیز از تاثیر عوامل ذکر شده روی کیفیت زندگی و تصویر ذهنی این بیماران به دست آمده است (29 و35 و 36 و 37 و 38). به نحوی که از نظر نوع درمان جراحی کیفیت زندگی و تصویر ذهنی پایین تری در افراد تحت ماستکتومی نسبت به جراحی نگهدارنده پستان ˜ گزارش شده است (6 و17 و 39). برخلاف نتایج ذکر شده برخی از تحقیقات نشان دادند که ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی در بیماران مبتلا به سرطان پستان تغییر منفی نکرده یا دچار آسیب خفیفی شده است (31 و 40 و 41)، و برخی از آنها نیز بیان داشتند که ˜کیفیت زندگی در گروه تحت ماستکتومی از گروه جراحی نگهدارنده پستان بالاتر بوده و جراحی نگهدارنده تاثیری در تصویر ذهنی این بیماران نداشته است (31و42). در مورد طول مدت پیگیری و ابتلا به بیماری نیز برخی پژوهش ها نشان دادند که فاصله زمانی بیشتر برای پیگیری کیفیت زندگی بیماران را بهبود می بخشد (31 و3)، در حالی است که برخی دیگر از تحقیقات ارتباط معنی داری را بین طول مدت پیگیری و کیفیت زندگی بیماران ذکر نکردند (40).

همچنین مطالعات روی عوامل بالینی تاثیر گذار روی ˜کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان از قبیل جراحی، درمان کمکی و بیماری های همراه[14]و عوامل اجتماعی دموگرافیک شامل وضعیت تاهل، وضعیت زندگی، سطح تحصیلات و شغل تمرکز می کنند (43).

برخی از مطالعات نیز نشان داده اند که عوامل روانی هم علاوه بر متغیرهای اجتماعی دموگرافیک و مرتبط با بیماری می توانند پیش بینی کننده ˜کیفیت زندگی باشند (44 و 45). هم چنین عوامل مرتبط با ˜کیفیت زندگی را می توان به سه دسته عوامل مرتبط با سلامت عمومی، بیماری و درمان طبقه بندی نمود (46).

در مورد عوامل مرتبط با تصویر ذهنی نیز برخی از تحقیقات به نوع جراحی، رادیوتراپی، سن تشخیص سرطان، استرس های روانی و آسیب به ˜کیفیت زندگی اشاره می کنند. بطوریکه در برخی تحقیقات ارتباط آماری معنی داری بین تصویر ذهنی و نوع جراحی و وضعیت روانی بیماران وجود داشت و تصویر ذهنی در طی زمان نسبتا ثابت بود (47). در حالیکه در مطالعه ای دیگر تصویر ذهنی در بیماران تحت ماستکتومی در طی زمان بدتر شده بود، همچنین تحقیقات در زمینه ارتباط عوامل دموگرافیک مانند سن و وضعیت تاهل و … با تصویر ذهنی نیز به نتایج متناقضی دست یافتند (33و6).

با توجه به این که بیشتر مبتلایان به سرطان پستان در طی دوره درمانی خود یک روند تقریبا ثابتی را طی کرده و ابتدا جراحی شده و سپس تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی قرار می گیرند (31 و 33 و 40 و 43). در این دوره با مسائل روحی، روانی و جسمی بسیاری از تشخیص یک بیماری بدخیم، انجام جراحی روی پستان، تغییر در ظاهر پستان تا عوارض درمان های کمکی مواجهه می شوند که می تواند تغییراتی را روی تصویر ذهنی از جسم خویش و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان ایجاد نماید. اگرچه این تغییرات می توانند بسیار مهم و زیان بار باشند اما بررسی های کمی در ایران درباره تصویرذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان پس از انجام جراحی و اتمام درمان های کمکی مانند شیمی درمانی و رادیوتراپی انجام شده و اگر چه جنبه های مختلف کیفیت زندگی در سراسر جهان و بخش های مختلف کشورمان بررسی شده است، اما با توجه به اینکه در مطالعات انجام شده نتایج متفاوتی گزارش شده، بیانگر آن است که کیفیت زندگی می تواند از عوامل مختلف محیطی، فرهنگی، قومی و نژادی، و حتی درک شخصی فرد از زندگی تاثیر پذیرد، از طرفی در بیشتر تحقیقات عمدتا به کیفیت زندگی این بیماران به تنهایی پرداخته می شود و بویژه به تفاوت کیفیت زندگی در رویه های جراحی سرطان پستان توجه می شود، و مطالعات کمی به بررسی تصویر ذهنی و کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آنها در زنان با سرطان پستان پرداخته است، و تاکنون نیز چنین مطالعه ای در استان گیلان انجام نشده است.

به همین دلیل پژوهشگر بر آن شد تا تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل مرتبط با تصویرذهنی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام دهد. تا  براساس این یافته ها گامی آگاهانه و موثرتر در جهت برنامه ریزی مراقبت  از بیماران برداشته شود. از طرفی بررسی، شناخت و اطلاع رسانی این عوامل به کارکنان بهداشتی درمانی به ارتقاء سطح سلامت و بهبود در زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان کمک می نماید

تعداد صفحه : 158

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***